Protokół nr 31/17/VII 31. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 31/17/VII
31. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 23 maja 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.31.2017 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:27
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnych Macieja Krzyżańskiego i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie punktu 2, tj. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r. i przeniesienie go na kolejną sesję.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 235). Sekretarz poinformował, że Wojewoda Wielkopolski wniósł uwagę do podjętej na poprzedniej sesji uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Radni otrzymali ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 3, tj. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 235).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zgłoszony projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad jako punkt 6.
 
O godz. 17:09 do obradujących dołączył radny Maciej Krzyżański (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" Pani Kazimierze Bzdędze (druk nr 230).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 235).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233).
8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234).
9.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
10.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
11.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12.  Wolne głosy.
13.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" Pani Kazimierze Bzdędze (druk nr 230).
Przewodniczący Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych Filip Ryglewicz przedstawił ww. projekt uchwały informując, że do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" pani Kazimierze Bzdędze, który został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Filip Ryglewicz podkreślił, że trudno byłoby znaleźć drugą tak wybitną osobę, która poświęciła się pracy z dziećmi. Pani Kazimiera Bzdęga od 26 lat pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Przedszkola Nr 3 „Leśni Przyjaciele", w którym pracowała od 1978 roku.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Statut Miasta Puszczykowa przewiduje dwa wyróżnienia honorowe: „Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa" i tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa", ale żaden z nich nie posiada definicji (nie ma formalnego rozróżnienia). Komisja weryfikująca wnioski o przyznanie tytułów honorowych zaopiniowała złożony wniosek zgodnie z wolą wnioskodawców.
 
Radna Małgorzata Szczotka złożyła wniosek, żeby podjąć pracę nad zdefiniowaniem obu tytułów, co ułatwi formułowanie kolejnych wniosków oraz pracę komisji weryfikacyjnej.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że krąg osób zasłużonych dla Miasta jest węższy niż krąg honorowych obywateli (można być honorowym obywatelem, ale nie być zasłużonym dla Miasta). Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że pani Kazimiera Bzdęga, mająca zasługi dla Miasta, powinna otrzymać tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" Pani Kazimierze Bzdędze.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 217 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że po podjęciu w ubiegłym roku uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, urząd przystąpił do czynności planistycznych (zawiadomił instytucje, wystąpił o składanie wniosków do planu, podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac nad planem). Po zebraniu wniosków, powstała pierwsza koncepcja projektu planu i zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami (w ramach posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta). W wyniku dyskusji i zgłoszonych wniosków, burmistrz zaproponował zmienić uchwałę w taki sposób, żeby można było prowadzić niezależne prace dla dwóch części obszaru A i B (linia podziała wzdłuż ul. Szpitalnej i Narcyzowej).
 
Radna Agata Wójcik zapytała, dlaczego linia podziału nie została poprowadzona wzdłuż całej ul. Nadwarciańskiej.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że szerokość ul. Nadwarciańskiej wzbudza kontrowersje, a przedłożona propozycja podziału daje szanse na szybsze uchwalenie planu.  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kto wnioskował o poszerzenie ul. Nadwarciańskiej.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wnioski do planów składają różne instytucje, np. Zarząd Dróg Powiatowych. Ulica Nadwarciańska w niektórych fragmentach ma tylko 9 - 9,5 m, a np. ul. Kraszewskiego ma szerokość 20 m.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w związku z wystąpieniem problemów dotyczących szerokości ul. Nadwarciańskiej, postanowiono o podziale terenu planu na część A i B, który ma na celu doprowadzenie do uchwalenia planu dla części niebudzącej kontrowersji, przy jednoczesnym poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań do pozostałego obszaru.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał zgodził się z wypowiedzią przewodniczącej Rady i poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 218 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Puszczykowo zarządza drogami powiatowymi na podstawie porozumienia z 2006 roku. Obecnie powiat wystąpił o podpisanie nowego porozumienia, do którego koniecznym jest podjęcie uchwały ws. przejęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Powiat argumentuje swój wniosek koniecznością uaktualnienia i ujednolicenia porozumienia. Zadania oraz sposób finansowania nie ulegną zmianie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o zakres czynności dotyczących zarządzania drogami powiatowymi.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zakres jest bardzo szeroki i wynika z ustawy o drogach publicznych. Do głównych zadań należy m.in. bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, remonty cząstkowe, ustalanie zjazdów do posesji, naliczanie opłat za zajęcia pasa drogowego), ubezpieczenie dróg, wydawanie decyzji administracyjnych, dokonywanie przeglądów okresowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że corocznie na utrzymanie dróg powiatowych Miasto otrzymuje od powiatu kwotę ok. 200 tys. zł.
 
O godz. 17:30 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kto jest odpowiedzialny na znaki drogowe ustawione przy drogach powiatowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt organizacji ruchu dla poszczególnych ulic gminnych i powiatowych przygotowuje Miasto, ale każdorazowo podlega on zaopiniowaniu przez powiat.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że na terenie Puszczykowa jest 7025 m dróg powiatowych, a za każdy kilometr drogi powiat płaci Miastu 27 tys. zł.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy omawiany projekt uchwały obejmuje te same ulic, co poprzednia uchwała.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wykaz ulic nie ulega zmianom.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 219 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 235).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że na poprzedniej sesji rozpatrywana była skarga na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa, dotycząca przydzielenia lokalu socjalnego, który według skarżących nie odpowiadał wymogom ustawowym. Skarga została uznana za bezzasadną.
Pismem, które wpłynęło po przesłaniu materiałów na dzisiejszą sesję, Wojewoda Wielkopolski wskazał, żeby uzasadnienie do podjętej uchwały uzupełnić o bardziej szczegółowe informacje na temat przydzielonego lokalu, wskazując że spełnia on wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów.  
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że omawiany projekt uchwały zmienia jedynie treść uzasadnienia poprzednio przyjętej uchwały, uzupełniając je o szczegóły historii sprawy z dokładnym opisem przyznanego lokalu. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że w swym piśmie wojewoda prosi Radę Miasta o uzupełnienie uzasadnienia do Uchwały Nr 213/17/VII, a z uwagi na to, że jest to sprawa pilna, zdecydowano o przedstawieniu jej na dzisiejszej sesji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 220 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie.
Po stronie dochodów wykreślono dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.). Ponadto dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania.
 
Po stronie wydatków:
  • zmniejszono o kwotę 500.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (w związku zprzesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.),
  • zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (wzwiązku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.),
  • zmniejszono wydatki na prowizje bankowe o kwotę 9.000 zł,
  • zwiększono o kwotę 23.700 zł wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez beneficjentów MOPS świadczeń z pomocy społecznej,
  • zwiększono o kwotę 36.710,69 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
  • wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia na działce 570/4" (w granicy działki Policji).
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w którym:
  • dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
  • dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
- przesunięto termin zakończenia zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej" z roku 2017 na rok 2018, zmieniono limity wydatków: zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 150.000 zł, zwiększono wydatki w roku 2018 o kwotę 150.000 zł;
- przesunięto termin zakończenia zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" z roku 2017 na rok 2018, zmieniono limity wydatków: zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 500.000 zł, zwiększono wydatki w roku 2018 o kwotę 850.000 zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zwiększenie środków na utrzymanie zieleni o kwotę prawie 40 tys. zł związane jest z nasadzeniami nowych drzew.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco informując, że wynika to głównie z decyzji nakazujących nasadzenia.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego przesunięto termin zakończenia inwestycji budowy remizy oraz modernizacji budynku Urzędu Miejskiego z 2017 na 2018 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dopiero wczoraj uzyskano pozwolenie na budowę remizy (opóźnienie związane z problemami własności gruntów). Natomiast termin zakończenia inwestycji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego wynika z faktu unieważnienia pierwszego przetargu (oferowana kwota znacznie przekraczała zabezpieczone środki) i konieczności rozpisania kolejnego, który uwzględniał przyszłoroczny termin zakończenia inwestycji. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego w wieloletniej prognozie finansowej zmiana limitu wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" nie jest przesunięciem rzędu 1:1 (zmniejszono wydatki o 500 tys. zł w tym roku, a w kolejnym zwiększono o 850 tys. zł).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w drugim przetargu wpłynęły dwie oferty na kwoty: ponad 2,7 mln zł i nieco poniżej 2 mln zł. Niższa oferta i tak przekraczała zabezpieczone środki, dlatego aby móc zrealizować zadanie w tych wartościach, konieczne było zwiększenie środków. Skarbnik dodał, że drugi przetarg również musiał zostać unieważniony i zostanie ogłoszony kolejny.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała nr 221 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała nr 222 została przyjęta.
 
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że pismo Wojewody Wielkopolskiego zostało omówione w punkcie 6 porządku obrad. Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przekazała informacje na temat otrzymanych zaproszeń.
 
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy na dworcu kolejowym można zainstalować biletomat.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jeśli będzie to możliwe, zakup biletomatu zostanie wprowadzony do budżetu projektu na budowę parkingu przy dworcu w Puszczykowie.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o stan prac budowy boiska do siatkówki plażowej na terenie zakola Warty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy palenie ognisk jest dozwolone.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że obowiązuje całkowity zakaz spalania części zielonych na gruncie (firma odbierająca śmieci odbiera również odpady zielone). W przypadku rozpalania ognisk w celach rekreacyjnych, sugeruje się poinformować o tym zamiarze sąsiadów oraz Straż Miejską.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o aktualnie przygotowywane przetargi na położenie nowych nawierzchni ulic.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka powiedziała, że ogłoszony został przetarg na budowę chodnika przy ul. Brzozowej, a w przygotowaniu jest przetarg na budowę chodnika przy ul. Niezłomnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na ul. Krótkiej i Granicznej kładziona będzie nawierzchnia ażurowa (bez podbudowy).
 
Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Jakuba Musiała, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dokumentacje na budowę ulicy: Żupańskiego, Świerkowej i Kosińskiego są w opracowaniu.
 
Radny Jakub Musiał zapytał z jakich obecnie funduszów pomocowych UE korzysta Puszczykowo.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że oprócz realizowanych już projektów, Miasto zamierza złożyć wniosek na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu w Puszczykowie oraz ewentualnie na budowę tunelu pod torami w okolicy ul. 3 Maja. Obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie  konkursów, w których Miasto ubiega się o dofinansowanie na remont willi Mimoza oraz budowę boiska przy SP nr 1.
 
Radny Jakub Musiał wyraził zadowolenie z powodu otwarcia placu zabaw, który został wybudowany ze środków budżetu obywatelskiego. Następnie radny powiedział, że mieszkańcy ul. Gwarnej obawiają się hałasu, docierającego z placu zabaw i poprosił o rozważenie możliwości wygłuszenia terenu od strony ul. Gwarnej. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że na kortach tenisowych przy SP nr 2 znajduje się gruba warstwa piasku, który uniemożliwia grę.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyjaśni sprawę, ponieważ dwóch mieszkańców zobowiązało się do utrzymywania kortów (środki na utrzymanie kortów przekazuje Miasto).
 
Radna Agata Wójcik zapytała o plany zabezpieczenia budynku Mimozy oraz zwróciła uwagę na niską efektywność pracy firmy odbierającej śmieci, ponieważ worki wystawione przed posesje na Starym Puszczykowie oczekują na odbiór kilka dni.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że firma wywożąca odpady jest codziennie dyscyplinowana. Ponadto w związku z licznymi uwagami dotyczącymi trwałości worków na odpady zielone, firma ma zmienić ich dostawcę.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że willa Mimoza zostanie zabezpieczona przed ewentualną dewastacją.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy planuje się ustawienie dodatkowych koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody przy głównych ulicach Miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że właściciele psów powinni sprzątać po swoich zwierzętach. Burmistrz powiedział, że nie planuje się ustawienia dodatkowych koszy.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że pomimo licznych akcji edukacyjnych nadal jest problem z zachowaniem porządku przez właścicieli psów.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Pan Piotr Szymański poinformował, że przy wejściu do przejścia podziemnego przy ul. Kopernika znajduje się składowisko prawdopodobnie niebezpiecznych odpadów, do których dostęp nie jest zabezpieczony.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teren powinien być zabezpieczony przez PKP, dlatego sprawa zostanie przekazana władzom kolei.
 
Pani Katarzyna Jusypenko powiedziała, że mieszkając przy ul. Ratajskiego, zmuszona była zamknąć okna o godz. 23:30 z powodu hałasu i oparów, które powstają podczas pracy kolejarzy na torach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace związane ze szlifowaniem torów powinny się niebawem zakończyć. Wiceburmistrz poinformował, że niedługo zamknięty zostanie przejazd na ul. Dworcowej, w związku z czym dzieci chodzące do SP nr 2 miałyby trudność, żeby dostać się do szkoły. Po interwencji u władz kolei, udostępnione zostanie przejście dla pieszych. Ponadto wykonawca zobowiązał się do sprawnego przeprowadzenia prac.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odczytał fragment pisma p. Krzysztofa Semkowskiego, dyrektora kontraktu z PKP, w którym wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przejścia dla pieszych przez przejazd na ul. Dworcowej (pismo zostało opublikowane za stronie internetowej Miasta).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za skuteczną interwencję.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że szlifowanie torów odbywało się nawet w weekend o godz. 1 w nocy.
 
Pani Katarzyna Jusypenko poinformowała, że 10 maja br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Puszczykowa w sprawie ruchu na ul. Nadwarciańskiej, Ratajskiego i Wczasowej. Pani Katarzyna Jusypenko podziękowała za udział w spotkaniu radnym, którzy w nim uczestniczyli. Następnie powiedziała, że mieszkańcy przygotowali materiały, których skutkiem jest petycja kierowana do burmistrza i Rady Miasta, pod którą już podpisało się kilkuset mieszkańców. Pani Katarzyna Jusypenko poprosiła o możliwość rozdania wszystkim radnym materiałów, które były prezentowane podczas wspomnianego spotkania oraz które stanowić będą podstawę do dalszych dyskusji.
Pani Katarzyna Jusypenko zwróciła się do przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiety Bijaczewskiej o możliwość wystąpienia i przedstawienie ww. materiałów podczas posiedzenia komisji oraz o zaproszenie przedstawicieli powiatu odpowiedzialnych za komunikację i drogi.
Pani Katarzyna Jusypenko poinformowała, co znajduje się w przekazanych materiałach (m.in. opracowanie prof. Kamoli i petycja).
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska wyraziła nadzieję, że w przekazanych materiałach znajdują się także ekspertyzy powiatu oraz zapewniła, że zorganizowane zostanie wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta, na którym omówiony zostanie temat ruchu drogowego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał zadeklarował wolę zorganizowania wspólnego posiedzenia obu komisji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował pani Katarzynie Jusypenko za inicjatywę i przekazane materiały oraz zapewnił, że sprawa zostanie rozpatrzona na najbliższych posiedzeniach komisji. Zaproponowane rozwiązania na pewno będą satysfakcjonowały i zabezpieczały Miasto (nie będzie 20-metrowego pasa drogi).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz Małgorzata Szczotka zaprosiły mieszkańców do udziału w warsztatach strategicznych, odbywających się w ramach prac nad „Strategią Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa", podczas których dyskutuje się na temat kierunków rozwoju Miasta.
 
Pan Piotr Szamański powiedział, że starają się, aby przedstawiciel Puszczykówka zawsze  uczestniczył w warsztatach. Pan Piotr Szamański przeprosił, jeśli ktokolwiek poczuł się urażony treścią ulotki informującej o spotkaniu z 10 maja i zapewnił, że nie było to celowe działanie. Dodał jednak, że wysoka frekwencja mieszkańców, którzy wzięli w nim udział wskazuje na to, że temat wymaga wspólnego zaangażowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował panu Piotrowi Szymańskiemu za wypowiedź. Wiceburmistrz powiedział, że zamierzał na spotkanie, które odbyło się 10 maja zaprosić osoby, którzy przygotowują projekt organizacji ruchu na terenie Puszczykowa, ale po przeczytaniu wspomnianej ulotki zaniechał tego zamiaru. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że specjaliści opracowujący projekt organizacji ruchu zostaną zaproszeni na wspólne posiedzenie komisji w celu zapoznania się z wnioskami mieszkańców.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy dostarczone przez mieszkańców materiały mogą zostać przekazane osobom przygotowującym projekt organizacji ruchu, na co uzyskał zgodę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła się do przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiety Bijaczewskiej oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakuba Musiała o ustaleniu terminu wspólnego posiedzenia komisji i poinformowanie o tym wszystkich zainteresowanych.
 
Pani Katarzyna Jusypenko powiedziała, że podczas wspólnego posiedzenia komisji oficjalnie złożona zostanie petycja wraz ze wszystkimi podpisami.
 
Pan Błaszkowski z Komisariatu Policji w Puszczykowie zapowiedział, że przedstawiciele policji będą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta, poinformował o nowym programie prewencyjnym „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec" oraz zachęcił do korzystania z aplikacji „Moja Komenda".
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że na ul. Wczasowej kierowcy często znacznie przekraczają dozwoloną prędkość.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska wyraziła nadzieję, że współpraca z policją będzie układała się lepiej.
 
Ad 13. Zamknięcie sesji.
O godz.19:27 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta