Protokół nr 30/17/VII 30. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 30/17/VII
30. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.30.2017 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:04
Godz. zakończenia:    20:56
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych, chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226). Sekretarz wyjaśnił, że dopiero teraz Miasto otrzymało informację z Powiatu Poznańskiego nt. wysokości środków przeznaczonych na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227). Sekretarz wyjaśnił, że 12 kwietnia br. wpłynęła skarga na działalność burmistrza, przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego, która powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (druk nr 228). Sekretarz wyjaśnił, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu unieważniło uchwałę ws. określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Urząd nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem, dlatego zamierza zaskarżyć uchwałę RIO do sądu administracyjnego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (druk nr 228).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
 
O godz. 17:10 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 229). Sekretarz wyjaśnił, że dzisiaj wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające uchwałę przyjętą na poprzedniej sesji. Przedłożony projekt uchwały został uzupełniony o zapis wskazany przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 229).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zgłoszone projekty uchwał zostaną wprowadzone do porządku obrad jako punkty 14-17, w związku z czym kolejność pozostałych punktów ulegnie zmianie.
Radni otrzymali wszystkie zgłoszone projekty uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.  Przyjęcie protokołu nr 29/17/VII z 21 marca 2017 r.
4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 215).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 216).
7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (druk nr 217).
8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 224).
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (druk nr 228).
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 229).
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 225).
19.  Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
20.  Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
21.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
22.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
23.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24.  Wolne głosy.
25.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu panu Przemysławowi Stefaniakowi prezesowi puszczykowskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, który poinformował, że wędkarze otrzymali bezterminową zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na dalsze użytkowanie ścieżki nad Wartą.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz przedstawiła ww. projekt uchwały dotyczący działki przy ul. Wiosennej i Poznańskiej, na której znajduje się budynek piekarni. Właściciel piekarni złożył wniosek o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Źródlaną i Podgórną (ponieważ nabył nieruchomość sąsiadującą z działką, na której znajduje się piekarnia) w taki sposób, aby zmienić parametry zabudowy i umożliwić lokalizację zabudowy w granicy działki. Na zakupionej działce inwestor zamierza m.in. wybudować cukiernię, która miałaby zostać dobudowana do istniejącego obiektu.
Omawiany projekt uchwały dla wskazanego terenu zakłada zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z określonymi liniami zabudowy. Plan ustala parametry zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej - 30 proc. pow. działki, dla zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej - 60 proc. pow. działki. Parametry wysokości zabudowy to: do trzech kondygnacji i 11 m.
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz powiedziała, że budynek piekarni znajduje się w ewidencji zabytków i dlatego opinię odnośnie planów rozbudowy obiektu będzie musiał wydać konserwator zabytków.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o powód tak wysokiego procentu zabudowy usługowo-mieszkaniowej (60 proc.) 
 
Projektantka Maria Mielcarek-Cielewicz powiedziała, że powierzchnia zabudowy musiała zostać zwiększona w celu umożliwienia rozbudowy w granicy działki (obecnie budynek usługowo-mieszkaniowy zajmuje już 30 proc. powierzchni działki).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dyskutowano nt. ankiet przeprowadzanych w ramach prac nad Strategią rozwoju i promocji miasta, z których wynika, że ponad 150 osób (na 200 ankietowanych) zgłaszało potrzebę większej liczby lokali, kawiarni itp. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że również z tego powodu omawiana zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zasadna.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 202/17/VII została przyjęta.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 29/17/VII z 21 marca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 29/17/VII z 21 marca 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 29/17/VII został przyjęty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 215).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczas obowiązujący regulamin nie uwzględniał dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych. Obecnie zaistniały okoliczności wymagające pracy w trudnych warunkach, dlatego wprowadzenie odpowiednich regulacji jest zasadne. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że pozostałe zmiany dotyczą podniesienia wysokości dodatków dla opiekuna stażu oraz wprowadzenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w omawianym projekcie uchwały wprowadzona została zmiana, wynikająca z opinii Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska i polegająca na zwiększeniu proponowanej stawki dla opiekunów stażu:
- dla nauczyciela stażysty - z 45 zł na 60 zł,
- dla nauczyciela kontraktowego - z 35 zł na 50 zł.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Puszczykowie pozytywnie zaopiniował ustalenia projektu uchwały. Sekretarz zaznaczył, że projekt uchwały musiał zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi, a nie tylko przez nie zaopiniowany. 
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że w §8 ust. 3 pkt 2 lit. i wystąpił błędny zapis.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że omyłkowo część poprzedniego podpunktu została przeniesiona do podpunktu „i", a następnie poprawił błędny zapis, wskutek czego zmniejszyła się liczba podpunktów (lit. a-k).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o skutki finansowe podjęcia uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wprowadzone zmiany nie spowodują wydatków większych niż kilka tysięcy złotych rocznie.
 
Radna Dorota Łuczka-Dydowicz poprosiła o podanie definicji trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz zapytała, czy nauczyciele w Puszczykowie pracują w takich warunkach.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z katalogu warunków trudnych, wymienionych w rozporządzeniu, Puszczykowa dotyczą tylko trzy (jeden nauczyciel ma pod swoją opieką ucznia ze specjalnymi potrzebami kształcenia), natomiast warunki uciążliwe nie występują. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że stawki dodatków się sumują.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 203/17/VII została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 216).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, który również był konsultowany ze związkami zawodowymi. Konieczność podjęcia zmian w uchwale wynika ze zmiany ustroju szkolnego i faktu, że dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zostaną wicedyrektorami szkół podstawowych. W celu utrzymania ich dotychczasowych zniżek, proponuje się ustalenie tygodniowego wymiaru w liczbie 8 godzin.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska wskazała na konieczność obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych z 28 do 25 godzin oraz dla nauczycieli wspomagających z 20 do 18 godzin.
Ponadto w ramach autokontroli ustalono o wprowadzeniu zapisu dotyczącego wejścia w życie uchwały, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku. Wszystkie wprowadzone zmiany zostały uzgodnione z dwoma związkami zawodowymi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przekazanie radnym omawianego projektu uchwały w wersji drukowanej. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że dopiero wczoraj treść projektu uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, w jaki sposób związek zawodowy argumentował obniżenie pensum z 28 do 25 godzin oraz, czy wiąże się to z obniżką pensji.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że po podjęciu uchwały, pełen etat nauczyciela będzie wynosić 25 godzin, za które otrzyma dotychczasowe wynagrodzenie. Sekretarz podkreślił, że wprowadzane zmiany są korzystne dla nauczycieli.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja omawiała projekt uchwały we wcześniejszej wersji i zaopiniowała go pozytywnie.
 
W związku z wątpliwościami wynikającymi ze zmian wprowadzonych przez związki zawodowe, radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy niepodjęcie dzisiaj omawianego projektu uchwały skutkować będzie jakimiś konsekwencjami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że projekt uchwały musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi. Jeśli związki wydałyby opinie negatywne, wówczas projekt uchwały nie mógłby zostać przyjęty.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy niepodjęcie projektu uchwały, a co za tym idzie obniżenia pensum, może doprowadzić do sytuacji zwalniania nauczycieli.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco, a następnie dodał, że wprowadzanie reformy oświaty w Puszczykowie zakładało przede wszystkim utrzymanie dotychczasowych obwodów oraz niezwalnianie nauczycieli. Zmniejszenie pensum dla dyrektorów spowoduje, że pozostałe godziny będą mogły zostać wypracowane przez innych nauczycieli (nie każdy nauczyciel będzie miał pełny etat, ale zachowa pracę).
 
Salę obradę opuścił radny Filip Ryglewicz (obecnych 14 radnych).
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jakiej liczby nauczycieli dotyczy projekt uchwały.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie nie ma możliwości podania dokładnej liczby, ale wskazał, że nie są to etaty obciążające szkoły w pełnym wymiarze. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 204/17/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (druk nr 217).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że na terenie Puszczykowa został zarejestrowany żłobek i w związku z tym, Rada Miasta jest zobowiązana przyjąć plan nadzoru nad żłobkami, znajdującymi się na terenie Miasta.
 
Do sali obrad wrócił radny Filip Ryglewicz (obecnych 15 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że plan nadzoru określa częstotliwość przeprowadzanych kontroli oraz wykaz czynności nadzorczych. Sekretarz poinformował, że na skutek uwagi zgłoszonej podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w § 5 ust. 2 dopisany został wyraz „roboczych" w wyrażeniu: „(...) w terminie 3 dni roboczych (...)".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 205/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
 Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 224).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021 został opracowany ponownie z uwzględnieniem zaleceń i uwag zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.01.2017 roku.
W porównaniu do poprzedniej treści programu, wprowadzono następujące zmiany:
  • usunięto zapis określający zasady rozliczania najemców z innych opłat niż czynsz,
  • wprowadzono zapis określający zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy (zawarty w § 22),
  • rozbudowano rozdział określający inne działania mające na celu poprawę wykorzystania iracjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (zawarty w § 25 do § 27),
  • wprowadzono zapis określający zasady obniżki stawki czynszu (zawarty w § 13 do § 18),
  • zmieniono układ programu, wprowadzając planowaną sprzedaż lokalu w § 9 do 11,
  • informacje o niezbędnym zakresie zamian lokali w przypadku remontu budynków zostały zawarte w § 26,
  • program został opracowany na kolejnych 5 lat, czyli na okres od 2017 do 2021 roku,
  • została zmieniona konstrukcja całego dokumentu, sporządzono akt prawny zgodnie zwytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku wsprawie zasad techniki prawodawczej.
Odpowiadając na pytania radnej Elżbiety Bijaczewskiej, pan Remigiusz Motycki powiedział, że osobiście przygotowywał poprzedni i aktualny projekt uchwały, wzorując się na podjętych już uchwałach innych gmin z naszego województwa.
 
Radca prawny Szymon Muszyński przypomniał, że na temat zarzutów nadzoru Wojewody Wielkopolskiego wobec uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, obszernie wypowiadał się na sesji w lutym.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła się z prośbą o poprawienie stylistyki trzech ostatnich zdań w §32 programu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że zdania zostaną poprawione.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę, że w tabeli nr 3 na str. 3 programu wpisany został błędny rok - zamiast „2010" powinno być „2020".
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego w co najmniej trzech miejscach programu zostało zapisane, że zasadnym jest sprzedaż przynajmniej części lokali komunalnych (w obiektach, gdzie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeśli w danym budynku, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa znajduje się lokal komunalny, wówczas Miasto staje się członkiem wspólnoty. Gdy dochodzi do konfliktów we wspólnocie, Miasto posiadając jeden głos, nie jest w stanie unormować sytuacji konfliktowych, dlatego lepiej, gdy członkami wspólnoty są faktyczni lokatorzy - stad zapis o zasadności sprzedaży lokali. 
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem program nie zawiera istotnych kwestii, jakimi są wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2013 roku dotyczącego gospodarowania lokalami komunalnymi, który wskazuje na uchybienia gminnych programów i ich braki (np. program powinien zawierać zapis o weryfikacji sytuacji majątkowej najemców oraz czy uprawione osoby faktycznie zamieszkują dany lokal).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wnioski NIK-u są słuszne, ale powinny być zawarte w nowelizacji stosownej ustawy oraz dodał, że nadzór wojewody kontroluje zgodność zapisów uchwały z właściwą ustawą.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że Komisja Spraw Społecznych opiniowała projekt uchwały w grudniu 2016 roku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 206/17/VII została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że działki nr 698/13 i 701/15 położone w rejonie ulic: Poznańskiej i Rynek są własnością Miasta Puszczykowa. Wieloletni dzierżawca, który zabudował przedmiotową część nieruchomości budynkiem handlowo-mieszkalnym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy, zwrócił się z wnioskiem o wykup ww. działek (umowa dzierżawy kończy się 30 czerwca br.). Cena za nieruchomość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę po dokonaniu operatu szacunkowego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 207/17/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła nadzieję, że właściciel zadba o porządek na działce.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości  stanowiącej działki nr: 1028/5 o powierzchni 0,0924 ha i 1028/21 o powierzchni 0,0787 ha. Działki stanowią urządzoną i wybudowaną drogę, która może połączyć ul. Jaskółczą z ul. Niwka Stara. Właściciel działek wystąpił z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości ich nieodpłatnego przejęcia  na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 208/17/VII została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący możliwości nieodpłatnego przejęcia dwóch działek w rejonie ul. Nadwarciańskiej. Nabycie przedmiotowej nieruchomości zapewni realizację zapisów planu w zakresie regulacji terenu przeznaczonego pod drogę publiczną.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy główna część drogi, prowadzącej do stadniny, jest własnością Miasta czy powiatu. 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że wszystkie działki są własnością Miasta i zostały przejęte na podstawie decyzji podziałowych.
 
W uzupełnieniu dyskusji na wczorajszym posiedzeniu komisji radny Łukasz Grzonka powiedział, że w przypadku, jeśli Rada nie podejmie uchwały, to Miasto nie będzie adresatem roszczeń właścicieli o ustanowienie służebności przesyłu, zatem byłoby to rozwiązanie bezkosztowe dla Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że za media płacą administratorzy a nie Miasto.
Właścicielami terenu, który miałby być przejęty przez Miasto są osoby, niemające w pobliżu innych działek. Wiceburmistrz zwrócił się z prośbą do Rady Miasta o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny, w celu przejęcia terenu przez Miasto i ułatwienia komunikacji dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 209/17/VII została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy, na którą składają się dwie działki, będące własnością Miasta, łączące ul. Morenową z ul. Myśliwską. Po wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, proponuje się nadać nazwę „Lodowcowa", która nawiązywałaby do nazwy sąsiedniej ulicy - Morenowej (moreny tworzyły się na skutek działania lodowców).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwy „Lodowcowa".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (Lodowcowa).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 210/17/VII została przyjęta.
 
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w następnym naborze wniosków na projekty dotyczące tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych, Miasto zamierza złożyć wniosek dotyczący stacji Puszczykowo i przylegającego do niej terenu, gdzie miałby powstać parking z infrastrukturą. W tym naborze można również dołączać ścieżki rowerowe, prowadzące do punktów przesiadkowych, dlatego Miasto wraz z powiatem (ścieżka przebiega wzdłuż drogi powiatowej) zamierza zmodernizować drogę rowerową na odcinku od Łęczycy do ul. Poznańskiej przy dworcu w Puszczykowie. W celu zrealizowania tych zamierzeń konieczna jest wola współdziałania, wyrażona przez Radę Miasta Puszczykowa oraz Radę Powiatu Poznańskiego (Rada Powiatu podjęła już stosowną uchwałę). Projekt uchwały dotyczy przejęcia zadania powiatu polegającego na zarządzaniu drogą powiatową, ale tylko w zakresie przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu i sporządzenia studium wykonalności. Jeśli Rada Miasta podejmie omawiany projekt uchwały, wówczas Powiat Poznański wspólnie z Miastem Puszczykowem złoży projekt, przygotowując dokumentację techniczną dot. przebudowy ścieżki rowerowej oraz zabezpieczając środki na jej wykonanie w wys. 15 proc. kosztów. Powiat zamierza również położyć nową nakładkę asfaltową na odcinku ul. Poznańskiej biegnącym wzdłuż ścieżki, poszerzając drogę w niektórych miejscach do szerokości 5,5 m. 
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, kto będzie ponosił koszty inwestycji.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że będzie to partnerski projekt, w którym powiat będzie płacił za modernizację drogi oraz ścieżki rowerowej (15 proc. kosztów). Puszczykowo natomiast będzie finansować budowę parkingu przy dworcu. Współdziałanie będzie polegało na tym, że wkład własny na modernizację ścieżki rowerowej zostanie zabezpieczony przez powiat.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy poszerzenie ulicy jest związane z przygotowywanym projektem.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w ramach projektu powiat chciałby zrealizować nową nakładkę, która w niektórych fragmentach byłaby poszerzeniem ulicy.  
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w wyniku poszerzenia ulicy zostaną wycięte drzewa.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że niemożliwe jest wybudowanie ścieżki zgodnie z wymogami technicznymi rozporządzenia, przy jednoczesnym utrzymaniu drzew, które rosną bezpośrednio przy pasie drogowym (możliwe są nasadzenia np. na skarpie). Ponadto utrzymanie ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, wymaga ingerencji w drzewostan.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest przeciwny wycinaniu drzew w alei.
 
Radny Jakub Musiał poinformował, że prowadzone są rozmowy z powiatem na temat budowy oświetlenia na omawianym odcinku ul. Poznańskiej oraz dodał, że jeżeli oświetlenie miałoby powstać, opowiada się za przeprowadzenie inwestycji. Radny zapytał, czy wiadomo na jakich konkretnie fragmentach droga ma zostać poszerzona.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że droga zostanie poszerzona w tych fragmentach, gdzie skrajnia drogi jest węższa niż 5,5 m (w celu wyrównania pasa drogowego na całej długości). Sekretarz potwierdził, że trwają rozmowy z powiatem dotyczące budowy oświetlenia.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy podjęcie projektu uchwały, przyspieszy remont drogi, na której były liczne pęknięcia.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że realizacja projektu polega głównie na budowie drogi rowerowej, która jednak musi nastąpić w taki sposób, aby droga utrzymała swoją trwałość (konieczność zabezpieczenia skarpy). Sekretarz wskazał, że jest to jedyna możliwość kompleksowego remontu tej drogi w najbliższym czasie, ponieważ powiat nie posiada środków, aby samodzielnie zrealizować tę inwestycję bez zewnętrznego dofinansowania. 
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jeśli przebudowa ścieżki rowerowej miałaby wiązać się z wycięciem trzech dużych drzew (rosnących na ścieżce), to jest jej przeciwny.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konieczna jest realizacja ścieżki o szerokości 2 m, co nie będzie możliwe bez ingerencji w drzewostan.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że zgadza się z radnym Maciejem Krzyżańskim i Filipem Ryglewiczem, że drzew nie należy wycinać. Radny zasugerował poszerzenie ścieżki w stronę nasypu kolejowego i stawu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o zaprezentowanie na mapie drogi i jej fragmentów, które miałyby zostać poszerzone.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że koncepcja przebudowy drogi zostanie opracowana w momencie przystąpienia do realizacji. Technicznie przebieg drogi nie jest jeszcze wytyczony, ale powiat wskazał na konieczność poszerzenia niektórych jej fragmentów. 
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem z projektu należy wyłączyć poszerzenie ulicy i związaną z tym wycinką drzew.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaznaczył, że wycinka drzew nie jest związana z poszerzeniem drogi, ale przeprowadzenie ścieżki rowerowej zgodnie z wymogami technicznymi nie będzie możliwe bez naprawy jezdni.
 
Radny Maciej Krzyżański zasugerował lokalizację ścieżki na innym terenie (np. kolejowym).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że poprowadzenie ścieżki w innym miejscu wiązałoby się z większą wycinką drzew. Jeśli ścieżka nie zostanie naprawiona, może dojść do jej zapadnięcia (od kilku lat postępuje proces „odsuwania" się ścieżki od jezdni w kierunku Warty), a następnie zamknięcia przez powiat z powody grożącego niebezpieczeństwa. 
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że również jest przeciwniczką wycinania drzew. Radna przypomniała, że kilka lat temu ze względu na pęknięcia i obniżenia, droga była zamknięta. Były również przeprowadzane badania specjalistów z politechniki. Zdaniem radnej należy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do remontu drogi, przy jednoczesnych staraniach pozostawienia jak większej liczby drzew.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zajdzie konieczność wycięcia drzew, które rosną na ścieżce oraz zwrócił uwagę, że ze ścieżki rowerowej korzystają nie tylko mieszkańcy Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że już od 2011 roku zabezpieczone były środki w budżecie na remont ścieżki, ale występowały wtedy problemy własnościowe. Skarbnik zaznaczył, że zabezpieczenie ścieżki jest konieczne. W ciągu najbliższych kilku lat powiat nie wykona tego zadania ze środków własnych, a jeśli w latach późniejszych je zrealizuje, to wtedy Puszczykowo nie będzie miało żadnego wpływu na sposób jego wykonania. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wstrzymanie tej inwestycji może być jedynie chwilowe, ponieważ powiat i tak ją zrealizuje. Skarbnik zapewnił, że będą toczone rozmowy z powiatem zmierzające do utrzymania jak największej liczby drzew, jednak podkreślił, że na ścieżce rowerowej z powodów bezpieczeństwa nie mogą rosnąć drzewa. 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ekspertyza stanu technicznego drogi została przekazana powiatowi, który uwzględni jej wyniki.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że przede wszystkim powinno zostać wybudowane oświetlenie na grobli, natomiast przebudowa ścieżki powinna zostać zrealizowana w taki sposób, aby nie ingerować w drzewostan alei.
 
Na wniosek radnego Jakuba Musiała głos zabrała pani Marta Gutowska, która wyraziła obawę, że usprawnienie grobli oraz planowana modernizacja mostu w Rogalinku spowodują, że przez Puszczykowo będzie przejeżdżał tranzyt. Zdaniem mieszkanki droga niszczeje na skutek zbyt dużej liczby przejeżdżających samochodów, natomiast stan ścieżki rowerowej jest wystarczający. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wszystkie ścieżki powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że powiat nie zamierza przebudowywać drogi w celu poprowadzenia przez nią ruchu tranzytowego oraz dodał, że parametry dopuszczenia wjazdu na tę drogę są ograniczone (zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych i autobusów).
 
Pani Marta Gutowska powiedziała, że być może wąska droga na grobli oraz spowalniacze na ul. Ratajskiego zniechęcą kierowców do przejeżdżania tą trasą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie dla Miasta najważniejsza jest przebudowa ścieżki rowerowej, ponieważ są na to środki unijne. Korzystając z tych środków, powiat chciałby poszerzyć drogę do równej szerokości (5,5 m) na całej jej długości (obecnie droga w niektórych fragmentach ma 5 m).
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że w interesie mieszkańców Puszczykowa jest wspomożenie powiatu w celu podjęcia działań mających na celu poprawę stanu drogi, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Radna zwróciła również uwagę, że omawiana droga będzie bardzo potrzebna, jeśli w przyszłości nastąpi poszerzenie drogi 430.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że zgadza się z wypowiedzią radnej Małgorzaty Szczotki i wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego oraz dodała, że brak działania w celu poprawy stanu drogi może doprowadzić do jej zamknięcia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podsumował, iż Puszczykowo zamierza złożyć wniosek o dotację unijną na budowę parkingu przy dworcu i zagospodarowanie budynku dworca. Powiat wystąpił z propozycją, aby w ramach wspólnego wniosku rozszerzyć zadanie o modernizację chodnika (położonego przy drodze powiatowej). Jeśli Rada przyjmie omawiany projekt uchwały, wówczas powiat przygotuje niezbędne dokumenty i uzgodnienia. Niepodjęcie projektu uchwały spowoduje, że ścieżka rowerowa nie zostanie zmodernizowana i za kilka lat może zostać zamknięta.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że omawiany projekt uchwały nie ingeruje w prywatne posesje, dlatego będzie głosować za jego przyjęciem. Ponadto radna opowiada się za modernizacją ścieżki rowerowej po to, aby w Puszczykowie mogła się rozwijać turystyka rowerowa.
 
Radny Maciej Krzyżański chciałby, aby Miasto znalazło alternatywę, która pozwoli zachować drzewa (np. rozważyć poprowadzenie ścieżki przez ul. Łąkową).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dopiero po przygotowaniu projektu będzie wiadomo, jak miałaby wyglądać przebudowa i jaka byłaby ingerencja w drzewostan.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że droga wymaga remontu oraz wyraził przekonanie, że Miasto zadba o to, aby jak najmniej ingerować w zieleń. 
 
Radny Łukasz Grzonka zauważył, że jadąc z Puszczykówka przez groblę, dojazd do drogi 430 zajmuje ok. 5-7 minut, natomiast jadąc ul. Dworcową dojazd do tego samego miejsca Szosy Mosińskiej zajmuje ok. 20-25 minut. Radny stwierdził, że jazda dookoła spowoduje zwiększenie ruch na innych ulicach Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
Wynik głosowania: „za" -13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 211/17/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 12-minutową przerwę.
O godz. 19:27 obrady zostały wznowione.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że program usuwania azbestu już od wielu lat jest realizowany razem z Powiatem Poznańskim. Po podjęciu projektu uchwały, podpisane zostanie porozumienie z powiatem w celu realizacji programu na terenie Puszczykowa. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 212/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący rozpatrzenia skargi, złożonej przez lokatorów mieszkania w budynku prywatnym w Puszczykowie. Skarga została złożona do wojewody, który przekazał sprawę do rozpatrzenia Radzie Miasta Puszczykowa.
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że w wyroku eksmisji sąd orzekł, że Miasto ma złożyć ofertę dostarczenia lokalu socjalnego osobom eksmitowanym z budynku prywatnego. Realizując wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu, burmistrz (po konsultacji z komisją mieszkaniową) złożył eksmitowanym ofertę najmu lokalu. Zainteresowani nie odrzucili oferty, ale też jej nie zaakceptowali. Burmistrz został wówczas poinformowany, że eksmitowani złożyli do sądu skargę na decyzję orzecznika ZUS-u, w której zostało zapisane, że nie ma obowiązku dostarczenia lokatorom dodatkowego pokoju (wystarczy jeden pokój dla dwóch osób). Następnie burmistrz ponownie złożył ofertę najmu lokalu mieszkalnego socjalnego, informując zainteresowanych, że jeśli sąd orzeknie prawo do lokalu dwupokojowego, wówczas burmistrz ponownie rozpatrzy przydział innego lokalu socjalnego. Zainteresowani nie zgłosili się w wyznaczonym terminie po odbiór lokalu, odrzucając tym samym ofertę złożoną przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że składając ofertę podpisania najmu lokalu socjalnego, burmistrz wypełnił obowiązek nałożony przez sąd i w tym momencie przestał być stroną postępowania, dlatego skarga jest bezzasadna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że komisja mieszkaniowa została zapoznana ze sprawą i zdecydowała o przyznaniu lokalu. Przewodnicząca zapytała, czy standard dotychczasowego, wynajmowanego mieszkania był wyższy niż standard lokalu socjalnego.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że zaproponowany przez burmistrza lokal spełniał wszystkie wymagania, a jego standard był wysoki (wyższy niż standard mieszkania socjalnego). Lokal znajduje się w budynku 6-mieszkaniowym, przy ul. Niwka Stara o pow. ponad 30 m2 (pokój o pow. 16 m2 z kuchnią i łazienką, ogrzewanie gazowe).   
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że wszystkie wymogi i obowiązki Miasta wobec osób eksmitowanych zostały spełnione.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że w obecnie zajmowanym mieszkaniu w budynku prywatnym skarżący nie mają wody.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że w związku z tym, że Miasto nie posiada lokali socjalnych, status lokalu przyznanego eksmitowanym został, decyzją burmistrza, zamieniony z komunalnego na socjalny, a jego standard jest wyższy niż wymagany w takich przypadkach.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 213/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (druk nr 228).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że temat był szczegółowo omawiany podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchyliło uchwałę ws. określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że uzasadnieniem dla uchylenia uchwały byli wskazani w niej beneficjenci - osoby fizyczne. W opinii Kolegium RIO należało rozszerzyć katalog beneficjentów o wszystkie możliwe podmioty, łącznie ze spółkami prawa handlowego. 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że urząd nie zgadza się z tym stanowiskiem, za czym przemawiają dwa wyroki sądów administracyjnych i dlatego zwrócił się z prośbą do Rady Miasta o wyrażenie zgody na wniesienie skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i przedstawienie swoich racji przed sądem administracyjnym.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Kolegium RIO podnosiło również kwestię:
- 5-letniej trwałości programu (po przedstawieniu argumentów Miasta, Kolegium RIO wycofało ten zarzut),
- ewentualnych kar umownych w przypadku zbycia nieruchomości i niedochowania okresu trwałości projektu (ten zarzut nie był powodem unieważnienia uchwały). Z tym zarzutem urząd również się nie zgadza.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy argumenty Miasta są na tyle silne, aby przekonać sąd.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dwa wyroki sądów administracyjnych w Krakowie i Łodzi są silnymi argumentami (innych wyroków nie ma). Ponadto większość regionalnych izb obrachunkowych w podobnych sprawach stoi na stanowisku, że to do rady gminy należy decyzja o tym, komu udzielać dotacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zauważyła, że ze względu na procedurę odwoławczą, wdrożenie programu przesunie się w czasie.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że mieszkańcy mogą korzystać z programu „Piecyk - 2017" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w którym nabór trwa wniosków do połowy sierpnia.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 214/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 229).
Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony zdrowia pani Janina Kozeńska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że nadzór wojewody zarzucił uchwale przyjętej na poprzedniej sesji, brak wskazania gospodarstwa rolnego, które zapewni opiekę zwierzętom gospodarskim. Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały wskazane zostało takie gospodarstwo oraz wprowadzono zapis o uchyleniu poprzednio przyjętej uchwały.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zapis o uchyleniu poprzednio przyjętej uchwały został wprowadzony po konsultacji z prawnikami nadzoru Wojewody Wielkopolskiego.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę, żeby w §9 programu dopisać „Puszczykowo", jako wskazanie miejscowości, w której znajduje się gabinet weterynaryjny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 215/17/VII została przyjęta.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 225).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dokonuje się następujących zmian w wydatkach:
- dokonano przesunięć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w zakresie pomocy społecznej,
- przesunięto kwotę 50.000 zł z zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej SP2" na zadanie „Modernizacja i adaptacja SP2" (dokonano również zmiany nazwy zadania w związku z koniecznością wykonania adaptacji pomieszczeń byłego mieszkania na potrzeby szkoły).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 216/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 19. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że w wyniku dyskusji na posiedzeniach oraz wizyt komisji w szkołach, powstał pomysł wyrażenia przez KEKiS opinii na temat założeń reformy oświaty i procedur jej przygotowania. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że treść oświadczenia została jednogłośnie przyjęta przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka odczytała w całości treść projektu oświadczenia, a następnie ustalono, jakim instytucjom zostanie ono przekazane. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem oświadczenia  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Oświadczenie Nr 1/17/VII zostało przyjęte.
 
Ad 20. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że 16 marca br. Burmistrz Miasta Puszczykowa, jako przedstawiciel Związku Miast Polskich, brał udział w zgromadzeniu środowisk samorządowych, podczas którego podjęty został Apel dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała w całości treść ww. Apelu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy znana jest treść zmian ustawy samorządowej oraz czy wydane zostały opinie konstytucjonalistów, z których wynika, że zmiany są niekonstytucyjne.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że odpowiedź na te pytania zajęłaby wiele czasu i wymagałaby przeanalizowania wielu dokumentów (np. ustaw i projektów ustaw). Przewodnicząca Rady podkreśliła, że w tej sprawie każdy powinien podjąć decyzję zgodnie z swoją wiedzą i według własnego rozeznania. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem oświadczenia  w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Oświadczenie Nr 2/17/VII zostało przyjęte.
 
Ad 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- zawiadomienie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przeprowadzeniu kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- podziękowania od stypendystów sportowych,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok - opinia pozytywna,
- rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzające nieważność Uchwały Nr 200/17/VII z 21 marca 2017 r. ws. określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa,
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr 191/17/VII z 21 marca 2017 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła wydarzenia i spotkania, w których uczestniczyła w okresie międzysesyjnym:
- szkolenie, na którym prezentowany był program informatyczny e-sesja (przewodnicząca Rady zasugerowała rozważenia jego zakupu),
- obchody 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
 
Ad 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Alfreda Brączkowska zasugerowała, żeby zwrócić się do właściciela działki na narożniku ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nadwarciańskiej o przycięcie krzewów w celu poprawy widoczności.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w trakcie sesji otrzymała zdjęcia posesji przy ul. Wczasowej, na której leżą wielkogabarytowe odpady.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podjęte zostaną czynności administracyjne w tej sprawie oraz rozmowy z koleją jako właścicielem terenu.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy znana jest decyzja UEFA odnośnie możliwości projekcji meczu podczas Dni Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że UEFA poprosiła o podanie szczegółów imprezy oraz informacji, czy ma ona charakter komercyjny.
 
Ad 24. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 25. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:56 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta