Protokół nr 40/14/VI 40. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 40/14/VI

40. sesji Rady Miasta Puszczykowa,

która odbyła się w dniu 25 lutego 2014 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 

OB.0002.40.14

Godz. rozpoczęcia: 17.05

Godz. zakończenia: 20.40

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 40. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 12 radnych (chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

3.      Przyjęcie protokołu nr 39/14/VI z 28 stycznia 2014 r.

4.      Wolne głosy.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 300).

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 281a).

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek (druk nr 295).

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działek (druk nr 296).

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 294a).

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 299).

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 298a).

12.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

13.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

14.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.  Wolne głosy.

16.  Zamknięcie sesji.

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 39/14/VI z 28 stycznia 2014 r.

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 39/13/VI z 28 stycznia 2014 r.

Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Protokół nr 39/14/VI został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 4. Wolne głosy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał oświadczenie o następującej treści:

„W dniu wczorajszym podczas wizji lokalnej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta doszło do nieprzyjemnego incydentu. Nie zezwolono mieszkańcom, którzy chcieli uczestniczyć w wizji lokalnej na terenie przyszpitalnym na towarzyszenie radnym.

Zarządzający terenem pan prezes Reiter tłumaczył to względami bezpieczeństwa. Prośby o umożliwienie mieszkańcom towarzyszenie radnym kierowane przez Przewodniczącego Rady i przeze mnie nie przyniosły skutku.

Wyrażam ubolewanie z zaistniałej sytuacji, za którą winy nie ponoszą radni i ze swej strony, jako przewodniczący komisji przepraszam zawiedzionych powstałą sytuacją mieszkańców".

 

Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 300).

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał treść ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że chodzi o teren ok. 9 ha na starym Puszczykowie. Na podstawie uchwały z 2011 roku opracowywany był projekt planu, który w ubiegłym roku trzykrotnie był wykładany do publicznego wglądu. Przy pierwszym wyłożeniu złożono 4 uwagi, które dotyczyły przebiegu komunikacyjnego. Po ich uwzględnieniu przygotowana została druga wersja, do której również wniesione zostały uwagi. Do kolejnej, trzeciej wersji projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi, jednakże Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowała projekt negatywnie. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że konieczność wprowadzenia zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie mpzp musi nastąpić w drodze uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, przy 7 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym".

W dniu wczorajszym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zajmowała się projektem uchwały z druku nr 300, opiniując go jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 280 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 281a).

O godz. 17.17 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 13 radnych).

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, będący konsekwencją założeń przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN. Projekt uchwały dotyczy działki nr 176/7 o powierzchni 0,6978 ha, powstałej w wyniku podziału sądowego właścicieli nieruchomości. Pan Waldemar Luther powiedział, że pomiędzy Miastem a współwłaścicielami nieruchomości zawarte zostało porozumienie dot. wysokości odszkodowania za wykupowaną nieruchomość ustalone w kwocie 160 zł/m2 (z uwzględnieniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.

O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).

 

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pan Waldemar Luter powiedział, że wysokość opłaty adiacenckiej została wyliczona na ponad 40 tys. zł.

 

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 281 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek (druk nr 295).

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący dwóch małych działek położonych na granicy Puszczykowa i Mosiny (leżących wzdłuż ul. Kochanowskiego). Działki zostały zaproponowane do sprzedaży właścicielom działek w Puszczykowie, jednak nie wzbudziły zainteresowania. Zainteresowanie wykazali właściciele nowych działek budowlanych od strony Mosiny. W tej sytuacji konieczna jest sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, ponieważ zainteresowanym może być więcej niż jeden potencjalny nabywca.

Pan Waldemar Luther poinformował, że rzeczoznawca wycenił wartość każdej z działek na 10,5 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działek.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 282 została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działek (druk nr 296).

Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący działki nr 481/17 oraz części działki nr 2167, które powstały w wyniku kolejnych podziałów związanych z przebudową ulicy Poznańskiej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie działek.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 283 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 294a).

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że podobny do przedłożonego projekt uchwały został sporządzony przez mieszkańców, który zgodnie z procedurą został przez Przewodniczącego Rady przekazany Burmistrzowi do zaopiniowania. Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że projekt zawierał drobne uchybienia. Urząd przygotował projekt uchwały podobny do projektu mieszkańców.

Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd przygotował projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że na obecnym etapie procedury planistycznej projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się także dyskusja publiczna. W trakcie wyłożenia wpłynęły uwagi (łącznie 72 pisma), które Burmistrz rozpatrzył w terminie do 21 lutego. Duża liczba uwag oraz ich zakres powodują, że niemożliwe jest przygotowanie planu, który uwzględniałby uwagi oraz spełniał wszystkie konieczne warunki planistyczne i urbanistyczne. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia projektu planu z 2009 roku miała inne założenia. Obecnie po uwzględnieniu części uwag te założenia byłby niezgodne z pierwotną analizą, stąd decyzja o przedłożeniu projektu uchwały o uchyleniu. 

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że złożony przez mieszkańców projekt uchwały zakładał odstąpienie od sporządzenia planu, natomiast ten omawiany mówi o uchyleniu uchwały. Sekretarz zaznaczył jednak, że oba projekty co do założeń i celu są zbieżne. Burmistrz zaopiniował projekt obywatelski pozytywnie z uwagami. Komisja urbanistyczno-architektoniczna doradzająca Burmistrzowi w sprawach planistycznych, zaleciła przeprowadzenie dyskusji publicznej nad projektem planu oraz wyłożenie projektu do publicznego wglądu, gdyż jest formalnie i merytorycznie prawidłowe, natomiast wcześniejsze odstąpienie od sporządzenia planu byłoby zaprzeczeniem publicznego charakteru uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że komisja urbanistyczno-architektoniczna

uważa, że plan lepiej zabezpiecza interesy Miasta niż rezygnacja z jego tworzenia. Ponadto kua jest zdania, że należy kontynuować dalszą procedurę planistyczną, próbując pogodzić plan z innymi założeniami, a interes Miasta z interesami mieszkańców. Przewodniczący Rady przyznał jednak, że pogodzenie różnych i sprzecznych opinii nie będzie łatwe. W planie mogą znaleźć się różne zapisy, które jednak muszą być absolutnie respektowane, natomiast uchylenie uchwały o sporządzenie planu niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Wówczas bowiem decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane przez Burmistrza zgodnie z przeprowadzanymi analizami, które mogą dopuszczać powstanie np. na działce przy ul. Moniuszki obiektów o ponad 1000 m2 powierzchni handlowej (taka analiza wynikałaby z wyliczenia procentu zabudowy na działkach sąsiednich). Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powtórzył, że tylko zapisami planu można by ograniczyć procent zabudowy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały, przy 4 głosach „przeciw", 2 głosach „za" i 2 głosach „wstrzymujących".

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał swoje uwagi o następującej treści:

  1. Ilość uwag wykazała, że jest to plan zły.
  2. Rada powinna zostać szczegółowo zapoznana z sugestiami wynikającymi z uwag mieszkańców (poinformowano nas o 72 uwagach - czy były to 72 pisma z uwagami czy też ilość samych uwag? Ilu mieszkańców złożyło podpisy pod sformułowanymi uwagami?).
  3. Rada powinna zostać poinformowana o uwzględnionych i odrzuconych uwagach do aktualnej wersji planu.
  4. Na tej podstawie, jako wyniku konsultacji społecznych, powinien zostać przedstawiony możliwy zarys planu jakiego oczekują mieszkańcy, zgodny z założeniami i celami Miasta.
  5. Dopiero po tym powinniśmy podejmować dalsze decyzje.
  6. Poinformowano nas, że wydanie warunków zabudowy może nastąpić w trakcie prac nad planem, tak więc zarówno odstąpienie od planu jak i jego kontynuacja w tej kwestii nic nie zmienia.
  7. Przyjęcie w tej chwili uchwały o odstąpieniu od sporządzania planu pozbawi zarówno Radę jak i mieszkańców jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie urbanistyczne tego terenu.
  8. Wnioskuję zatem o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały do czasu otrzymania pełnych informacji. Sądzę, że nie należy podejmować decyzji zbyt pochopnie.
  9. Błędem było, że nie udało się do tej pory uchwalić nowej wersji Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego, która dostosowała by zapisy do dzisiejszych realiów i określała np. maksymalne dopuszczalne powierzchnie handlowe w mieście oraz doprecyzowała przeznaczenie terenów inwestycyjnych z naciskiem położonym na budownictwo jednorodzinne.
  10. Proszę zatem Radę o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia w trybie pilnym uchwały o zasadach lokalizacji na terenie miasta obiektów handlowych o powierzchniach powyżej 400 m2, która uzupełniłaby istniejącą lukę w obecnych zapisach Studium, do czasu uchwalenia nowego.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że radny Marek Barłóg złożył wniosek formalny o przesunięcie głosowania  nad omawianym projektem uchwały.

Radny Marek Barłóg powiedział, że jego zdaniem należy przełożyć głosowanie, ponieważ obecnie radni nie wiedzą jakie wpłynęły uwagi ani nie znają sposobu ich rozstrzygnięcia oraz dodał, że przyjęcie uchwały oznaczałoby, że mieszkańcy stracą jakikolwiek wpływ na decydowanie o charakterze terenu.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że głosowanie przeciwko omawianemu projektowi uchwały pozwoli na prowadzenie dalszych prac nad projektem planu, w tym także zapoznanie się z wniesionymi uwagami i ich rozpatrzeniem.

Radny Marek Barłóg powiedział, że przedłożony projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy złożyli podobny obywatelski projekt uchwały, niemniej jednak jego zdaniem jest za wcześnie na głosowanie omawianego projektu, ze względu na małą ilość informacji i zasugerował poddanie go pod głosowanie w terminie późniejszym.

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz w związku z obywatelskim projektem uchwały, zwróciła się do mieszkańców o większe zaufanie i zapewniła, że wszystkie złożone uwagi zostaną starannie przeanalizowane a wybrane rozwiązanie będzie satysfakcjonowało mieszkańców. Wiceprzewodnicząca Rady dodała również, że osobiście jest przeciwko marketom o tak dużej powierzchni na tym terenie.

Radny Maciej Stelmachowski zapytał:

- czy w przyszłości zamierza się wywołać nowy plan dla tego terenu,

- czy uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu spowoduje wydanie warunków zabudowy czy też umożliwi wszczęcie jakichś procedur odwoławczych przez inwestorów, którzy będą mogli zrealizować swoje zamierzenia,

- czy możliwe jest nieuchylanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, ale tworzenie projektu planu od nowa (albo rozpatrywanie omawianego projektu uchwały na kolejnej sesji, przy jednoczesnym wywołaniu nowego planu).

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie uchylając uchwały o sporządzeniu planu, można nadal nad nim procedować. Odnosząc się do zaprojektowanych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powiedział, że po to zostały naniesione w projekcie, aby można było dalej nad nimi dyskutować, zebrać uwagi i kontynuować prace nad planem.

Burmistrz Andrzej Balcerek przypomniał, że obywatelski projekt uchwały zaopiniował pozytywnie z uwagami oraz dodał, że Rada otrzymała także analizę formalno-prawną tego projektu, w którym były drobne nieprawidłowości, które jednak nie wpłynęły na jego istotę. Burmistrz powiedział, że plan miał uporządkować obszar, ale niestety prace utknęły w momencie określania wielkości zabudowy i nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko, dlatego zdecydował się podać pewne wielkości, które jednak nie są wielkościami maksymalnymi. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wszystkie uwagi zostały rozpatrzone, a obecnie trwa dopracowywanie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w Urzędzie prowadzone są 4 postępowania w sprawie warunków zabudowy:

- ul. Moniuszki - przygotowany jest projekt odmowy, inwestor zapowiada wniosek o zawieszenie postępowania,

- ul. Dworcowa Boltex - przygotowany jest projekt odmowy, postępowanie zawieszone z uwagi na nieuregulowany stan prawny sąsiadów, wpłynęło zażalenie w tej sprawie, przekazane do SKO,

- Dworcowa Cerprojekt - przygotowany projekt odmowny,

- Dworcowa PSS - zawieszenie do marca 2014, po tym okresie - przygotowanie projektu decyzji.

Radny Marek Barłóg powiedział, że Rada ma za mało informacji nt. złożonych uwag i sposobu ich rozpatrzenia, dlatego powinna otrzymać je w formie pisemnej.

Radny Marek Barłóg powiedział, że jeśli wydane zostaną odmowne decyzje ws. warunków zabudowy, to jakie są szanse wygranej, jeśli inwestorzy wystąpią na drogę sądową w sytuacji, gdy trwają prace nad planem oraz w sytuacji, gdy planu nie ma.

Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że nie ma znaczenia czy postępowanie planistyczne się toczy czy też nie.

Następnie radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział na zadane wcześniej pytania radnego Macieja Stelmachowskiego:

-        istnieje ewentualność uzyskania przez obywatela decyzji o warunkach zabudowy,

-        istnieje prawna możliwość procedowania nad projektem mpzp uwzględniając uwagi, które wpłynęły nie uchylając w drodze uchwały sporządzonego już projektu planu,

-        odpowiedź na trzecie pytanie nie leży w gestii oceny prawnej.

Radny Piotr Bekas przypomniał sytuację z marketem Biedronka, powstałym na skutek odwołania do NSA oraz sprawę ul. Magazynowej, gdzie miał powstać market, a jedynym zabezpieczeniem  było stworzenie planu. Obecnie natomiast udało się przygotować projekt plan i wymaga się zaprzestania prac nad nim. Według radnego odstąpić od sporządzania planu można zawsze, ale należy prace nad planem procedować dalej, choć może w szerszym kontekście, tzn. łącząc go z pracami nad studium.

Radny Krzysztof Jopek powiedział, że podjęcie omawianego projektu uchwały będzie oznaczało zablokowanie prawa głosu zarówno dla radnych, jaki i mieszkańców. Dlatego zdaniem radnego należy odrzucić omawiany projekt uchwały.

Radny Maciej Stelmachowski podkreślił, że jest za tym, aby objąć omawiany teren planem (a  docelowo także całe Puszczykowo), sam bowiem wcześniej składał wniosek o sporządzanie planu dla ul. Magazynowej. Radny pyta jednak, które z możliwych rozwiązań jest najlepsze oraz jak będzie wyglądała procedura w przypadku nieuchwalania omawianego projektu uchwały.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że uwzględnienie części wniesionych uwag spowoduje konieczność zmiany projektu i jego ponowne wyłożenie do publicznego wglądu, ponowną dyskusja publiczna i możliwość składania uwag.

Radny Marek Barłóg powiedział, że w świetle dyskusji oraz pojawiających się głosów, wycofuje swój wniosek o odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały.

Radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad omawianym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Wniosek ws. przeprowadzenia głosowania imiennego został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały ws. uchylenia uchwały nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.

Radny Marek Barłóg                         - jestem przeciw

Radny Piotr Bekas                            - jestem przeciw

Radna Elżbieta Czarnecka                 - jestem przeciw

Radny Andrzej Dettloff                      - jestem przeciw

Radna Bogumiła Dolska                    - jestem za

Radna Kinga Górna-Krzeszowiak         - jestem przeciw

Radna Małgorzata Hempowicz            - jestem przeciw

Radny Władysław Hetman                 - jestem przeciw

Radny Krzysztof Jopek                      - jestem przeciw

Radny Tomasz Potocki                      - jestem przeciw

Radny Paweł Rochowiak                     - jestem przeciw

Radny Maciej Stelmachowski              - jestem za

Radny Janusz Szafarkiewicz               - jestem przeciw

Radna Małgorzata Szczotka               - jestem przeciw

Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 12 głosów, „wstrzymało się" - 0.

Projekt uchwały został odrzucony.

Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 299).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmiana dotyczy wykupu nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że z przygotowaniem powyższego projektu uchwały czekał do momentu zamknięcia sprawozdań za rok ubiegły.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 284 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 298a).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:

- w dziale 751 - wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w kwocie 4.122 zł,

- w dziale 801 - wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 479.564 zł,

- w dziale 852 - wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 5.000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:

- w rozdziale 70005 - zwiększono wydatki na wykup gruntów o kwotę 700.000 zł,

- w rozdziale 75109 - wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w kwocie 4.122 zł,

- w rozdziale 75023 - zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę 40.000 zł (remont archiwum), zmniejszono wydatki na adaptację budynku przy ul. Podleśnej 4a o kwotę 40.000 zł,

- w rozdziale 75075 - zmniejszono wydatki na promocję o kwotę 120.000 zł (środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej),

- w rozdziale 80104 - zwiększono wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 479.564 zł,

- w rozdziale 80110 - zwiększono wydatki w Gimnazjum nr 2 o kwotę 4.000 zł - na zakup projektora i montaż otrzymanej w formie darowizny tablicy interaktywnej,

- w rozdziale 85215 - wprowadzono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 5.000 zł,

- w rozdziale 90004 - zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł na utrzymanie zieleni, wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na rozbudowę ogródka jordanowskiego przy ul. Mazurskiej,

- w rozdziale 90095 - wprowadzono wydatki w kwocie 12.000 zł na poprawę parametrów paneli informacyjnych,

- w rozdziale 90095 - zwiększono dotację dla Biblioteki o kwotę 130.000 zł, w tym kwota 120.000 zł przesunięta z promocji Miasta,

- w rozdziale 92604 - wprowadzono wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS w kwocie 250.000 zł, zwiększono wydatki na zagospodarowanie terenu CAS o kwotę 40.000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następującą autopoprawkę: w §1 pkt 4 kwota zwiększenia zamiast 5.000 zł powinna być: 9.122 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

Uchwała Nr 285 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek i Wiceburmistrz Władysław Ślisński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące sprawozdania.

Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:

- projekt uchwały obywatelskiej złożony w imieniu mieszkańców przez p. Zofię Wykę-Skibińską (opinia prawna dot. ww. projektu uchwały jest do wglądu),

- pismo z przedszkola Floh o zamiarze likwidacji,

- pismo z propozycją zorganizowania szkolenia ws. pozyskiwania środków od p. Iwony Janickiej (pomysł powstał z inicjatywy KEKiS),

- e-mail od p. Jolenty Strabel ws. nieporządku i brudu w okolicach dworca PKP w Puszczykówku,

- pismo Wojewody Wielkopolskiego ws. wszczęcia postępowania nadzorczego względem §3 Uchwały Nr 275/14/VI.

Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że postępowanie nadzorcze dotyczy paragrafu mówiącego o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

- pismo od Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu oraz Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu z prośbą o wsparcie dla Ukrainy,

- e-mail mieszkanki ul. Słowiczej ws. nawierzchni tej ulicy.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obecnie na ul. Słowiczą nawożony jest tłuczeń.

Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Radni zgłosili następujące sprawy:

- Radny Marek Barłóg - sprawa zamknięcia dla ruchu kołowego fragmentu ul. Wspólnej.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na wniosek mieszkańców tej ulicy ustawiony został znak ograniczający ruch, jednak w dniu jutrzejszym zostanie on usunięty, żeby nie tworzyć precedensu, który mógłby spowodować nowe wnioski mieszkańców o zamknięcie ulic.

- Radny Piotr Bekas:

- odnosząc się do sprawozdania z pracy UM zapytał dlaczego podpisuje się dwie umowy z tym samym wykonawcą na prawie identyczne zadania (dot. zalania UM);

- hałdy piasku przy ul. Sobieskiego (obok hali Angie), która blokuje chodnik;

- na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Cichej zarośnięty pas drogowy;

- przez ul. Cichą przebiega ścieżka rowerowa, na której znajduje się znak „zakaz ruchu".

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:

- zostały wykonane dwa zlecenia, ponieważ pierwsze polegało na wyniesieniu mebli i osuszaniu pomieszczeń, a drugie dotyczyło naprawy podłóg, malowania, itp.

- zalegające hałdy piasku obiecał usunąć właściciel posesji, która znajduje się naprzeciwko, ale skoro tego nie zrobił, będzie musiało wykonać to Miasto,

- Urząd zamierzał wyciąć drzewa przy ul. Cichej, ale konieczne jest uregulowanie prawne własności gruntów,

- znak został ustawiony przez WPN,

- Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła, że:

- mieszkańcy ul. Wczasowej grzęzną w błocie przechodząc przez fragment tej ulicy; 

- na odcinku ul. Podleśnej między ul. Wiosenną a Cienistą są duże dziury.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:

- teren przy ul. Wczasowej, o którym mówi radna, należy do WPN, ale zobowiązał się podjąć rozmowy w tej sprawie,

- rozpoczęły się prace polegające na „łataniu" dziur w drogach.

- Radny Marek Barłóg zgłosił, że skrzyżowanie ul. Matejki i Kościuszki ze względu na brak znaku drogowego z jednej strony może powodować niebezpieczeństwo kolizji. Wiceburmistrz zobowiązał się to sprawdzić.

- Radny Paweł Rochowiak zgłosił, że na ul. Nadwarciańskiej na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Słowiczej jest przewrócony znak; poprosił o dokonanie zestawienia sprzętu demontowanego na terenie CAS.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:

- znak drogowy został postawiony oraz poinformował o przypadkach działania wandali, którzy nocą niszczą znaki,

- wszystkie sprzęty, które nadają się do ponownego wykorzystania są demontowane.

- Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się o wyrównanie ścieżki nad Wartą.

- Radny Tomasz Potocki zapytał czy mieszkania komunalne w budynku przy ul. Poznańskiej 36 zostały już przydzielone, na co Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco (lokatorzy będą mogli wprowadzać się od połowy marca).

- Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła, że odcinek ul. Kraszewskiego przy ul. Fiołkowej jest nieuporządkowany.

- Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Urząd wystąpił do Zbigniewa Czyża o dobrowolny zwrot diet.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział negatywnie, w związku z czym radny Maciej Stelmachowski ponowił swój apel.

Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Urząd nie wystąpi o dobrowolny zwrot diet, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych (nie ma możliwości dobrowolnego zwrotu diet).

Ad 15. Wolne głosy.

Pan Jacek Lampe powiedział, że ustawienie większości znaków drogowych w Puszczykowie nie spełnia wymogów właściwego rozporządzenia i tym samym zagraża zdrowiu i życiu użytkowników dróg i chodników.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dotychczas był przekonany, że oznakowanie jest prawidłowe, ale zapewnił, że dokonana zostanie stosowana analiza w tej sprawie.

Pani Maria Popławska odnosząc się do obywatelskiego projektu uchwały dot. odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP powiedziała, że był on rezultatem systematycznej utraty zaufania co do wyniku tego procedowania. Pani Maria Popławska po kilkuletnim udziale na posiedzeniach Komisji uzyskała przeświadczenie, że gdyby nie walka mieszkańców, to już od 2 lat funkcjonowałyby 1-2 markety o pow. 2000 m2.

Pani Maria Popławska powiedziała, że nie chodzi o zmniejszanie powierzchni dla ewentualnych obiektów handlowych, ale żeby zabezpieczyć teren przed supermarketami sieciowymi, natomiast obecny projekt planu przed takimi supermarketami nie zabezpiecza. Pani Maria Popławska powiedziała, że projekt uchwały o uchyleniu uchwały wyniknął z obaw, że dalsze procedowanie nad planem polegałoby na drobnych poprawkach, które nie skutkowałyby zabezpieczeniem przed marketami oraz dodała, że przez 4 lata mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i opinie względem zagospodarowania terenu.    

Radny Krzysztof Jopek powiedział, że wynik dzisiejszego głosowania wskazuje, że mieszkańcy powinni mieć zaufanie do Rady.

Radny Piotr Bekas poprosił, żeby nie utożsamiać działań Burmistrza z działaniami Rady Miasta.

Pani Ewa Łobocka powiedziała, że mieszkańcy chcą ufać Radzie oraz dodała, że chciałaby aby powstał nowy projekt planu, który uwzględniałby przede wszystkim uwagi mieszkańców.

Pani Zofia Wyka-Skibińska zaapelowała, żeby podjąć działania, mające na celu utrzymanie parku przy szpitalu, a odnosząc się do sytuacji z wczorajszego spotkania w szpitalu, powiedziała, że mieszkańców najbardziej zabolało to, iż radni poszli oglądać teren, zostawiając ich samych.

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że radni wielokrotnie prosili prezesa Reitera o wpuszczenie na teren mieszkańców, na co jednak on się nie zgodził.

Pani Krystyna Marcolla odnosząc się do artykułu radnej Małgorzaty Szczotki z Echa Puszczykowa zapytała o to, jakie radna ma zastrzeżenia do jej postawy etyczno-moralnej.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że pisząc artykuł przesłuchała nagranie z grudniowej sesji i jej zdaniem wypowiedzi mieszkańców wobec radnych były obraźliwe.

Pan Maciej Krzyżański zapytał czy znany jest terminarz robót przebudowy linii kolejowej Puszczykowo-Puszczykówko (czy prace będą odbywać się jednocześnie na obu przejazdach) oraz czy Urząd podjął już jakieś działania dot. modernizacji ul. Poznańskiej, która będzie musiała zostać przebudowana w związku z prowadzoną przebudową linii kolejowej.

Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że nie zna terminu prac, ale po uzyskaniu informacji na ten temat zostaną one zamieszczone na stronie internetowej.

Pani Gabriela Ozorowska zwróciła się o utwardzenie tłuczniem ulicy Jasnej.

Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy istnieje zapis dźwiękowy z części wczorajszego posiedzenia KBiRM, który został niejako z powodu okoliczności utajniony.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Budżetu Miasta Marek Barłóg powiedział, że nie było możliwości technicznych nagrywania. Jedyną osobą, która nagrywała był redaktor z radia Merkury.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że było to spotkanie, podczas którego nie było warunków technicznych do nagrywania. Osoby, biorące udział w tym spotkaniu po prostu obeszły teren (powstał protokół ze spotkania).

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że była to typowa wizja lokalna.

Ad 16. Zamknięcie sesji.

O godz. 20.40 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 40. sesję Rady Miasta Puszczykowa.

 

Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokolant

Janusz Szafarkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta