Protokół nr 2/18/VIII 2. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/18/VIII
2. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 
 
RM.0002.2.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 19:07
 
Ad 1. Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 2. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika, radny Mariusz Frąckowiak oraz radny Krzysztof Paszkowski nie uczestniczą w głosowaniach do momentu odebrania zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenia ślubowania).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktów:
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnych. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 18).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 19).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 20).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
  
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych. 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 12).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 18).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 13).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 19).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 14).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 11).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 10).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 20).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 15).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 16).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 17).
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego radnemu Krzysztofowi Paszkowskiemu oraz radnemu Mariuszowi Frąckowiakowi.
 
Ad 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że odczyta rotę ślubowania, a następnie radni, którzy odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego będą składać ślubowanie słowami: „ślubuję" lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Mariusz FRĄCKOWIAK      - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
Krzysztof PASZKOWSKI    - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił nowo zaprzysiężonych radnych o zalogowanie się do systemu informatycznego rejestrującego sesję Rady Miasta Puszczykowa (umożliwi to uczestniczenie radnych w kolejnych głosowaniach).
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 12).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiaka została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Krzysztofa Paszkowskiego została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 12).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 10 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 18).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Krzysztofa Paszkowskiego została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 18).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 11 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 13).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.

Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiaka została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 13).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 12 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 19).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Spraw Społecznych.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na członka Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Krzysztofa Paszkowskiego została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 19).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 13 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 14).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiaka została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na członka komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Krzysztofa Paszkowskiego została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 14).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 14 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 11).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 11).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 15 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 10).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 10).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 16 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 20).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska przedstawiła treść skargi oraz poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała ją w całości za bezzasadną.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy nieruchomość wymieniona w skardze jest nieruchomością prywatną.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nieruchomość stanowi własność prywatną i nie jest budynkiem miejskim, przy czy zaznaczył, iż kwestia ta nie jest istotna w przypadku rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 20).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 17 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 15).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 15).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 18 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 16).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, informując o zmianach:
1) Przesunięto z 2018 r. na 2019 r. termin realizacji i limit wydatków dot. zadania pn. "Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
2) Zmniejszono limit wydatków i łączne nakłady na Program budowy dróg o kwotę 10.000 zł.
3) Zwiększono w 2019 r. limit wydatków na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej wraz z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej" o kwotę 100.000 zł.
4) Przesunięto dochody majątkowe ze środków UE dot. projektu, o którym mowa w punkcie 1 pomiędzy latami 2018 i 2019.
5) Z uwagi na nie pozyskanie dofinansowania wykreślono zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę dotycząca przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". W projekcie uchwały wskazano przesunięcie kwoty 1.600.000 zł z roku 2018 na rok 2019. Autopoprawka dotyczy pozostawienia kwoty 10.000 zł na tym przedsięwzięciu w roku 2018, jednocześnie umniejszając limit wydatków i łączne nakłady na Program budowy dróg o kwotę 10.000 zł.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia autopoprawek do projektu uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 16).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 16).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 19 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 17).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 750 wprowadzono dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dotacji (pomocy finansowej) z Województwa Wielkopolskiego na realizację muralu na Szkole Podstawowej nr 2.
2) W dziale 756 dokonano zmian dochodów z tytułu opłat i podatków do wysokości przewidywanego wykonania.
3) W dziale 855 wprowadzono środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.655 zł na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny.
4) W dziale 700 zmniejszono o kwotę 340.000 zł dochody z tytułu sprzedaży gruntów.
5) W dziale 900 zmniejszono: o kwotę 1.318.903,74 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (dochody przesunięto na 2019 r.) oraz o kwotę 440.000 zł dochody na realizację programu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 60014 zwiększono o kwotę 200 zł wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.
2) W rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 10.000 zł wydatki na Program budowy dróg.
3) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na odszkodowania za grunty o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono o kwotę 35.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Adaptacja na potrzeby Urzędu Miejskiego budynku nastawni".
4) W rozdziale 75702 zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na obsługę długu.
5) W dziale 801 i 854 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 10.000 zł, wydatki na dotacje dla przedszkoli o kwotę 130.000 zł.
6) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7) W rozdziale 85504 zwiększono o kwotę 5.655 zł wydatki na wynagrodzenia asystentów rodzin.
8) W dziale 900 zmniejszono: o kwotę 1.590.000 zł wydatki na realizację projektu pn.:  "Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" (realizację zadania przesunięto na 2019 r.) oraz o kwotę 440.000 zł wydatki na realizację programu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - zadanie nie będzie realizowane.
 
W imieniu Burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę dotycząca przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". W projekcie uchwały wskazano przesunięcie kwoty 1.600.000 zł z roku 2018 na rok 2019. Autopoprawka dotyczy pozostawienia kwoty 10.000 zł na tym przedsięwzięciu w roku 2018, jednocześnie umniejszając limit wydatków i łączne nakłady na Program budowy dróg o kwotę 10.000 zł oraz autopoprawkę dotyczącą § 1 pkt 2, w którym zamiast słowa „zwiększa się wydatki" powinno być „zmniejsza się wydatki".
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w pkt 5 uzasadnienia podano, że w dziale 801 i 854 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 10.000 zł, natomiast w tabeli dotyczącej planu wydatków na rok 2018 w dziale 854 wskazana jest kwota 9.000 zł.
 
Skarbki Piotr Łoździn odpowiedział, że uzasadnienie dotyczy dwóch działów 801 i 854, w których zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli łącznie o kwotę 10.000 zł. Oba działy dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 i informację na ich temat należy czytać łącznie.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o wyjaśnienie przyczyny zwiększenia wydatków na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
 
Skarbki Piotr Łoździn odpowiedział, że omawiając projekt uchwały wspomniał, iż zwiększenie wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika ze zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tychże opłat muszą zostać w całości przeznaczone na realizację wyżej wymienionego programu, stąd zwiększenie wydatków w tym zakresie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czym spowodowane jest zwiększenie wydatków na dotacje dla przedszkoli o kwotę 130.000 zł.
 
Skarbki Piotr Łoździn odpowiedział, że dotacje dla przedszkoli planowane są w oparciu o koszty ponoszone na ten sam cel w Mieście Luboń. Na etapie uchwalania budżetu na dany rok kwota dotacji jest określana na podstawie zwaloryzowanej (o przewidywany wzrost kosztów opieki przedszkolnej) kwoty z poprzedniego roku. W trakcie roku Miasto Luboń było zobowiązane dwukrotnie zaktualizować kwotę dotacji, co miało bezpośrednie przełożenie na konieczność zwiększenie wydatków ponoszonych przez Miasto Puszczykowo na ten cel.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 17).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawka została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 17).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 20 została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 • w dniu 19 listopada br. wpłynął wniosek parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej dotyczący prośby o dofinansowanie w kwocie 14.000 zł kolejnej edycji „ XIII Letnich Koncertów Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym" (sprawę przekazano do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu),
 • pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada br. informujące o wpływie wdniu 20 listopada br. skargi mieszkańców na Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Skarbnika Miasta Puszczykowa (sprawę przekazano do Komisji Skarg, Wniosków iPetycji),
 • otrzymano zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie na dorocznie organizowany „Wieczór z Aniołami", który odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w sali parafialnej przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Puszczykowie.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na początek kadencji (oświadczenia majątkowe na początek kadencji należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, dla większości radnych będzie to dzień 20 grudnia br., natomiast dla radnego Mariusza Frąckowiaka i radnego Krzysztofa Paszkowskiego będzie to dzień 27 grudnia br.).
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał o stan przygotowań do tzw. „akcji zima". Szczególnie chodzi mu o to, czy odśnieżane będą chodniki. Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że prawidłowe odśnieżanie chodników będzie możliwe dopiero po wyrównaniu ich powierzchni oraz wysokości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odbył się przetarg dotyczący zimowego utrzymania dróg w mieści, w wyniku którego wybrano dwie firmy zajmujące się odśnieżaniem dróg i chodników oraz dodał, że kwestie odśnieżanie chodników regulują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, następujące w rejonie ul. Wawrzyniaka, ul. Jackowskiego i ul. Piaskowej, częste awarie oświetlenia ulicznego oraz zapytał, czy znana jest ich przyczyna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że powodów występowania awarii może być co najmniej kilka, m.in. silne wiatry oraz wrastanie gałęzi drzew w linie energetyczne.
 
Radna Barbara Kamińska zgłosiła, że wskazane byłoby przycięcie gałęzi drzew rosnących w rejonie ul. Krańcowej. Istnieje obawa uszkodzenia linii energetycznej oraz liście spadają na posesję mieszkanki, która podobno wielokrotnie sygnalizowała ten problem w Urzędzie Miejskim.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na ul. Krańcowej w ostatnim czasie były prowadzone prace modernizacyjne i na wniosek mieszkańców zachowano jak największą liczbę drzew w tym rejonie (mimo posiadania zgody na wycinkę większości z nich). W ubiegłym roku korony omawianych drzew zostały ukształtowane tak, aby nie dopuścić do kolizji z linia energetyczną. Stan omawianych drzew zostanie zweryfikowany, przy czym wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że argument mieszkanki za wycięciem drzew, ze względu na fakt, iż ich liście spadają na jej posesję nie jest wystarczającą podstawą do ich usunięcia.
 
W związku z pogarszająca się jakością powietrza w sezonie zimowym radny Filip Ryglewicz zaproponował przygotowanie ulotek dotyczących tego tematu oraz zintensyfikowanie działań polegających na poradnictwie w kwestii pozyskania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach w celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych z budżetu Miasta Puszczykowa oraz innych funduszy. Zdaniem radnego należy rozważyć utworzenie stanowiska w Urzędzie Miejskim zajmującego się wyłącznie przedstawionymi działaniami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie ma potrzeby tworzenia odrębnego stanowiska pracy zaproponowanego przez radnego Filipa Ryglewicza. W bieżącym roku złożono blisko 70 wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Każda osoba, która miała problem przy wypełnieniu wniosku mogła liczyć na pomocy ze strony pracownika Urzędu Miejskiego przyjmującego wnioski. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że wszystkie prowadzone dotychczas akcje informujące dotyczące problemu smogu będą kontynuowane.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował za odpowiedź i zaproponował zainstalowanie w centrum miasta tablic informujących o jakości powietrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że temat należałoby szczegółowo przedyskutować na posiedzeniu właściwej komisji.
 
W skutek rozmowy z młodymi puszczykowskimi przedsiębiorcami radna Barbara Kamińska zaproponowała zorganizowanie wydarzenia promującego ich, tak aby mogli zaprezentować, m.in. wytwarzane przez siebie rękodzieło oraz inne produkty i oferowane usługi.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że lustro znajdujące się na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Nadwarciańską przechyla się w skutek silniejszego wiatru.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo Piotr Szymański poprosił o nagłośnienie akcji, w której głosując na Szkołę Podstawowej nr 2 można przyczynić się do zamontowania na niej zewnętrznego miernika pyłów zawieszonych i jakości powietrza wraz z wyświetlaczem informującym o wyniku tychże pomiarów.
 
Ad 20. Zakończenie obrad.
O godzinie 19:07 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 2. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki