Protokół nr 36/17/VII 36. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 28 listopada 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 36/17/VII
36. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 28 listopada 2017 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.36.2017
 
Godzinie rozpoczęcia: 17:03
Godzinie zakończenia: 19:04
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; usprawiedliwiona nieobecność Jana Łagody oraz chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 5. porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285), ponieważ zgodnie z obawami wyrażonymi podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju  Miasta, które odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r., Minister Środowiska nie wydał jeszcze decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego (wniosek burmistrza w tej sprawie został złożony w dniu 1 września 2017 r.).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 5. porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Zmiana porządku obrad została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/17/VII z 24 października 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie (druk nr 278).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie (druk nr 279).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 283).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 284).
 13. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara".
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 35/17/VII z 24 października 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 35/17/VII z 24 października 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Protokół nr 35/17/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Pan Krzysztof Ilski przedstawił swoją kandydaturę na członka Komisji Mieszkaniowej. Poinformował, że od blisko 20 lat jest mieszkańcem Puszczykowa, a obecnie przebywa na emeryturze i aktywnie działa w strukturach Parafialnego Zespół „Caritas" przy parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zaprosiła pana Krzysztofa Ilskiego do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych, w celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problemów lokalnej społeczności.
Pan Krzysztof Ilski odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że powodem kandydowania na stanowisko członka Komisji Mieszkaniowej była chęć służenia lokalnej społeczności.
 
O godzinie 17:10 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269a).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0
Uchwała Nr 263 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285).
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie (druk nr 278).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie powinna znaleźć się ul. Lodowcowa, której nadano nazwę uchwałą nr 210/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę, dotyczącą dodania ul. Lodowcowej do § 2. projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie - z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki (druk nr 278).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 264 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie (druk nr 279).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie (druk nr 279).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Uchwała Nr 265 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że do projektu rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 wpłynęła 1 uwaga autorstwa Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo. Uwaga dotyczyła zapisów § 8 ust. 1, który określa priorytetowe obszary współpracy Miasta z organizacjami na rok 2018. Zgodnie ze zgłoszoną uwagą zapisy § 8 ust. 1 rozszerzono o obszary:
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do projektu rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Zgodnie ze zgłoszoną autopoprawką ostatnie zdanie § 9 ust. 3, otrzymuje brzmienie „W trakcie konsultacji zgłoszono 1 uwagę do Programu, którą uwzględniono".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że projekt dokumentu został przekazany wszystkim działającym w Puszczykowie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli przedstawiciele tylko kilku z nich:
 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie,
 2. Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron,
 3. Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo,
 4. Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła, że w projekcie uchwały występuje niekonsekwencja w pisowni nazwy „komisja konkursowa". Została ona zapisana raz dużą, a raz małą literą. Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała ujednolicenie pisowni, poprzez zastosowanie zapisu małą literą.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że zgodnie z sugestią radnej Małgorzaty Szczotki pisownia zostanie ujednolicona.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Uchwała Nr 266 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, że podstawą określenia kwoty dotacji celowej w projekcie uchwały była liczba mieszkańców gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Powiatem Poznańskiem.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 267 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głosy.
Uchwała Nr 268 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 283).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, informując o zmianach w:
dochodach:
 • dokonano zmian dochodów do wysokości przewidywanego wykonania;
wydatkach:
 • zmniejszono wydatki bieżące na remonty dróg o kwotę 200.000 zł,
 • zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę dróg o kwotę 550.000 zł,
W wyniku zmniejszenia planowanej kwoty wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 750.000 zł.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, zakładającą zwiększenie wydatków na dotację dotyczącą wymiany piecy węglowych o kwotę 30.000 zł. Powodem jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców programem oraz wysoka liczba złożonych wniosków o dotację. Dzięki temu zostanie przywrócona pierwotna kwota 50.000 zł przeznaczona na dotację w 2017 r.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, dotyczącą zwiększenia dotacji dla Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie o kwotę 17.000 zł. Powodem jest zorganizowanie koncertu z okazji 20-lecia Maleo Reggae Rockers i 2TM2,3, który odbył się 19 listopada 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej. Wpływy ze sprzedaży biletów niestety nie pokryły w całości kosztów organizacji koncertu. Koncert promował halę widowiskowo-sportowej i wiązał się z ryzykiem poniesienia strat.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zgłoszone autopoprawki zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na budowę ul. Krótkiej i Rolnej (ulice te zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2018 r.), co pozwoli zabezpieczyć kwotę 47.000 zł na pokrycie wydatków wskazanych w zgłoszonych autopoprawkach. Niesie to również konieczność wprowadzenia załącznika nr 4.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała o wyniki postępowania wszczętego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w dniu 17 listopada 2017 r. wobec uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa, z powodu naruszenia prawa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zgodnie z uchwałą nr 23/1376/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. stwierdzono nieważność § 5 pkt 1 Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi. W związku z czym, dotacje będą mogły zostać również wykorzystane na zmianę systemu ogrzewania w budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, czego nie zakładała uchwała nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy zwiększenie wydatków przedstawionych w autopoprawkach wpłynie na wysokość deficytu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie, że zgłoszone autopoprawki zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na budowę ulic, których wykonanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2018 r.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o całkowity koszt zorganizowania koncertu z okazji 20-lecia Maleo Reggae Rockers i 2TM2,3, który odbył się 19 listopada 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że koszt zorganizowania koncertu wyniósł ok. 30.000 zł, a wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły ok. 14.000 zł, stąd druga z przedstawionych autopoprawek, dotyczy zwiększenia dotacji dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 17.000 zł.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że rozumie ryzyko związane z organizowaniem koncertów w nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej, jednak zapytała jakie wnioski wyciągną władze Miasta z zaistniałej sytuacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że celem prowadzonej przez Bibliotekę Miejską działalności kulturalnej nie jest przynoszenie zysku. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że hala widowiskowo-sportowa dopiero zaczyna funkcjonować i ryzyko związane z organizacją koncertów wynika z faktu, że jest to nowy obiekt. Z każdym kolejnym koncertem popularność puszczykowskiej hali będzie rosnąć, a o jej istnieniu dowiedzą się kolejne osoby, również agencje artystyczne, które być może w przyszłości postanowią ją wykorzystać w celu samodzielnej organizacji imprez oraz koncertów.
 
Radna Małgorzata Szczotka przypomniała, że temat został już poruszony podczas posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz dodała, że koncert Małgorzaty Ostrowskiej z okazji otwarcia hali widowiskowo-sportowej, który odbył się 20 października 2017 r. został w całości sfinansowany z budżetu Miasta jako wydarzenie promujące obiekt. Radna Małgorzata Szczotka zauważyła, że jeżeli Biblioteka Miejska miałaby finansować takie koncerty ze swojego budżetu, to konieczne byłoby w przyszłości znaczne zwiększenie nakładów na tę jednostkę, a nie o to chyba Miastu chodzi. Radna dodała, że dyrekcja Biblioteki CAK, co stwierdziła w dyskusji podczas posiedzenia komisji pani wicedyrektor Beata Witczak, miała zamiar przez koncerty inauguracyjny oraz Maleo Reggae Rockers i 2TM2,3 wypromować halę, by inne podmioty chciały ją wynajmować i  tu organizować koncerty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w związku z otwarciem hali widowiskowo-sportowej, którą administruje Biblioteka Miejska, zaplanowano zwiększenie jej budżetu w roku 2018 o kwotę 300.000 zł. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w dalszym ciągu oczekiwanym jest nawiązanie kontaktu z agencjami artystycznymi, które będą chciały wynajmować halę i organizować imprezy oraz koncerty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
 • dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, dotyczącą wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Monitoring jakości powietrza". Umożliwi to zakup, instalację oraz odczyt danych z 3 czujników monitorujących jakość powietrza. W pierwszym roku koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 10.000 zł. Kolejnych latach ponoszone będą wyłącznie koszty miesięcznego abonamentu w wysokości ok. 4.000 zł. Zainteresowanie mieszkańców tematem jakości powietrza jest w ostatnim czasie wzmożone.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, dotyczącą wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługi przewozowe w ramach publicznego transportu publicznego" do roku 2018. Umożliwi to podpisanie umowy jeszcze w 2017 r.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Puszczykowa w roku 2018 w ramach publicznego transportu zbiorowego".
 
Skarbnik Piotr Łoźdzn odpowiedział, że rozstrzygnięcie postepowania nie zostało jeszcze opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak posiada wiedzę, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  P. P. H. U. Bobrowski-Trans z Puszczykowa. W postępowaniu ocenione zostały oferty trzech firm.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o planowane rozmieszczenie czujników monitorujących jakość powietrza.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że planowane lokalizacje czujników to: Rynek, ul. Jarosławska oraz Nowe Osiedle.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, w jaki sposób instalacja czujników wpłynie na  poprawę jakości powietrza w Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zakup i instalacja czujników nie przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza. Jednak, informowanie o jakości puszczykowskiego  powietrza może przyczynić się do zwiększenia poziom świadomości ekologicznej mieszkańców. Samo usytuowanie Puszczykowa w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego nie gwarantuje wysokiej jakości powietrza. Pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza w Puszczykowie było podjęcie uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r., dzięki której mieszkańcy mają możliwość uzyskania dotacji celowych z budżetu miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Ponadto, odczyty z czujników mogą okazać się przydatne w kontekście wnioskowania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że pozytywne zaskoczenie wywołała ilość telefonów i zapytań mieszkańców po zakończeniu okresu próbnego testowania czujników, kiedy odczyty z czytnika nie były dostępne w aplikacji „Syngeos".
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy dane rejestrowane przez czujniki będą opracowywane oraz publikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w „Echu Puszczykowa".
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że wspomniana wcześniej aplikacja „Syngeos" umożliwia odczyt pomiarów w czasie rzeczywistym i pozwala określić aktualny stan jakości powietrza.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwały.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 283).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 269 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 284).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 284). 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 270 została przyjęta.
 
Ad 13. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara".
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara" (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, że Komisja Rewizyjna dokonuje wizji lokalnej każdej kontrolowanej inwestycji i tak samo było w przypadku kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara".
 
O godzinie 18:05 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:19.
 
W trakcie przerwy posiedzenie opuściła radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz radny Jakub Musiał (obecnych 12 radnych).
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
 • zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej na „Wieczór z Aniołami", który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. w sali Jana Pawła II przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP wPuszczykowie, o godzinie 15:00.
 • protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych sporządzony w dniu 4października 2017 r. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna),
 • wniosek firmy My Sport s.c. w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości (wniosek zostanie omówiony i zaopiniowany podczas posiedzenia Komisji Budżetu iRozwoju Miasta),
 • odpis prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17sierpnia 2017 r. w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr162/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 listopada 2000 r. w spawie zaliczenia ulicy do dróg gminnych (skarga oddalona),
 • odpis prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17sierpnia 2017 r. w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr163/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 listopada 2000 r. w spawie zaliczenia ulicy do dróg gminnych (skarga oddalona),
 • wniosek parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie w sprawie dofinansowania przyszłorocznej - XII edycji „Letnich Koncertów Organowych wWielkopolskich Parku Narodowym",
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa,
 • informacja Polskiego Instytutu Biograficznego oaz Wydawnictwa Helion dotycząca przygotowania piątego wydania „Złotej Księgi Polskiego Samorządu".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w sobotę 11 listopada 2017 r. w święto Odzyskania Niepodległości w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, w której uczestniczył poczet sztandarowy Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w niedzielę 19 listopada 2017 r.  w sali Jana Pawła II przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Seniora.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała również, że w dniu 3 listopada 2017 r. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda z dnia 26 października 2017 r. informujące, że w dalszym ciągu trwa analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok dwójki radnych, natomiast co do pozostałych radnych analiza się zakończyła i nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta kontaktowały się z przedstawicielami PKP w sprawie nowego rozkładu jazdy pociągów, z którego wynika, że część pociągów osobowych nie będzie zatrzymywała się na stacji kolejowej Puszczykowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 23 listopada 2017 r. wysłano pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tej sprawie. Trwa oczekiwanie na odpowiedź.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy powstał już projekt organizacja ruchu dla Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dalszym ciągu trwają prace nad projektem organizacja ruchu dla Puszczykowa. Wykonawca projektu przekazał dokumentację do uzgodnień, jednak Powiat Poznański wniósł uwagi i są one weryfikowane.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy znana jest data zakończenia prac modernizacyjnych linii kolejowej E-59 na wysokości stacji kolejowych Puszczykowo i Puszczykówko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że modernizacja linii kolejowej E-59 w Puszczykowie powinna zostać ukończona w październiku 2017 r., jednak do tej pory nie zakończono prac.
 
Radny Łukasz Grzonka poinformował, że w piątek 24 listopada 2017 r. ul. Mocka na odcinku znajdującym się w granicach Puszczykowa została zablokowana przez 4 samochody straży pożarnej, z zachowaniem ruchu wahadłowego. Po godzinie 18:00 droga była w całości zamknięta dla ruchu samochodowego, bez wytyczenia objazdu. Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, żeby kolejnym razem odpowiednie służby zadbały o właściwe oznakowanie zablokowanej drogi oraz wytyczenie objazdu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wskazana ulica znajduje się w granicach Puszczykowa, jednak stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 431 Kórnik-Mosina-Stęszew, którą Miasto Puszczykowo nie administruje. Administratorem drogi jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wskazał, że opisana przez radnego sytuacja wskazuje na prowadzenie akcji ratowniczej przez straż pożarną, a nie planowaną czasową zmianę organizacji ruchu.
 
Radny Filip Ryglewicz w imieniu Rady Rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 zaprosił wszystkich mieszkańców Puszczykowa na „Kiermasz Bożonarodzeniowy", który odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytał o termin wykonania oświetlenia ul. Wodziczki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wskazana inwestycja została uwzględniona w projekcie budżetu na przyszły rok i planowany termin jej wykonania to rok 2018.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że otrzymała wiadomość e-mail od mieszkańca Krzysztofa Paszkowskiego w sprawie wysłanego przez niego zapytania do Urzędu Miejskiego z dnia 9 października 2017 r. Pytanie dotyczyło zimowego utrzymania ulic i znaków drogowych. Mieszkaniec zgłosił, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że odpowiedź została udzielona, jednak nie satysfakcjonuje ona mieszkańca. Pan Krzysztof Paszkowski oczekuje przekazania mu protokołów odbioru prac dotyczących zimowego utrzymania dróg. W przypadku odśnieżania ulic nie stosuje się protokołów odbioru, mają one zastosowanie w innych przypadkach, np. odbiór wykonania robót budowlanych.
 
O godzinie 18:58 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 14 radnych).
 
Radna Małgorzata Szczotka  poinformowała, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu gośćmi byli przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Emedea", który powstaje w Luboniu, przy ul. Jana III Sobieskiego 97A. Planowany termin uruchomienia placówki to I kwartał 2018 r. OREW „Emedea" to niepubliczna i nieodpłatna placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 2,5 - 24 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu głębokim, a także dla dzieci z autyzmem. Radna Małgorzata Szczotka przekazała również zaproszenie na Wielkie Mikołajkowe Ognisko, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r., o godzinie 17:00, na Placu Zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu, ul. Jana II Sobieskiego 97.
 
Radna Małgorzata Szczotka  poinformowała, że w dzisiaj, o godzinie 15:30, odbyło się spotkanie w „Sportotece", na które burmistrz oraz radni Rady Miasta Puszczykowa zostali zaproszeni przez pana Arkadiusza Krzyżańskiego. Podczas spotkania przedstawiono wykonane prace oraz omówiono dalsze etapy budowy. Przedstawiono również opóźnienia związane z budową niektórych obiektów, np. lodowiska, które zgodnie z umową powinno zostać niebawem otwarte (w zeszłym roku przesunięto otwarcie lodowiska na rok 2017). Zarówno burmistrz, skarbnik, jak i radni wyrazili swoje zaniepokojenie opóźnieniami i przypomnieli o konsekwencjach wynikających z umowy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź informując, że w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowego „Akademia Tenisowa im. Angelique Kerber".
 
Ad 17. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godzinie 19:04 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz