Protokół nr 33/17/VII 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 33/17/VII
33. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.33.2017 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:26
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 11 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnych Małgorzaty Hempowicz, Elżbiety Czarneckiej i Doroty Łuczak-Dydowicz; chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad:
 • projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 254), będącego wynikiem dyskusji na posiedzeniach komisji, podczas których radni wyrazili wolę zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" (druk nr 255) - wspólnie z dwoma gminami Miasto Puszczykowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na instalacje dla mieszkańców, a podjęcie uchwały w tym zakresie jest wymogiem formalnym.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 254) - jako punkt 14 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" (druk nr 255) - jako punkt 15 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 243).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 249).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich (druk nr 244).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 245).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 246).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 248).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 254).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" (druk nr 255).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 250).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 247).
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 32/17/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242).
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił ww. projekt uchwały informując, że złożył wniosek do Rady Miasta o nadanie tytułu honorowego pani Angelique Kerber, która odnosi światowe sukcesy w tenisie ziemnym, m.in. w US Open oraz Australian Open. Burmistrz zaznaczył, że pani Angelique Kerber zawsze podkreśla swój związek z Puszczykowem, gdzie mieszka i trenuje, stając się ambasadorką naszego miasta.
 
Przewodniczący Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Filip Ryglewicz poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" pani Anelique Kerber - osobie znanej na całym świecie i rozsławiającej Puszczykowo.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 229 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 243).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w uchwale z kwietnia wystąpił błąd w numerze drogi powiatowej (powinno być: nr 2490P). Materiały z nieprawidłowym numerem drogi zostały dostarczone przez Zarząd Dróg Powiatowych, wskutek czego powiat również podjął uchwałę z błędem, którą będzie zobowiązany zmienić.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 230 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 249).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność jej ponownego podjęcia wynika z kolejnego rozstrzygnięcia nadzoru wojewody, w którym wskazano na cztery nieprawidłowości. Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zmiany wprowadzone w stosunku do Uchwały Nr 206/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.:
 • w §23 wskazano wprost na źródło finansowania, tj. dochody własne Miasta, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej;
 • usunięto w całości §12 pkt 2 o treści: „Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, przy czym nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, logi antresoli, szaf i schowków wbudowanych w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych." - z powodu nieuprawnionej modyfikacji definicji ustalonej w ustawie o ochronie praw lokatorów;
 • usunięto w całości §12 pkt 3 o treści: „Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych ścian przy zachowaniu zasad obmiaru powierzchni budynków określonych we właściwej Polskiej Normie." - z powodu nieuprawnionej modyfikacji definicji ustalonej w ustawie o ochronie praw lokatorów;
 • usunięto w całości § 12 pkt 5 lit. b o treści: „stawka miesięczna czynszu za 1 m2 pow. użytkowej z doliczeniami nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej w skali roku" pozostawiając możliwość zastosowania większej stawki niż 3%.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 231 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich (druk nr 244).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy (na kolejne 3 lata) nieruchomości leżącej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich o pow. 240 m2. Dotychczasowy dzierżawca zapowiedział, że zakupi przedmiotową nieruchomość po kolejnym okresie dzierżawy.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Agaty Wójcik, pan Waldemar Luther powiedział, że dzierżawiona działka sąsiaduje z nieruchomością dzierżawcy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 232 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 245).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego wyraziło wolę zbycia dwóch działek, stanowiących fragment terenu, który wcina się w teren należący do Miasta. Dzięki przejęciu przedmiotowych działek możliwy będzie ich ponowny podział, a następnie  przygotowanie do sprzedaży dwóch atrakcyjnych nieruchomości.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 233 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 246).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada obowiązek uzyskania zgody rady gminy na oddanie w dzierżawę i odstąpienie od trybu bezprzetargowego, jeśli umowa miałaby zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. Sekretarz powiedział, że od początku trwania inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej, informowano o zamiarze przekazania jej w zarządzanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (w zeszłym roku zmieniony został statut Biblioteki Miejskiej i rozszerzono jej zadania o organizację działalności w zakresie kultury fizycznej i rekreacji). Projekt uchwały zakłada przekazanie hali w dzierżawę z dniem 1 września br.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o powód wydzierżawienia hali Bibliotece Miejskiej.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla Miasta ze względów podatkowych. Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona zarządzeniem burmistrza.
Odpowiadając na kolejne pytania radnej Agaty Wójcik, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że:
- Miasto wyposaża instytucję kultury w środki w formie dotacji, którymi musi pokryć bieżącą działalność (w tym koszty dzierżawy),
- rozwiązanie, polegające na przekazanie hali w dzierżawę bibliotece, pozwoli Miastu odzyskać VAT z inwestycji (co wynika z dostępnych interpretacji ministerstwa i urzędu skarbowego).
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 234 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 248).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Szkoła Podstawowa nr 1, będąca jednostką budżetową Miasta Puszczykowa, złożyła wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej. Proponuje się, aby w kolejnej umowie najmu zmniejszyć liczbę dzierżawionych pomieszczeń (z najmu zostanie wyłączona sala jadalna, która po zamknięciu stołówki będzie mogła być wykorzystywana np. jako świetlica). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 235 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały, będący wynikiem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Do Rady Miasta wpłynęło pismo od właścicieli budynków, objętych dotacją z prośbą o zmianę sposobu finansowania, ponieważ aktualny sposób umniejsza dofinansowanie w przypadku zmniejszenia zakresu prac.  
 
O godz. 17:32 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 12 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że zarówno on, jak i nieobecna w tej chwili przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz są zwolennikami nieumniejszania kwoty dotacji.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że załącznik do omawianego projektu uchwały wskazuje, że nie zmieniają się kwoty przyznanej dotacji, a jedynie maksymalny procentowy udział w całkowitych nakładach (50 proc.), co w przypadku beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zmianę sposobu rozliczania jest zrozumiałe. Trzeci beneficjent, który jako jedyny nie złożył wniosku o zmianę sposobu rozliczania, ma również pozostawioną tę samą kwotę dotacji przy zmianie maksymalnego procentowego udziału w całkowitych nakładach. Radna poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że takie rozwiązanie jest wynikiem dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i miało na celu jednakowe traktowanie wszystkich trzech beneficjentów. 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy Wspólnota Mieszkaniowa „Rusałka", która jako jedyna nie złożyła wniosku o zmianę sposobu rozliczania, została poinformowana o możliwości wniesienia mniejszego wkładu własnego.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że każda zmiana wiązałaby się ze zmianą umowy (podmioty, które złożyły wnioski również będą musiały mieć aneksowaną umowę).
 
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby rozpatrywać omawiany projekt uchwały dopiero po rozmowach ze Wspólnotą Mieszkaniową „Rusałka".
Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały został wpisany maksymalny procent dotacji.  
 
Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Potockiego, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że projekt uchwały przewiduje maksymalny procentowy udział w dotacji, a po rozmowie ze Wspólnotą Mieszkaniową „Rusałka" kwota dotacji zostanie doprecyzowana. 
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że z pisma pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (beneficjentki dotacji) wynika, że deklarowana wcześniej kwota dotacji została jej umniejszona i zapytała, czy wpisana do projektu uchwały kwota 15 tys. zł zostanie jej przekazana.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że celem omawianego projektu uchwały jest zwiększenie maksymalnego procentowego udziału w całkowitych nakładach po to, aby utrzymać wysokość pierwotnie przyznanej dotacji (czyli w przypadku pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej - 15 tys. zł).
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie rozpatrywania projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa na kolejną sesję.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został przyjęty - rozpatrywanie projektu uchwały zostało przeniesione na kolejną sesję.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały. Z dniem 1 września br. przestaną istnieć gimnazja i w związku z tym należy przekazać ich mienie w zarząd szkołom podstawowym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że omawiany projekt uchwały dotyczy przekazania mienia Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w zarząd Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, natomiast kolejny projekt uchwały dotyczy przekazania mienia Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w zarząd Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i należności nastąpi na podstawie bilansu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 236 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 237 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 254).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że z dniem 31 grudnia br. przestanie obowiązywać umowa dotycząca bezpłatnej linii autobusowej. Na posiedzeniach komisji temat został poddany dyskusji. Spośród dwóch zaproponowanych wariantów, radni opowiedzieli się za pomysłem powierzenia prowadzenia linii autobusowej Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie na podstawie porozumienia zawartego z gminą Mosina.
Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbyło się spotkanie z wiceburmistrzem gminy Mosina Przemysławem Mielochem oraz przedstawicielami Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, którzy prezentowali koncepcję funkcjonowania linii autobusowej na terenie Puszczykowa oraz Mosiny. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Spraw Społecznych zgłosiła wniosek ws. przestąpienia do zawarcia porozumienia z gminą Mosina. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do przygotowania porozumienia konieczna jest zgoda Rady Miasta.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że omawiany projekt uchwały nie spełnia wszystkich wymogów formalnych zawartych w §25 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Puszczykowa, tj. nie zawiera uzasadnienia celowości i potrzeby proponowanej uchwały. Radny powiedział, że oczekuje uzupełnienia projektu uchwały o uzasadnienie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o zarządzenie przerwy w celu zredagowania treści uzasadnienia projektu uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił 10-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:05.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał uzasadnienie ww. projektu uchwały:
„Z końcem roku 2017 kończy się umowa o świadczenie bezpłatnych usług transportowych na terenie Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Miasta Puszczykowa po przeprowadzeniu analizy dostępnych rozwiązań w zakresie usług transportu publicznego doszedł do wniosku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie powierzenie realizacji tego zadania Gminie Mosina, która posiada własną jednostkę organizacyjną, do zadań której należy m.in. transport publiczny. Do zawarcia przedmiotowego porozumienia międzygminnego konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Puszczykowa, stąd podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 238 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" (druk nr 255).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując o planach złożenia wspólnego wniosku z gminą Rokietnica i Suchy Las o dofinansowanie projektu na realizację odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach prywatnych. Przeprowadzony został nabór wniosków i z terenu Puszczykowa ok. 90 właścicieli nieruchomości zgłosiło akces do programu. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Urząd Marszałkowski skłaniają do podjęcia współpracy z innymi gminami w celu zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania. Zawarcie porozumienia wymaga zgody Rady Miasta.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 239 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 250).
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując o zmianach wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej:
 • dostosowano dane w zakresie dochodów, wydatków, w tym majątkowych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,
 • wprowadzono w limitach wydatków na 2018 r. pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego na budowę remizy strażackiej,
 • dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w roku 2018:
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa remizy strażackiej" o kwotę 250.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 120.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 130.000 zł;
- zwiększono nakłady na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" o kwotę 100.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 80.000 zł;
- wprowadzono w 2018 r. limit wydatków w wysokości 300.000 zł na realizację programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
W tym miejscu, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie tytułu ww. programu z: „Eko-energia w Mieście Puszczykowo" na: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o zmianach w uchwale budżetowej.
 
W dochodach:
 • wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w kwocie 170.000 zł na remont nawierzchni ul. Kraszewskiego (pomoc po rozliczeniu zadania wyniesie nie więcej niż 50% jego wartości),
 • wprowadzono dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek z lat ubiegłych na PFRON w kwocie 55.000 zł,
 • zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 570.200 zł, w związku z wcześniejszym od zakładanego zakończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
W wydatkach:
 • zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na program budowy dróg (środki przesunięto na remonty nawierzchni),
 • zwiększono wydatki na remonty dróg o 540.000 zł, w tym: nawierzchni ul. Kraszewskiego - 340.000 zł (kwota 170.000 zł zostanie sfinansowana z udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Poznański),
 • zmniejszono o kwotę 30.000 zł wydatki na uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę jego zamknięcia),
 • zwiększono o kwotę 120.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie). Zwiększenie wydatków na zadanie nastąpi również w wieloletniej prognozie finansowej w limicie wydatków na 2018 r. o kwotę 130.000 zł, przy czym kwota 100.000 zł w 2018 r. zostanie sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Poznańskiego,
 • zwiększono o kwotę 75.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela przy ul. Wysokiej 1 (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie),
 • wprowadzono wydatki w wysokości 90.200 zł na zakup od Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego dwóch działek przy ul. Klasztornej o łącznej powierzchni 657 m2. Zakup działek umożliwi sprzedaż dwóch działek Miasta, które obecnie mają powierzchnię 2165 m2, a po dokonaniu zakupu od Zgromadzenia Braci będzie możliwe przygotowanie do sprzedaży 2 działek o łącznym obszarze 2822 m2: 1200 m2 i 1622 m2,
 • zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę budynku urzędu miejskiego o kwotę 20.000 zł w 2017 r.
 • zwiększono dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 80 tys. zł (zwiększenie wynika z rozszerzenia działalności Biblioteki Miejskiej).
 
Radna Agata Wójcik zapytała o wysokość kwoty zabezpieczonej w budżecie na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pierwotnie zabezpieczono ok. 80 tys. zł, ale po przetargu okazało się, że będzie trzeba zwiększyć tę kwotę do ok. 150 tys. zł.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała nr 240 została przyjęta.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 247).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała nr 241 została przyjęta.
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił następujące pisma i informacje:
- pisma od pp. Bakasiaków i p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (omówione w punkcie 11 porządku obrad);
- informacja z kancelarii prawnej dotycząca oddalenia przez sąd skargi wojewody na Uchwały Nr 161/2000/III, 162/2000/III i 163/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 listopada 2000 r. ws. zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał w całości argumentację kancelarii, iż nie można było zastosować ustawy o aktach normatywnych z uwagi na to, że ustawa ta jeszcze nie obowiązywała podczas podejmowania ww. uchwał (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.);
- pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ws. uznania skargi ... za bezzasadną.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że sprawa dotyczy skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa, uznanej przez Radę Miasta za niezasadną. Skarżący po raz kolejny zwrócili się do Wojewody Wielkopolskiego, który ponownie uznał skargę za nieskuteczną (ze względu na brak nowych okoliczności) i zamknął sprawę.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił uwagi rodziców dotyczące wyremontowanego placu zabaw przy ul. Sportowej:
- kosz na śmieci znajduje się zbyt blisko huśtawki (latające owady) - prośba o przestawnie kosza w inne miejsce, np. w pobliżu wejścia na plac,
- nasadzić drzewa między boiskiem a urządzeniami placu zabaw.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę, żeby firma odbierająca odpady, dostarczała mieszkańcom wytrzymałe worki na odpady zielone.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek, aby nowo budowane parkingi dla rowerów posiadały stojaki, do których przypina się ramę roweru, a nie koło.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił, żeby podobne uwagi (dot. placu zabaw) zgłaszać wcześniej oraz powiedział, że przy montażu kolejnych stojaków rowerowych projektanci zostaną poinformowani o wniosku radnego.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że na najbliższe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych zostaną zaproszeni przedstawiciele firmy odbierającej odpady z terenu Puszczykowa. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto zarządza terenem przy ul. Wczasowej, na którym znajdują się wiaty turystyczne.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że teren należy do Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Radny Łukasz Grzonka zwrócił się z prośbą o monitowanie WPN-u w sprawie częstszego opróżniania koszy na śmieci (przepełnione kosze oraz leżące worki ze śmieciami nie były sprzątane przez dwa tygodnie).
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił się z prośbą, aby Urząd Miejski wystosował pismo do zarządcy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 430, przebiegającej przez teren gminy Komorniki, z wnioskiem o wycięcie krzewów i gałęzi zasłaniających widoczność na ścieżce oraz o usunięcie zalegającego na ścieżce piasku.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił uwagę dotyczącą nowo wybudowanego parkingu przy ul. Dworcowej:
- przy wjeździe na parking przy budynku plebanii (od strony rzeki) zbyt wysokie wykończenie parkingu nachodzi na chodnik, co może powodować niebezpieczeństwo dla rowerzystów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas spotkania z wykonawcą i inspektorem nadzoru zostało ustalone, żeby w celu uniknięcia uskoków, podnosić chodnik we wszystkich miejscach, gdzie będzie to możliwe (nie udało się jednak podnieść chodnika na całej długości).
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że niektóre ścieżki rowerowe, przebiegające przez teren Puszczykowa, np. Aktywna Trójka, pętla mosińska, pętla komornicka są na pewnych fragmentach nieprzejezdne z powodu grząskiego piasku.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że worki na odpady zielone są niepraktyczne, ponieważ ulegają zbyt szybkiej biodegradacji oraz są za małe i za wąskie. Radny poprosił również o dostarczanie mieszkańcom większej liczby tych worków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że do PSZOK-u (czynnego również w godzinach popołudniowych oraz w soboty) można oddawać odpady zielone. Wiceburmistrz zachęcił do częstszego korzystania z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
Radny Jakub Musiał odniósł się do sprawy remontu chodnika przy ul. Piaskowej, który nie został wykonany w całości z powodu betonowego płotu, znajdującego się w niewłaściwym miejscu, tzn. wysuniętego poza granice działki. Radny dodał, że do właściciela nieruchomości zostało wystosowane pismo o przesunięcie ogrodzenia.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że właściciel nieruchomości wystąpił do sądu o zasiedzenie i próbuje udowodnić, że sporny fragment teren zawsze należał do niego.
 
Odpowiadając na pytania radnego Jakuba Musiała dotyczące tej samej sprawy, pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że:
- ul. Piaskowa została poszerzona na tym odcinku w latach 60. XX wieku,
- działka została wydzielona pod koniec lat 60. XX wieku,
- nigdy nie egzekwowano od właściciela posesji przesunięcia ogrodzenia,
- sprawa nieprawidłowo zlokalizowanego ogrodzenia wyniknęła dopiero przy zamiarze budowy chodnika w tym miejscu,
- po odtworzeniu granic działki okazało się, że betonowy płot stoi na terenie dwóch miejskich działek.
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji znaków i luster drogowych, które często są przysłonięte przez gałęzie drzew i krzaki.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że inspekcja została przeprowadzona, a jej wyniki zostały przekazane do właściwego referatu celem realizacji.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka powiedziała, że spółka Aquanet nadal nie odpowiedziała na zapytanie dotyczące ul. Nowe Osiedle.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy puszczykowskiej młodzieży, jeżdżącej na rowerach BMX oraz deskorolkach, pan Jakub Ewicz zaproponował organizację przenośnego skateparku, tzw. pumptracku w celu zapewnienia sportowej rozrywki oraz poznania zapotrzebowania na tego typu obiekt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że Miasto od dawna popiera inicjatywę budowy skateparku w Puszczykowie, ale każda proponowana lokalizacja jego budowy powodowała protesty okolicznych mieszkańców.
 
Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że ustawienie przenośnego skateparku, może stać się okazją do ukazania jego atrakcyjności i nieuciążliwości. Radna zaproponowała rozstawienie pumptracka jako atrakcji towarzyszącej jakiejś imprezie.
 
Radny Filip Ryglewicz odczytał fragment komentarza na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo dotyczący projektu stałej organizacji ruchu w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie ze starostą w sprawie projektu stałej organizacji ruchu oraz tranzytu przez Puszczykowo, na którym obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo. Projekt stałej organizacji ruchu jest przygotowywany przez firmę zewnętrzną w uzgodnieniu ze starostwem i nie wszystkie postulaty zgłaszane przez mieszkańców mogą być uwzględnione.
 
W imieniu starosty oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, radna Elżbieta Bijaczewska zaprosiła na V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Powiatu Poznańskiego pt. „Zlot Talentów", który odbędzie się 15 września w Luboniu.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą o ustawienie na placu zabaw przy ul. Sportowej krytej zjeżdżalni (tuby).  
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:26 wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta