Protokół nr 4/18/VIII 4. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.4.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:11
Godzina zakończenia: 18:42
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i  uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 3/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 38).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 42).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" (druk nr 43).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I (druk nr 44).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 41).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej (druk nr 39).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 40).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50).
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 3/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 3/18/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 oraz poinformował, że plan pracy został przedstawiony komisjom, które pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały. Sesje Rady Miasta w bieżącym roku będą odbywały się w każdy ostatni wtorek miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc lipiec, który Rada Miasta tradycyjnie ustaliła miesiącem wakacyjnym oraz grudzień, w którym sesja odbędzie się w terminie wcześniejszym, przed świętami Bożego Narodzenia.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 37/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 38).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019, informując o planowanych na bieżący rok kontrolach:
 1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu.
 2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
 3. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
 4. Kontrola inwestycji pt.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
 5. Kontrola inwestycji pt.: „Budowa ul. Szpitalnej".
 6. Kontrola inwestycji pt.: „Budowa ul. Strażackiej".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 38).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 38/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 42).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 42).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 39/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" (druk nr 43).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" (druk nr 43).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 40/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I (druk nr 44).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że z racji, iż uwagi złożone do pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu są identyczne, a sposób ich rozpatrzenia był jednakowy, głosowanie za przyjęciem sposobu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza zostanie przeprowadzone wspólnie.
 
Uwagi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I (druk nr 44).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 41/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 41).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 41).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 42/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej (druk nr 39).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej (druk nr 39).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 43/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 40).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 40).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 44/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 45/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
W imieniu Burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:
 1. W § 1 uzupełniono oznakowanie ustępu 1.
 2. W § 1 ust. 2 dodano pkt 6 - tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków",
 3. Uzupełniono § 1 ust. 2 - Wnioski o dotację dotyczącą zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niebędących zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, które mają być udzielone w roku 2019, kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o wniosku złożonym przez panią Małgorzatę Ornoch-Tabędzką dotyczącym zmiany zapisów ww. uchwały w takim zakresie, aby kwota dotacji nie ulegała zmianie w przypadkach, gdy zmniejszony zostanie udział środków własnych. Temat ten był omawiany szczegółowo w roku 2017, kiedy ustalono, że w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, wnioskodawca ma możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, przy zachowaniu proporcji kwoty dotacji do całości kosztów zadania (dotacja pokrywa maksymalnie 50% kosztów inwestycji).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Autopoprawki zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 46/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 47/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 48/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028, informując o uaktualnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniającym zapisy projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 600 wprowadzono dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 554.079,74 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
 2. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.812,05 zł.
 3. W dziale 750 wprowadzono dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 637.732,31 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie".
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 570.000 zł wydatki na realizację zadania pn.:  „Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów".
 2. W rozdziale 75818 zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
 3. W rozdziale 80104 i 80149 zwiększono o kwotę 320.000 zł dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach (o 27) oraz wzrostem stawki dotacji o 12% (w budżecie założono wzrost o 7%).
 4. W rozdziale 90003 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na utrzymanie porządku i czystości w mieście.
 5. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na dotacje na ochronę zabytków. Zwiększenie planu związane jest z projektem zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, umożliwiającej udzielanie dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 49/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 50/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:54 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:14.
W trakcie przerwy sesję opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 14 radnych).
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusz 1-18 - cześć A.
 2. Interpelacja radnej Alfredy Brączkowskiej z dnia 20.01.2019 r. (radna otrzymała odpowiedź).
 3. Pismo przewodniczącego Klubu Radnych „Razem dla Puszczykowa" Władysław Hetmana z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące zgłoszenia powstania klubu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w lutym br. planowane jest wznowienie spotkań z cyklu „Porozmawiaj z radnymi" w Bibliotece Miejskiej na Rynku, w związku z czym poprosił radnych o pozostanie w sali po zakończeniu sesji i zadeklarowanie terminów swoich dyżurów.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Filip Ryglewicz zapytał o liczbę złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców w 2018 r. oraz o liczbę wniosków złożonych od początku bieżącego roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w ubiegłym roku podpisano 70 umów o dofinansowanie na wymianę pieców, jednak w kilku przypadkach inwestycje nie zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. W bieżącym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło ok. 20 wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że planowany odbiór odpadów segregowanych przez firmę FB Serwis S.A. nastąpił po terminie wskazanym z harmonogramu. Nieodbierane odpady utrudniały mieszkańcom przejście chodnikiem oraz wyglądały nieestetycznie. Zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego firma FB Serwis S.A. powinna odbierać odpady sprzed posesji mieszkańców, zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował, aby radna Elżbieta Bijaczewska zaprosiła przedstawicieli firmy FB Serwis S.A. na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, gdzie przedstawiony przez radnego Macieja Krzyżańskiego problem może zostać omówiony.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o jutrzejszym spotkaniu dotyczącym sprzedaży bloku mieszkalnego przy szpitalu firmie Projekt Renowacja sp. z.o.o. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o godzinie 18:00.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 18:42 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań