Protokół nr 38/18/VII 38. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 38/18/VII
38. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 30 stycznia 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.38.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 20:48
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa" (druk nr 303).
  
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 294).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 295).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 298).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa" (druk nr 303).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 300).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 301).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
O godzinie 17:07 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 14 radnych).
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r. został przyjęty.
 
O godzinie 17:09 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 294).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 294).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 277 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 295).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 295).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 278 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
W imieniu Burmistrza pani Ewa Mieloch-Stojczyk zgłosiła następujące autopoprawki do projektu uchwały:
 • w załączniku 3.1 na str. 51 w podrozdziale U1 - tereny zabudowy usługowej - usługi nieuciążliwe, pkt. 3 powinien brzmieć: „Ustala się dla nowych obiektów handlowych maksymalną powierzchnię sprzedaży na poziomie 200 m2, ale nie więcej niż 400 m2 powierzchni zabudowy, za wyjątkiem terenu położonego przy ulicy Dworcowej/Moniuszki gdzie dopuszcza się obiekt handlowy o maksymalnej powierzchni zabudowy 1200 m2 zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania, ale nie więcej niż 600 m2 powierzchni użytkowej",
 • w załączniku 4.1 na str. 18 w pkt. 15.5 zapis w rubryce uwag powinien brzmieć: „Pozostawiono maksymalną ilość lokali mieszkalnych 8 szt.".
 
Radna Agata Wójcik, poprosiła o przypomnienie, ile ze wszystkich złożonych przez mieszkańców uwag, wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu, zostało uwzględnionych.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała, że w I wyłożeniu projektu studium uwzględniono w całości 1 uwagę, a przy II wyłożeniu uwzględniono w całości 2 uwagi. Wartym podkreślenia jest fakt, że większość złożonych pism zawiera szereg podpunktów. Treść każdego z tych podpunktów została rozpatrzona indywidualnie. Nieuwzględnienie chociażby jednego z nich powodowało uwzględnienie uwagi jedynie w części, stąd duża liczba takich uwag.
 
Radna Agata Wójcik, zgłosiła wątpliwość, co do pisowni nazwy studium w projekcie uchwały. Zdaniem radnej Agaty Wójcik w całym dokumencie powinna zostać zachowana jednorodna pisownia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa".
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że poza przytoczoną niekonsekwencją dotyczącą zapisu nazwy, dokument zawiera liczne błędy z zakresu ortografii oraz interpunkcji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz, poprosiła o ustalenie ostatecznej pisowni nazwy dokumentu oraz jej ujednolicenie w omawianym projekcie uchwały.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że powszechnie stosowanym, przez inne gminy, zapisem jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz zaproponował jego zastosowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zredagowanie projektu uchwały i korektę oczywistych omyłek pisarskich w zakresie: błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz zapisu wielką bądź małą literą. Zdaniem przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz radni powinni zająć się warstwą merytoryczną projektu uchwały.
 
Radna Małgorzata Szczotka poparła przedstawioną przez przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz propozycję oraz poprosiła o udostępnienie radnym dokumentu po korekcie.
 
Radna Małgorzata Szczotka odczytała fragment załącznika 3.1 ze str. 55, który stanowi, że „Główne cele polityki przestrzennej Studium nawiązują do obowiązującej w Puszczykowie Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2010 - 2020 (w 2017 r. uchwalona została Strategia Promocji i Rozwoju Miasta Puszczykowa do 2030 r.)". Radna Małgorzata Szczotka zapytała, jak w kontekście przytoczonego zapisu, projekt studium został dostosowany do aktualnie obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa i czy jest z nią spójny oraz poprosiła o wyjaśnienie, czy definicje zawarte w projekcie studium są definicjami ustawowymi, czy zostały opracowane na potrzeby tego konkretnego projektu. Radną Małgorzatę Szczotkę szczególnie zainteresowała definicja usług nieuciążliwych, w której brak odniesienia do poziomu natężenia hałasu.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała na pierwsze z pytań zadanych przez radną Małgorzatę Szczotkę, że nie czytała w całości uchwalonej w roku 2017 Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa. Projekt studium powstawał przez ostatnie 3 lata. Projekt dokumentu posiada dane aktualne na czas etapu jego opiniowania przez właściwe organy, w przypadku takich zmian jak uchwalenie nowej strategii jest on jedynie o nie uaktualniany i co do zasady nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującą strategią. Aktualna strategia stanowi niejako kontynuację wcześniej obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2010 - 2020". Jeśli chodzi o definicję usług nieuciążliwych, to nie zastosowano odniesienia do hałasu, dlatego że maksymalne wartości akustyczne na poszczególnych terenach są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które określa dopuszczalny poziom hałasu wyrażony w decybelach w zależności od rodzaju terenu. Dla terenów mieszkaniowych jest on inny niż na terenach mieszkaniowo-usługowych, a także pozostaje różny w zależności od rodzaju usług. Intencją twórców definicji usług nieuciążliwych zawartej w studium było zastosowanie takich zapisów, które nie będą budziły wątpliwości, jaki to ma być rodzaj usług.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że jej zdaniem warto, aby przedmiotowa definicja zawierała odniesienie do zakłócania spokoju okolicznych mieszkańców hałasem.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odczytała definicję zawartą w studium, „Jeżeli w studium jest mowa o: (...) usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to przedsięwzięcia, inwestycje niebędące przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (...)". Zdaniem pani Ewy Mieloch-Stojczyk wprowadzenie odrębnej definicji hałasu mogłoby stać w sprzeczności z przepisami wcześniej przywołanego rozporządzenia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz oświadczyła, że omawiany projekt studium będzie w przyszłości stanowił dokument dla mieszkańców i nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych. Zdaniem radnej Doroty Łuczak-Dydowicz skoro słowo hałas jest oczywiste i powszechnie zrozumiałe, to może należy opisać je w prosty sposób.
 
Pani Ewa Mieloch Stojczyk odpowiedziała radnej Dorocie Łuczak-Dydowicz, że studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium jest dokumentem nadrzędnym i zgodne z nim musza być, np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała radcę prawnego Sylwię Schulze, czy jeżeli do projektu studium zostały złożone uwagi o takiej samej treści i każda z nich została rozpatrzona przez Burmistrza w taki sam sposób, to czy możliwe jest głosowanie za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza takich uwag łącznie.
 
Radca Prawny Sylwia Schulze, odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, że jeżeli te opisane uwagi są ze sobą identyczne, to możliwe jest przeprowadzenie zbiorczego głosowania oraz zaproponowała wymienienie numeru każdej z uwag po kolei, tak by nie powstała wątpliwość, że głosowanie odbywa się merytorycznie nad poszczególnymi uwagami.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, mówi, że Rada na wniosek Przewodniczącego obrad może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenia quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. W związku z powyższym przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wniosła o powołanie sekretarza dzisiejszych obrad, proponując do pełnienia tej funkcji radnego Filipa Ryglewicza.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad.
 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag w tej sprawie.
 
Głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 20.03.2017 r. do 4.05.2017 r., termin składania uwag do 2.06.2017 r.
(I wyłożenie) - Rozdział 1 (załącznik nr 4.1 do projektu uchwały ws. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa).
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
 
Uwaga nr 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 5.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
 
Uwagi nr 4, 5, 6, 7 i 8
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 4, 5, 6, 7 i 8.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 5.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 4, 5, 6, 7 i 8.
 
Uwaga nr 9
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
 
Uwaga nr 10
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
 
Uwaga nr 11
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
 
Uwaga nr 12
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
 
Uwaga nr 13
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 5.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.
 
Uwaga nr 14
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.
 
Uwaga nr 15
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 15.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 15.

Uwaga nr 16
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 16.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 16.

Uwaga nr 17
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.
 
Uwaga nr 18
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 18.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 18.
 
Uwaga nr 19
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 19.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 19.
 
Uwaga nr 20
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 20.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 20.
 
Uwaga nr 21
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 21.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 21.
 
Uwaga nr 22
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 22.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 22.
 
Uwaga nr 23
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 23.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 23.
 
Uwaga nr 24
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 24.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 24.
 
Uwaga nr 25
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 25.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 25.
 
Uwagi nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52.
 
Uwaga nr 53
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 53.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 53.
 
Uwagi nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64.
 
Uwaga nr 65
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 65.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 65.
 
Uwagi nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 i 136
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 i 136.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 i 136.
 
Uwaga nr 137
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 137.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 137.
 
Uwagi nr 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 i 150
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 i 150.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 i 150.
 
Uwaga nr 151
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 151.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 151.
 
Uwaga nr 152
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 152.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 152.
 
Głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14.07.2017 r. do 25.08.2017 r., termin składania uwag do 25.09.2017 r. (II wyłożenie) - Rozdział 2 (załącznik nr 4.2 do projektu uchwały ws. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa).
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
 
Uwaga nr 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
 
Uwaga nr 4
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.
 
Uwaga nr 5
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.
 
Uwaga nr 6
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.
 
Uwaga nr 7
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 5.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
 
Uwaga nr 8
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.
 
Uwaga nr 9
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.
 
Uwaga nr 10
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.

Uwaga nr 11
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 11.
 
Uwaga nr 12
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
 
Uwagi nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83.
 
Uwaga nr 84
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 84.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 84.
 
Uwagi nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 i 137
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 i 137.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 i 137.

Uwaga nr 138
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 138.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 138.
 
Uwagi nr 139, 140, 141, 142, 143 i 144
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 139, 140, 141, 142, 143 i 144.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 139, 140, 141, 142, 143 i 144.
 
Uwaga nr 145
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 145.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 3.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 145.
 
Uwagi nr 146 i 147
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 146 i 147.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 4.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 146 i 147.
 
Uwaga nr 148
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 148.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 148.
 
Uwaga nr 149
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 149.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 149.
 
Uwaga nr 150
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 150.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 150.
 
Uwaga nr 151
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 151.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 151.

Uwaga nr 152
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 152.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 152.
 
Sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzaty Hempowicz oświadczyła, że było jej bardzo trudno ustosunkować się do każdej złożonej uwagi. Znaczna część z nich zawierała w sobie kilka pomniejszych uwag (dotyczących różnych kwestii). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że trudność sprawiły jej głosowania, w przypadku których zgadzała się ze sposobem rozpatrzenia przez Burmistrza jedynie kilku podpunktów danej uwagi, a głosowaniu podlegał sposób rozpatrzenia całej (wieloskładnikowej) uwagi. W takich sytuacjach przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wstrzymywała się od głosowania.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że napotkał podobne trudności do tych, które opisała przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każdy złożony przez mieszkańców wniosek był głosowany, jako jedna uwaga, a jej zdaniem głosowaniu powinny podlegać wszystkie pomniejsze uwagi (podzielone według rodzaju). Zdaniem radnej Doroty Łuczak-Dydowicz tak przeprowadzone głosowanie byłoby bardziej miarodajne.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że zatrważa ją fakt, że na ponad 300 złożonych uwag, zaledwie 1 uwaga w pierwszym wyłożeniu i 2 uwagi w drugim wyłożeniu zostały uwzględnione w całości. Zdaniem radnej Agaty Wójcik jest to stanowcza dysproporcja.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" -2.
Uchwała Nr 279 została przyjęta.
 
O godzinie 18:40 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:55.
 
W trakcie przerwy radny Łukasz Grzonka opuścił sesję Rady Miasta (obecnych 14 radnych).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy zgłosił się inny podmiot chcący wydzierżawić przedmiotowe lokale.
 
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że do Urzędu Miejskiego nie zgłosił się inny podmiot, poza dotychczasowym dzierżawcą, chcący dzierżawić lokale w budynku położonym przy ul. Poznańskiej 36.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 280 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz poinformował, że uchwała budżetowa oraz wieloletnia prognoza finansowa przewidują w 2018 roku emisję obligacji komunalnych na kwotę 4.560.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 281 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.
 
O godzinie 19:02 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 15 radnych).
 
O godzinie 19:02 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła sesję Rady Miasta (obecnych 14 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 282 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 298).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 298).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 283 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o sytuację, gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego okaże się, ze rodzic lub opiekun prawny podał dane niezgodne z prawdą (w celu uzyskania dodatkowych punktów).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że projekt uchwały określa dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium (na dzień prowadzenia postępowania rekrutacyjnego). Wszystkie z nich stanowią oświadczenia, których złożenie niezgodnie z prawdą może skutkować zmianą decyzji.
 
Radna Małgorzata Szczotka podkreśliła, że projekt uchwały określa kryteria, brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, natomiast pierwszy etap postępowania jest uregulowany ustawowo. Drugi etap ma zastosowanie jedynie uzupełniające w stosunku do pierwszego i stosowany jest w nielicznych przypadkach.
 
O godzinie 19:10 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 284 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa" (druk nr 303).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się 23 stycznia br. przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu" Grzegorz Kamiński szczegółowo przedstawił stan prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Puszczykowa". Projekt nie została zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa" (druk nr 303).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 285 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 300).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, informując o zmianach w:
dochodach:
 1. W dziale 600: zwiększono dotację ze środków UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 179.125,60  zł; zmniejszono dotację z Powiatu Poznańskiego na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł.
 2. W dziale 756 zwiększono o kwotę 15.874,40 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
wydatkach:
 1. W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł;
 2. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 250.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2017 r. na 2018 r.).
 3. W rozdziale 60095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 67.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2017 r. na 2018 r.).
 4. W rozdziale 75023: wprowadzono wydatki na wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 20.000 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.); zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
 5. W rozdziale 75411 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej - na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności.
 6. Przesunięto kwotę 40.000 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) z rozdziału 75075 do rozdziału 92605.
 7. W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 222.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
 8. W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w związku z niższymi wydatkami w 2017 r. na ten cel od wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
 9. W rozdziale 90005 zwiększono wydatki na dotacje na wymianę pieców węglowych o kwotę 50.000 zł.
 10. W rozdziale 92105 zwiększono wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 10.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, informując o dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 300).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 286 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 301).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 287 została przyjęta.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały nr 271/17/VII Rady miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18, część A - ze względu na istotne naruszenie prawa,
 • rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności uchwały nr 271/17/VII Rady miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, wobrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18, część A - ze względu na istotne naruszenie prawa,
 • uchwała Nr SO-0951/16/P/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii oprawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowa - opinia pozytywna,
 • uchwała Nr SO-0951/15/D/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii omożliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa - opinia pozytywna,
 • prośba, podpisana przez 52 mieszkańców Puszczykowa, z dnia 15 stycznia br. dotycząca organizacji uroczystości obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pismo zostało przedstawione podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 stycznia br.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na ostatnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 25 stycznia br. został zaproszony dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński. Jednym z tematów posiedzenia była kwestia odstrzału dzików w rejonie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W związku z tym problemem przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otrzymała petycje wyrażające sprzeciw wobec masowym odstrzałom zwierzyny w Wielkopolskim Parku Narodowym wystosowane przez Fundację Aktywności Lokalnej, mieszkańców Puszczykowa (550 podpisów) oraz Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo. Petycje w wersji elektronicznej oraz papierowej zostały podpisane przez wielu mieszkańców Puszczykowa i zdaniem przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz Rada Miasta Puszczykowa również powinna zająć stanowisko w tej sprawie.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska stwierdzała, że posiedzenie, o którym wspomniała przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz było owocne i Rada Miasta Puszczykowa powinna zająć stanowisko w sprawie masowego odstrzału dzików na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała wystosowanie stanowiska w omawianej sprawie przez Komisję Spraw Społecznych. Radna Małgorzata Szczotka podała, jako przykład podobnej inicjatywy stanowisko podjęte przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie reformy edukacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że działania muszą zostać podjęte niezwłocznie, a przedstawiona przez radną Małgorzatę Szczotkę propozycja tego nie umożliwia ze względu na czas i długość procedury opracowania stanowiska i głosowania na następnej sesji Rady Miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował stworzenie apelu do Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Środowiska popierającego petycje złożone przez mieszkańców. Zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego apel powinien uwzględnić również temat wycinki sosen na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przerwała wypowiedź radnego Macieja Krzyżańskiego zaznaczając, że złożone przez mieszkańców petycje nie dotyczą sprawy wycinki. Konstruując stanowisko w sprawie masowego odstrzału dzików Rada Miasta Puszczykowa powinna odnieść się wyłącznie do treści złożonych petycji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie wystosowania pisma wyrażającego sprzeciw wobec masowym odstrzałom zwierzyny w Wielkopolskim Parku Narodowym (zgodnie z treścią otrzymanych petycji).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Inicjatywa została zaopiniowana pozytywnie
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wspólnie z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem oraz sekretarzem Maciejem Dettlaffem przystąpi do stworzenia pisma wyrażającego sprzeciw Rady Miasta Puszczykowa wobec masowym odstrzałów zwierzyny w Wielkopolskim Parku Narodowym. Pismo zostanie przesłane radnym do akceptacji, następnie zostanie przesłane właściwym instytucjom.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że zgodnie z sugestiami członków Komisji Spraw Społecznych w ostatnim numerze informatora miejskiego „Echo Puszczykowa" ukazał się artykuł zastępcy dyrektora ds. ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego Rafała Kurczewskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował również, że już w zeszłym roku rozpoczęły się przygotowania do zorganizowania w Puszczykowie lokalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że temat organizacji w Puszczykowie lokalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego został przedstawiony podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 stycznia br. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprosiła do udziału w spotkaniu poświęconemu puszczykowskim obchodom stulecia Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbędzie się 2 lutego br. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 
Ad 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka poprosił o przycięcie gałęzi drzew znajdujących się na parkingu przy Orliku na Nowym Osiedlu. Wspomniane gałęzie rosną tak nisko, że utrudniają przejście chodnikiem. Radny Łukasz Grzonka zgłosił potrzebę skontaktowania się z firmą budowlaną prowadzącą prace w okolicy ul. 3 Maja i zobowiązanie jej do uprzątnięcia naniesionego przez nią piasku na wysokości hotelu „Atrium". Radny Łukasz Grzonka poinformował również, że ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul. 3 Maja na terenie Puszczykowa, w przeciwieństwie do odcinka należącego administracyjnie do Mosiny, nie została odśnieżona.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o planowany termin demontażu iluminacji świątecznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że iluminacje zostaną zdemontowane w najbliższym czasie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że na ul. Wczasowej (na odcinku bliżej ul. Cyryla Ratajskiego) znajduje się przechylony znak drogowy. Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o interwencje i prawidłowe ustawienie znaku.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w projekcie organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowa ścieżka rowerowej na ul. Dworcowej zostanie zachowana i czy w ciągu ul. Dworcowej zostaną wytyczone nowe przejścia dla pieszych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodnie z projektem organizacji ruchu ścieżka rowerowa na ul. Dworcowej będzie musiała zostać zlikwidowana ze względu na konieczność zapewnienia zgodnych z prawem wymiarów chodnika, natomiast liczba przejść dla pieszych nie zostanie zmieniona. Jedyną zmianę będzie stanowić zamontowanie sygnalizacji świetlnej z kamerą spowalniającą ruch na przejściu dla pieszych przy ul. Jackowskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Miasto Puszczykowo będzie ubiegać się o środki z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, dzięki któremu będą tworzone Otwarte Strefy Aktywności.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że obecnie Miasto Puszczykowo nie posiada w budżecie środków zabezpieczonych na ten cel.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy otrzymano odpowiedź od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka na pismo dotyczące pociągów osobowych, które nie zatrzymują się na stacji kolejowej w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do tej pory nie otrzymano odpowiedzi na wystosowane pismo.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że na ul. 3 Maja na wysokości hotelu „Atrium" jest dziura i prosi o naprawienie tego fragmentu jezdni.  Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy zakończono inwestycje polegającą na modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Puszczykowa. Radny Łukasz Grzonka poinformował, że w ostatnią sobotę około godziny 17:00 na ul. Nadwarciańskiej zauważył patrol policji, który dokonywał kontroli prędkości pojazdów. Tego dnia widoczność była znacznie ograniczona (mniejsza niż 100 m) w związku, z czym zapytał, jaki sens miała ta kontrola.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z zadanych przez radnego Łukasz Grzonkę pytań, że brak oficjalnej informacji o zakończeniu prac związanych z modernizacją linii kolejowej E-59. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował również, że zgłoszona przez radnego Łukasza Grzonkę informacja o dziurze w drodze zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Piotr Burkowski odpowiedział na trzecie z zadanych przez radnego Łukasz Grzonkę pytań, że tego dnia przy ul. Nadwarciańskiej kontrolę prowadzał patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kontrola była skutkiem licznych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa we wskazanym miejscu. Kontrole tego typu są prowadzone niezależnie od warunków pogodowych. Następują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że jej niepokój budzi wynik głosowań radnych, odrzucenie uwag do projektu i w konsekwencji uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa w takiej postaci.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska poinformowała, że plan organizacji ruchu Miasta Puszczykowa został zaakceptowany przez Powiat Poznański. Projekt ten nie uwzględnia postulatów zawartych w złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo petycji. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska poinformowała, że Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo wnioskowało o zmniejszenie limitów dopuszczalnej prędkości na puszczykowskich drogach oraz budowę infrastruktury służącej spowolnieniu ruchu drogowego. Tymczasem, projekt organizacji ruchu w obecnej postaci przewiduje podniesienie dopuszczalnej prędkości na części puszczykowskich dróg, m.in. ul. Nadwarciańskiej oraz ul. Cyryla Ratajskiego. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zaproponowała, żeby na posiedzeniu komisji Spraw Społecznych omówić ten dokument.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze Miasta maja ograniczone możliwości dotyczące opracowania planu organizacji ruchu. Wszelkie wnioski składane przez Miasto muszą odpowiadać przepisom drogowym. Natomiast, działania podejmowane przez Starostę Poznańskiego są wykonywane zgodnie z delegacja ustawową. Jest on administratorem organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, więc jego obowiązkiem jest dostosowanie organizacji ruchu do przepisów ruchu drogowego.
 
Mieszkanka Katarzyna Jusypenko wyraziła swoje rozczarowanie sposobem rozpatrzenia uwag do studium. Ilość, skala i różnorodność odrzuconych uwag świadczy o tym, że dokument nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Pani Katarzyny Jusypenko zasygnalizowała, że niektóre zapisy uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta Puszczykowa, dotyczące terenu ul. Mocka stoją w sprzeczności ze aktualną Strategią Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ogólne zapisy projektu organizacji ruchu Miasta Puszczykowa oraz poinformował, że szczegółowo z treścią dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim.
 
Podjęto dyskusję dotyczącą zapisów projektu organizacji ruchu Miasta Puszczykowa oraz możliwych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Miasta Puszczykowa.
 
W imieniu Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo pani Joanna Drążkiewicz wyraziła aprobatę wobec ulotki informacyjnej zamieszczonej w ostatnim numerze informatora miejskiego „Echo Puszczykowa". Pani Joanna Drążkiewicz zaproponowała utworzenie w „Echu Puszczykowa" rubryki (publikowanej cyklicznie w okresie grzewczym) poświęconej problemowi smogu.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
O godzinie 20:48 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz