Protokół nr 43/14/VI 43. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 43/14/VI
43. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 maja 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.43.14
 
Godz. rozpoczęcia:  17.00
Godz. zakończenia: 19.55
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/14/VI z 22 kwietnia 2014 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 322a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 323a).
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2013 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
 16. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok(druk nr 321).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 42/14/VI z 22 kwietnia 2014 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 42/14/VI z 22 kwietnia 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 42/14/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Bogna Urbaniak-Wichniewicz z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 odczytała pismo z prośbą o zarezerwowanie nadwyżki budżetowej w wys. 1,7 mln zł na wybudowanie dodatkowej sali gimnastycznej. Następnie pani Bogna Urbaniak-Wichniewicz odczytała pismo Rady Rodziców Gimnazjum nr 1, wyrażające poparcie dla pomysłu Rady Rodziców SP nr 1 (ww. pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17.12 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że przy akceptacji Burmistrza można by zarezerwować środki na przygotowanie koncepcji sali gimnastycznej.   
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyraził poparcie dla pomysłu Rady Rodziców przypominając, że w zeszłym roku podobne rozwiązanie zostało zaproponowane Radzie Miasta. Wiceburmistrz poprosił, by w końcu podjąć ostateczną decyzję o budowie sali i po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, wpisać do budżetu inwestycję budowy hali sportowej, rozpoczynając od przygotowania niezbędnej dokumentacji (a następnie umieszczenie zadania w WPF).  
 
Radna Małgorzata Szczotka przypomniała, że wcześniej toczyła się dyskusja nad ewentualną budową hali sportowej, natomiast wybudowanie sali gimnastycznej byłoby rozwiązaniem na pewno tańszym i szybszym w realizacji.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapowiedział, że temat będzie omawiany podczas posiedzeń komisji.
 
W imieniu Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie pan Piotr Zalewski podziękował Burmistrzowi Miasta oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 za umożliwienie korzystania ze stołówki w SP nr 2, a dyrekcji Biblioteki Miejskiej za możliwość dotychczasowego korzystania z jej pomieszczeń. 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie zajmowała się powyższą sprawą, a na jednym z posiedzeń obecny był dyrektor WPN. Z tego posiedzenia powstał protokolarny zapis uzgodnień, który stanowi załącznik do projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
O godz. 17.21 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 15 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił omawiany projekt uchwały informując, że wszystkie zapisy protokołu uzgodnień znajdą się w aneksie do Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego i razem z nim podlegać będą zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska.
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 301 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały dotyczący współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych. Pani Janina Kozeńska poinformowała, że w ubiegłym roku usunięto 1,5 tys. m2 azbestu, a sam program usuwania azbestu ma trwać do 2032 roku. Z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2009 roku wynikło, że w Puszczykowie do usunięcia jest 7 tys. m2 azbestu. Niemniej jednak na terenie naszego miasta jest stosunkowo niewiele wyrobów azbestowych.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 302 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 6 głosach „za" i 3 głosach „wstrzymujących".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały informując, że jest on kontynuacją podpisanego, kilka lat wcześniej, porozumienia z Miastem Poznań na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu zbiorowego. W związku z postępującymi zmianami, niektóre zapisy porozumienia przestały obowiązywać, dlatego Związek Transportu Miejskiego wystąpił o podpisanie nowego porozumienia (zmiany dotyczą głównie sposobu rozliczania finansowego).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 303 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, który zakłada emisję obligacji na kwotę 2 202 000 zł w dwóch seriach. Środki te zostały zapisane w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej i mają na celu finansowanie długu, który był zaciągnięty w latach ubiegłych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 7 głosach „za", 1 głosie „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy konieczne jest każdorazowe podejmowanie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz jakie są marże na obligacjach komunalnych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że poznańska RIO stoi na stanowisku, iż w przypadku emisji obligacji każdorazowo powinna być podejmowana uchwała. Ostatnio marża przy obligacjach wyniosła 1,1 proc. plus 6-miesięczny WIBOR i obecnie sytuacja jest podobna.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego pozostałe z zeszłego roku wolne środki w wys. 1,7 mln zł nie zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Urząd zamierza realizować inwestycje, które były omawiane na posiedzeniach komisji i które są proponowane w przedłożonym dzisiaj projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 304 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 322a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zawiera zmiany dostosowujące do zmian w uchwale budżetowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja opiniowała projekt uchwały z druku nr 322 i zaopiniowała go pozytywnie przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że wskutek zmian (dotyczących inwestycji) wprowadzonych podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powstał druk nr 322a.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg potwierdził słowa przedmówcy.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 305 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 323a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawiając ww. projekt uchwały poinformował o naniesieniu drobnych poprawek dotyczących kwot przeznaczonych na wybory tj.:
- w §1 wykreślenie pkt 1 oraz pkt 2a i pkt 4,
- w §1 w pkt 2 następuje zmiana kwoty z: 1.707.000 zł  na 1.700.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany dotyczące wprowadzenia kwoty 1.700.000 zł wolnych środków pieniężnych, pozostałych po rozliczeniu nadwyżki z zeszłego roku. Po dyskusji na posiedzeniach komisji, powyższe środki proponuje się wprowadzić w planie wydatków majątkowych:
- w rozdziale 60016:
- na budowę ulic: Jasna, Kręta, łącznik między Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego - 640 000 zł,
- na modernizację ulic: Kosynierów Miłosławskich, Posadzego - 500 000 zł,
- zwiększyć wydatki na budowę, modernizację i przebudowę chodników; rozszerzono zakres o parkingi - 200 000 zł;
- w rozdziale 92105:
- adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - 60 000 zł;
- w rozdziale 92604:
            - zwiększyć wydatki na zagospodarowanie terenu CAS - 300 000 zł.
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zamierza się przeprowadzić generalną modernizację ulic: Kosynierów Miłosławskich i Posadzego (nałożenie nowej nakładki). Na terenie CAS w tym roku planuje się zrobić ścieżkę spacerową i ścieżkę dla rolkarzy, przy której później umieszczone zostaną różne punkty rekreacyjne (np. siłownia, stoły do gier planszowych, ognisko, mini-golf, boule, itp.) oraz tor, który zimą służyłby do zjeżdżania na sankach a latem jako rowerowy tor przeszkód.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że ma powstać również boisko do siatkówki plażowej.
 
W sprawie modernizacji chodników, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tym roku wykonana zostanie naprawa chodnika przy ul. Podgórnej, a następnie przy ul. Jarosławskiej. Następnie planuje się wykonać chodnik naprzeciwko SP nr 2 i przy okazji zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. Jeśli pozostaną środki rozważa się również naprawę chodnika przy ul. 3 Maja.    
 
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy zmodernizować ul. Posadzego, ponieważ ma ona tylko 1 nakładkę asfaltu (4-centymetrową), która za rok może się rozpaść (pomimo, że obecnie nie wygląda źle).   
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja rozpatrywała projekt uchwały z druku nr 323, ale wskutek sugestii Komisji wprowadzone zostały zmiany do ww. projektu (powstał druk nr 323a), który został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przychylając się do opinii Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, radny Maciej Stelmachowski powiedział, że należałoby się jeszcze zastanowić nad modernizacją ul. Posadzego oraz zapytał o zapis dot. rozszerzenia zakresu o parkingi i adaptacji pomieszczeń w SP nr 1.
 
W sprawie parkingów, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że chodzi o możliwość zwiększenia liczby miejsc parkingowych naprzeciwko SP nr 2. W sprawie adaptacji pomieszczeń w SP nr 1 - ogłoszony został przetarg na adaptację pomieszczeń dla CAK (dla nauki tańca, lekcji językowych, jogi, aerobiku).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 306 została przyjęta.
 
Ad 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że dochody zostały wykonane w 100 proc., a wydatki w 91 proc., jednak zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania. Burmistrz poinformował, że osiągnięta została nadwyżka w kwocie 3,5 mln zł, co wskazuje, że miniony rok był kolejnym, w którym zmniejszone zostało zadłużenie. Osiągnięta została nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami w wys. 6,5 mln zł (najwyższa w historii naszego miasta).
 
Odnosząc się do wniosku Rady Rodziców SP nr 1, Burmistrz Andrzej Balcerek zapowiedział, że będzie wnioskował o zabezpieczenie w wieloletniej prognozie finansowej środków na budowę hali sportowo-widowiskowej.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013 - sprawozdanie zostało przedstawione również w formie prezentacji multimedialnej (sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013 oraz prezentacja multimedialna stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o przeprowadzonych inwestycjach: budowa ulic Sportowej, Śląskiej i Środkowej, termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3, dokończenie inwestycji przebudowy budynku przy ul. Niwka Stara oraz budynku przy ul. Poznańskiej 36 (na mieszkania komunalne), zakup budynku na Rynku, przebudowa mieszkań w SP nr 2 na świetlicę szkolną, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej i Miętowej, składka na budowę schroniska dla zwierząt.   
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, przedstawione zostały opinie poszczególnych komisji do projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przy 8 głosach „za" i 1 głosie „przeciw".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeszedł do rozpatrywania kolejnego punktu porządku obrad.
 
Ad 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała Uchwałę Nr SO.-0954/33/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Miasta Puszczykowa za rok 2013 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2013.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2013 informując, że było ono również szczegółowo omawiane podczas posiedzeń komisji (sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2013 r. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że opinie komisji dotyczące ww. projektu uchwały zostały przedstawione w pkt 11 porządku obrad.
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wynik głosowanie: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 307 została przyjęta.
 
Ad 16. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (ww. wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała Uchwałę Nr So.-0955/37/16/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 (ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok (druk nr 321).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 8 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 6 głosach „za", 2 głosach „wstrzymujących" (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym" (jeden z radnych był nieobecny).
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
Wynik głosowanie: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 308 została przyjęta.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył gratulacje Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi za otrzymane absolutorium oraz podziękował jego najbliższym współpracownikom Wiceburmistrzowi Władysławowi Ślisińskiemu oraz Skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował Radzie Miasta za udzielone absolutorium oraz wszystkim pracownikom Urzędu za ich zaangażowanie w pracę, przynoszące takie efekty.
 
O godz. 19:03 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
-     pismo z WPN ws. wydania opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (sprawa rozpatrzona w pkt 5 porządku obrad),
-          rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego wobec niektórych zapisów Uchwały Nr 288/14/VI z 25 marca 2014 r. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13,
-          prośba o dokonanie oględzin mieszkania ul. Poznańskiej 36 (Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek o godz. 17.00 w Urzędzie),
-          pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa z zaproszeniem oraz programem obchodów „25-lecia Wolności" (odczytane w całości),
-          podziękowania od dyrekcji i pracowników Przedszkola nr 3 za zaangażowanie w działalność placówki.
 
Ad 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że zadzwoniła do niej pani Urszula Duczmal z ul. Słonecznej, która poinformowała, że wycięte zostały drzewa na terenie CAS rosnące w pobliżu jej działki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wycinka drzew na terenie CAS odbywa się zgodnie z pozwoleniem Starosty w trzech miejscach, tj. w miejscu, gdzie docelowo ma stać scena, w miejscu, gdzie ma powstać górka do zjeżdżania na sankach oraz za boiskiem wielofunkcyjnym (wycinka budząca najwięcej kontrowersji). Wiceburmistrz wyjaśnił, że wycinka w tym miejscu była konieczna ze względu na przygotowanie terenu do imprez masowych i wytycznie dwóch dróg technicznych i technologicznych zabezpieczających imprezy (przebiegających m.in. za boiskiem).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podjęte będą działania mające na celu odizolowanie, sąsiadującej z terenem CAS, posesji poprzez nasadzenia 3-metrowych drzew. Ponadto pojawiła się propozycja podwyższenia ogrodzenia przez drewniane panele.
 
Ad 22. Wolne głosy.
Głos zabrała pani Urszula Duczmal, której zdaniem cała procedura umieszczenia boiska w danym miejscu została poczyniona z pogwałceniem wszelkich standardów działania władzy samorządowej.  Pani Urszula Duczmal powiedziała, że nie została w ogóle poinformowana o zamiarze wybudowania na tym terenie boiska, pomimo zapewnień z 2010 roku, kiedy to uchwalony został mpzp dla tego terenu, że będzie uprzedzana o ewentualnych zamiarach tworzenia czegokolwiek na terenie CAS. Pani Urszula Duczmal powiedziała, że wszystkie działania, jak wystosowanie zapytania do Starosty oraz przetargi zostały przeprowadzone bez poinformowania jej o nich. O tym, że budowanie będzie boisko dowiedziała się dopiero po tym jak na teren CAS wjechał sprzęt budowlany. Pani Urszula Duczmal zaznaczyła, że jej rodzina nie jest przeciwna boisku, ale chciała mieć możliwość uczestniczenia w dyskusji na ten temat. Następnie poinformowała, że rozmawiała z burmistrzami o możliwościach ograniczenia hałasu i otrzymała zapewnienie, że żadne drzewa nie zostaną wycięte a nawet, że postawiony zostanie ekran z drzew zielonych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nasadzane będę drzewa 3-metrowe i szybko rosnące.
 
Pani Urszula Duczmal zapytała kto i kiedy podjął decyzję o wycince drzew.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyjaśnił, że na prośbę pp. Duczmal zrezygnowano z budowy boiska do siatkówki plażowej, które miało być zlokalizowane w sąsiedztwie posesji pp. Duczmal, dlatego nie należy zarzucać złej woli Radzie i Urzędowi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że to on podjął decyzję o wycince po trzykrotnej naradzie z zespołem, zajmującym się imprezami masowymi (w skład którego wchodzą przedstawiciele straży miejskiej, policji, CAS i CAK).
 
Odpowiadając na pytanie pani Urszuli Duczmal, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeśli boisko do siatkówki plażowej zostałoby zlokalizowane w pierwotnie wyznaczonym miejscu, wówczas droga awaryjna przebiegałaby niedaleko posesji pp. Duczmal.
 
Radny Marek Barłóg powiedział, że przy skrzyżowaniu naprzeciwko ul. Posadzego na płotach znajduje się wiele reklam firmy dentystycznej i zapytał o warunki umieszczania dużych banerów reklamowych  na płotach posesji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na gruncie miejskim reklamy na tym terenie nie mogą być większe niż 1 m2. Jednakże ten zapis nie może być stosowany do prywatnych posesji, chyba że banery powodują utrudnienia w ruchu drogowym. 
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że sprawę reklam próbuje się unormować w regulaminie utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił, iż nowo nasadzone drzewa przy ul. Moniuszki najprawdopodobniej  nie są podlewane, ponieważ usychają. 
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił następujące sprawy:
- w środkowej części ul. Kasprowicza jest krzywy chodnik,
- w niektórych kwartałach miasta lampy w nocy były wygaszane,
- brak chodnika pomiędzy ul. Zaułek a przystankiem autobusowym przy ul. Piaskowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie było żadnych uzgodnień z energetyką w sprawie wygaszania lamp (być może doszło do awarii), a w pozostałych sprawach zobowiązał się zorientować i sprawdzić.
 
Radny Paweł Rochowiak zapytał pp. Duczmal o ich oczekiwania względem ograniczenia emisji hałasu (ekrany czy inne).
 
Pan Witold Duczmal powiedział, że oczekują efektywnego wygłuszenia hałasów, np. poprzez ustawienie ekranów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt ustawienie ekranów jest bardzo wysoki i wymaga pozwolenia, ale przypomniał, że zaproponował inne rozwiązanie.
 
Pan Cezary Wichniewicz zapytał czy teraz będzie się wygłuszać wszystkie działki znajdujące się w sąsiedztwie boisk i szkół oraz dodał, że mieszka obok boiska, na którym dzieci bawią się przez cały  dzień i które do godz. 22.00 jest oświetlone.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że od 1962 roku obecny teren CAS był przeznaczony pod rekreację.
 
Ad 23. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że termin czerwcowej sesji najprawdopodobniej ulegnie zmianie.
O godz. 19.55 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ AgnieszkaGłowacka-Bartkowiak
            Protokolant
 
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta