Protokół nr 28/17/VII 28. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 28/17/VII
28. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 21 lutego 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.28.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    17:05
Godz. zakończenia:    21.25
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, chwilowa nieobecność radnych: Doroty Łuczak-Dydowicz i Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godz. 17:06 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 14 radnych).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dokonanie zmiany w tytule projektu uchwały z pkt. 6 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (druk nr 196). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na posiedzeniach komisji ustalono, że będzie to wydzierżawienie na okres do 1 roku, a nie do 3 lat - jak zostało to zapisanie pierwotnie.
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 200). Sekretarz powiedział, że proponuje się wprowadzenie powyższego projektu uchwały w celu przyspieszenia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podział obszaru na cześć A i B pozwoli na kontynuowanie prac nad częścią A, a część B (okolice ul. Cichej i ul. Sobieskiego w stronę lasu) będzie musiała poczekać na uchwalenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Brak podziału obszaru planu spowoduje, że niemożliwe będzie jego uchwalenie do czasu uchwalenia nowego studium. 
 
O godz. 17:08 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 15 radnych). 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że jeśli projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad, to jego szczegółowe omówienie i dyskusja odbędą się w stosownym punkcie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany tytułu projektu uchwały z punktu 6 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o zmianę tytułu projektu uchwały z punktu 6 porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 200).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że rozpatrzenie ww. projektu uchwały nastąpi w punkcie pkt 7 porządku obrad (przed projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 27/17/VII z 24 stycznia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 194).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019 (druk nr 195).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (druk nr 196).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 200).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 193).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 198).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 199).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 27/17/VII z 24 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy są uwagi do projektu protokołu.
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że nie otrzymał projektu protokołu na e-mail.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, żeby w trakcie późniejszej przerwy sprawdzić odbiorców wiadomości e-mail z projektem protokołu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radny Łukasz Grzonka telefonował w tej sprawie do biura Rady Miasta, ponieważ projekt protokołu został przesłany tydzień temu.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że z uwagi na fakt, że jego laptop uległ awarii i dopiero dzisiaj odebrał go po naprawie nie było to możliwe. Sądził, że projekt protokołu znajduje się na jego poczcie, tak się jednak nie stało.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 27/17/VII z 24 stycznia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 27/17/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 194).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że 14 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianach w prawie oświatowym, zgodnie z którą samorządy zobowiązane są do wywołania kilku uchwały dotyczących likwidacji gimnazjów. Wiceburmistrz powiedział, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało kilka wariantów likwidacji gimnazjów, a po konsultacji z dyrektorami puszczykowskich szkół oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem dla Miasta będzie wprowadzenie zmian w ustroju szkolnym polegających na:
- włączeniu Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 1, która z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 1 (Gimnazjum nr 1 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.),
- włączeniu Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 2, która z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 2 (Gimnazjum nr 2 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.).
Oddziały gimnazjalne jeszcze przez dwa lata będą funkcjonować w szkołach podstawowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że inne zmiany, wynikające z nowelizacji ustawy, nie dotyczą Puszczykowa oraz dodał, że żadna ze szkół nie będzie musiała zmieniać obwodu. Wiceburmistrz poinformował, że omawiany projekt uchwały jest na razie projektem dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, który po uchwaleniu zostanie przedłożony Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu oraz związkom zawodowym. Jeśli w ciągu 21 dni kurator oraz związki zawodowe nie wniosą uwag, wówczas na kolejnej sesji przedłożony zostanie projekt uchwały ws. wprowadzenia nowego ustroju szkolnego, tj. utworzenia ośmioletnich szkół podstawowych.    
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że po długiej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wynik głosowania: „za" - 15  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 181/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019 (druk nr 195).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski nie mógł być obecny na sesji, ale projekt uchwały zostanie omówionych przez panią Marię Bobrowską - psycholog MOPS-u oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała również, że temat był szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Za pomocą prezentacji multimedialnej (stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu) pani Maria Bobrowska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie w odpowiednie narzędzia i m.in. w tym celu opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny. Celem programu jest pomoc rodzinom poprzez zróżnicowane działania, tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny poprzez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.
Konieczność opracowania programu wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe podstawy prawne opracowania programu to:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Poza wymienionymi ustawami, Miejski Program Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017- 2019 wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, która jest jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki społecznej. Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017- 2019", są spójne z priorytetami wskazanymi w Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2016-2020.
 
Pani Maria Bobrowska przedstawiła diagnozę środowiska lokalnego, informując o:
 • strukturze demograficznej miasta:
–  w grudniu 2016 roku w mieście Puszczykowo zamieszkiwało, wg danych Urzędu Miejskiego, 9337 osób, w tym:
–  kobiety:  4923,
–  mężczyźni: 4414,
–  kobiety w wieku od 0 do 17 roku życia: 793,
–  mężczyźni w wieku od 0 do 17 roku życia: 859,
–  kobiety w wieku od 18-go do 59 roku życia: 2813,
–  mężczyźni w wieku od 18-go do 65 roku życia: 2916,
–  kobiety w wieku 60 lat i powyżej: 1317,
–  mężczyźni w wieku 65 lat i powyżej: 639;
 • bezrobociu w mieście:
–  w Powiatowym Urzędzie Pracy w grudniu 2016 r. było zarejestrowanych 140 osób bezrobotnych, będących mieszkańcami miasta Puszczykowa - w tej grupie było:
–  72 kobiety,
–  29 osób w wieku do 30. roku życia,
–  49 osób powyżej 50. roku życia,
–  78 osób długotrwale bezrobotnych,
–  7 osób niepełnosprawnych;
 • liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2014 - 2016:
–  2014 rok - 191 rodzin,
–  2015 rok - 202 rodziny,
–  2016 rok - 168 rodzin (odnotowany spadek jest wynikiem wprowadzenia programu 500+).
 
Główne powody udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom zamieszkującym Puszczykowo w 2016 roku to: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego. 
 
W 2015 i 2016 roku opieką asystenta rodziny objętych było 14 rodzin. W Puszczykowie pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy m.in. mają:
- aktywizować zawodowo,
- pomagać w kontaktach z różnymi instytucjami,
- dbać o wzmacnianie więzi rodzinnych,
- pomagać i uczyć, jak być rodzicem,
- uczyć kompetencji rodzicielskich, budżetowych, czystości,
- wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu z rodziną,
- prowadzić profilaktykę prozdrowotną i poruszać temat świadomego planowania rodziny.
 
W 2016 roku w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci (za pobyt 9 dzieci płaciła gmina). 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska wyjaśniła zasady odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że adresatami programu są rodziny zamieszkujące
w Puszczykowie, borykające się z trudnościami w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
 
Analiza SWAT gminy pokazuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Mocnymi stronami są:
–  poparcie działań i współpraca z samorządem miasta,
–  bezpłatna pomoc psychologiczna,
–  funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na terenie miasta,
–  bezpłatne porady prawne,
–  rozwinięta sieć przedszkoli, powstanie żłobka,
–  dobrze rozwinięta sieć świetlic dla dzieci i młodzieży (przyszkolnych i pozaszkolnych), bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach,
–  wykwalifikowana kadra instytucji pomocy społecznej,
–  realizacja rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania",
–  zatrudnienie asystenta rodziny (nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów przez rodziny, zwiększanie kompetencji rodzicielskich i społecznych rodzin),
–  kształcenie kadry MOPS poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
–  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
–  współpraca ze Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T Dąbrowskiego,
–  współpraca z lekarzami rodzinnymi,
–  współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,
–  współpraca z przedstawicielami oświaty
–  współpraca z organizacjami pozarządowymi (Parafialne Zespoły Caritas, Fundacja ReStart prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną).
 
Słabe strony to:
–  niewystarczająca liczba lokali socjalnych i komunalnych w stosunku do potrzeb osób/rodzin,
–  mała liczba żłobków,
–  utrudniony dostęp do psychiatrów dla osób chorych psychicznie,
–  niewydolność wychowawcza rodzin,
–  brak grup wsparcia dla osób przeżywających rozpad rodziny,
–  brak niezwłocznej reakcji sądu w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych (odraczanie spraw),
–  mała świadomość i gotowość społeczeństwa w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 
Szanse to:
–  możliwość poprawy sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych dzięki programowi rządowemu „500+",
–  możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,
–  zmiana świadomości społeczeństwa na temat działalności prowadzonej przez MOPS,
–  wzrost świadomości i umiejętności korzystania przez rodziny z różnych form wsparcia,
–  możliwość znalezienia pracy przez członków rodzin (wsparcie asystenta).
 
Zagrożenia to:
–  zagrażające i aspołeczne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci,
–  osłabienie funkcji i roli rodziny,
–  brak świadomości problemu i umiejętności szukania pomocy przez rodziny dysfunkcyjne,
–  brak umiejętności poszukiwania pracy lub niska motywacja do podjęcia tych działań,
–  wyuczony i dziedziczony model korzystania z finansowej pomocy MOPS.
 
Cele szczegółowe programu to:
–  diagnoza sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
–  wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
–  dążenie do usamodzielnienia się rodzin,
–  przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych,
–  zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
 
Finansowanie „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny" odbywać się będzie w ramach środków budżetu Miasta, dotacji oraz środków zewnętrznych, w tym unijnych.
Monitoring Programu prowadzony będzie na bieżąco. Sprowadzał się on będzie do uzyskiwania informacji na temat realizacji planowanych działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń oraz źródeł finansowania.
Koordynatorem zadań Programu Wspierania Rodziny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, w jaki sposób asystenci rodziny współpracują z dorosłymi.
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że asystenci rodziny działają wyłącznie w rodzinach, w których są dzieci. Najczęściej ich praca polega na aktywizacji rodziców, głównie pomocy w szukaniu pracy (pomoc w pisaniu CV, przeglądanie ofert pracy, itp.) oraz wskazywaniu form spędzania czasu z dziećmi.
 
Odnosząc się do informacji o „dziedziczeniu" bezradności i sytuacji, gdzie trzecie pokolenie danej rodziny korzysta z pomocy MOPS-u, radny Filip Ryglewicz zapytał, czy istnieją jakieś możliwości czy narzędzia, nakazujące aktywizację takich osób.
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że możliwości są niewielkie, ponieważ jeśli ktoś spełnia pełne kryterium (m.in. wykaże dochody poniżej danego kryterium, jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy) to przysługuje mu pomoc (zasiłek), której nie można odmówić.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej w rodzinach patologicznych może być sposobem na przerwanie „dziedziczenia" korzystania z pomocy społecznej.
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że zawsze najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej (przy wsparciu stosownych instytucji), a odebranie dziecka jest ostatecznością. Działania na terenie Puszczykowa odbywają się w sposób zintegrowany, tzn. MOPS współpracuje ze szkolnymi pedagogami, Urzędem Miejskim, lekarzami, Caritasem. Pani Maria Bobrowska zapewniła, że rodziny dysfunkcyjne mają wsparcie i są monitorowane przez MOPS (w przypadku rodzin, gdzie występują nieprawidłowości ustanawia się kuratora sądowego). Wynikiem tej współpracy jest np. fakt, że w Puszczykowie nie ma głodnych dzieci.
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że nie należy utożsamiać patologii z biedą. Wskazała, że istnieje wiele bardzo majętnych rodzin, które są niewydolne wychowawczo, ale w ich przypadku nikt nie zasugerowałby zabrania dziecka.
 
Pani Maria Bobrowska poinformowała, że wśród siedmiu rodzin, w przypadku których zostały założone „niebieskie karty", są trzy rodziny bardzo dobrze sytuowane.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że to sądy decydują o ewentualnym odebraniu dziecka rodzicom i są to sytuacje skrajne. Natomiast w przypadku wystąpienia przemocy (bez względu, czy jest to rodzina biedna czy bogata) należy reagować natychmiast, ponieważ może dojść do sytuacji zagrożenia życia.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, żeby w celu aktywizacji zawodowej organizować spotkania (warsztaty), np. z lokalnymi pracodawcami.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że MOPS wiele problemów diagnozuje i rozwiązuje oraz zapytała, czy w przypadku innych problemów, jak np. „dziedziczenie" uzależnienia od pomocy społecznej, MOPS korzysta z dobry praktyk innych gmin.
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że inne gminy borykają się z tymi samymi problemami oraz dodała, że pracownicy MOPS-u szkolą się oraz są poddawani kontroli.  
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019.
Wynik głosowania: „za" - 15  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 182/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (druk nr 196).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 36 działa przychodnia lekarza rodzinnego. Spółka PozMed wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. Wstępnie został przygotowany projekt uchwały dotyczący 3-letniego okresu dzierżawy, ale na posiedzeniach komisji zaproponowano, żeby skrócić ten czas do 1 roku z powodu planowanych zmian w opiece zdrowotnej na terenie kraju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały z uwzględnieniem okresu dzierżawy do 1 roku.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały z uwzględnieniem okresu dzierżawy do 1 roku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 183/17/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 200).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że w maju 2016 roku podjęta została uchwała ws. przystąpienia do prac nad sporządzeniem planu dla terenu Starego Puszczykowa. Równolegle prowadzone były prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które planowano w krótkim czasie ukończyć, jednak  dopiero w styczniu 2017 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) uzgodniła projekt Studium. Początkowe prace nad projektem mpzp dla Starego Puszczykowa zostały rozpoczęte, odbyły się spotkania i konsultacje z mieszkańcami, na podstawie których powstał wstępny projekt planu. Podstawowym warunkiem prawnym mpzp jest jego zgodność ze studium, a nowe studium w części dotyczącej niektórych obszarów (między ul. Janaszka, Cichą i Sobieskiego) zmienia przeznaczenie terenu - na wniosek ich właścicieli oraz za zgodą władz Miasta - z rolniczych na budowlane (tzw. odrolnienie). Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że aby taki sam zapis o przeznaczeniu terenu pod budownictwo mieszkaniowe znalazł się w mpzp, wcześniej musi zostać uchwalone studium. Obecna sytuacja może być rozwiązana na dwa sposoby:
- wstrzymać prace nad mpzp do czasu uchwalenia nowego studium,
- wydzielić z obszaru Starego Puszczykowa te tereny, które są zgodne ze studium i prowadzić dalsze prace nad opracowaniem dla nich planu oraz te tereny, które są niezgodne ze studium i czekać z opracowaniem dla nich planu do czasu uchwalenia studium.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że burmistrz proponuje wybór drugiego wariantu, tj. podział obszaru na część A i B. Część A mogłaby zostać przeprojektowana już w ciągu miesiąca i przygotowana do opiniowania, natomiast prace nad częścią B zostałyby wstrzymane do czasu uchwalenia studium (najwcześniej w czerwcu okaże się, czy studium zostanie przekazane do uchwalenia, czy konieczne będzie jeszcze jego przeprojektowanie).  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wszyscy właściciele gruntów rolnych wystąpili z wnioskiem o przekształcenie ich na grunty budowlane.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że z takim wnioskiem wystąpiła połowa właścicieli (dwóch), natomiast spadkobiercy jednego z właścicieli przebywają zagranicą, ale wiedzą o zamiarach Miasta wobec ich terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w obszarze funkcjonalnym Miasta dopuszczalne jest istnienie gruntów rolnych.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że jest to dopuszczalne, ale nie ma uzasadnienia, ponieważ te tereny otoczone są zabudowanymi osiedlami, a gospodarka rolna tam praktycznie nie istnieje.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zgodnie ze zwyczajową procedurą, projekt uchwały powinien zostać omówiony przez Komisję Rozwoju i przez nią zaopiniowany, jednak posiedzenie komisji odbędzie się jutro, więc projekt mógłby zostać przegłosowany na sesji dopiero za miesiąc (a w tym czasie nie byłyby prowadzone żadne prace nad planem), dlatego obecnie jest czas na dyskusję i omówienie tematu.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że ostatnie spotkanie w sprawie projektu mpzp dla terenu Starego Puszczykowa odbyło się w grudniu 2016 roku i wtedy nie było żadnej wzmianki o podziale  na części A i B oraz zapytała, czy ten pomysł powstał pomiędzy tamtym spotkaniem a dzisiejszą sesją, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco.
Radna Agata Wójcik powiedziała, że nie wie, czemu miałoby to służyć oraz dodała, że pan Adam Staliński poinformował, że tereny mogą podlegać odrolnieniu wtedy, gdy większość pozostałych terenów jest niezabudowana. Radna Agata Wójcik zawnioskowała o udzielenie głosu mieszkańcowi.
Pan Adam Staliński powiedział, że w studium jest zapisane, że w przypadku Starego Puszczykowa obecne tereny rolne mogą ulec odrolnieniu tylko, jeżeli większość z pozostałych, wydzielonych a niezabudowanych, działek zostanie zabudowana. Pan Adam Staliński powiedział, że na Starym Puszczykowie jest bardzo dużo niezabudowanych działek, dlatego jego zdaniem, warunek ze studium nie został spełniony.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że do czasu uchwalenia nowego studium obowiązuje stare studium i zapytała, jakie korzyści płyną z podziału obszaru planu na dwie części.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że korzyścią będzie to, że plan dla większości terenu Starego Puszczykowa zostanie wcześniej uchwalony. Część obszaru, na której znajdują się grunty rolne musi być zgodna z nowym Studium, ponieważ ze starym nie jest zgodna i dlatego nie może być kontynuowana praca nad planem, który jest niezgodny ze studium. Pani Alina Stempniak powiedziała, że idea nowego studium jest taka, żeby pozostałe tereny rolne przeznaczyć pod zabudowę. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że m.in. przy takim założeniu został zaopiniowany projekt studium oraz dodała, że zarówno ten projekt, jak i projekt mpzp będą wykładane do publicznego wglądu z możliwością składania uwag. Aby przedłożyć projekt mpzp do opiniowania, musi on być zgodny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi (w tym także ze studium). Podział obszaru planu na dwie części A i B (czyli część zgodną z obecnym Studium oraz część, która będzie zgodna dopiero z nowym Studium) spowoduje, że więcej czasu będzie można poświęcić na opracowanie części B. Zdaniem przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz jest to korzystne rozwiązanie.
 
Radny Jakub Musiał poinformował, że w wyniku spotkania z mieszkańcami Starego Puszczykowa wpłynęło 46 uwag do powstającego planu, który swoją powierzchnią obejmuje 1/3 terenu Miasta. Jedna lub dwie uwagi dotyczyły odrolnienia, natomiast pozostałe dotyczyły innych kwestii i zostały rozpatrzone pozytywnie. Radny powiedział, że celem tamtego spotkania było poinformowanie mieszkańców o pracach nad planem, by mogli oni brać w nim udział od samego początku (spotkanie było merytoryczne i przebiegało w spokojnej atmosferze). Radny Jakub Musiał powiedział, że prędzej czy później tereny te zostaną odrolnione, ponieważ taka jest wola m.in. ich właścicieli. Rada Miasta jest zobowiązana do utrzymania ładu przestrzennego na terenie całej gminy. Radny Jakub Musiał powiedział, że chciałby, żeby do końca kadencji uchwalone zostało studium oraz dwa duże mpzp dla terenu Niwki i Starego Puszczykowa. Radny uznał, że podział na część A i B jest bardzo dobrym pomysłem oraz dodał, że rację ma pan Adam Staliński mówiąc, że odrolnienie wskazanych terenów jest niezgodne z obowiązującym studium. Gdy obowiązywać będzie nowe studium wówczas niezgodność nie będzie zachodzić.  
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że załącznik graficzny wymaga doprecyzowania, ponieważ powinny być w nim wyraźnie wskazane granice pomiędzy częścią A i B, a ponadto legenda nie obejmuje oznaczenia granic podziału.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w treści projektu uchwały wskazane są ulice, które wyznaczają daną część, ale poprosiła o poprawienie granic w załączniku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w §1 pkt 2 projektu uchwały wyznaczone są granice obu części. Burmistrz dodał, że zamierza się opracować jak najwięcej planów, aby nie dochodziło do sytuacji, jakie miały miejsce w przeszłości. Następnie dodał, że po rozmowie z projektantką oraz referatem Gospodarki Przestrzennej uznał, że zasadnym jest podział obszaru.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że Rada Miasta ma reprezentować interesy mieszkańców, którzy podczas wyborów zgłaszali, żeby objąć planami zagospodarowania przestrzennego jak największy teren Miasta. Radna powiedziała, że podczas spotkania z mieszkańcami Starego Puszczykowa najwięcej pytań i wątpliwości dotyczyło terenu wokół ul. Cichej (czyli części B), dlatego jej zdaniem podział obszaru na części A i B będzie korzystny dla mieszkańców, ponieważ większy teren Starego Puszczykowa będzie miał uchwalony plan, podczas gdy prace nad częścią B oraz studium będą mogły się toczyć.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że ma wiele wątpliwości do przedłożonego dzisiaj projektu uchwały oraz uważa, że powinien on najpierw zostać przedyskutowany na posiedzeniu komisji.
Na prośbę radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, pani Alina Stempniak wskazała na mapie, który konkretnie teren ma ulec odrolnieniu.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego zamierza się odrolnić teren, skoro część z jego właścicieli nie wyraziła w tej sprawie pozytywnej opinii oraz jakie są inne możliwości (oprócz czekania za Studium) odrolnienia terenów w Puszczykowie.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma żądnej innej możliwości poza trybem planu zagospodarowania przestrzennego, a warunkiem uchwalenia każdego planu jest jego zgodność ze studium, w którym wyznacza się kierunki przeznaczenia danego terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kiedy ostatnio w Puszczykowie odrolniano grunt pod cele mieszkaniowe.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że teren w pobliżu ul. Cichej jest jedynym terenem rolnym, który w studium z 1998 roku został przeznaczony pod cele rolnicze. Dwa lata temu zapisem w planie obszar okolic ul. Klasztornej został przekształcony na cele mieszkaniowe (ponieważ w studium teren ten był przeznaczony na cele mieszkaniowe).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że należy poczekać na uchwalenie studium.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że przedłożony projekt uchwały nie decyduje o odrolnieniu części B, a jedynie umożliwia przyszłą dyskusję na ten temat, podczas gdy plan dla terenu niebudzącego kontrowersji może zostać uchwalony wcześniej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, na jakim etapie są prace nad studium:
- Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt studium, który uzyskał wszystkie niezbędne opinie,
- projekt studium jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu celem składania uwag przez mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że podział obszaru Starego Puszczykowa na część A i B umożliwi szybsze uchwalenie części A oraz pozostawi czas na prace nad częścią B, która musi czekać na uchwalenie studium.
 
Radny Jakub Musiał zgodził się z wypowiedzią radnej Małgorzaty Szczotki oraz zwrócił uwagę, że podczas dyskusji nad wstępną koncepcją projektu planu dla Starego Puszczykowa nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec odrolnienia. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Władysława Hetmana, pani Alina Stempniak powiedziała, że granicę planu stanowią tyły działek, znajdujących się przy ul. Janaszka.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że legenda do mapy zostanie uzupełniona, a obszar każdej części będzie oznaczony innym szrafem.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dopóki załącznik graficzny nie zostanie poprawiony, nie należy głosować nad projektem uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 15-minutową przerwę na poprawę załącznika graficznego.
 
O godz. 19:00 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady. Radni otrzymali poprawiony załącznik graficzny (ww. załącznik stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Agaty Wójcik, pani Alina Stempniak powiedziała, że w planie sprzed dwóch lat odrolnione zostały tereny przy ul. Klasztornej (w studium te tereny były przeznaczone na cele mieszkaniowe).
 
Radna Agata Wójcik zapytała, dlaczego gruntów rolnych przy ul. Cichej nie można było odrolnić już w poprzednim planie.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że wówczas wyraźnie nie życzyli sobie tego ich właściciele, pomimo tego, że taki został przygotowany projekt (projekt uległ zmianie na skutek złożonych uwag). Pani Alina Stempniak powiedziała, że niektórzy właściciele już zmarli, a niektórzy mieszkają zagranicą.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego teren B jest większy niż grunty rolne.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że część B jest większa niż grunty rolne po to, aby ten fragment stanowił całość urbanistyczną z układem komunikacyjnym (obszar o pow. ok. 30 ha).
 
Odpowiadając na wątpliwości radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, pani Alina Stempniak powiedziała, że dla terenu Starego Puszczykowa obowiązuje obecnie mpzp, więc nie ma obawy o konieczność wydawania warunków zabudowy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że chciałaby, aby część B dotyczyła wyłącznie terenów rolnych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ze względów planistycznych wyznacza się teren, który jest w jakiś sposób ograniczony ulicami.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że gdy były rozmowy nt. planowanej inwestycji budowy wieżowców przy szpitalu, wówczas Urząd proponował przygotowanie mpzp, który obejmowałby wyłącznie jedną działkę, ale decyzją Rady Miasta obszar opracowania został rozszerzony. 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tamtym przypadku były inne uwarunkowania (m.in. dotyczące terminów, innych dokumentów oraz procedury planistycznej). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie ma wątpliwości do omawianego projektu uchwały, głównie ze względu na czynnik czasu oraz dodała, że uwagi zgłoszone do wstępnej wersji projektu planu dla Starego Puszczykowa zostały w zdecydowanej większości rozpatrzone pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 184/17/VII została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 193).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że uchwała budżetowa oraz wieloletnia prognoza finansowa przewidują w 2017 roku emisję obligacji komunalnych na kwotę 2.360.000 zł. Obligacje będą 5-letnie i zostaną wyemitowane w trzech seriach. Skarbnik powiedział, że budżet został skonstruowany z uwzględnieniem dochodów z obligacji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" -  13 głosów, „przeciw" -  2 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 185/17/VII została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 198).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w budżecie (zwiększa się dochody ogółem o kwotę 681.976,42 zł do kwoty 45.726.126,55 zł oraz wydatki ogółem o kwotę 1.681.976,42 zł do kwoty 47.926.126,55 zł) omawiając dochody i wydatki:
 
Dochody:
 • dział 600 - dokonano korekty dotacji z UE o kwotę 0,46 zł,
 • dział 750 - wprowadzono dotację z UE w kwocie 637.732,31 zł na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (dotacja dotyczy modernizacji energetycznej). Zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł na realizację zadań zleconych,
 • dział 756 - zmniejszono o kwotę 6.000 zł wpływy z podatku PIT,
 • dział 758 - zwiększono o kwotę 39.805 zł subwencję oświatową,
 • dział 801 - zmniejszono o kwotę 1.338 zł dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
 • dział 852 - wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 500 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
 • dział 853  - zwiększono o kwotę 1.277,57 zł dotacje ze środków UE na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydatki
 • rozdział 60016 - zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg,
 • rozdział 60095 - dokonano przesunięć między źródłami finansowania zadania Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • rozdział 70005 - zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki na odszkodowania dot. toczących się postępowań administracyjnych,
 • rozdział 71004 - zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (w związku z przesunięciem terminów wykonania części planów z 2016 r.),
 • rozdział 75011 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej (w związku ze zwiększeniem dotacji).
 • rozdział 75023 - zwiększono o kwotę 720.000 zł wydatki na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (przewidziano finansowanie wydatków w kwocie 637.732,31 zł z planowanej dotacji ze środków UE). Zwiększono wydatki bieżące Urzędu Miejskiego o kwotę 50.000 zł (w związku z przesunięciem płatności 50% wartości umowy z 2016 r. za wykonanie strategii rozwoju i promocji Miasta oraz zabezpieczeniem środków na rozbiórkę budynku przy ul. Podleśnej 4),
 • rozdział 75095 - zwiększono o kwotę 10.198,26 zł wydatki bieżące (zabezpieczono środki na realizację umowy dot. m.in. dostępu do systemu SISMS mającej na celu podniesienie standardu działalności informacyjnej Miasta,
 • rozdział 75818 - zmniejszono rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł.
 • rozdział 80101 - wprowadzono wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego,
 • rozdział 80104 - zwiększono wydatki o kwotę 350.000 zł na dotacje dla przedszkoli,
 • rozdział 85215 - prowadzono kwotę 500 zł na wypłatę dodatku energetycznego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
 • rozdział 85395 - zwiększono wydatki o kwotę 1.278,16 zł na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej, realizowanych z udziałem środków UE,
 • rozdział 90015 - zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na realizację zadania Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg (w związku z przesunięciem z 2016 r. terminu wykonania oświetlenia ścieżki między ul. Jarosławską a Libelta), 
 • rozdział 92601 - zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej (zabezpieczono środki na zakup wykładziny ochronnej na halę oraz zakup podwieszanych koszy do koszykówki. Ponadto zaistniała konieczność zwiększenia wartości umowy z wykonawcą hali wynikająca z wprowadzenia w 2017 r. minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz potrzeby montażu zestawu hydroforowego nie przewidzianego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, którego montaż jest wymagany warunkami wydanymi przez Aquanet).
Zwiększono deficyt o kwotę 1.000.000 zł. Deficyt nie będzie miał wpływu na zadłużenie Miasta - zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zapisy wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w którym pojawiają się kwoty na realizację usługi związanej z systemem.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała:
-       dlaczego w programie budowy dróg wprowadza się kwotę 200 tys. zł,
-       czy wydatki na dotacje dla przedszkoli wynikają z ustawy,
-       zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 50.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że:
-       w momencie uchwalania budżetu wprowadzona została autopoprawka dotycząca wydatków na program budowy dróg i wtedy poinformowano, że po rozliczeniu 2016 roku, kwota 200 tys. zł wróci do programu,
-       zwiększanie dotacji dla przedszkoli wynika ze zmiany ustawy, która obecnie konkretyzuje, na wydatkach której z gmin sąsiednich należy opierać wysokość stawki (dla Puszczykowa jest to Luboń, który ma wysokie stawki dotacji),
-       kwotę 30 tys. zł przeznacza się na rozbiórkę budynku przy urzędzie, a 20 tys. na strategię rozwoju i promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o zwiększenie kwoty na odszkodowania o 40 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że toczące się sprawy wskazują, że dotychczas zabezpieczona kwota może nie wystarczyć.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, sekretarz Maciej Dettlaff
powiedział, że system SISMS jest systemem technologicznie bardziej rozwiniętym niż dotychczas używany system SMS i Alertownik oraz dodał, że Referat Promocji, Kultury i Sportu przygotuje prezentację informującą o nowym systemie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że docelowo SISMS będzie tańszy od systemów dotychczas używanych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 13  głosów, „przeciw" - 2 głosów, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 186/17/VII została przyjęta
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 199).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 187/17/VII została przyjęta.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
 • –opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowo oraz ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowo (obie opinie są pozytywne),
 • –rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr 167/16/VII z 20.12.2016 r. ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że rozstrzygnięcie wojewody zawiera pięć zastrzeżeń. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien zawierać w szczególności osiem elementów, natomiast rozstrzygnięcie nadzorcze zwraca uwagę, że sformułowanie „w szczególności" oznacza, że omawiana delegacja ustawowa nie ma charakteru zamkniętego, tzn. w programie powinno się znaleźć tych osiem elementów, ale nie tylko one. W programie zapisano, że oprócz czynszu najemca jest zobowiązany płacić m.in. za prąd oraz odbiór odpadów. Wojewoda zarzucił, że Rada Miasta nie była władna do wskazywania, jakie inne opłaty, oprócz czynszu, jest zobowiązany uiścić najemca. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym. Kolejne zarzuty dotyczyły kwestii związanej z uregulowaniem zasad zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach oraz kwestia określenia niezbędnego zakresu zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali. Opracowując program ustalono, że w okresie jego obowiązywania nie będą dokonywane żadne zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz nie planuje się zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali, i w związku z tym takie informacje nie zostały w nim zawarte.
Kolejny zarzut dotyczył okresu obowiązywania programu. Wojewoda zarzucił, że uchwała podejmowana w grudnia 2016 roku, nie może obejmować roku 2016. Ostatni zarzut mówił, że uchwała powinna odpowiadać wymaganiom rozporządzenia dot. zasad techniki prawodawczej. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że uchwała odpowiadała tym wymaganiom, natomiast tym wymaganiom nie odpowiadał załącznik, który miał charakter opisowy (załącznikiem był sam program, będący planem, który zawiera m.in. tabele i zestawienia). Radca prawny powiedział, że koniecznie należy się skontaktować z radcą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i zapytać, w jaki sposób zaskarżona uchwała powinna zostać poprawiona.
 • –zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały Nr 173/17/VII z 24.01.2017 r. ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kontaktował się z radcą prawnym z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który poinformował, że nadzór kwestionuje użycie wyrazu „rozpoczętą" w wyrażeniu „za każdą rozpoczętą godzinę nauki" (najprawdopodobniej wyraz „rozpoczętą" zostanie   wykreślony z uchwały).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" otrzymało certyfikat godła PRZEDSZKOLE ROKU 2016 i w związku z tym wystosowała w imieniu Rady Miasta pismo z gratulacjami.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o spotkaniach, w których uczestniczyła oraz o otrzymanych zaproszeniach.
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Jan Łagoda złożył wniosek o wysypanie tłucznia na ul. Szpitalnej i Fiołkowej, ponieważ  koła samochodów do połowy zapadają się tam w koleinach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od jutra rozpocznie się równanie gruntowych ulic gruzem. Został przygotowany wykaz ośmiu ulic, które będą gruzowane i wśród nich jest ul. Szpitalna oraz Fiołkowa. 
 
Radna Małgorzata Szczotka podziękowała za interwencję ws. parkingu przy ul. Kościelnej, który w niedziele był dostępny dla osób przyjeżdżających do kościoła. Radna poprosiła, żeby podziękować właścicielom Sportoteki za szybką reakcję w tej sprawie.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, jaki jest cel wydania broszury, którą radni otrzymali przed sesją (ww. broszura stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że broszura została opracowana przez Centrum EkoInfo i ma cel promocyjny i jest wyrazem zapotrzebowania turystów. Broszura jest swego rodzajem albumem z podstawowymi informacjami o Mieście.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że promocja może być skuteczna tylko wtedy, gdy ma określony cel, dokładnie wyznaczonych adresatów i zakładane korzyści (wtedy możliwe jest monitorowanie). Radna powiedziała, że broszura zawiera 9 stron o historii, 2 strony z mapkami, 1,5 strony wiadomości aktualnych, dlatego budzi wątpliwości, jaki był cel jej wydania. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że broszura jest ładna wizualnie, ale ma wątpliwości co do tego, czy są to pieniądze wydane efektywnie. Poza tym nie wiadomo, czy jej wydanie mieści się w opracowywanej strategii rozwoju i promocji Miasta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że chciał zaprezentować radnym broszury, które dzisiaj zostały dostarczone przez Centrum EkoInfo. Burmistrz uważa, że ich wydanie jest dobrym sposobem promocji Miasta, ponieważ pracowniczka EkoInfo wielokrotnie informowała, że turyści zgłaszali zapotrzebowanie na nową ulotkę informacyjną o Puszczykowie. 
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o nakład i poniesione koszty wydania broszury.
Sekretarz Maciej Dettlaff powtórzył, że wydanie broszury informacyjnej jest wynikiem zgłaszanego zapotrzebowania osób odwiedzających Centrum EkoInfo. Informacja o kosztach wydania zostanie przekazana e-mailem.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, które zadał na poprzednim posiedzeniu Komisji Rozwoju, dotyczące sekundników przy sygnalizacji świetlnej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w Puszczykowie tzw. sekundniki (zegary świetlne przy sygnalizacji drogowej) nie mogą zostać wprowadzone, ponieważ są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Urząd Miejski nie otrzyma zgody na ich montaż.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy w wykazie ulic do gruzowania znajduje się nieutwardzona część ul. Wspólnej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w pierwszej kolejności gruzowane będą ulice, na których, w wyniku roztopów, powstała maź błotna i dojście do posesji jest utrudnione. Wiceburmistrz zapewnił, że gruzowane będę wszystkie ulice, które tego wymagają.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że warto byłoby również opracować broszurę na podstawie informacji od mieszkańców Puszczykowa. Radna powiedziała, że takie wydawnictwa powinny być przygotowywane w oparciu o wyniki warsztatów, które mają się odbyć w kwietniu oraz na podstawie strategii rozwoju i promocji Miasta. 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, na jakim etapie są wnioski o dofinansowanie dot. projektu na rewitalizację willi Mimoza oraz na opracowanie programu rewitalizacji oraz czy przygotowanie wniosku o rewitalizację wilii Mimoza było oparte o stworzenie programu rewitalizacji. 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt dotyczący willi Mimoza nie miał związku z programem rewitalizacji. W kryteriach oceny wniosku w tym działaniu, nie miało znaczenia, czy budynek znajduje się na terenie rewitalizowanym. W konkursie, który ma się odbyć w IV kwartale 2017 roku i ściśle dotyczy rewitalizacji, mogą brać udział projekty dot. wyłącznie obiektów znajdujących się na terenie rewitalizowanym. Wniosek Puszczykowa na program rewitalizacji nie został rozpatrzony pozytywnie i ze wzglądów proceduralnych Miasto nie otrzymało dotacji. Program będzie tworzony w ramach własnych środków tak, aby był gotowy do czasu ogłoszenia  wspomnianego konkursu. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wczoraj został złożony protest ws. projektu dot. rewitalizacji willi Mimoza, na którego rozpatrzenie Urząd Marszałkowski ma miesiąc.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że prześledziła historię składanych, w dwóch konkursach, wniosków o dofinansowanie programu rewitalizacji, w celu uzyskania informacji o powodach ich odrzucenia. Radna powiedziała, że na spotkaniu z burmistrzem, pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła chęć pomocy i napisała obszerny tekst do projektu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił procedurę ubiegania się przez Miasto Puszczykowo o środki na opracowanie programu rewitalizacji. Miasto złożyło wniosek w pierwszym konkursie w maju 2016 r. Urząd Marszałkowski pocztą elektroniczną wysłał pismo o dokonanie niewielkich poprawek formalnych, jednak e-mail ten nie dotarł na serwer Urzędu Miejskiego. Mimo prób wyjaśnienia tej sytuacji i złożonego protestu, Urząd Marszałkowski odrzucił wniosek z powodu braku naniesienia wymaganych korekt. Sekretarz zwrócił uwagę, że jest to naruszenie norm administracyjnych, gdyż Urząd Marszałkowski nie otrzymał żadnego potwierdzenia odbioru pisma, a pracownik Urzędu Marszałkowskiego skontaktował się telefonicznie już po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, stąd nie było możliwości uzupełnienia informacji.
Miasto złożyło wniosek w kolejnym konkursie w październiku 2016 r. - wniosek ten został odrzucony z powodu błędu w dacie zakończenia projektu - wskazano termin wykraczający poza 31.10.2017 r., a według Urzędu Marszałkowskiego w takim przypadku nie można wezwać do korekty wniosku. Miasto złożyło protest, gdyż poprawa pomyłek pisarskich jest dozwolona Regulaminem Konkursu, stanowisko Urzędu Marszałkowskiego pozostało jednak niezmienione.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, że wykorzystał część opracowania przygotowanego przez panią Małgorzatę Ornoch-Tabędzką. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że przygotowała pisemną interpelację w tej sprawie, którą złożyła na ręce burmistrza oraz radnych.
 
W związku z tym, że Komisja Budżetu często opiniuje te same projekty uchwał co Komisja Rozwoju, wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o przygotowanie na kolejną sesję projektu uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Wiceprzewodniczący uzasadnił, że połączenie komisji spowoduje m.in. niższe koszty organizowania posiedzeń. 
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił, aby zwrócić się do władz PKP o wykończenie i wyrównanie przejazdu na ul. Dworcowej oraz zaapelował, żeby plany wydawania broszurek itp. były konsultowane z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o oświetlenie duktu leśnego, będącego przedłużeniem ul. Powstańców Wlkp.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że została wykonana dokumentacja, a teraz będą odbywać się rozmowy z WPN-em na temat przejęcie tego odcinka drogi.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o sprawy odszkodowawcze dotyczące ul. Zalesie.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że odbyła się rozprawa dot. zapisów w księdze wieczystej.
 
Radny Ryszard Teuschner zauważył, że bezpłatnym autobusem miejskim jeździ tylko kilka osób.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że z bezpłatna linia autobusowa miała w założeniu łączyć górne Puszczykowo z dolnym oraz umożliwiać mieszkańcom dojazd do dworców oraz szpitala. W połowie roku odbędzie się przetarg na obsługę linii i wówczas należało będzie przeanalizować rozkład jazdy.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Teuschnera, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że badanie liczby pasażerów zostało wykonane na zlecenie Urzędu oraz dodał, że można je powtórzyć.
Radny Ryszard Teuschner zaproponował, żeby badanie przeprowadziła firma zewnętrzna.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o projekt odwodnienia Miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że system odwodnienia Miasta został podzielony na kilka etapów, z których główny dotyczy wykonania odprowadzenia wód do Warty (jest w trakcie realizacji).
 
Na prośbę radnego Ryszarda Teuschnera, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski opowiedział o interwencji na ul. Ogrodowej związanej ze zgłoszeniem o zaniedbanych psach. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w związku z zamiarem połączenia Komisji Budżetu z Komisją Rozwoju, składy pozostałych komisji będą uzupełniane.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że radni z Komisji Budżetu oraz z Komisji Rozwoju zostaną członkami nowo powstałej Komisji, natomiast radni, którzy są członkami obu tych komisji zdecydują o przejściu do KEKiS lub do Komisji Spraw Społecznych.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Pan Sławomir Manikowski zapytał o stan prac nad projektem mpzp dla terenu Niwki oraz zasugerował rozważenie podziału obszaru na dwie części i szybkie uchwalenie części dotyczącej działki, na której deweloper planował wybudować bloki.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że prace nad projektem planu są na początkowym etapie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat będzie szczegółowo omawiany na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju.
 
Pan Zbigniew Ziółkiewicz przekazał radnym zdjęcie ul. Fiołkowej (zdjęcie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Sławomir Manikowski oraz pan Zbigniew Ziółkiewicz zwrócili uwagę na fatalny stan ul. Fiołkowej (błoto), która w wyniku roztopów jest nieprzejezdna. 
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 21:25 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokołowała
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz