Protokół nr 25/21/VIII 25. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0002.25.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 19:22
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych), chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim czasie:
 • Bogusława Kapczyńskiego – pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

 • Kazimierza Dolczewskiego – działacza sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego i trenera piłki siatkowej,

 • Romualda Cwojdzińskiego – wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zmianę porządku obrad w następującym zakresie:
 1. zmianę druku w punkcie 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z druku nr 234 na druk nr 234a (w wyniku wprowadzonych zmian w podstawie prawnej i uzasadnieniu),

 2. dodatnie punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 235).

 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 231).

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 232).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (druk nr 233).

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 234a).

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 235).

 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 11. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 12. Wolne głosy.

 13. Zamknięcie sesji.

 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w projekcie protokołu zostały uwzględnione uwagi radnego Mariusza Frąckowiaka dotyczące błędów literowych, natomiast radna Barbara Kamińska wycofała się ze wszystkich zgłoszonych przez siebie uwag. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić ewentualne uwagi do protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 24/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 231).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 231).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 228/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 232).
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy w ramach punktu 1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego zostanie przeprowadzona kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Sobieskiego”. Zgodnie z informacją udzieloną w zeszłym roku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej inwestycja miała być kontrolowana w 2021 roku.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że punkt 1. planu pracy dotyczy wyłącznie bieżącej kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego. Komisja Rewizyjna otrzymała listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku. Do kontroli wytypowano cztery z nich, natomiast z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i utrudnione odbywanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej, która w celu kontroli dokumentacji musi spotykać się stacjonarnie w Urzędzie Miejskim, przeprowadzono głosowanie, wskutek którego wyłoniono tylko dwie inwestycje, które zostaną poddane kontroli w 2021 roku. Wyniki głosowania prezentują się następująco:
 1. Kontrola inwestycji: „Budowa ul. ul. Żwirowej” – 3 głosy,

 2. Kontrola inwestycji: „Budowa ul. Mazurskiej” - 5 głosów,

 3. Kontrola inwestycji: „Przebudowa ul. Sobieskiego” – 3 głosy,

 4. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj” - 5 głosów.

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner poinformował, że w roku 2021 planowana jest kontrola dwóch inwestycji, są to: „Budowa ul. Mazurskiej” (punkt 3. projektu planu pracy) oraz „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj” (punkt 4. projektu planu pracy).
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy w tej sytuacji kontrola inwestycji dotyczącej ul. Sobieskiego odbędzie się w przyszłym roku.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że o inwestycjach kontrolowanych w roku 2022 Komisja Rewizyjna zdecyduje w przyszłym roku. Jeżeli Rada Miasta postanowi, że kontrola konkretnej inwestycji (innej niż wybrane przez Komisję Rewizyjną) jest niezbędna, to może zlecić takie zadanie komisji.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner powiedział, że ma nadzieję, iż pomimo pandemii uda wykonać się plan pracy Komisji Rewizyjnej. Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na odbycie większej liczny posiedzeń komisji, to niewykluczone, że Komisja zawnioskuje do Rady Miasta o rozszerzenie planu pracy komisji o kolejną kontrolę.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła, aby przewodniczący miał na uwadze jej prośbę o przeprowadzenie kontroli inwestycji: „Przebudowa ul. Sobieskiego”, ponieważ jest to inwestycja, która miała miejsce w jej okręgu wyborczym.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy rozpoczęta 8 października 2020 r. kontrola inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza” będzie kontynuowana.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że w zeszłym roku odbyło się jedno posiedzenie dotyczące kontroli inwestycji pn. „rewitalizacja willi Mimoza”. Z powodu trwającej pandemii koronawirusa i nie mając możliwości kontynuowania rozpoczętej kontroli, Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem do Rady Miasta Puszczykowa o zmianę planu pracy, polegającą na zmniejszeniu liczby posiedzeń poprzez wykreślenie wyżej wymienionej kontroli, na co Rada Miasta wyraziła zgodę w formie uchwały z dnia 24 listopada 2020 r.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego zrezygnowano z kontroli inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”. Zdaniem radnej rozpoczęta kontrola powinna zostać przełożona na kolejny rok i zakończona, a nie zaniechana.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że projekt planu pracy na rok 2021 uwzględnia stanowisko członków Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy dobrze zrozumiała, że Rada Miasta może narzucić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie konkretnej kontroli.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że jeśli taka będzie wola Rady Miasta, to tak.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że jeśli sytuacja pandemiczna się zmieni, a Komisja Rewizyjna będzie miała możliwość i czas na przeprowadzenie kolejnej kontroli, to Rada Miasta będzie mogła ją zlecić.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2020.
 
O godzinie 17:19 do obradujących dołączył rady Krzysztof Paszkowski (obecnych 15 radnych).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 232).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 229/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (druk nr 233).
Przewodniczący Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
 
Radny Mariusz Frąckowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu oraz zreferował jego życiorys.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (druk nr 233).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 230/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 234a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy proponowane w projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych będą porównywalne do obowiązujących w sąsiednich gminach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku stawki podatku od środków transportowych ustawodawca określił jej wartości minimalne oraz maksymalne. W wyniku analizy stawek podatku obowiązujących w sąsiednich gminach proponuje się obniżenie części stawek obowiązujących na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 234a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 231/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 235).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jaka jest kwota opłat uiszczonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że roczna kwota opłat wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi ok. 200.000 zł. W roku ubiegłym kwota była niższa z powodu pandemii koronawirusa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały zakłada umożliwienie przesunięcia terminu płatności pierwszej raty opłaty, a nie zmniejszenie jej wysokości lub umorzenie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 235).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 232/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).

 2. Wniosek mieszkańców o remont chodników przy ul. Pomorskiej i Mazurskiej (rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).

 3. Podziękowania za otrzymanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych od Mai Szklarskiej.

 4. Uchwały Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” dotyczące zmian w statucie Związku (omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).

 5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowa (opinia pozytywna).

 6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 rok (opinia pozytywna).

 
Ad 11. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaproponował radnemu Piotrowi Płóciennikowi oraz radnemu Krzysztofowi Paszkowskiemu powołanie nowej komisji do spraw ochrony środowiska. Taka komisja mogłaby zająć się tematyką poruszaną przez obu radnych. Zgodnie ze statutem do powołania komisji potrzeba 3 członków. Po zebraniu grupy radnych, którzy będą chcieli wejść w jej skład, zostaną przygotowane stosowne projekty uchwał.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że komisja mogłaby zająć się tematem smogu, kwestią wycinki drzew i szeroko rozumianej ochrony środowiska.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o podjęcie decyzji dotyczącej powołania nowej komisji do marca br. Pozwoli to opracować zakres jej działań oraz umożliwi radnym podjęcie decyzji o włączeniu się w jej prace. W razie potrzeby, możliwe będzie zrezygnowanie z członkostwa w dotychczasowych komisjach, na rzecz członkostwa w nowo powstałej.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował o piśmie, które wystosował do Burmistrza w związku z artykułem, który ukazał się w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” w lipcu 2020 r. pt. „Pozwólmy wszystkim korzystać z chodników”. Radny poprosił o wskazanie podstawy prawnej następujących zapisów „Przypomnijmy, że do obowiązków właścicieli posesji należy pielęgnowanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie posesji. Takie gałęzie wystające na znaczną część chodnika są utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych czy matek z wózkami i mogą powodować też zagrożenie dla rowerzystów i pieszych. Często ograniczają również widoczność”. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza, podstawę prawną obowiązku wskazanego w tekście stanowi art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, który brzmi następująco „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Radny poprosił 30 listopada 2020 r. o udostępnienie opinii prawnej, na podstawie której powyższy przepis został tak zinterpretowany. W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na zadane pytanie, radny poprosił o informację, jaki jest termin na udzielenie odpowiedzi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w odpowiedzi udzielonej radnemu właściwie wskazano art. 144 Kodeksu cywilnego, jako podstawę regulującą stosunki sąsiedzkie, zgodnie z którymi korzystanie z nieruchomości przez ich właścicieli (w tym przypadku posiadanie drzew i krzewów, które przerastają poza granice nieruchomości) nie może zakłócać korzystania z sąsiednich nieruchomości (w tym przypadku swobodnego korzystanie z chodnika przez przechodniów).
 
Radny Krzysztof Paszkowski wskazał, że w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa”, który ukazał się w grudniu 2020 r. w tekście pt. „Remont mostu na Warcie w Rogalinku” zapisano „Trwa budowa mostu na Warcie w Rogalinku w ciągu drogi wojewódzkiej 431”. W związku z powyższym radny zapytał, czy remont i budowa to to samo.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił również, że w Internecie na stronie https://puszczykowo.pl/archiwalna znajduje się podstrona pn. „Aktualności”, co zdaniem radnego wyklucza się w kontekście słowa „Archiwalna”. Zdaniem radnego aktualnościami nie można nazywać treści z roku 2016 i należałoby to sprostować.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że na stronie internetowej Miasta https://puszczykowo.pl/strefa-miejska znajduje się zakładka aktualności, która pokazuje dodawane na bieżąco informacje. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zauważyła, że radny prawdopodobnie omyłkowo wszedł na archiwalną stronę miasta, stąd to nieporozumienie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odpowiedział, że wpisując w przeglądarkę internetową hasło Puszczykowo pojawiają się różne wyniki, również ta strona. Radny zapytał, czy można jakoś rozwiązać ten problem, ponieważ archiwalne materiały można znaleźć w innych miejscach, a ta strona wprowadza szukającego w błąd.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że radny musiał wejść omyłkowo na archiwalną stronę internetową Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff powiedział, że w 2016 roku powstała nowa strona internetowa Miasta Puszczykowa. W celu zachowania ciągłości publikacji oraz archiwizacji publikowanych w przeszłości danych, na aktualnej stronie miasta zamieszczono odnośnik do strony archiwalnej, której adres to wspomniany przez radnego https://puszczykowo.pl/archiwalna. Powyższy adres nie pozostawia wątpliwości, że na stronie znajdują się treści archiwalne, nie te publikowane bieżąco.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odpowiedział, że na stronie, o której mówi sekretarz pierwszym tytułem są „Aktualności”.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że na starej stronie internetowej również znajdował się dział aktualności i wszystkie zamieszczone w przeszłości aktualności widnieją, jako treści archiwalne.
 
W związku z uchwaleniem w ubiegłym roku Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023, radny Krzysztof Paszkowski poprosił o przygotowanie sprawozdania z wykonania zadań wynikających z jego realizacji oraz przygotowanie informacji o planie działań wynikających z Programu. Radny zasugerował przeprowadzenie inwentaryzacji terenów zielonych, motywując to faktem, iż wiele działek miejskich, również tych przy głównych ulicach, pozostaje niezagospodarowanych. Przykładowo przy ul. Dworcowej rośnie piękny krzak irgi, natomiast jest niesłychanie zaniedbany. Zagłuszają go chwasty oraz samosiejki takich gatunków, jak klon jesionolistny. Kolejnym przykładem jest, tzw. małe arboretum znajdujące się na ul. Kasprowicza przy Szkole Podstawowej nr 2, gdzie obok cennych gatunków, takich jak berberys Julianny wyrasta klon jesionolistny, stanowiący gatunek inwazyjny. Radny zauważył również, że przy ul. Kościuszki znajdują się dwie działki miejskie, na których składowany jest gruz betonowy, wokół którego zwożone są śmieci.
 
Ponownie nawiązując do artykułu pt. „Pozwólmy wszystkim korzystać z chodników”, który ukazał się w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” w lipcu 2020 r., radny Krzysztof Paszkowski przypomniał, że podczas sesji, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. (kiedy nie był jeszcze radnym) pokazał zdjęcie ul. Wspólnej, gdzie przy posesji nr 20 w pasie drogowym rośnie krzew róży, który utrudnia poruszenie się chodnikiem. Radny interweniował w tej sprawie u władz miasta ponownie w roku 2019 oraz 2020, niestety bezskutecznie. Innym przykładem jest lipa rosnąca przy ul. Kraszewskiego, która zajmuje pół chodnika. Radny podkreślił, że są to przykłady, gdzie zieleń (prawdopodobnie miejska) utrudnia poruszanie się chodnikami.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w opracowywanym corocznie Raporcie o Stanie Miasta Puszczykowa znajduje się sprawozdanie z realizacji wszystkich programów realizowanych na terenie miasta, również z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.
 
Radny Ryszard Teuschner zwrócił się z prośbą do władz miasta o interwencję u puszczykowskiego lekarza rodzinnego (przychodnia Medicor Sp. z o. o.) w sprawie odbierania telefonów. Mimo udostępnienia wielu numerów kontaktowych, trudno dodzwonić się do rejestracji, a obsługa jest niemiła.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o planowaną budowę światłowodu na ulicach: Sosnowej, Ogrodowej, Powstańców Wielkopolskich, Poznańskiej i Magazynowej. Mieszkańcy tych ulic podpisali porozumienia dotyczące realizacji przyłączy, z których firma INEA się nie wywiązała (termin do grudnia 2020 r.). Radny zapytał, czy władze miasta posiadają możliwość podjęcia interwencji w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda zorganizował posiedzenie komisji, na które zostaliby zaproszeni przedstawiciele firmy INEA.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że firma INEA podczas planowanej inwestycji napotkała problemy formalno-prawne oraz techniczne, jednak z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od przedstawiciela firmy wynika, iż inwestycja zostanie zrealizowana w bieżącym roku. Warto podkreślić, że w związku z brakami kadrowymi firma INEA skupia się na realizacji projektów dofinansowanych w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, traktując inwestycje komercyjne drugorzędnie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy firma INEA miała problem z ustaleniem właścicieli gruntów, przez które planowane było poprowadzenie światłowodu.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że problemem było, to że Miasto Puszczykowo nie było właścicielem wszystkich gruntów, na których ma zostać przeprowadzona inwestycja.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że trudności, które napotkała firma INEA dotyczyły obu wyżej wymienionych kwestii, natomiast aktualnie wszystkie te sprawy zostały uregulowane.
 
W związku z corocznym ozdabianiem przez mieszkańców drzew na grobli biało-czerwonymi flagami z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zaproponowała nadanie patriotycznej nazwy temu odcinkowi drogi. Zdaniem radnej grobla stanowi niezwykle charakterystyczny punkt na mapie Puszczykowa i od lat kojarzy się mieszkańcom z Powstaniem Wielkopolskim. Przy wjeździe na groblę od strony Puszczykowa znajduje się pomnik „Wszystkim którzy oddali życie dla ojczyzny”, co zdaniem radnej współgrałoby z patriotyczną nazwą grobli.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Macieja Krzyżańskiego, aby komisja zajęła się zgłoszonym przez panią Marzenę Fiedler wnioskiem.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, czy pani Marzena Fiedler proponuje, aby biało-czerwone wstęgi zdobił groblę przez cały rok.
 
Pani Marzena Fiedler odpowiedziała, że podoba jej się, iż wstęgi zdobią groblę w czasie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ze względów praktycznych niemożliwe jest, aby wisiały na drzewach przez cały rok (wstęgi brudzą się i z czasem przestają wyglądać estetycznie).
 
Radna Barbara Kamińska zapytała w imieniu mieszkańca, czy w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym można wymienić dotychczasowy piec na np. połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że aby otrzymać dofinansowanie wymagane jest zlikwidowanie pieca węgłowego niskiej klasy oraz jego wymiana na ekologiczne źródło ciepła. Skarbnik zasugerował, aby mieszkaniec, który zadał pytanie radnej skontaktował się z pracownikiem Urzędu Miejskiego, który zajmuje się programem wymiany pieców.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy uzyskano już pozwolenie na budowę ul. Prusa oraz czy planowane jest wykonanie projektu budowy ul. Pszenicznej. W dniu dzisiejszym w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie błota na ulicy, które jest skutkiem ostatnich opadów śniegu oraz niedawnych roztopów. Radna zapytała, czy w związku z powyższym ulica zostanie wyrównana.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła uwagę do przedostatniego protokołu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz innych protokołów z ostatniego czasu, które przedstawiają przebieg obrad w mało szczegółowy sposób. Osoba nieuczestnicząca w posiedzeniu nie dowie się z niego, jakie pytania zostały zadane przez radnych oraz jak przebiegała dyskusja. Radna zapytał, czy w ramach planowanej informatyzacji Urzędu Miejskiego można uwzględnić publikację nagrań audio posiedzeń komisji, podobnie jak to ma miejsce w przypadku sesji. Tymczasem, radna poprosiła o uzupełnienie wspomnianego wcześniej protokołu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że protokoły posiedzeń komisji są niejako spisem treści, mówiącym co wydarzyło się podczas posiedzenia (nie są stenogramem), natomiast nagrania audio posiedzeń komisji można uzyskać w każdej chwili w Biurze Rady Miasta. Sekretarz powiedział, że można poddać dyskusji, jaka szczegółowość protokołów usatysfakcjonuje radnych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowo” został dopiero złożony. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, a projekt otrzyma dofinansowanie, to możliwe będzie rozpoczęcie informatyzacji Urzędu Miejskiego. W razie nieotrzymania dofinansowania, zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie Miasto będzie realizowało samodzielnie i w tempie zależnym od aktualnych możliwości finansowych.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że jeszcze nie uzyskano pozwolenia na budowę ul. Prusa oraz dodała, że budżecie na rok 2021 Rada Miasta uwzględniła koszty wykonania projektu ul. Pszenicznej. Pani Jagoda Andrzejewska poinformowała, że ze względu na obowiązki sprawozdawcze referatu, które realizowane są na początku roku, procedura dotycząca wyboru wykonawcy projektu nie została jeszcze rozpoczęta, natomiast planowane jest, aby projekt powstał w bieżącym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w aktualnych warunkach atmosferycznych, czyli sytuacji w której głębsze warstwy gruntu są zamarźnięte, a na powierzchni drogi jest błoto, równanie ul. Pszenicznej jest niemożliwe. Wiceburmistrz dodał, że taka sytuacja ma miejsce, co roku na drogach gruntowych. Po ustaniu mrozów droga zostanie wyrównana. Rozwiązaniem doraźnym, które zaproponował wiceburmistrz jest zasypanie większych dziur w drodze kruszywem.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że wiele lat mieszkała przy drodze gruntowej i rozumie naturę problemu. W związku z pojawieniem się zdjęcia ul. Pszenicznej w mediach społecznościowych, radna postanowiła zgłosić ten problem.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył, że podobna sytuacja ma miejsce również na ul. Kosińskiego oraz kilku innych ulicach. Po ustaniu mrozów, jak co roku, stan ulic gruntowych będzie sprawdzany, a drogi równane.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, czy uzyskano już pozwolenie na budowę ul. Wspólnej.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że o ile dobrze pamięta, to jeszcze nie uzyskano pozwolenia na budowę ul. Wspólnej.
 
Radny Ryszard Teuschner podziękował pani Jagodzie Andrzejewskiej za interwencję w sprawie doświetlenia drogi wojewódzkiej nr 430 pomiędzy ul. Zalesie a ul. Studzienną.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy dobrze zrozumiała, że planowane jest zamieszczanie nagrań posiedzeń komisji na stronie internetowej, tak jak ma to miejsce w przypadku sesji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania oraz zaproponował, aby na stronie internetowej udostępniane były bieżące nagrania audio posiedzeń komisji, np. z bieżącego roku. Pozostałe nagrania, w dalszym ciągu, będzie można uzyskać w Biurze Rady Miasta.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że 20 stycznia br. miało miejsce spotkanie Zespołu do spraw ścieżek rowerowych, w którym udział wzięło troje radnych oraz mieszkaniec Krzysztof Czekalski. Celem zespołu jest stworzenie ścieżek rowerowych w mieście oraz połączeń rowerowych z sąsiednimi gminami. Radna poprosiła o wskazanie przedstawiciela Urzędu Miejskiego, który uczestniczyłby w pracach zespołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Zespół do spraw ścieżek rowerowych może liczyć na współpracę ze strony Urzędu Miejskiego. Burmistrz zachęcił także radnego Filipa Ryglewicza do wznowienia spotkań grupy roboczej do spraw kontaktu z Wielopolskim Parkiem Narodowym, np. poprzez platformę Zoom.
 
Radna Maria Michałowska podziękowała radnej Powiatu Poznańskiego Marzenie Fiedler za dotychczasową współpracę oraz udzielone informacje i przekazane materiały dotyczące dróg rowerowych w powiecie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby informacja o kolejnych spotkaniach Zespołu do spraw ścieżek rowerowych została przekazana do Biura Rady Miasta. Umożliwi to informowanie radnych o zbliżających się terminach i tematyce spotkań.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zadeklarował, że do współpracy z Zespołem do spraw ścieżek rowerowych zostanie oddelegowana właściwa osoba. Przed pandemią takie spotkania zapewne odbywałyby się w Urzędzie Miejskim, natomiast w aktualnych okolicznościach sekretarz zaproponował spotkania poprzez platformę Zoom.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że z przyjemnością wróci do koordynowania spotkań grupy roboczej do spraw kontaktu z Wielopolskim Parkiem Narodowym, które zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Radny zauważył, że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie wspólnego spotkania z Zespołem do spraw ścieżek rowerowych, ponieważ współpraca z WPN w kontekście ścieżek rowerowych jest nieodzowna. Radny Filip Ryglewicz pochwalił pomysł oddelegowania koordynatora ze strony Urzędu Miejskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował pani Agnieszce Zielińskiej-Adamiak za przygotowanie filmu promującego Puszczykowski Budżet Obywatelski. Radny zaproponował, aby rozwinąć ten pomysł i zaprosić do udziału w przyszłorocznej kampanii promującej głosowanie w ramach PBO pomysłodawców inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych. Pozwoli to przedstawić już zrealizowane projekty i zachęcić większą liczbę mieszkańców do głosowania. Radny Filip Ryglewicz zauważył, że film jest bardzo dobrym narzędziem promocyjnym, ponieważ jego zdaniem trafia do odbiorców skuteczniej niż teksty.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” zamieścić artykuł o zrealizowanym w ramach zeszłorocznej edycji PBO projekcie dotyczącym zakupu i montażu defibrylatorów zewnętrznych AED. Zdaniem radnego dobrze, że urządzenia tego typu pojawiły się w naszym mieście, ale on sam, a także wielu mieszkańców, nie wie jak z nich korzystać, pomimo przeprowadzonych w styczniu przez Ochotniczą Straż Pożarną webinariów.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zwiększenie czcionki terminarza odbioru odpadów, który stanowi uzupełnienie kalendarza selekcjonera.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że liczy, iż w przyszłym roku również uda się przygotować film promujący projekty zgłoszone w ramach PBO oraz zachęcający mieszkańców do głosowania.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że do kolejnego numeru informatora miejskiego „Echo Puszczykowa” zaplanowane jest dołączenie materiałów dotyczących defibrylatorów zewnętrznych AED, opracowanych we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak oznajmiła, że za dostarczenie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów odpowiedzialna jest firma FB Serwis, a nie Urząd Miejski. Problem wielkości czcionki harmonogramu został zgłoszony po raz kolejny Związkowi Międzygminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt, przed którym odpowiada firma FB Serwis. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że kilka lat temu, kiedy harmonogram był zamieszczany w kalendarzu selekcjonera jego rozmiar był większy. Niestety dwa lata temu zrezygnowano z tego rozwiązania, ponieważ przez opóźnienia firmy FB Serwis przy opracowywaniu harmonogramu, kalendarze trafiły do mieszkańców dopiero w marcu.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o informację na temat przyczepy hamburgerowej, która zajmuje stoisko na Zielonym Rynku, mimo iż od długiego czasu pozostaje nieczynna. Radny poinformował, że poruszał ten temat już pół roku temu i od tego czasu obiekt nie zmienił lokalizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że kosze na psie odchody są niewystarczająco oznakowane, ponadto znajdujące się w nich worki zasłaniają oznakowania, przez co wiele osób użytkuje je niezgodnie z przeznaczeniem i wrzuca do nich inne śmieci, niż psie odchody. Radny poinformował, że mieszkanka z którą rozmawiał na ten temat zasugerowała, aby oznaczyć lokalizacje koszy na wirtualnej mapie. Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy istnieje możliwość ustawienie koszy na psie odchody również na zakolu Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że właściciel przyczepy hamburgerowej systematycznie uiszcza opłaty za dzierżawę terenu na Zielonym Rynku, mimo iż z powodów osobistych nie może aktualnie prowadzić działalności gospodarczej. Wiceburmistrz dodał, że nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy dzierżawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa dotycząca koszy na psie odchody zostanie przeanalizowana.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że paczkomat firmy InPost znajdujący się przy ul. Poznańskiej 75 w ostatnim czasie uległ awarii, wskutek której każdego wieczoru, co kilka minut włącza alarm, co jest uciążliwe dla mieszkańców. Radny zapytał, czy władze miasta mogą podjąć interwencję w tej sprawie.
 
Radna Barbara Kamińska podziękowała pani Jagodzie Andrzejewskiej za interwencję i szybkie wysłanie piaskarki w ubiegły wtorek, kiedy drogi na Starym Puszczykowie zostały oblodzone na skutek niekorzystnych warunków pogodowych. Radna poinformowała, że tej zimy na Starym Puszczykowie miały miejsce 3 wypadki, w związku z czym poprosiła o częste wysyłanie odśnieżarek i piaskarek w ten rejon miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaprosiła radnych oraz mieszkańców na najbliższe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godzinie 17.00. Gościem podczas posiedzenia będzie Piotr Rubisz koordynator wolontariatu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że w ostatnim czasie ukazał się komunikat Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, zgodnie z którym, zachowują one ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
Ad 13 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r.
 
O godzinie 19:22 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki