Protokół nr 18/16/VII 18. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.18.2016
 
Godz. rozpoczęcia:  17:04
Godz. zakończenia: 19:22
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody, chwilowa nieobecność radnych: Łukasza Grzonki, Jakuba Musiała i Macieja Krzyżańskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff wniósł o dokonanie zmiany w pkt 4 porządku obrad, polegającej na zmianie w tytule projektu uchwały, tj. zastąpienia wyrazu „miejskich" na „gminnych".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zgłoszoną zmianą.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 17/16/VII z 22 marca 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 117a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa (druk nr 132).
 6. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 1/16/VII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego CAS w Puszczykowie".
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy.
 11. Zamknięcie sesji.
 
O godz. 17:08 do obradujących dołączyli radni: Jakub Musiał, Łukasz Grzonka i Maciej Krzyżański (obecnych 14 radnych).
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 17/16/VII z 22 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 17/16/VII z 22 marca 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 17/16/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 117a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały (który był już omawiany przez Komisję Rozwoju w lutym) informując, że dotyczy zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek, obejmujących teren Rynku. Podjęcie uchwały umożliwi organizację ruchu na Rynku jak po drodze publicznej (a nie drodze wewnętrznej) oraz umożliwi posiadaczom nieruchomości wzdłuż Rynku od strony wewnętrznej, dostęp do drogi publicznej bez konieczności wprowadzenia służebności.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zwróciła się z prośbą, aby w załącznikach graficznych (mapach) do projektów uchwał, wpisywać nazwy wszystkich widocznych ulic.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 126 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa (druk nr 132).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jest on wynikiem prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Celem Programu będzie wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkających w Puszczykowie (z Programu nie będą mogły skorzystać osoby, które nie zamieszkują na terenie Puszczykowa, nawet jeśli uczęszczają do puszczykowskich szkół). Po uchwaleniu Programu możliwe będzie przyjęcie regulaminu przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Program nie obejmuje studentów, ponieważ nie pozwala na to wskazana w projekcie podstawa prawna (Program dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Sekretarz Maciej Dettlaff wskazał, że w materiałach papierowych dotyczących omawianego projektu uchwały, w jednym miejscu widniał wyraz „studentów", ale w materiałach przesłanych pocztą elektroniczną ten wyraz został usunięty.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że na kolejnej sesji będzie mógł być rozpatrywany projekt uchwały dotyczący regulaminu przyznawania stypendiów.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz dodała, że temat omawiany był dwukrotnie, a Komisja zasięgnęła opinii dyrektorów szkół, którzy wyrazili swoje sugestie względem zapisów projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" -14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 127 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 1/16/VII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego CAS w Puszczykowie".
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny nr 1/16/VII z kontroli inwestycji pn. „Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego CAS w Puszczykowie" (protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
O godz. 18:26 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
Ad 8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w okresie międzysesyjnym  radni otrzymali m.in.:
-       sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (sprawozdanie będzie analizowane przez komisje przed absolutorium),
-       opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok (opinia jest pozytywna).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa z komisją Rady Miejskiej w Mosinie, w którym uczestniczyła większość puszczykowskich radnych. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że gminy Mosina i Puszczykowo będą się wzajemnie informować o terminach posiedzeń komisji. Przewodnicząca zauważyła, że terminarz posiedzeń w Mosinie jest ustalany na cały miesiąc z góry i wyraziła nadzieję, że może również w Puszczykowie uda się wypracować takie rozwiązanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała pismo przekazane e-mailem przez panią Marię Popławską w imieniu grupy mieszkańców, wyrażające stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, który został wyłożony do publicznego wglądu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Następnie przewodnicząca poinformowała o spotkaniach, w których uczestniczyła w kwietniu oraz zapowiedziała, że 3 maja o godz. 12:00 w kościele pw. Św. Józefa w Puszczykówku odprawiona zostanie msza św. za Ojczyznę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wpłynęło pismo mieszkanki ul. Wiązowej, które zostało przedstawione i omówione podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o pomyśle opracowania tzw. karty dobrych obyczajów, promującej proekologiczne postawy wśród mieszkańców oraz utrzymywanie czystości i porządku w mieście. Przewodnicząca zaproponowała ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci na przygotowanie takiej karty (najlepsze prace zostałyby nagrodzone i wydrukowane w formie ulotki bądź plakatów).
 
Ad 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman powiedział, że w minioną środę na górnym Puszczykowie maszyny zamiatające ulice pracowały o godz. 1 w nocy. Słowa radnego potwierdziła również radna Agata Wójcik.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że firma sprzątająca niewłaściwie zrozumiała wytyczne Urzędu, ale zapewnił, że taka sytuacja już się nie powtórzy.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że dzisiaj odwiedziły ją oraz sąsiadów, osoby podające się za przedstawicieli gazowni. Radna zapytała, czy Urzędowi cokolwiek wiadomo na ten temat.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka powiedziała, że Miasto nie wysyła nikogo, kto miałby składać oferty w zakresie dostawy gazu oraz dodała, że żadna firma dystrybuująca gaz nie zgłaszała, iż jej przedstawiciele mieliby odwiedzać mieszkańców Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył postulat, aby PKP kilka dni wcześniej zawiadamiały mieszkańców o zamknięciu przejazdów kolejowych.
 
Pani Ewa Rybacka powiedziała, że Trakcja PRKiI uprzedza o zamiarze zamknięcia danego przejazdu. Wówczas na stronie internetowej oraz Facebooku zamieszczane są stosowne informacje, w tym również informacje o rozkładzie jazdy autobusów. Ponadto na terenie miasta ustawione są tablice, informujące o zamkniętym przejeździe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zgłosił Trakcji PRKiI, aby zwracała szczególną uwagę na oznakowanie tablic w trakcie weekendów, tzn. żeby informacje na tablicach były aktualne.
Pan Remigiusz Motycki zapowiedział, że ustawiona zostanie dodatkowa tablica informacyjna dla kierowców skręcających z ulicy Dworcowej w kierunku ul. Wczasowej, ponadto na początku ul. Wczasowej ustawiona będzie barierka.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że tablica informacyjna przy ul. Wysokiej stoi w mało widocznym miejscu, dlatego zasugerował, żeby ją przestawić.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że na ul. Wczasowej prowadzone są prace łatania dziur w jezdni, które polegają na wycinaniu fragmentów asfaltu na odcinku ok. 3 km, przy czym powstałe dziury nie są w żaden sposób oznakowane, co powoduje, że kierowcy mogą ich nie zauważyć. Radny powiedział, że podobne prace były realizowane w Mosinie, ale tam w powstałych dziurach ustawiano pachołki, dzięki czemu były one widoczne z daleka.
 
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że wykonawcy prac zostanie zwrócona uwaga.
 
Radny Jakub Musiał zgłosił, że na drodze z Rogalinka do Puszczykowa tablica z nazwą miejscowości stoi w niewłaściwym miejscu, tj. dopiero przy ul. Nadwarciańskiej, podczas gdy granica Puszczykowa zaczyna się już na moście rogalińskim. Radny złożył wniosek, aby tablica z nazwą miejscowości została ustawiona we właściwym miejscu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaprosiła na kolejne spotkanie (wykład) z prof. Henrykiem Mrukiem, które odbędzie się 16 maja o godz. 19:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Radny Łukasz Grzonka przypomniał, że podczas ostatniej sesji zgłaszał potrzebę przesunięcia kosza na śmieci przy ul. Wczasowej.
 
Radny Jakub Musiał zaprosił na otwartą debatę społeczną, która odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18:30 w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, podczas której prelegentami będą burmistrzowie Puszczykowa i Lubonia, starosta poznański, dyrektor WPN oraz przewodniczący Rady Gminy Komorniki. Tematem spotkania będą zagrożenia w rozwoju oraz potrzeby obszaru funkcjonalnego Puszczykowa, Lubonia i Komornik.
 
Ad 10. Wolne głosy.
Mieszkaniec Puszczykowa pan Krzysztof Paszkowski zaprezentował zdjęcia uschniętych drzew (brzóz), które zostały nasadzone w 2014 roku na terenie zakola Warty oraz zdjęcia znaków drogowych z terenu Puszczykowa:
- ustawionych w niewłaściwych miejscach,
- ustawionych niepotrzebnie,
- zasłoniętych przez roślinność lub brudnych.
Prezentowane fotografie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za przedstawione informacje oraz poinformowała, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju temat znaków drogowych był szeroko omawiany. Przewodnicząca dodała, że opracowywana jest organizacja ruchu drogowego na terenie całego miasta, która z pewnością zlikwiduje wszystkie nieprawidłowości oraz poprawi sytuacje na ulicach i chodnikach.   
 
Burmistrz Andrzej Balcerek uzupełnił, że planuje się opracowanie organizacji ruchu drogowego dla terenu całego miasta w oparciu o wcześniej przygotowaną i posiadaną już dokumentację.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wszystkie uwagi zgłoszone przez pana Krzysztofa Paszkowskiego zostały zapisane oraz dodał, że na większość z nich udzielono odpowiedzi (pisemnie, e-mailowo oraz telefonicznie). Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że zgłoszone przypadki zostaną sprawdzone a brakujące odpowiedzi udzielone do połowy maja.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaprosił do skorzystania z możliwości przejazdu parowozem w dniu 2 maja.
 
Ad 11. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:22 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miasta