Protokół nr 20/16/VII 20. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0002.20.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    19:35
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowy brak radnych Łukasza Grzonki i Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn wniósł o zmianę porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 (druk nr 146). Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że temat był omawiany podczas posiedzenia Komisji Rozwoju.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 13  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem wprowadzonego projektu uchwały (jako pkt 5).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/16/VII z 24 maja 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie: wymiany tablic; lokalizacji miejsca piknikowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 (druk nr 146).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 144).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 145).
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2015 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2015.
 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015.
 12. 12.  Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok (druk nr 141).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok(druk nr 142).
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 17:05 do obradujących dołączyli radni Jakub Musiał i Łukasz Grzonka (obecnych 15 radnych).
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 19/16/VII z 24 maja 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że do projektu protokołu wprowadzona została drobna poprawka.
Wobec braku innych uwag, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 19/16/VII z 24 maja 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 19/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie: wymiany tablic; lokalizacji miejsca piknikowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że treść apelu została wypracowana na posiedzeniach komisji, zwłaszcza Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego oraz innych radnych.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała projekt apelu w całości.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że jest za treścią apelu, ale zaznaczył, że część terenów, których dotyczy apel leży na terenie gminy Komorniki. Radny powiedział, że w dobrym tonie byłoby uzgodnić to z Komornikami oraz dodał, że należałoby doprecyzować do jakiego konkretnie miejsca w Wirach ma przebiegać ścieżka.     
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ścieżka miałaby powstać na terenie Puszczykowa (dalej znajdują się tzw. pola wirowskie). Radny dodał, że raczej nie można podać konkretnej lokalizacji.
 
Zdaniem radnej Doroty Łuczak-Dydowicz Rada Miasta Puszczykowa może apelować w przytoczonych sprawach, ponieważ jest to apel do dyrektora WPN-u w imieniu mieszkańców, którzy są użytkownikami terenów WPN-u.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że apel kierowany jest do dyrekcji WPN-u, który obejmuje swoim obszarem kilka gmin.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że zgadza się z treścią apelu oraz dodał, że Rada wystąpi jako przedstawiciel jednego z miast, należących do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chciałby złożyć wniosek o dokonanie jakiejś zmiany w treści projektu apelu.
Nie zgłoszono żadnego wniosku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem apelu ws. wymiany tablic; lokalizacji miejsca piknikowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Apel nr 3/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 (druk nr 146).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że zakończono drugie wyłożenie projektu planu dla terenu położonego w okolicach ul. Ratajskiego. Pani Alina Stempniak przypomniała, że przystąpiono do opracowania planu w 2009 roku na wniosek mieszkańców (ok. 60 osób) tamtego rejonu. Celem planu było wypracowanie zasad gospodarowania budynkami, wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków. Głównym problemem, który pojawił się w trakcie prac nad projektem planu, była droga powiatowa i uregulowanie docelowego pasa jej szerokości. Został przygotowany projekt planu, uwzględniający oczekiwania mieszkańców, którzy chcieli, aby pozostawić istniejący stan w możliwie maksymalnym stopniu. Należało jednak wziąć pod uwagę przepisy mówiące o minimalnych szerokościach tej klasy dróg, tj. 20 m. Ulica Cyryla Ratajskiego w najwęższym miejscu ma 9 m i żeby uzyskać jakiekolwiek poszerzenie został wykorzystany w projekcie (przygotowany już w 1972 r. przez ówczesne władze lokalne) podział gruntów. W projekcie planu szerokość drogi, jaką uda się uzyskać przy zakładanym poszerzeniu pod pas zieleni, wynosi 13-14 m (czyli minimalna możliwa do zastosowania szerokość). Nie miała to być część jezdni, o czym zapewniał burmistrz oraz projektanci. Pani Alina Stempniak poinformowała, że przy drugim wyłożeniu pas projektowanego poszerzenia został zawężony o 1 m, zarówno od strony ul. Mickiewicza (tj. 1 m odległości od budynków), jak i od strony ul. Ratajskiego. Zostały wprowadzone także dodatkowe zapisy ochronne dotyczące zakazu wycinki zabytkowego zadrzewienia w pasie zieleni. Mimo tych zapisów, przy drugim wyłożeniu mieszkańcy wnieśli uwagi, kwestionując jakiekolwiek poszerzenie, a ze względu na obowiązujące przepisy drogowe, przepisy bezpieczeństwa oraz przepisy projektowania urbanistycznego, burmistrz nie ma możliwości uwzględnienia tych uwag. W związku z powyższym burmistrz wystąpił z propozycją, żeby nie kontynuować prac nad bardziej konfliktowym terenem i podzielić obszar planu na dwie części wzdłuż ul. Ratajskiego, w taki sposób, aby umożliwić uchwalenie tej części, która powoduje mniej kontrowersji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że to kompromisowe rozwiązanie zostało wypracowane po długiej i burzliwej dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju, m.in. dzięki propozycji radnego Łukasza Grzonki o podziale obszaru planu. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, iż ustalono, że dopóki nie zostaną wyjaśnione sprawy związane z opinią konserwatora zabytków, to część planu (zaznaczona na załączniku do omawianego projektu uchwały jako część B) będzie opracowywana później.
 
Radny Łukasz Grzonka złożył wniosek o poprawienie załącznika graficznego do projektu uchwały w sposób zgodny z wnioskiem wyrażonym podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, tj. o dopisanie drogi 2KD-D (ul. Fiedlera) do terenu części A.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że załącznik graficzny zostanie poprawiony w taki sposób, aby ul. Fiedlera znajdowała się w obszarze opracowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podkreśliła, że głosowanie odbywać się będzie nad projektem uchwały, którego załącznik graficzny uwzględnia drogę 2KD-D (ul. Fiedlera) w części A obszaru opracowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 135/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 144).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt uchwały przewiduje przyznawanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa (uchwalonego na sesji w kwietniu). Program dotyczy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Regulamin ustala tryb przyznawania stypendium i warunki jego utraty, określa wzór wniosku oraz reguluje kwestię komisji stypendialnej. Stypendium może być przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy (od stycznia do grudnia).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że regulamin był dyskutowany na kilku posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że najwięcej wątpliwości budził zapis § 6 ust. 2 dotyczący średniej ocen. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały zaproponowała zapis uwzględniający uzyskanie minimalnej średniej ocen (4,75 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 4,25 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), ale zaznaczyła, że równie dobrze można pominąć kryterium średniej ocen, dlatego zasugerowała, żeby radni opowiedzieli się za którąś z przedstawionych możliwości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przychyliła się do propozycji kryterium średniej ocen (w przedstawionych wysokościach).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przychyliła się do propozycji odstąpienia od wskazywania średniej ocen, ponieważ stypendium ma obejmować osoby uzdolnione nie tylko naukowo, ale również np. artystycznie. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz złożyła wniosek o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad złożonym wnioskiem o wykreślenie z § 6 ust. 2 zapisu dotyczącego kryterium średniej ocen.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty.
 
W związku z przyjętym wnioskiem, treść § 6 ust. 2 będzie następująca:
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy są laureatami bądź finalistami konkursów i/lub olimpiad na szczeblach: wojewódzkim, krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.".
 
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby we wzorze wniosku o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów wykreślić pkt 7 (średnia ocen).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że punkt dotyczący średniej ocen we wniosku może pozostać w celach informacyjnych.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy pozostaje kryterium oceny z zachowania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że kryterium oceny z zachowania pozostaje oraz przypomniała, że Komisja zwróciła również uwagę na ważność zapisu § 6 ust. 3 (Przy ocenie merytorycznej wniosków o stypendium Komisja Stypendialna może brać pod uwagę aktywność uczniów w pracy na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowych, kultury, sportu, promocji Miasta Puszczykowa).
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały z zastrzeżeniem dopracowania § 6 ust. 2, co niniejszym zostało uczynione.
 
Radny Filip Ryglewicz podał w wątpliwość kryterium bardzo dobrej oceny z zachowania.
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że najwyższą oceną z zachowania jest ocena wzorowa oraz dodała, że osoba ubiegająca się o stypendium powinna reprezentować sobą odpowiedni poziom kultury. 
 
Radna Agata Wójcik wyjaśniła, że dobra ocena z zachowania jest oceną wyjściową, dlatego ocena bardzo dobra nie jest wygórowana.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 136/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 145).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmiana uchwały polega wyłącznie na uzupełnieniu treści § 1, poprzez dodanie wyrażenia „do realizacji".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 137/16/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że kilka kolejnych punktów porządku obrad dotyczyć będzie wykonania budżetu za 2015 rok.
 
 
Ad 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 zostało szczegółowo omówione na wszystkich posiedzeniach komisji. Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił podstawowe dane dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu):
 • dochody zostały zrealizowane w kwocie 31.817.430,39 zł, co stanowi 99,91 proc. planu;
 • wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.263.303,14 zł, co stanowi 95,52 proc. planu;
 • przychody:
- emisja obligacji komunalnych - 2.900.000 zł,
- wolne środki pieniężne pochodzące z lat ubiegłych;
 • rozchody, czyli spłacone kredyty to kwota 2.367.000 zł;
 • deficyt wyniósł 445.872,75 zł i był prawie o 1,5 mln zł niższy od planowanego deficytu;
 • zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku wyniosło 13.283,250 zł;
 • obsługa zadłużenia, czyli kwota jaką przeznaczono na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami to kwota 2.728.328,28 zł, co stanowi 8,57 proc. dochodów ogółem (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta w roku 2015 wynosił 17,38 proc.).  
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że plan dochodów został zrealizowany. Plan wydatków nie został zrealizowany w pełni, ponieważ niektóre zadania zostały wykonane przy niższym wykonaniu wydatków, w związku z czym, zaoszczędzona kwota wpłynęła na wolne środki pieniężne i mogła została zapisana w bieżącym roku po stronie wydatków majątkowych.
 
Ad 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2015 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa, która podana jest w kwotach brutto (ww. informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiono wartość poszczególnych składników majątkowych, jak również ich zmiany. Najistotniejsze zmiany związane były z realizacją inwestycji prowadzonych przez Miasto, jak również z ustanowieniem trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych, tj. szkół oraz Centrum Animacji Sportu, co wiązało się z wyceną majątku i wpłynęło na łączną wartość aktywów Miasta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2015 (sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu), które obejmuje cztery elementy:
- bilans wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że najistotniejszym elementem jest bilans wykonania budżetu, który musi być zgodny ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Bilans ten przedstawia łączne aktywa (netto) Miasta, które wyniosły 10.256.000 zł. Bilans jednostek budżetowych przedstawia aktywa i pasywa: po stronie aktywów majątek stały i obrotowy, a po stronie pasywów źródła finansowania tego majątku, czyli fundusz, wynik finansowy i zobowiązania, jakie na koniec 2015 roku posiadało Miasto. Rachunek zysków i strat mówi o wyniku finansowym w wymiarze memoriałowym (koszty i przychody są przypisywane do poszczególnych okresów). Zestawienie zmian w funduszu przedstawia, jakie elementy wpłynęły na zmianę źródła finansowania aktywów (zmiany wynikające ze zrealizowanych dochodów, wydatków, inwestycji, jak również przekazanego majątku i innych zmian, które np. są związane z trwałym zarządem).
 
Ad 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę nr SO-0954/44/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Puszczykowa za rok 2015, która jest pozytywna (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zgodnie z § 51 (rozdział 13) Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa (stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Puszczykowa), w tym momencie porządku obrad można podjąć dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (ww. wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała uchwałę nr SO-0955/48/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wniosek Komisji Rewizyjnej został uznany za uzasadniony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok (druk nr 141).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii komisji Rady Miasta Puszczykowa dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie ich działalności.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2015 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe w zakresie działalności Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe w zakresie działalności Komisji.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe w zakresie działalności Komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 138/16/VII została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok (druk nr 142).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 139/16/VII została przyjęta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sesja absolutoryjna jest wydarzeniem, które podsumowuje mijający rok oraz działania na rzecz dobra Miasta. Burmistrz dodał, że opinie wszystkich komisji Rady Miasta oznaczają, że Miasto jest dobrze gospodarowane. Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za udzielone absolutorium, które będzie mobilizowało do dalszych działań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu nowemu komendantowi komisariatu policji w Puszczykowie panu Tomaszowi Maćkowiakowi, który przedstawił się, informując m.in. o przebiegu swojej dotychczasowej służby.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaprosiła komendanta do udziału w comiesięcznych posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych oraz życzyła sukcesów w pracy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o spotkaniach, w których uczestniczyła. Były to m.in.:
- zakończenie Akademii Seniora,
- spotkania z mieszkańcami ul. Klasztornej,
- Dni Puszczykowa,
- inauguracja Letnich Koncertów Organowych.
 
W imieniu mieszkańców oraz swoim, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała organizatorom tegorocznych Dni Puszczykowa - Urzędowi Miejskiemu, ale przede wszystkim dyrektor Danucie Mankiewicz i pracownikom Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury, a także Centrum Animacji Sportu. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że usłyszała bardzo dużo pochlebnych opinii i pozytywnych komentarzy na temat Dni Puszczykowa, które w tym roku były bardzo udane.  
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka przyłączyła się do podziękowań dla organizatorów Dni Puszczykowa, zwłaszcza dla dyrektor Danuty Mankiewicz oraz pracowników Biblioteki Miejskiej. Radna stwierdziła, że tegoroczna impreza, poprzez szeroki wachlarz oferowanych wydarzeń z wysokiej półki kulturalnej, była bardzo różnorodna oraz dodała, że również spotkała się z większością pozytywnych opinii na jej temat. Radna Małgorzata Szczotka nawiązała także do negatywnych opinii z forów internetowych, przytaczając komentarz jednego z radnych, w mniemaniu którego formuła Dni Puszczykowa się wyczerpała. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie należy pozbawiać mieszkańców takiej imprezy jak Dni Puszczykowa, ale również opowiada się za organizacją innych wydarzeń o mniejszym zasięgu, towarzyszących Dniom Puszczykowa. Radna Małgorzata Szczotka zaprosiła radnego Jana Łagodę do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na którym będzie omawiany temat przyszłorocznych Dni Puszczykowa, ponieważ każdy głos w tej sprawie jest cenny.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz podziękowała za słowa uznania oraz powiedziała, że najważniejsze jest to, aby mieszkańcy dobrze się bawili.
 
Radny Jan Łagoda zaznaczył, że nigdzie nie napisał, iż chciałby wyeliminować Dni Puszczykowa z kalendarza imprez, choć przyznał, że można by dokonać jakiejś reorganizacji albo powrócić do formuł, które były już kiedyś realizowane oraz dodać coś nowego w celu wzbogacenia oferty. Radny powiedział, że ma kilka pomysłów, które przekaże podczas omawiania tematu na posiedzeniu KEKiS.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska również podziękowała za organizację Dni Puszczykowa oraz poinformowała, że stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie promowało pieczę zastępczą w ramach akcji „Szukam mamusi i tatusia" (zgłosiło się 6 osób, chcących zostać kandydatami na rodzinę zastępczą).
 
Radna Elżbieta Czarnecka zwróciła uwagę, aby pamiętać o zapewnieniu dostępu osobom niepełnosprawnym.
 
W imieniu mieszkańców oraz swoim, radny Łukasz Grzonka podziękował za wykonanie dodatkowej furtki na Orliku przy ul. Nowe Osiedle (furtka została wykonana na wniosek radnego).  
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował uczczenie pamięci wydarzeń Poznańskiego Czerwca poprzez np. złożenie kwiatów lub umieszczenie tabliczki przy pomniku obok dworca PKP w Puszczykowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że program obchodów rocznicy wydarzeń Czerwca '56 w Poznaniu jest bardzo bogaty oraz dodał, że wojewoda wielkopolski zwrócił się z apelem o wywieszenie flag w urzędach oraz miejscach pamięci.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że razem z radnym Maciejem Krzyżańskim złożyli wniosek o budowę boiska do siatkówki plażowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dzisiaj została wysłana odpowiedź w tej sprawie oraz poinformował, że nie ma przeciwwskazań do budowy boiska, należy jednak znaleźć środki na ten cel.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy projekt mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w przyszłym tygodniu (zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że ponowne wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu nastąpi w terminie, który zostanie podany w najbliższym numerze „Echa Puszczykowa".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w związku z przesunięciem terminu sesji, przesunięciu ulegnie również termin roznoszenia informatora miejskiego „Echo Puszczykowa" (na najbliższą niedzielę i poniedziałek).
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pan Krzysztof Paszkowski zaprezentował dokumentację fotograficzną różnych miejsc z terenu Puszczykowa, w tym:
- tablicę, znajdującą się na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego, na której widnieją nieprawdziwe informacje,
- znaki drogowe zasłonięte przez roślinność lub brudne,
- progi zwalniające, o których nie informują żadne znaki drogowe,
- osoby handlujące przy cmentarzu pomimo znaku zakazującego handlu,
- zarośnięte chodniki i ścieżki.
 
Pan Krzysztof Paszkowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na zagadnienia poruszane podczas sesji w kwietniu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała panu Krzysztofowi Paszkowskiemu za zaangażowanie w sprawy Miasta oraz poprosiła o pozostawienie przedstawionego materiału w urzędzie w celu rozwiązania zgłoszonych problemów przez odpowiednie służby.
 
Pani Teresa Ratajczak zgłosiła, że:
- w połowie ul. Czarnieckiego (niedaleko placu zabaw) na chodniku rosną dwa drzewa uniemożliwiające przejazd wózkiem,
- przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Jarosławskiej i Czarnieckiego jest zlokalizowane w takim miejscu, że dzieci wysiadające ze szkolnego autobusu zmuszone są przejść w niedozwolonym miejscu, żeby dostać się na ul. Jarosławską,
- dzieci i młodzież jeżdżą na deskorolkach i rolkach po ul. Jarosławskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do lasu), co jest niebezpieczne oraz powoduje hałas. Pani Teresa Ratajczak zasugerowała, żeby na boisku Orlik zorganizować miejsce do jeżdżenia na deskorolce,
- chodnik przy ul. Jarosławskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do lasu) jest zarośnięty, co uniemożliwia przejazd wózkiem.
 
Pani Teresa Ratajczak podziękowała za ustawienie barierki ochronnej przed jej posesją (narożnik ul. Jarosławskiej i Czarnieckiego), dodała jednak, że barierka spowodowała zwężenie chodnika, co utrudnia przejazd na wózku inwalidzkim. Mieszkanka powiedziała, że można by dołożyć jedną płytkę chodnikową, ponieważ jest na to miejsce.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapewniła, że wszystkie uwagi mieszkanki zostały zaprotokołowane i będą rozpatrzone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest zaskoczony wypowiedzią mieszkanki, ponieważ sprawa ochrony jej budynku została z nią uzgodniona. Wiceburmistrz powiedział, że wyjaśnił wcześniej, że niemożliwa jest przebudowa skrzyżowania, dlatego zostało zaproponowane rozwiązanie w postaci ustawienia barierki ochronnej, na co pani Teresa Ratajczak wyraziła zgodę. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt przebudowy skrzyżowania (aby chodniki spełniały właściwe parametry) wyniósłby ok. 40-50 tys. zł. 
Odnośnie dokumentacji fotograficznej prezentowanej przez pana Krzysztofa Paszkowskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgłoszone wcześniej usterki zostały usunięte oraz dodał, że komendant Straży Miejskiej został zobowiązany do składania codziennych raportów dotyczących oznakowania, na podstawie których zamawiane są nowe znaki drogowe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że służbom miejskim nie wolno wchodzić na prywatne posesje w celu przycięcia roślinności, która zarasta chodniki (do właścicieli wysyłane są pisma z prośbą o przycięcie krzewów). Wiceburmistrz dodał, że zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze dużo do zrobienia (np. na ul. Cichej), jednakże na bieżąco podejmowane są stosowne działania.  
 
Odnośnie uwagi zgłoszonej przez mieszkankę, radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że na boisku Orlik nie wolno jeździć na deskorolkach (jest przeznaczone do gry w piłkę), ale na terenie Centrum Animacji Sportu znajduje się specjalny tor dla rolkarzy, a niebawem powstanie również skate park.
 
Pani Teresa Ratajczak powiedziała, że podziękowała za ustawienie barierki oraz dodała, że nie ma konieczności przebudowywania całego skrzyżowania, ponieważ wystarczy dołożyć jedną płytkę chodnikową, co spowoduje poszerzenie chodnika, a przejście dla pieszych zlokalizować w innym miejscu ulicy. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jutro pojedzie na ul. Jarosławską, aby sprawdzić w jaki jeszcze sposób można poprawić sytuację we wskazanej lokalizacji.
 
Pan Andrzej Szczygieł z ul. Rolnej powiedział, że mieszkańców tej ulicy ucieszyła informacja o jej budowie, ponieważ jej obecny stan jest fatalny (zwłaszcza po ulewnych deszczach).  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Rolna jest obecnie pierwsza w rankingu ulic przewidzianych do budowy, ale dodał, że cała ulica należy do osób prywatnych, z których wielu nie żyje i nie ma spadkobierców, co uniemożliwia kwestię wykupu ulicy w celu jej budowy. Ponadto wiceburmistrz powiedział, że został skierowany wniosek do ministra infrastruktury i budownictwa o odstąpienie od przepisów techniczno-budowalnych w zakresie szerokości drogi.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział, że jutro przyjedzie na ul. Rolną, żeby omówić sprawę w terenie.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:35 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokolant

                                                                        /-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta