Protokół nr 42/14/VI 42. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 42/14/VI
42. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.42.14
 
Godz. rozpoczęcia:  17.05
Godz. zakończenia: 19.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 42. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 12 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Jopka; chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 41/14/VI z 25 marca 2014 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 312).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 314a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 315a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 316).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 313a).
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 41/14/VI z 25 marca 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 41/14/VI z 25 marca 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 41/14/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Roman Rembielak zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mosinie, reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, który wspiera działania OSP Puszczykowo w pozyskaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pan Roman Rembielak podkreślił jak ważne jest, żeby lokalna jednostka posiadała odpowiedni sprzęt i mogła szybko reagować. Odpowiadając na pytania radnych, pan Roman Rembielak powiedział, że samochód, który stara się pozyskać OSP Puszczykowo jest dość mały, więc tańszy w eksploatacji a przez najbliższe lata nie będzie generował kosztów (do jego prowadzenia wystarczy prawo jazdy kat. B), nie ma wymogu, który nakazywałby garażowanie pojazdu.
 
O godz. 17.11 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 13 radnych).
 
Prezes OSP Puszczykowo pan Gniewko Niedbała poinformował, że w 2013 roku puszczykowska straż interweniowała 55 razy, a w roku 2014 do tej pory 12 razy.
 
O godz. 17.22 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 312).
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały, który dotyczy działki nr 417/38  przy ul. Morenowej, która w 1994 r. została prawie w całości przeznaczona pod drogę publiczną (na ekranie przedstawiony został rysunek planu z 1994 r.). Przystępuje się do sporządzenia mpzp na wniosek właściciela działki.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za" i 3 głosach „wstrzymujących".
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy teren dookoła działki jest objęty aktualnym planem.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że dla tego terenu obowiązują dwie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 1994 roku.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, pani Alina Stempniak odpowiedziała, że podziały działek 417/20 i 417/21 dotyczyły rozdziału współwłasności, ale stanowią one części jednej nieruchomości.  
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy Miasto zyska coś na wzroście wartości działki (spowodowanym zmianą klasyfikacji).
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że jeśli nieruchomość zostałaby sprzedana w ciągu 5 lat, wówczas miasto może uzyskać opłatę planistyczną.
 
Radny Piotr Bekas zapytał o koszty wywołania planu.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że jest to przypadek specyficzny, ponieważ Urząd poniekąd blokował właścicielowi możliwość budowy. Koszt przygotowania planu to ok. 10 tys. zł, ale dla Urzędu będą to koszty korespondencji i ogłoszeń w prasie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jeśli właściciel chce się budować, musi liczyć się z poniesieniem kosztu ok. 6 tys. zł na zmianę przeznaczenia działki, a Rada nie powinna wstrzymywać tej możliwości.  
Radny Marek Barłóg powiedział, że jest podobnego zdania, ponieważ obecna sytuacja jest absurdalna - właściciel najprawdopodobniej nieświadomie zakupił działkę, która miała być drogą, ale tą drogą nigdy się nie stała.
 
Zdaniem radnego Piotra Bekasa podatnicy nie powinni ponosić kosztów czyjejś pomyłki.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że główne koszty planu poniesie projektant, który przygotuje go na zlecenie właściciela działki, ponadto zaznaczył, że Miasto nie poniesie kosztów rzędu 6 czy 10 tys. zł, a jedynie koszt korespondencji i ogłoszeń prasowych.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że właściciel działki zadeklarował opłacenie kosztów przygotowania planu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 296 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 314a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczas obowiązująca uchwała z 2011 roku powinna zostać dostosowana do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, a ponadto wpłynął wniosek o utworzenie przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną, a obecnie obowiązująca uchwała nie regulowała kwestii udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych. W przedłożonym projekcie uchwały zmieniony został  termin wypłaty dotacji, wprowadzone zostały zagadnienia dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wprowadzono zapisy dot. przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla przedszkoli publicznych wynosi 100 proc. wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne w danej gminie lub gminie sąsiedniej, jeśli w danej gminie przedszkoli publicznych nie ma. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wysokość dotacji w Puszczykowie obliczana jest na podstawie wydatków gminy Mosina. Przedszkole publiczne musi spełniać szereg wymogów: odpłatność za nie musi być taka sama jak w przedszkolach prowadzonych przez gminę i nie może przekraczać 1 zł za godzinę powyżej 5 godzin bezpłatnych; zasady naboru są regulowane podobnie jak w placówkach samorządowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał kiedy wpłynął wniosek i dlaczego dopiero teraz uchwała jest aktualizowana.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wniosek wpłynął 14 kwietnia, ale informację, że taki wniosek ma wpłynąć Urząd miał już wcześniej od przedszkola Floh, które zakończy swoją działalność z końcem kwietnia. W kwestii aktualizacji uchwały, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zmiany są drobne (dzieci, które wymagałyby wczesnego wspomagania rozwoju wcześniej nie było).
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za" i 3 głosach „wstrzymujących".
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przyznała, że jej wątpliwości budził fakt, że od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy we wrześniu 2013 roku, nie zaproponowano obecnie działającym na terenie miasta przedszkolom przekształcenia się w placówkę publiczną. Przewodnicząca dodała jednak, że jej obawy zostały uspokojone zapewnieniem Burmistrza, że ewentualne wnioski o przekształcenie, złożone przez puszczykowskie przedszkola będą rozpatrywane przychylnie.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowy zapis ustawy o systemie oświaty obliguje gminy do prowadzenia przedszkoli publicznych od roku szkolnego 2015/2016.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotr Bekasa, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że rozliczenie dotacji udzielonej przedszkolom w pierwszej kolejności kontroluje Burmistrz jako organ wykonawczy.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 297 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 315a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jest on ściśle powiązany z poprzednim i określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz liczbę godzin bezpłatnego nauczania (5 godzin bezpłatnie, opłata za każdą kolejną wynosi 1 zł).
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 7 głosach „za" i 2 głosach „wstrzymujących".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 298 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 316).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy jednej zmiany w zakresie zwiększenia stawki na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego „Schronisko".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 6 głosach „za" i 2 głosach „wstrzymujących".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 299 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 313a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:
- w dziale 758 - wprowadzono dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,
- w dziale 852 - wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 38.291 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 70004 - zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych w wysokości 30.000 zł (powyższa kwota została dopisana w trakcie omawiania projektu uchwały na prośbę Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza),
- w rozdziale 70005 - zmniejszono o kwotę 86.191 zł wydatki na odszkodowania za drogi,
- w rozdziale 75412 - wprowadzono dotację celową dla OSP Puszczykowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 46.500 zł,  
- w rozdziale 80101 - wprowadzono wydatki w kwocie 25.000 zł na wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku SP 2,
- w rozdziale 80110 - zwiększono wydatki na adaptację budynku starej szkoły na potrzeby Gimnazjum nr 1, rozszerzono zakres zadania o zagospodarowanie boiska - 113.000 zł (cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu przekracza środki zabezpieczone w budżecie); dokonano przesunięć między grupami wydatków, dokonano zwiększenia wydatków na gimnazja o kwotę 11.691 zł,
- w rozdziale 85214, 85216 - zwiększono wydatki na zasiłki o kwotę 38.291 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja najpierw pozytywnie zaopiniowała wniosek OSP o dotację na dofinansowanie zakupu samochodu, a następnie cały projekt uchwały 4 głosami „za", przy 1 głosie „przeciw" i 3 głosach „wstrzymujących".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ma wątpliwości co do przekazania dotacji dla OSP na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, ponieważ program, który umożliwia korzystny zakup samochodu będzie realizowany również w kolejnych latach, poza tym prezes OSP nie zamierza wykupić ubezpieczenia AC, a samochód nie będzie garażowany.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Maciej Stelmachowskiego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że remontowane będzie mieszkanie komunalne w tzw. blokach policyjnych.
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, prezes OSP Puszczykowo pan Gniewko Niedbała poinformował, że na posiedzeniu prezydium została podjęta decyzja o przyznaniu auta dla puszczykowskiej jednostki.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o wykreślenie punktu dotyczącego wprowadzenia dotacji celowej dla OSP Puszczykowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 46.500 zł.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Krzyżańskiego.
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 9 głosów, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.
zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 300 została przyjęta.
 
Ad 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
- pismo OSP Puszczykowo ws. podjęcia prac umożliwiających przekazanie obecnie dzierżawionego terenu na potrzeby jednostki,
- wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. nadania tytułu honorowego miasta,
- pismo OSP Puszczykowo ws. udzielenia dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- pismo ze ZM „Schronisko dla zwierząt - Schronisko" z prośbą o dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zwiększenia w niej składki inwestycyjnej na 2015 rok.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zasygnalizował następujące sprawy:
-        mieszkańcy ul. Leśnej zgłaszają, że w zatoczce na końcu tej ulicy podrzucane są śmieci,
-        w połowie ul. Kasprowicza rosną krzewy, wychodzące na chodnik, które utrudniają przejście.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na wjeździe na tyły sklepu Społem po ulewnych deszczach tworzy się duża kałuża, a Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że postawiony został tam płot.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciel terenu zapytał czy Urząd mógłby utwardzić ten fragment (od Rynku do ul. Poznańskiej), a Urząd zapytał komu miałoby to służyć oraz czy teren będzie udostępniany. Jednak w momencie, gdy właściciel terenu postawił płot, rozmowy zostały przerwane. W związku z podejrzeniem, że płot został postawiony niezgodnie z przepisami, Urząd wystąpił do Starostwa z zapytaniem w tej sprawie. 
 
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że w nowym Biuletynie Informacji Publicznej nie ma historii przetargów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że ustawa mówi o konieczności 3-miesięcznego okresu utrzymywanie informacji w Biuletynie. Rozstrzygnięte przetargi zostały przeniesione do archiwum, żeby BIP był bardziej przejrzysty.
 
W związku z wnioskami radnych, Sekretarz Maciej Dettlaff zapowiedział, że historia starych przetargów zostanie przywrócona. 
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o czy konkurs na stanowisko w Ekoinfo został rozstrzygnięty oraz czy można zrobić przejście przez drogę 430 z ul. Lipowej do WPN.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konkurs na stanowisko w Ekoinfo został rozstrzygnięty, a zatrudniona osoba rozpocznie pracę od przyszłego tygodnia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawę ewentualnego przejścia przez drogę 430 trzeba by uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała kto odpowiada za znaki i lustra drogowe.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że za utrzymanie znaków należy do Miasta i poinformował, że często w weekendy dochodzi do dewastacji znaków oraz innych aktów wandalizmu.
 
Ad 13. Wolne głosy.
Prezes OSP Puszczykowo pan Gniewko Niedbała podziękował za udzieloną dotację.
 
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że jej zdaniem konsultacje dotyczące budowy ul. Jastrzębiej nie były konsultacjami, a jedynie spotkaniem informacyjnym.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że w „Kurierze Puszczykowskim" opublikowany został apel
o utrzymywaniu porządku na posesjach. Podobny apel miał się ukazać w „Echu Puszczykowa", ale się nie ukazał. Pani Gabriela Ozorowska poprosiła o ustawienie większego kosza na śmieci przy mapie przy dworcu w Puszczykówku. Odnosząc się do coraz częstszych aktów wandalizmu zasugerowała rozważenie zmiany godzin pracy straży miejskiej oraz zwróciła się z prośbą o podjęcie rozmów z PKP w sprawie ekranów dźwiękochłonnych, które mają zostać ustawione wzdłuż linii kolejowej w naszym mieście.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia.
O godz. 19.20 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 42. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
            Protokolant
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta