Protokół nr 34/17/VII 34. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 września 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21


Protokół nr 34/17/VII
34. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 26 września 2017 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0002.34.2017

Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:55

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 10 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnych: Alfredy Brączkowskiej, Filipa Ryglewicza i Jana Łagody; chwilowa nieobecność radnych Macieja Krzyżańskiego i Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powitała nową komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie panią Małgorzatę Trzybińską, która przedstawiła się, opowiedziała o swojej dotychczasowej pracy w policji oraz zapowiedziała podjęcie działań w zakresie profilaktyki społecznej i zapobieganiu przestępstwom przeciwko mieniu.

O godz. 17:07 do obradujących dołączyli radni Maciej Krzyżański i Łukasza Grzonka (obecnych 12 radnych).

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 256).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026 (druk nr 257).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera (druk nr 258).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego (druk nr 259).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 260).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 261).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030 (druk nr 262).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023. (druk nr 263).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 264).
 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie"
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radny Łukasz Grzonka zgłosił uwagę do protokołu, a następnie, wobec braku innych uwag, przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 33/17/VII został przyjęty.

Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 256).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że co roku Rada Miasta powołuje skład osobowy Kapituły, oceniającej wnioski o przyznanie nagrody. Przedstawicielem burmistrza w Kapitule będzie sekretarz Maciej Dettlaff.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że przedstawicielem KEKiS będzie radna Dorota Łuczak-Dydowicz. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z następującym składem osobowym Kapituły:
- radny Tomasz Potocki - przewodniczący,
- sekretarz Maciej Dettlaff,
- radna Dorota Łuczak-Dydowicz.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ww. osoby wyrażają zgodę na członkostwo w Kapitule. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że w zeszłym roku pojawiły się wnioski dotyczące kryterium przyznawania nagród, a podczas ostatniego posiedzenia, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu sformułowała wniosek i jednocześnie apel do Kapituły, aby decydującym kryterium przyznawania nagrody nie był zasięg danego konkursu. Przyjęcie bowiem tego kryterium jako głównego może być krzywdzące, ponieważ więcej jest możliwości udziału w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym niż w międzynarodowych konkursach np. naukowych. Przewodnicząca podkreśliła, że ważnym jest, aby najwyższe nagrody były sprawiedliwie osiągalne dla każdego.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 (wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 242 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026 (druk nr 257).
Wiceprezes zarządu Spółki Aquanet SA Marek Borkowski zapowiedział, że przedstawiciele Spółki zaprezentują Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2026 z uwzględnieniem Miasta Puszczykowa.

Pani Anna Graczyk, odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie programów inwestycyjnych w Spółce Aquanet SA, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026 (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że głównym wnioskiem z dyskusji podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta było stwierdzenie, że efektem wszystkich działań Spółki jest coroczna podwyżka taryf, co z kolei powoduje niezadowolenie społeczne.

Kierownik działu finansowego Spółki Aquanet SA Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że po zakończeniu danej inwestycji generowane są pewne koszty z nią związane - głównie są to koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości. Wymienione koszty mają m.in. wpływ na wzrost taryf. Pan Arkadiusz Andrzejewski przypomniał, że od kiedy nastąpiło rozejście akcjonariuszy (tj. wszystkich gmin) z miastem Poznań, realizowany jest program dochodzenia do realnych kosztów oczyszczania ścieków. Pan Arkadiusz Andrzejewski dodał, że na obecną chwilę nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie kształtować się wysokość taryf w 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w stosunku do innych gmin nakłady inwestycyjne w Puszczykowie nie są duże, a cena za odprowadzanie ścieków jest bardzo wysoka, o co mieszkańcy mają pretensje do radnych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie wnioski inwestycyjne dotyczące Puszczykowa zostały przez Spółkę Aquanet SA przyjęte oraz dodał, że współpraca w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji na terenie Miasta przebiega bez żadnych uwag i zarzutów. Na terenie Puszczykowa nie ma obszarów, które podlegałyby szybkiej urbanizacji, dlatego nie ma konieczności budowy długich sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W związku z tym środki przeznaczone na rozbudowę sieci w Puszczykowie są niewielkie, ale zgodne z oczekiwaniami i składanymi wnioskami. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dyskusja nad wysokością taryf będzie się toczyć po przekazaniu burmistrzowi przez Spółkę Aquanet SA tzw. wniosku taryfowego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosy, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Projekt uchwały nie został przyjęty.

Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera (druk nr 258).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w związku z zamiarem modernizacji i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Fiedlera zaszła konieczność wykupu od właściciela działki nr 1533/2 fragmentu gruntu o pow. 47 m2 w celu bezkolizyjnego umieszczenia rury kanalizacji deszczowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 243 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego (druk nr 259).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że właściciel przedmiotowej nieruchomości, przygotowując się do budowy domu na swoim terenie oraz widząc konieczność poprawy parametrów istniejącej drogi, złożył wniosek w sprawie wykupu przez Miasto Puszczykowo fragmentu działki o powierzchni około 12,5 m² u zbiegu ulic Langego i Marcinkowskiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 244 została przyjęta.

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 260).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący nieodpłatnego przejęcia przez Miasto udziału w nieruchomości położonej w górnym Puszczykowie miedzy ul. Jarosławską i lasem WPN-u. Na udział w nieruchomości składa się szereg działek łączących ul. Jarosławską z ul. Rumiankową oraz ul. Miętową.
Właściciele (lub byli właściciele) przyległych nieruchomości posiadają udział w przedmiotowej nieruchomości. Jeden z byłych właścicieli złożył ofertę nieodpłatnego przekazania swoich udziałów (5 proc.), po przejęciu których, udział Miasta w nieruchomości wyniesie 43 proc.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wiadomo którzy jeszcze z właścicieli okolicznych działek są współwłaścicielami przedmiotowego fragmentu gruntu.

Pan Waldemar Luther powiedział, że kiedyś przedmiotowy teren nie był podzielony ulicami (Rumiankową i Miętową) i właściciele wszystkich przyległych nieruchomości, byli i są (z wyjątkiem tych, którzy zbyli udziały) współwłaścicielami w częściach ułamkowych we wszystkich trzech działkach wskazanych w projekcie uchwały. Pan Waldemar Luther dodał, że na omawianym odcinku ułożona jest kanalizacja sanitarna, wodociągowa oraz podłączona została energia elektryczna.

Na prośbę radnych, pan Waldemar Luther wskazał na mapie dokładną lokalizację przedmiotowych działek oraz poinformował, że dla tych działek (stanowiących jedną nieruchomość) założona została jedna księga wieczysta nr PO2P/00219761/1.

Odpowiadając na pytania radnego Władysława Hetmana, pan Waldemar Luther powiedział, że pomimo 43 proc. udziału Miasta, przedmiotowa droga jest nadal drogą prywatną, nie może bowiem stanowić drogi publicznej, ponieważ nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg (nie spełnia wymaganych parametrów), ale nie jest drogą zamkniętą (tzn. jest otwarta i dostępna dla mieszkańców).

Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy zimowe utrzymanie drogi będzie należało do Miasta.
Pan Waldemar Luther powtórzył, że przedmiotowa droga nie jest zaliczana do kategorii dróg gminnych.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, z jakiego powodu właściciele chcą zrzec się udziału w nieruchomości.
Pan Waldemar Luther powiedział, że właściciele sprzedali swoje nieruchomości, przylegające do przedmiotowej nieruchomości i w związku z tym ich udział we fragmencie gruntu stracił zasadność. Stąd propozycja nieodpłatnego przejęcia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" -11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 245 została przyjęta.

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 261).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały ws. nadania nazwy drodze, która dotychczas stanowiła fragment ul. Nadwarciańskiej. Właściciele nieruchomości, leżących przy projektowanej ulicy, złożyli wniosek o nadanie jej nazwy (ulica w całości jest własnością Miasta). Pierwotnie zaproponowano nadanie nazwy „Stajenna", ale w wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz wniosku właściciela pobliskiej stadniny koni, zasugerowano nazwę „Jeździecka".

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja rekomendowała nadanie nazwy „Jeździecka" i pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 246 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).

Salę obrad opuścił radny Jakub Musiał (obecnych 11 radnych).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w styczniu br. podjęta została uchwała, określająca wysokość dotacji i maksymalny procent udziału dotacji w całkowitych nakładach na prace konserwatorskie przy zabytkach dla trzech podmiotów. Dwa z tych podmiotów, ze względu na to, że przyznana została dotacja w niższej wysokości niż wnioskowali i nie są w stanie zrealizować całego zakresu zadania, zwrócili się z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale w taki sposób, aby mogli otrzymać całe przyznane dofinansowanie, pomimo tego, że nie zrealizują całego zakresu prac wskazanego we wniosku. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedłożony projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wnioskami beneficjentów, dzięki czemu będzie możliwe podpisanie umów na pierwotnie uchwalone kwoty dotacji.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że powyższy projekt uchwały znalazł się w porządku obrad poprzedniej sesji, ale na wniosek radnych został przełożony na dzisiejszą sesję, ponieważ pojawiły się wątpliwości co do stanowiska w tej sprawie trzeciego beneficjenta Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka".
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała pismo zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka", w którym poinformowano, że wspólnota nie wnosi uwag do omawianego projektu uchwały (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 247 została przyjęta.

Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030 (druk nr 262).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały i poinformował, że pomysł powstania nowej strategii pojawił się dwa lata temu, chociaż formalnie prace rozpoczęły się w pierwszym półroczu bieżącego roku. Początkowo miała powstać koncepcja strategii promocji, jednak w toku prac nad nią, grupa robocza doszła do wniosku, że strategia promocji powinna wynikać z nowej strategii rozwoju (niektóre zapisy poprzedniej Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa z 2009 roku przestały obowiązywać albo zostały zrealizowane; zmieniły się również uwarunkowania zewnętrzne i oczekiwania mieszkańców). Oba dokumenty, tj. Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa oraz jej załącznik - Strategia Promocji Miasta Puszczykowa, powstawały na bazie diagnozy aktualnego stanu lokalnej społeczności (dane statystyczne, ankiety, wywiady pogłębione z mieszkańcami dotyczące ich oczekiwań i potrzeb). Podczas prac nad strategią odbyło się bardzo dużo spotkań i warsztatów z mieszkańcami, z różną frekwencją i aktywnością, ale wspólnie wykonaną pracę nad dokumentem należy ocenić pozytywnie. Końcowym etapem prac były konsultacje społeczne ogłoszone przez burmistrza w sierpniu, podczas których doszło do poważnych zmian, również w celach strategicznych oraz rozumieniu wizji i misji. Na podstawie dyskusji wypracowano kompromisową wersję strategii, pod którą większość mieszkańców może się podpisać - jej treść bowiem jest wynikiem oczekiwań mieszkańców i stanowi typowo puszczykowską strategię.
Sekretarz Maciej Dettlaff podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracach nad strategią oraz dodał, że dzięki tym pracom udało się zdecydowanie rozwinąć komunikację z mieszańcami.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców są osoby niezadowolone z kształtu strategii, ale podkreśliła, że dużym sukcesem jest, że dokument powstał. Przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka poinformowała, że prace nad strategią rozpoczęły się dokładnie 30 kwietnia 2014 r., kiedy to został podpisany protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013, w którym zgłoszono następujące wnioski:
 1. Należy opracować Strategię Promocji Miasta, w oparciu o którą powinny być planowane wydatki na promocję. Zdaniem Komisji skuteczna, nowoczesna promocja miasta musi bazować na programie strategii promocyjnej, która powinna oprzeć się na dokonaniu analizy sytuacji wyjściowej miasta, określeniu celów promocji i adresatów, do których promocja ma docierać oraz wybraniu form promocji. Istotne jest, by strategia promocji była ściśle związana ze Strategią Rozwoju Miasta (...).
 2. Nie mając opracowanej strategii trudno określić skuteczność działań promocji, efektywność i celowość wydatkowanych pieniędzy.
Przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka podziękowała:
- panom burmistrzom za otwartość i ich aktywny udział w pracy nad strategią,
- panu sekretarzowi za pomoc organizacyjną oraz bardzo duży wkład pracy i udział w licznych spotkaniach,
- paniom Agnieszce Hahule i Agnieszce Zielińskiej-Adamiak za otwartość i chęć współpracy,
- radnej Dorocie Łuczak-Dydowicz za zaangażowanie, aktywność, chęć współpracy oraz pozytywne podejście, za zaproszenie do współpracy prof. Henryka Mruka oraz pomysł spotkań i warsztatów z różnymi grupami osób,
- mieszkańcom za chęć uczestnictwa i za poświęcony czas,
- prof. Henrykowi Mrukowi za poświęcony czas i cenne uwagi,
- Stowarzyszeniu Nasze Puszczykowo za aktywność i obecność na większości spotkań.

Do sali obrad wrócił radny Jakub Musiał (obecnych 12 radnych).

Przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka wyraziła zadowolenie, że po 3,5 roku udało się stworzyć Strategię Rozwoju i Promocji Miasta.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przyłączyła się do podziękowań oraz wyraziła przekonanie, że strategia jest jednym z nielicznych dokumentów, który powstał przy współudziale bardzo dużej liczby osób, nie tylko urzędników i radnych, ale przede wszystkim mieszkańców. Nowa strategia, pomimo że nie zadowala wszystkich, przedstawia wizję przyszłości Puszczykowa, którą podziela większość mieszkańców. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła nadzieję, że strategia będzie dokumentem, na który będzie można się powoływać przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwoju naszego Miasta.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że dzięki tak wielu spotkaniom i zaangażowaniu burmistrzów, pracowników Urzędu Miejskiego, radnych i mieszkańców, wzajemne relacje uległy poprawie i pokazały możliwość porozumienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 4 głosach „za" i 5 głosach „wstrzymujących".

Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o zmianach w strategii, wynikających z ostatnich spotkań:
- na str. 108 w środku grafiki dot. priorytetów Strategii Rozwoju Miasta zamiast „Miasto następnych pokoleń" powinno być: „Zachowanie unikalności miasta",
- na str. 110 na górze grafiki pn. Dom strategiczny - układ celów i kierunków działań zamiast „Tworzymy miasto następnych pokoleń" powinno być: „Puszczykowo - wyjątkowe miasto szanujące ludzi i środowisko".

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 248 została przyjęta.

Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 263).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, informując o zmianach w:
dochodach:
 • wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.262 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
 • zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł oraz udziału w podatku PIT o kwotę 100.000 zł;
wydatkach:
 • zwiększono wydatki na budowę dróg o kwotę 432.550 zł,
 • zmniejszono wydatki na odszkodowania o kwotę 200.000 zł,
 • wprowadzono wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej (w związku z otrzymaną dotacją),
 • zmniejszono o kwotę 32.550 zł wydatki na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Zakola Warty" oraz zmieniono nazwę zadania na: „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, związaną z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącą przesunięcia między rozdziałami kwoty 2903 zł (umniejszenie rozdziału 85295 Pozostała działalność w pomocy społecznej, a zwiększenie rozdziału 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
 • dostosowano dane w zakresie dochodów, wydatków, w tym majątkowych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;
 • dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w roku 2018:
 • zwiększono nakłady i limit wydatków w 2017 r. na zadanie „Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta" o kwotę 432.550 zł,
 • zwiększono w 2018 r. limit wydatków na realizację programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" o kwotę 140.000 zł,
 • zwiększono dochody 2018 r. z tytułu dotacji ze środków EFRR o kwotę 6.233.084,19 zł oraz zwiększono/wprowadzono plan wydatków na realizację zadań, w tym:
- Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (zadanie wprowadzone) - 1 600 000,00 zł (z czego 1 318 903,74 wyniesie dotacja z UE),
- Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne - 4 000 000,00 zł (z czego 3 393 187,05 zł wyniesie dotacja z UE),
- Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1 800 000,00 zł (z czego 1 520 993,40 zł wyniesie dotacja z UE).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o przyczynę zmniejszenia wydatków na odszkodowania o kwotę 200.000 zł.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że odszkodowania planowane w roku bieżącym zostały wypłacone w kwotach niższych niż przewidywano, w związku z czym powstały oszczędności. Wypłaty odszkodowań w tym roku nie są już planowane, dlatego zaszła możliwość przesunięcia kwoty na inne zadania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 249 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 264).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 250 została przyjęta jednogłośnie.

O godz. 18:28 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:42.

W trakcie przerwy posiedzenie opuściła radna Małgorzata Szczotka (obecnych 11 radnych).

Ad 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie".
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman odczytał fragment protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie" w części dotyczącej: „Wątpliwości Komisji" oraz „Wniosków Komisji" (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.

Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Puszczykowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2017 r. (opinia pozytywna),
- zaproszenie na XV Kongres Związku Miast Polskich, w którym przewodnicząca Rady weźmie udział.

Ad 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej obejmuje również ryzyko zbicia szyb, na co skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o ustawienie:
- przy ul. Wysokiej i Poznańskiej znaków informujących o dojeździe do hali widowiskowo-sportowej,
- przy komisariacie policji znaku „STOP" dla wyjeżdżających z terenu hali widowiskowo-sportowej.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zasugerowała, jeśli to możliwe, wprowadzić również oznakowanie poziome wjazdu (i wyjazdu) do hali.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że znaki informujące o dojeździe do hali są zamówione oraz że zapewniony zostanie bezpieczny wjazd od ul. Poznańskiej.

Ad 18. Wolne głosy.
Pan Leszek Pobojewski zwrócił się z prośbą o ustawienie przy hali stojaków na rowery,
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że stojaki na rowery zostały już zamontowane, ale zostaną przesunięte w bardziej widoczne miejsce.

Pan Leszek Pobojewski zapytał o plany dotyczące budowy tunelu pod linią kolejową w zastępstwie zlikwidowanego przejazdu w ciągu ul. 3 Maja oraz poinformował, że mieszkańcy okolicznych ulic z niepokojem przyjmują doniesienia dotyczącego tego projektu. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że tunel został wpisany do uchwalonej dzisiaj Strategii Rozwoju i Promocji Miasta oraz znajduje się w projektowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jedna z wersji budowy tunelu zakłada wycięcie znaczącego fragmentu lasu przy ulicach Wspólnej i Moniuszki. Pan Leszek Pobojewski poinformował, że 3 września br. odbył się piknik sąsiedzki (przy ul. Wspólnej), podczas którego zebrano 65 podpisów przeciwko przedłużeniu ul. Moniuszki i wycince lasu (12 września pismo z podpisami zostało złożone na ręce burmistrza). Zdaniem pana Leszka Pobojewskiego projekt budowy tunelu nijak ma się do składanych wcześniej uwag mieszkańców dotyczących rozwiązań komunikacyjnych w mieście i jest niezgodny z obowiązującymi oraz procedowanymi dokumentami strategicznymi, w których mowa o wyciszeniu ruchu samochodowego, uspokojeniu ruchu oraz zapewnieniu komfortu życia mieszkańców. Pan Leszek Pobojewski zaapelował o rozważenie stanowiska mieszkańców tej okolicy i przedstawienie kompleksowego planu rozwiązań komunikacyjnych.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że decyzje związane z wprowadzeniem do budżetu
zadania polegającego na budowie tunelu lub wiaduktu nie zapadły, a ich ewentualne podjęcie będzie możliwe po długim czasie i wielu dyskusjach. Wiceburmistrz powiedział, że dotychczasowe informacje Urzędu Miejskiego były ignorowane oraz że zarzucano obecnym włodarzom, że nie podjęli działań mających na celu utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że od momentu rozpoczęcia pracy w Puszczykowie robiono wszystko, co możliwe, żeby rozwiązać tę sprawę. Powiedział również, że rozmowy na temat tunelu będą prowadzone tak długo, aż pozyskane zostaną wszystkie niezbędne zapewnienia i dokumenty, które umożliwią Radzie Miasta podjęcie decyzji. W tej chwili bowiem zamysł budowy tunelu jest jedynie koncepcją. Wiceburmistrz zapewnił, że urząd nie odstąpi od rozmów, aby nikt nie mógł zarzucić, iż temat przejazdu kolejowego został zaniechany.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że prowadzone są również wstępne rozmowy nad innym rozwiązaniem tej sprawy, tj. utrzymaniem przejazdu na powierzchni, ale wymagają one jeszcze wielu konsultacji z władzami PKP różnego szczebla.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomysł budowy tunelu na etapie regionalnym został zaakceptowany. Po zaakceptowaniu projektu przez władze PKP w Warszawie, temat zostanie przedstawiony do zaopiniowania Radzie Miasta. Wiceburmistrz wyraził ubolewanie, że żaden przedstawiciel urzędu nie został zaproszony na piknik sąsiedzki, ponieważ mogła to być okazja do wyjaśnienia wątpliwości mieszkańców.

Radny Jakub Musiał powiedział, że osobiście zauważa potrzebę powstania bezkolizyjnego przejazdu w omawianej okolicy (choć niekoniecznie w przedstawionej lokalizacji), łączącego Niwkę z Puszczykowem/Puszczykówkiem. Radny powiedział, że las przy ul. Wspólnej jest terenem prywatnym (nie należy ani do WPN, ani do Miasta) i zwrócił się z pytaniem do mieszkańca, czy rozmawiał z jego właścicielami odnośnie ich planów wobec tego terenu.

Pan Leszek Pobojewski powiedział, że nie rozmawiał z właścicielami lasu, ale oczekuje od włodarzy Miasta, że będą chronić zielone Puszczykowo oraz dodał, że wolałby, aby środki, które trzeba by przeznaczyć na wykup terenu, na którym znajduje się las, zostały wydatkowane na inny cel.

Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że mieszkańcy Puszczykowa nie mają poczucia transparentności działań władz, a chcieliby być zapoznawani z wizją planowanych postępowań. W przyjętej dzisiaj Strategii Rozwoju i Promocji Miasta zawarto zapis o konieczności opracowania projektu organizacji ruchu w Puszczykowie, do którego konsultowania zostało wyznaczone Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że projekt organizacji ruchu, który powstał, nie został zaopiniowany przez Stowarzyszenie oraz dodała, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że członkowie Stowarzyszenia nie są specjalistami w kwestiach drogowych, ale znają specyfikę Miasta i jego newralgiczne miejsca. Dodała również, że bardzo ważne jest, aby wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Radni powinni przede wszystkim bronić interesów mieszkańców Puszczykowa, traktując je jako nadrzędne.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że:
- przejazd na ul. 3 Maja już w momencie likwidacji był przywoływany do przywrócenia,
- w 2006 r. ówczesne władze Miasta podpisały dokumenty związane z likwidacją przejazdu,
- obecne władze Miasta (którym zarzucano opieszałość) szukały pomocy i wsparcia w różnych instytucjach, angażowały posłów, wykorzystywały kontakty mieszkańców, którzy chcieli pomóc w sprawie,
- pierwsza informacja o możliwości budowy tunelu pod torami została zaakceptowana społecznie, dopiero bardziej szczegółowe warunki budowy (tj. głębokość i długość tunelu) wywołały niezadowolenie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że to Rada podejmie ostateczną decyzję oraz dodał, że przygotowanie dokumentacji dot. tunelu zostanie doprowadzone do końca. Ponadto będą prowadzone rozmowy z władzami PKP w Warszawie w sprawie przywrócenia przejazdu naziemnego (każda z rozważanych opcji będzie bardzo kosztowna).

Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę, aby również podjąć rozmowy z PKP dotyczące budowy przejścia dla pieszych (podziemnego lub naziemnego) przy dworcu w Puszczykówku, z którego rocznie korzysta 250 tys. pasażerów.

Radna Dorota Łuczak-Dydyowicz zaznaczyła, że wszyscy wiedzą jak bardzo potrzebne jest rozwiązanie kwestii przejazdu na ul. 3 Maja oraz przypomniała, że wiceburmistrz niejednokrotnie informował o prowadzonych rozmowach. Radna powiedziała, że z rozstrzygnięciem kwestii przejazdu, należy poczekać do momentu aż zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.

Radna Agata Wójcik powiedziała, że uczestniczyła w pikniku sąsiedzkim (podobnie jak radna Dorota Łuczak-Dydowicz i radny Maciej Krzyżański) i nie odniosła wrażenia jakoby ktokolwiek agitował za którymkolwiek rozwiązaniem sprawy przejazdu. Radna Agata Wójcik powiedziała, że podpisała się pod petycją oraz dodała, że w spotkaniu uczestniczył pan Zoll, który opowiedział o historii tej części Miasta (także lasu) i przedstawił wszystkie wizje, jakie mogą dotyczyć tego terenu. Radna stwierdziła, że mieszkańcy mają prawo się spotykać, zwłaszcza w sprawach dotyczących ich ulic, a na pikniku panowała miła, sąsiedzka i obywatelska atmosfera.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że docierające do niego informacje po pikniku były niepokojące i ponownie zwrócił się z prośbą o zapraszanie przedstawicieli urzędu na podobne spotkania w celu wyjaśniania potencjalnych wątpliwości.

Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że Stowarzyszenie nie wypowiada się w kwestii ewentualnej budowy tunelu lub wiaduktu, ponieważ obecnie w tym temacie nie ma żadnych konkretnych informacji (np. projektu). Pani Joanna Drążkiewicz zaznaczyła jednak, że mieszkańcy chcą być zapoznawani z wizją Miasta jeszcze przed etapem projektu oraz zaapelowała, aby przedyskutowywać z mieszkańcami rozważane koncepcje.
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że należało poinformować mieszkańców o tym, że rozpatrywane jest również inne rozwiązanie dotyczące przejazdu.

Radny Jakub Musiał powiedział, że powstanie bezkolizyjnego przejazdu na ul. 3 Maja jest ważną sprawą dla mieszkańców. Radny dodał, że ul. Kosynierów Miłosławskich jest tak szeroką ulicą, ponieważ od zawsze planowano poprowadzić tamtędy wiadukt.

Pan Zbigniew Ziółkiewicz zgłosił uwagi do materiału (tłucznia), którym wyrównana została ul. Fiołkowa - odłamek kamienia z drutami przebił oponę jego samochodu. Mieszkaniec przedłożył fakturę za tę szkodę.

Pan Leszek Pobojewski podziękował radnej Agacie Wójcik za jej wypowiedź na temat pikniku sąsiedzkiego oraz powiedział, że członkinie Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo zwróciły uwagę na kluczowy element, mianowicie, że włodarze mają dbać o Miasto i komfort życia jego mieszkańców, a przejrzystość działań i informacji buduje zaufanie. Pan Leszek Pobojewski zapowiedział, że na kolejne spotkanie mieszkańców zostaną zaproszenie przedstawiciele urzędu.

Ad 19. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:55 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
protokołowała 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz