Protokół nr 44/18/VII 44. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
 
Protokół nr 44/18/VII
44. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.44.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 20:33
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim (druk nr 367).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim (druk nr 367).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 43/18/VII z dnia 20 czerwca 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 360).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B (druk nr 361).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 358).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 350).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 351).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 352).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 353).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 354).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie (druk nr 355).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie (druk nr 356).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie (druk nr 357).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie (druk nr 359).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 362).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 363).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 364).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim (druk nr 367).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 365).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 366).
 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 43/18/VII z dnia 20 czerwca 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 43/18/VII z dnia 20 czerwca 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 43/18/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 360).
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że projekt szczegółowo omawiany był podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 27 sierpnia br.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o dodanie do § 8 ust. 28 pkt 6 sformułowania „dopuszczenie stosowania sposobów uspokojenia ruchu, w tym lokalnych przewężeń jezdni lub pieszo-jezdni oraz poprzez wykorzystanie zieleni".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wobec braku uwag przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przystąpiła do głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r., termin składania uwag do 20 sierpnia 2018 r. (załącznik nr 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 część A).
 
Uwaga nr 1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.  
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Uwaga nr 3.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.1.

Uwaga nr 3.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.2.

Uwaga nr 3.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.3.

Uwaga nr 3.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.4.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.4

Uwaga nr 3.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.5.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.5.

Uwaga nr 4.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.1.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.1.

Uwaga nr 4.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.2.

Uwaga nr 4.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.3.

Uwaga nr 4.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.4.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.4.

Uwaga nr 4.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.5.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.5.

Uwaga nr 5.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.1.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.1.

Uwaga nr 5.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.2.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.2.

Uwaga nr 5.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.3.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.3.

Uwaga nr 5.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.4.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.4.

Uwaga nr 5.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.5.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.5.

Uwaga nr 5.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.6.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.6.

Uwaga nr 5.7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.7.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.7.

Uwaga nr 7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 7.

Uwaga nr 8.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.1.

Uwaga nr 8.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.2.

Uwaga nr 8.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.4.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.4.

Uwaga nr 8.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.5.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.5.

Uwaga nr 8.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.6.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.6.

Uwaga nr 8.7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.7.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.7.

Uwaga nr 8.8.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.8.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.8.
 
Uwaga nr 8.9.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.9.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.9.

Uwaga nr 8.10.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.10.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.10.

Uwaga nr 8.11.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.11.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.11.

Uwaga nr 8.12.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.12.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.12.

Uwaga nr 8.13.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.13.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 8.13.

Uwaga nr 9.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.1.

Uwaga nr 9.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 9.2.

Uwaga nr 10.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.1.

Uwaga nr 10.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 10.2.

Uwaga nr 12.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 12.

Uwaga nr 13.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.1.

Uwaga nr 13.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.2.

Uwaga nr 13.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.3.

Uwaga nr 13.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.4.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.4.

Uwaga nr 13.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.5.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.5.

Uwaga nr 13.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.6.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.6.

Uwaga nr 13.7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.7.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.7.

Uwaga nr 13.8.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.8.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 13.8.

Uwaga nr 14.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.1.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.1.

Uwaga nr 14.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.2.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.2.

Uwaga nr 14.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.3.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.3.

Uwaga nr 14.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.4.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.4.

Uwaga nr 14.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.5.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.5.

Uwaga nr 14.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.6.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 14.6.

Uwaga nr 15.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 15.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 15.

Uwaga nr 16.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 16.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 16.

Uwaga nr 17.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.1.

Uwaga nr 17.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.2.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.2.

Uwaga nr 17.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.3.

Uwaga nr 17.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.4.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 17.4.

Głosowanie nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r., termin składania uwag do 20 sierpnia 2018 r. (załącznik nr 2a rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 część A).

Uwaga nr 1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.

Sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 360).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 334 została przyjęta.
 
O godzinie 17:36 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 12 radnych).

Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B (druk nr 361).
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając, że był on procedowany razem z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że istotną częścią procedury były uzgodnienia przeprowadzone z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Pani Edyta Skolimowska przedstawiła również główne uwagi zgłoszone przez mieszkańców do projektu planu, które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta.
 
Radna Agata Wójcik zapytała Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alinę Stempniak, czy w trakcie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B padło stwierdzenie, że powyższego planu nie uda się procedować w obecnej kadencji. W związku z powyższym radna Agata Wójcik zapytała, skąd przyspieszenie prowadzonych nad planem prac i czy wobec tego został on przygotowany we właściwy sposób.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że w związku z uwagą zgłaszaną w trakcie dyskusji publicznej nad planem przez jednego z właścicieli terenów w obszarze planu w części B, poinformowano, że uwzględnienie tego typu uwagi będzie powodowało konieczność powtórzenia procedury, co oznacza, że czasowo nie będzie to możliwe w terminie do końca trwania obecnej kadencji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przystąpiła do głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r., termin składania uwag do 20 sierpnia 2018 r. (załącznik nr 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 część B).

Uwaga nr 1.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.1. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.1.
 
Uwaga nr 1.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.2.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.2.
 
Uwaga nr 1.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.3.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.3.
 
Uwaga nr 1.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.4.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.4.

Uwaga nr 2.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.1.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.1.

Uwaga nr 2.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.2. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.2.

Uwaga nr 3.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.1. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.1.

Uwaga nr 3.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.2. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.2.

Uwaga nr 3.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.3.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.3.
 
Uwaga nr 3.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.4.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.4.

Uwaga nr 3.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.5.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.5.

Uwaga nr 3.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.6.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.6.

Uwaga nr 3.7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.7.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.7.

Uwaga nr 4.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.1. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.1.

Uwaga nr 4.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.2.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.2.

Uwaga nr 4.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.3. 
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.3.

Uwaga nr 4.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.4. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.4.

Uwaga nr 4.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.5. 
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.5.

Uwaga nr 4.6.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.6.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 4.6.

Uwaga nr 5
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5. 
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 5.

Uwaga nr 6.1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.1. 
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.1.

Uwaga nr 6.2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.2. 
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.2.

Uwaga nr 6.3.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.3.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" -1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.3.

Uwaga nr 6.4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.4. 
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.4.

Uwaga nr 6.5.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.5.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 6.5.
 
Sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B (druk nr 361).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 335 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 358).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przestawiła projekt powyższej uchwały, informując, że konieczność jej podjęcia wynika z potrzeby skorygowania omyłkowo zaznaczonej południowej granicy objętej opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część A2. Działka nr 905/1 przy ul. Dąbrowskiego znajduje się poza obszarem opracowania miejscowego planu. Pani Alina Stempniak powiedziała, że zmiana dotyczy załącznika graficznego do uchwały.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy powyższa uchwała będzie miała wpływ na procedowanie planu A1.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie będzie to miało wpływu na prowadzenie prac na częścią planu A1.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 358).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 336 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 350).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że obniżenie rocznej stawki opłaty za zajęcia pasa drogowego pod budowę instalacji światłowodowych umożliwi dostęp do niej większej liczbie mieszkańców Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 350).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 337 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 351).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa, informując, że uchwała ta poprzez zwiększenie wysokości dotacji z 4 000 zł do 5 000 zł ułatwi mieszkańcom Puszczykowa spełnienie wymogów określonych w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.   
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 351).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 338 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 352).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Skarbnik Piotr Łożdzin powiedział, że uchwalone przez Radę Miasta dofinansowanie ułatwi szerszej grupie rodziców pozostawienie dzieci w żłobku.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowana ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 352).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 339 została przyjęta.
 
Ad 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 353).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że konieczność jej podjęcia wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela, która określa maksymalną liczbę tygodniowego czasu pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowana ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 353).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 340 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 354).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Poinformował, że dokumentacja dotycząca skargi została przekazana radnym wraz z materiałami na sesję i szczegółowo przedstawia przebieg postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że skarga na bezczynność Burmistrza Miasta wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 3 kwietnia br., natomiast do Biura Rady Miasta przekazana została w czerwcu br. W związku z tym, że skarga ma charakter konfliktu sąsiedzkiego i została skierowana do różnych organów administracji, a postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone prawidłowo skarga została uznana w całości za bezzasadną.
 
Radny Władysław Hetman wyraził wątpliwość, co do wykropkowanych fragmentów tekstu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Mecenas Szymon Muszyński odpowiedział, że jest to spowodowane wymogami RODO.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 354).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymał się" - 1.
Uchwała Nr 341 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie (druk nr 355).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie, informując, że projekt uchwały dotyczy fragmentu działki zajętej na wejście do przedszkola na ul. Poznańskiej. Przedłużenie dzierżawy na kolejne 3 lata wymaga zgody Rady Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie (druk nr 355).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 342 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie (druk nr 356).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie. Pan Waldemar Luther powiedział, że teren będący przedmiotem dzierżawy znajduje się na zakończeniu bocznej drogi dojazdowej od ul. Poznańskiej i stanowi zamknięcie nieruchomości wnioskodawcy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła wątpliwość, czy dzierżawiony teren, będący gruntem miejskim powinien być przez dzierżawcę ogrodzony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała również, czy dotychczasowi dzierżawcy nie są zainteresowani wykupem tego fragmentu działki.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej wynika, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zasugerowała, aby przedłużając umowę dzierżawy na kolejne 3 lata zasugerować wnioskodawcom, aby nie ogradzali tego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest opinia Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami w kwestii sprzedaży tego fragmentu gruntu miejskiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną, nie stanowi to jednak przeszkody w jego sprzedaży.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej zdaniem dalsza dzierżawa tego terenu jest bezzasadna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś chciałby zgłosić wniosek formalny do tego punktu porządku obrad.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował zaproszenie wnioskodawców do Urzędu Miejskiego w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej wykupu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem formalnym o przełożenie głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie na następną sesję Rady Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie (druk nr 357).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie (druk nr 357).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 343 została przyjęta.
 
O godzinie 18:29 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:49.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie (druk nr 359).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że jej podjęcie jest konieczne ze względu na zbliżające się wybory samorządowe. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w związku, z tym, że na terenie szpitala przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców ujętych w rejestrze podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie (druk nr 359).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 344 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 362).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na złożony wniosek dotyczący zmiany zakresu robót przy remoncie zabytkowego domu. Z zakresu przedstawionych prac, na które udzielona została dotacja, wykreślony został punkt dotyczący renowacji okien.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 362).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 345 została przyjęta.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 363).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że zmiany w uchwale dotyczą przede wszystkim zwiększenia do 250.000 zł kwoty budżetu obywatelskiego oraz zniesienia limitu wieku 16 lat uprawniającego między innymi do głosowania.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowana ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 363).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 346 została przyjęta.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 364).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa, informując, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków regulamin musi zostać przekazany oraz zaopiniowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 364).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 347 została przyjęta.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim (druk nr 367).
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że ze względu na zakończenie działalności przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego utrzymanie dotychczasowego funkcjonowania kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim wymaga zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, co ze sprzętem należącym do Stowarzyszenia, który znajduje się na terenie kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podczas spotkania z wójtem Gminy Komorniki Panem Janem Brodą ustalono, że sprzęt znajdujący się na terenie kąpieliska zostanie przez obie gminy przejęty i wykorzystany w następnym sezonie.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, na jaki czas zostaje zawarte porozumienie międzygminne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na rok. W przypadku, kiedy będzie taka potrzeba porozumienie będzie odnawiane.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kto zarządza parkingiem na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, oraz w jakich miesiącach pobierane są opłaty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że parking znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który określa zasady korzystania z niego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim (druk nr 367).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Uchwała Nr 348 została przyjęta.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 365).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. informując o następujących zmianach w:
dochodach:
 1. W dziale 600: w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na 2019 r. zmniejszono kwotę dotacji ze środków UE o 1.638.826,79 zł.
 2. W dziale 751 wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.040 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
 3. W dziale 801 wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 30.000 zł.
 4. W dziale 855 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano przesunięcia dochodów z tytułu dotacji w kwocie 262.000 zł z rozdziału 85501 do rozdziału 85504. Środki przeznaczone po zmianie zostaną na realizację Programu Dobry Start.
 5. W dziale 921 w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" na 2019 r. zmniejszono kwotę dotacji ze środków UE o 2.416.597,29 zł. 
wydatkach:
 1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na: program budowy dróg o kwotę 150.000 zł, bieżące utrzymanie dróg o kwotę 85.000 zł oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych o kwotę 150.000 zł.
 2. W rozdziale 60095 w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na 2019 r. zmniejszono wydatki na ww. zadania o kwotę 1.940.000 zł.
 3. W rozdziale 70004 zmniejszono wydatki o kwotę 24.929 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi„.
 4. W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 39.292 zł na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Przyszkolnej".
 5. W rozdziale 75022 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł (z tego 30.000 zł przesunięto z rozdziału 75023) na zakup urządzeń i oprogramowania związanych z obsługą obrad Rady Miasta Puszczykowa.
 6. W rozdziale 75023 Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł oraz wprowadzono wydatki w kwocie 46.811 zł na koszty postępowania sądowego oraz odsetki związane z wyrokiem sądu w sprawie zwrotu zatrzymanego przez Urząd Miejski wadium.
 7. W rozdziale 75109, w związku z otrzymaną dotacją, wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 36.004 zł.
 8. W rozdziale 80101 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na usunięcie skutków pożaru. 
 9. W rozdziałach 85501 i 85504 dokonano przesunięcia kwoty 262.000 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
 10. W rozdziale 85505 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na dotacje dla żłobków.
 11. W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na utrzymanie zieleni.
 12. W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
 13. W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 10.000,60 zł wydatki na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz 25.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego.
 14. W rozdziale 92105 zwiększono o kwotę 3.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na cele kulturalne.
 15. W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 35.000 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia, wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury; w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne" na 2019 r. zmniejszono kwotę wydatków o 2.827.234,68 zł. 
 16. W rozdziale 92601 i 92695 zwiększono wydatki bieżące na działalność sportową o kwotę 11.999 zł (w związku z wyższymi kosztami mediów i imprez sportowych).
Wobec braku uwag skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, informując, że powyższy projekt uchwały został dostosowany do zapisów projektu uchwały budżetowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o następujących zmianach:
 1. Wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.527.234,68 zł w 2019 r. na zadanie pn. „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne", w tym przesunięto z 2018 r. na 2019 r. wydatki w kwocie 2.827.234,68 zł.
 2. Przesunięto z 2018 r. na 2019 r. wydatki w kwocie 1.800.000 zł na zadanie pn.:  „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 
 3. Wprowadzono przedsięwzięcie z limitem wydatków w 2019 r. w wysokości 150.000 zł pn.: Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Poznańska 4".
 4. Wprowadzono przedsięwzięcie z limitem wydatków w 2019 r. w wysokości 400.000 zł pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Spółki Enea Oświetlenie (ul. Poznańska, Piaskowa, Libelta, Kasprowicza) - wymiana opraw na LED-owe".
 5. Przesunięto dochody majątkowe ze środków UE dot. projektów, o których mowa w pkt 1 i 2 na 2019 r.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy nastąpi wymiana oświetlenia ulicznego oraz czy zmniejszy to jej awaryjność.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że planowane jest spotkanie z przedstawicielami Spółki Enea w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących wynegocjowania jak najlepszej płatności, którą miasto chce zrealizować jednorazowo. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że kwestie związane z awaryjnością są podstawowym kryterium wymiany oświetlenia na nowe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o kwotę wprowadzoną w wydatkach do budżetu miasta na koszty postępowania sądowego oraz odsetki związane z wyrokiem sądu w sprawie zwrotu zatrzymanego przez Urząd Miejski wadium. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała również o to, czy władze miasta będą występować o kasacje wyroku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ze względu na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie było innego wyjścia jak zatrzymanie przez miasto wadium. 
 
Mecenas Szymon Muszyński wyjaśnił, że Urząd Miejski był zobowiązany zatrzymać wadium, gdyż w przeciwnym razie pojawiłby się zarzut niegospodarności i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wyroki, które zapadły w sądach cywilnych I i II instancji nie uwzględniają procedur administracyjnych i prawa zamówień publicznych, stąd jest zdania, że należy złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Mecenas zastrzegł, że nie można zagwarantować pozytywnego rozstrzygnięcia, a koszty sądowe stanowią 5 % wartości kwoty spornej, jednak wydane orzeczenia zawierają błędy, które w jego opinii dają podstawę do ich zaskarżenia.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za obszerne wyjaśnienia i stwierdziła, że Miasto nie powinno ustąpić w tym sporze.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 365).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  1.
Uchwała Nr 349 została przyjęta.
 
Ad 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 366).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 366).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 350 została przyjęta.
 
Ad 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o spotkanie z mieszkańcami ul. Klasztornej, oraz poprosiła o informację, czy w kwestii utwardzenia ulicy zostało coś ustalone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas spotkania ustalono wykonanie w części ulicy oświetlenia oraz przeprowadzenie remontu nawierzchni poprzez wymianę istniejących płyt na eko kostkę brukową.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ma nadzieje, że mieszkańcy ul. Klasztornej będą usatysfakcjonowani takimi działaniami.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na konieczność usunięcia elementów związanych z ścieżką ekologiczną, znajdujących się przy budynku remontowanej nastawni.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czego dotyczyło walne zebranie Lokalnej Grupy Działania ujęte w sprawozdaniu Burmistrza.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że podczas zebrania jednogłośnie zadecydowano o samorozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o umowę z firmą Garden Project dotyczącą przycięcia gałęzi i krzewów w skrajni wybranych dróg i chodników. Radny Łukasz Grzonka poprosił o wyjaśnienia, czy w świetle podpisanej kompleksowej umowy na przycinanie drzew z ww. firmą dodatkowa umowa była konieczna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zakres prowadzonych prac dodatkowych dotyczących przycinania gałęzi drzew i krzewów w skrajni dróg i chodników odbiega od umowy kompleksowej podpisanej z firmą Garden Project. Dodatkowe prace dotyczyły zgłoszonych przez mieszkańców drzew wrastających między innymi w linie oraz słupy energetyczne.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o szczegółowe informacje dotyczące punktu sprawozdania z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami związanego z oględzinami prowadzonymi na ul. Sobieskiego, ul. Stromej oraz ul. Cichej pod kątem naruszenia granic nieruchomości miejskich.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że przeprowadzona kontrola dotyczyła terenów na Starym Puszczykowie będących własnością miasta. Przeprowadzona kontrola ujawniła w kilku miejscach nieprawidłowości polegające na niezgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym. Wobec powyższego Urząd Miejski wystąpił o cofnięcie granic posesji.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o informację, jakiej ulicy dotyczyła wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego na funkcję mieszkalną jednorodzinną.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że wydana decyzja dotyczyła budynku na ul. Reymonta.
 
Ad 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach oraz zaproszeniach:
 • wniosek z dnia 17 czerwca br. w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Krystyny Kujawińskiej do przyznania tytułu honorowego,
 • korespondencja z Wojewodą Wielkopolskim dotycząca skargi mieszkańca Puszczykowa na bezczynność Burmistrza oraz Rady Miasta Puszczykowa,
 • skarga Prokuratury Rejonowej Poznań - Wilda z dnia 25 czerwca br. na uchwałę RadyMiasta Puszczykowa Nr 41/11/VI z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu isposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta,
 • pismo z dnia 16 lipca br. w sprawie dotacji na remont zabytkowego domu wPuszczykowie, ul. Podleśna 10,
 • pismo mieszkańca Puszczykowa z dnia 16 sierpnia br. z prośbą o interwencję i pomoc wrozwiązaniu konfliktu sąsiedzkiego związanego z uciążliwą hodowlą zwierząt na prywatnej posesji,
 • pismo Fundacji Aktywności Lokalnej z dnia 17 sierpnia br. dotyczące przedstawienia stanowiska grupy inicjatywnej puszczykowskich organizacji samorządowych w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP Puszczykowo,
 • zaproszenie na otwarcie wystawy prac plastycznych podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
Ad 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Agata Wójcik poinformowała o rozmowie, jaką odbyła z mieszkańcem dotyczącą możliwości podjęcia przez radę miasta uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, która w swoich zapisach zwalniałaby rodziny wielodzietne z obowiązku ponoszenia opłat za wywóz nieczystości stałych. Radna Agata Wójcik powiedziała, że rozmowa dotyczyła również wysokiego rachunku za wodę do podlewania ogrodu wystawionego na wspólnotę mieszkaniową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił, aby w takich sprawach mieszkańcy zgłaszali się osobiście do Urzędu Miejskiego, gdzie otrzymają stosowne wyjaśnienia.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy planowane jest odświeżenie placu zabaw przy ul. Żupańskiego. Ponadto poprosił o informację, czy porzucony na ul. Cienistej samochód może zostać odholowany. Radny Maciej Krzyżański poprosił również o informację na temat przejęcia przez miasto gruntów należących do PKP po przeprowadzonej przez Spółkę modernizacji linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwają rozmowy z PKP dotyczące podziału i przekazania gruntów miastu. Obecnie miasto dzierżawi od PKP jedynie budynek nastawni. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że PKP nie informowało o zakończeniu prac modernizacyjnych, jedynie firmy będące podwykonawcami prowadzonych prac rozliczyły się z miastem i dokonały napraw ulic zniszczonych podczas prowadzonych prac.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że wspomniany przez radnego Macieja Krzyżańskiego pojazd nie stoi na ul. Cienistej od dwóch lat. W związku z tym, że jest to samochód na zagranicznych tablicach rejestracyjnych jego odholowaniem może zająć się tylko policja.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest to czwarta sesja Rady Miasta, podczas której zgłasza konieczność przycięcia ograniczających widoczność gałęzi wzdłuż fragmentu ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja. Ponadto radny Łukasz Grzonka zapytał o możliwość zgłoszenia do PKP problemu kurzącego się odcinka pasa technicznego znajdującego się pomiędzy ul. Reymonta a ul. Dworcową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze miasta wystąpiły do PKP o przekazanie tego fragmentu drogi.  Do momentu aż miasto nie będzie jego właścicielem nie może podjąć tam żadnej inwestycji.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pierwsze zadane pytanie dotyczące przycięcia gałęzi wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie będzie problemu, aby to uporządkować.
 
Ad 25. Wolne głosy.
Głos zabrała mieszkanka, która zwróciła uwagę na kilka problemów:
 • zły sposób prowadzenia nasadzeń drzew na ul. Czarnieckiego, ul. Jarosławskiej oraz ul. Studziennej,
 • brak chodnika, a tym samym bezpiecznego dojścia do placu zabaw przy ul.Morenowej i ul. Czarnieckiego,
 • brak przyciętych gałęzi na ścieżce rowerowej na ul. Jarosławskiej,
 • brak terenów na Górnym Puszczykowie, przeznaczonych dla starszych dzieci imłodzieży, gdzie mogłyby spędzać czas jeżdżąc na rowerze lub hulajnodze,
 • brak kontroli prędkości, z jaką poruszają się pojazdy po ulicach Górnego Puszczykowa oraz bezpieczeństwa w okolicy sklepu „Żabka" na ul. Jarosławskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się z zgłoszonych uwag, informując między innymi, że jeśli Rada Miasta wyrazi taką zgodę, to w budżecie miasta na 2019 rok zostanie ujęta inwestycja dotycząca budowy fragmentu chodnika na ul. Czarnieckiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział również, że tor typu pumptrack jest w trakcie przygotowania na ul. Nowe Osiedle w pobliżu boiska Orlik i będzie on służył wszystkim puszczykowskim dzieciom i młodzieży. Teren przy Orliku na ul. Jarosławskiej jest niestety zbyt mały na tego typu inwestycję. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że w kwestiach bezpieczeństwa należy porozmawiać z panią Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie.

Mieszkaniec Marcin Woźniak poinformował o swoim piśmie skierowanym do Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o niepodejmowanie uchwały w sprawie uznania drzewa rosnącego na działce numer 366 za pomnik przyrody.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że otrzymała informację o piśmie oraz zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia, jak wygląda procedura związana z ustanowieniem pomnika przyrody.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na razie nie zapadła żadna decyzja w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Każdy złożony w tej sprawie wniosek wymaga sprawdzenia pod względem formalnym. Wobec powyższego Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił pana Marcina Woźniaka do Urzędu Miejskiego w celu uzyskania stosownych informacji na temat procedury związanej z podejmowaniem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 
Ad 26. Zamknięcie sesji.
O godzinie 20:33 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz