Protokół nr 18/20/VIII 18. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 maja 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21

RM.0002.18.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 18:29
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że 27 maja 2020 r. będziemy obchodzić rocznicę 30-lecia wyborów samorządowych w Polsce. W senacie 30 lat temu została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie możemy wspólnie świętować, niemniej jako puszczykowianie chcielibyśmy okazać naszą dumę i satysfakcję z 30 lat pracy na rzecz kształtowania się i budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspólnego decydowania o kierunkach rozwoju naszej lokalnej ojczyzny. Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił się do radnych mówiąc, że dla każdego z nich przygotowano flagę Puszczykowa, taką samą którą mieszkańcy, wraz z listem przewodnim, otrzymali do swoich domów.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przytoczył słowa listu, które brzmią następująco „Szanowni Państwo, jesteśmy w przededniu ważnego Jubileuszu dla samorządności w Polsce. 27 maja 1990 r. jest istotną datą na drodze polskich przemian ustrojowych, gdyż tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii kraju całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. W trudnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych lat dziewięćdziesiątych samorządy lokalne rozpoczęły realizację zadań, które dotąd były domeną administracji rządowej. Niezależność w zakresie realizacji tych zadań oraz samodzielność budżetowa okazały się szansą na upragnione zmiany i na rozwój lokalnych ojczyzn. Od wolnych wyborów samorządowych minęło 30 lat i przez ten czas Puszczykowo rozkwitło. Nie sposób wymienić tu wszystkich przemian, które zaszły w Naszym Mieście. Oczywiście stoją przed nami nowe wyzwania, lecz świętując 30-lecie wyborów samorządowych cieszmy się wspólnie z dotychczasowych osiągnięć.  Za sukcesem kryją się zawsze ludzie, za sukcesem naszego miasta stoi wyjątkowa społeczność lokalna. Dzięki wspólnej pracy i poświęceniu nasza mała ojczyzna zmieniła się i nadal zmienia swoje oblicze. Niestety z powodu epidemii koronawirusa nie możemy wspólnie świętować 30-lecia wyborów samorządowych. Również w tym roku nie odbędzie się święto naszego miasta - Dni Puszczykowa. Możemy jednak, jako wspólnota wykonać jednoczący gest. Niech dowodem puszczykowskiej solidarności i dumy z naszego miasta będzie wywieszenie przez Państwa, flagi naszego miasta, w dniu 27 maja br. (30-lecie wyborów samorządowych) oraz 20 czerwca br. (Dni Puszczykowa)”.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jubileusz 30-lecia wyborów samorządowych jest także okazją do okazania naszej wdzięczności i uznania wielu przedstawicielom puszczykowskiej społeczności za ich dokonania w budowaniu nowego demokratycznego ładu w naszym Mieście. Burmistrz podziękował wszystkim samorządowcom, radnym obecnej i byłych kadencji, jak również wszystkim, którzy swoją działalnością przyczynili się do odnowienia i umacniania samorządu terytorialnego w Puszczykowie. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oznajmił, że winni jesteśmy także wspomnienia o tych, którzy już od nas odeszli na zawsze, a swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Burmistrz poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych radnych Rady Miasta Puszczykowa.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, iż wpłynęło pismo mieszkańca z dnia 22.05.2020 r. z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3,  4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173). Przesunięcie terminu rozpatrzenia projektu uchwały na kolejną sesję Rady Miasta umożliwi zakończenie procedury wykupu nieruchomości przez wnioskodawcę.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 176) oraz punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 177).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie przez pracownika Urzędu Miejskiego wspomnianego przez niego pisma mieszkańca.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła treść pisma mieszkańca oraz zapewniła, że rozpatrzenie projektu uchwały podczas kolejnej sesji Rady Miasta nie będzie miało negatywnego wpływu na procedurę planistyczną.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (wykreślenie punktu 4. oraz dodanie punktu 9. i 12.).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 17/20/VIII z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 171).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 176).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 177).
 13. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 1/20/VIII z kontroli inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 17/20/VIII z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 17/20/VIII z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 17/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 166/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Maciej Krzyżański poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 167/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 171).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przytoczył zapis uzasadnienia do projektu uchwały, który brzmi następująco „Nowelizacja nałożyła na radę gminy obowiązek uchwalenia każdego roku, do dnia 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” oraz zapytał, czy rozpatrzenie projektu uchwały po tym terminie jest właściwe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że rozpatrzenie projektu uchwały po wskazanym w uzasadnieniu terminie jest możliwe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 171).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 168/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Maciej Krzyżański poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 169/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Maciej Krzyżański poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 170/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 176).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy nowe porozumienie wiąże się ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Radny Jan Łagoda poprosił o wskazanie, w jaki sposób zostanie zmieniona trasa linii komunikacyjnej.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, ile dodatkowych kursów nocnych i w jakich godzinach zostanie wprowadzonych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że zasady finansowania określono w odrębnych dokumentach. Przewoźnik jest wybierany na podstawie przetargu. Koszty funkcjonowania transportu zbiorowego są w pierwszej kolejności pokrywane z wpływów ze sprzedaży biletów. Jeżeli ta kwota jest niewystarczająca, to opłaty ponoszone przez poszczególne gminy są wyliczane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (według odpowiednich współczynników).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że dotychczas linia autobusowa prowadziła do Dymaczewa, gdzie dojeżdżała część kursów. Zmiana trasy polega na tym, że linia przestanie kursować do Dymaczewa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na trzecie pytanie, że porozumienie wprowadza trzy dodatkowe kursy nocne, które aktualnie są zawieszone ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy pozostałe gminy podjęły uchwały w zakresie omawianego porozumienia międzygminnego oraz czym groziłoby nieprzyjęcie uchwały przez którąkolwiek z gmin.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odejście przez którąkolwiek z gmin od przedmiotowego porozumienia grozi powstaniem trudności w funkcjonowaniu transportu publicznego. Transport autobusowy, tramwajowy oraz kolej metropolitarna są wzajemnie powiązane. Ewentualne odstępstwo od omawianego porozumienia zmuszałoby daną gminę do utworzenia własnego systemu komunikacji zbiorowej, który musiałby być kompatybilny z aktualnie funkcjonującym.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że projekt uchwały był omawiany podczas komisji, jednak nie został zaopiniowany.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 176).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 171/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Maciej Krzyżański poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 172/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 600 wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina w kwocie 70.865,83 zł na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 585.817 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej.
 3. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 486.682,83 zł.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 140.000 zł na bieżące utrzymanie dróg. 
 2. W rozdziale 90001 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
 3. W działach 852, 853 i 855 dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na przesunięciu kwoty 1 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej 85504 (zwiększenie) 85395 (zmniejszenie).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028, informując o zmianie polegającej na wydłużeniu o dwa lata okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Najem terenu pod parking przy dworcu kolejowym w Puszczykowie wraz z budynkiem byłej nastawni”.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o szacowany koszt najmu przez najbliższe 2 lata.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł rocznie na najem gruntu i budynku nastawni. Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że trwają rozmowy z PKP dotyczące przejęcia nieruchomości na własność przez Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Maciej Krzyżański poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 173/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 177).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 177).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 174/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 1/20/VIII z kontroli inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny nr 1/20/VIII z kontroli inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki (dokument stanowi załącznik do protokołu).
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 18.05.2020 r. wpłynął protest mieszkańców ul. Wydmowej, Przyszkolnej oraz Parkowej przeciwko zamierzeniom zawartym w uchwale nr 71/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30.04.2019 r.
 2. W dniu 18.05.2020 r. wpłynęło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 158/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
 3. W odpowiedzi na powyższe pismo Burmistrz Miasta Puszczykowa przekazał informację o publikacji ogłoszeń związanych z projektem planu.
 4. W dniu 13.05.2020 r. wpłynęła wiadomość e-mail pani Moniki Kwaśniewskiej z podziękowaniami za przyznane, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, stypendium sportowe dla jej syna Huga Kwaśniewskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 31 maja 2020 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podziękował radnej Alfredzie Brączkowskiej oraz radnemu Filipowi Ryglewiczowi za zorganizowanie wspólnie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym sprzątania lasu.
 
Ad 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o informowanie władz miasta o kolejnych akcjach sprzątania lasu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez wolontariuszy, przez co pracownicy urzędu nie potrafili udzielić informacji osobom zainteresowanym przyłączeniem się do akcji. Burmistrz dodał, że po wcześniejszym zgłoszeniu wydarzenia będzie miał możliwość poinformowania Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, co umożliwi odbiór zebranych śmieci ze wskazanego miejsca. Zebrane śmieci trafiły do pojemników Wielkopolskiego Parku Narodowego, za których wywóz będzie on musiał zapłacić. Na podstawie regulaminu CZO „Selekt” Miasto Puszczykowo ma możliwość przekazywania śmieci z tzw. akcji sprzątania świata bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podkreślił, że akcja sprzątania lasu była spontaniczna, natomiast w przyszłości radni i mieszkańcy będą pamiętać o powiadamiani władz miasta, tak aby skorzystać z usług CZO „Selekt”.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w załączniku nr 2 do umowy dotyczącej utrzymania zieleni w mieście znajduje się punkt dotyczący oprysku chodników (zgodnie z wykazem w tabeli). Zdaniem radnego używanie herbicydów do waliki ze zbędną zielenią w kontekście promowania postaw proekologicznych jest niewłaściwe. Ponadto w załączniku nie zamieszczono tabeli, która miałaby zawierać wykaz lokalizacji oprysków. Radny przypomniał, że podczas posiedzenia połączonych komisji prosił o kilka informacji dotyczących wspomnianej umowy, których dotychczas nie otrzymał, m.in. gdzie znajdują się irgi i berberysy przy ul. Dworcowej.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, czy prace drogowe na ul. Moniuszki zostały zakończone, czy pracownik Urzędu Miejskiego uczestniczył w odbiorze drogi rowerowej i czy ścieżka została oddana do użytkowania. Radny zwrócił uwagę, że droga rowerowa jest dziwnie oznakowana, mianowicie jeden ze znaków jest zasłonięty folią, a drugi obrócony w stronę prywatnej posesji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że opryski są stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko na wyraźne zlecenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że po sprawdzeniu dokumentacji projektowej inwestycji na ul. Moniuszki radnemu zostanie udzielona odpowiedź. Wiceburmistrz zaznaczył, że docelowo wskazana droga rowerowa ma zostać połączona z  droga rowerową na ul. 3 Maja, w tym celu musi zostać wykupiona nieruchomość gruntowa.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, iż smuci ją, iż burmistrz nie wiedział o akcji sprzątania lasu, ale zapewniła, że wydarzenie było spontaniczne. Radna powiedziała, że zebrano ok. 500 kg odpadów, co oznacza, że śmieci w lesie jest bardzo dużo. Śmieci do lasu wyrzucają mieszkańcy, ale także osoby odwiedzające Puszczykowo. Odpady, szczególnie potłuczone szkło, są niebezpieczne dla zwierząt zamieszkujących las.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że podczas sprzątania lasu na terenie PKP znaleziono dwa dzikie wysypiska śmieci, o których poinformowano właściciela terenu. Radna zapytała komendanta Straży Miejskiej, jaka była odpowiedź PKP.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wcześniejsze poinformowanie o sprzątaniu umożliwiłoby zorganizowanie przez władze miasta odbioru odpadów.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że na skutek zgłoszenia przez osoby sprzątające las została podjęta interwencja. Wykonano dokumentacje fotograficzną dzikiego wysypiska śmieci, która wraz z pismem przewodnim w dniu 11.05.2020 r. została przekazana Polskim Liniom Kolejowym, czyli zarządcy tego terenu. W dniu dzisiejszym PKP podjęło interwencję i wskazano im miejsca składowania śmieci.
 
Radna Barbara Kamińska podziękowała za szybkie ustawienie koszy na śmieci na nowo wybudowanej ul. Sobieskiego.
 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że w ostatnich miesiącach sprawozdania z bieżącej działalności Straży Miejskiej są bardzo szczegółowe. Sprawozdania bardzo wyczerpująco obrazują, co się dzieje w mieście oraz na jakim tle dochodzi do interwencji, podobnie wyglądają sprawozdania innych referatów. Wyjątek stanowią sprawozdania z zakresu Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia. Radna poprosiła o przygotowywanie ich w sposób bardziej szczegółowy, np. podawanie lokalizacji wycinanych drzew.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił radną o doprecyzowanie, czy w sprawozdaniu mają być wskazywane dane mieszkańców zgłaszających wycinkę na prywatnych posesjach.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że skoro w sprawozdaniach z bieżącej działalności inne referaty informują, przy jakich posesjach lub dla jakich terenach są wydawane, np. decyzje o zajęciu pasa drogowego lub prowadzone są interwencje, to radna nie widzi przeszkód, aby informacje o wycince drzew były podawane w bardziej szczegółowy sposób.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że stanowiska Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia zajmują się sprawami indywidualnymi, jak np. zgłoszenie przez mieszkańca zamiaru wycięcia drzewa na prywatnej posesji, natomiast zajęcie pasa drogowego odbywa się w przestrzeni publicznej, w związku z czym sekretarz poinformował, iż nie podziela stanowiska radnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w kolejnym sprawozdaniu może zostać uwzględniona liczba zgłoszeń wycinki oraz liczba zgłoszonych do wycinki drzew (bez podawania adresów osób prywatnych).
 
Radny Filip Ryglewicz podkreślił, że niedawna akcja sprzątania lasu była spontaniczna. Radny przyznał, że napotkał dwa lub trzy wpisy w mediach społecznościowych osób, które o akcji nie wiedziały, a chciałyby być o takich wydarzeniach informowane.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował za flagi, które zostały przekazane mieszkańcom. Zdaniem radnego inicjatywa wywieszenia flag w dniu 27 maja br. (30-lecie wyborów samorządowych) oraz 20 czerwca br. (Dni Puszczykowa) jest bardzo dobrym pomysłem. Radny poinformował, że niestety nie wszyscy podzielają jego zdanie, ponieważ w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie dwóch flag wrzuconych do kosza na śmieci.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w ciągu ostatniego miesiąca profil miasta na Facebooku zaczął lepiej funkcjonować. Pojawiły się również odpowiedzi na pytania mieszkańców, za co jest wdzięczny.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował za zdjęcie plakatu dotyczącego Mikołajek na Rynku z gabloty przy przystanku autobusowym na ul. Podgórnej oraz poprosił o zdjęcie pozostawionego plakatu dotyczącego wyborów samorządowych.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zweryfikowanie, czy na profilu miasta na Facebooku są usuwane wpisy, ponieważ jeden z użytkowników tego portalu postawił takie zarzuty.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy i gdzie można otrzymać lub kupić gadżety Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. „Smutne nastolatki. Cała prawda o polskich dzieciach” i poprosił przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i zajęcie się tym tematem podczas kolejnego posiedzenia komisji.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r.
 
O godzinie 18:29 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań