Protokół nr 45/14/VI 45. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 lipca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 45/14/VI
45. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 29 lipca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.45.14
Godz. rozpoczęcia:  17.00
Godz. zakończenia: 19.50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 45. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Tomasza Potockiego i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w dniu dzisiejszym radny Maciej Krzyżański przesłał propozycje poprawek do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017, który miał zostać rozpatrzony w pkt 5 porządku obrad. W związku z powyższym Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o przełożenie rozpatrywania projektu uchwały ws. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017 na kolejną sesję.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poparli złożony wniosek.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu punktu 5, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017 (druk nr 332).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie i wobec powyższego przedstawia się on następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 44/14/VI z 24 czerwca 2014 r.
4. Wolne głosy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017 (druk nr 332).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 331).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 334a).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 333a).
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy.
13. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 44/14/VI z 24 czerwca 2014 r.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że wpłynęła uwaga radnej Małgorzaty Szczotki, która została uwzględniona w projekcie protokołu. 
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 44/14/VI z 24 czerwca 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Protokół nr 44/14/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Maria Popławska odczytała pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Lokali i zapowiedziała, że w dniu jutrzejszym zostanie ono złożone w kancelarii Urzędu. W swym piśmie mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie próbą uniemożliwienia partycypacji społecznej w pracach nad projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego miasta (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie zgadza się ze wszystkimi punktami odczytanego pisma, ponieważ fakt niepowołania zespołu konsultacyjnego ds. studium nie oznacza, iżby Komisja nie chciała korzystać z wniosków przygotowanych przez przedstawicieli stowarzyszeń. Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że mają zostać wystosowane pisma do stowarzyszeń z prośbą o przekazywanie uwag do projektu studium.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że wnioski od mieszkańców były zbierane od dawna i m.in. na ich podstawie powstał projekt studium, który jeszcze w poprzedniej kadencji został skierowany do opiniowania. Z powodu odmowy uzgodnienia ze strony WPN oraz braku zgody na poszerzenie drogi 430 prace nad studium zostały wstrzymane (w poprzedniej kadencji). Podczas toczących się prac nad koncepcjami poszerzenia drogi 430, zmieniły się inne przepisy, co z kolei wydłużało czas opracowania projektu studium. W międzyczasie, projektant próbował dostosować zapisy studium do zmieniających się oczekiwań mieszkańców. Pani Alina Stempniak powiedziała, że ustawa przewiduje miesięczny okres wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej - te etapy jeszcze nie nastąpiły, ponieważ trwają prace związane z opiniowaniem (etap opiniowania musi zostać powtórzony, ponieważ minęły 4 lata od poprzedniego opiniowania). Pani Alina Stempniak podkreśliła, że jest to ten sam projekt studium, który w swojej zasadniczej części się nie zmienił (z wiodącą funkcją mieszkalną niskiej intensywności z wyłącznie niezbędną zabudową towarzyszącą, nieuciążliwymi usługami, rekreacją i turystyką), a pozostałe zapisy szczegółowe wyznaczają jedynie kierunki a nie stanowią prawa.
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pani Alina Stempniak powiedziała, że wstępna wersja projektu studium będzie dostępna na stronie internetowej miasta w sierpniu.
 
Pani Gabriela Ozorowska odczytała pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa dotyczące niepowołania zespołu konsultacyjnego ds. studium oraz braku odpowiedzi na pismo, w którym SPP proponuje swoich kandydatów do takiego zespołu (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że powstanie takiego zespołu mogłoby wydłużyć proces powstawania studium, ale jak już wcześniej podkreślał, każdy może przesyłać swoje uwagi dot. studium do Urzędu.
 
Pan Marek Błajecki zapytał o aktualną sytuację w  budynku Mimozy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kończy się proces przenoszenia mieszkańców Mimozy do innych mieszkań oraz że za ok. 2-3 miesiące ma być gotowa opinia nt. stanu tego budynku.
 
Pan Piotr Zalewski zaproponował, aby na kolejnej sesji poddać pod głosowanie możliwość utworzenia komisji ds. studium.
 
Pan Piotr Mieloch - asystent posła Marka Niedbały odczytał treść interwencji, złożonej przez posła do minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej ws. utrzymania przejazdu kolejowego przy ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podziękował za wsparcie w powyższej sprawie, a radny Piotr Bekas zwrócił uwagę na problem ekranów akustycznych, które mają zostać ustawione wzdłuż linii kolejowej.
 
Pani Maria Popławska zapytała Przewodniczącego KBiRM Marka Barłoga ile razy na posiedzeniach Komisji omawiany był projekt studium.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odpowiedział, że projekt studium omawiany był dwukrotnie. Na początku kadencji radni zapoznali się ze wstępnym projektem, sugerując pewne zmiany. Po raz drugi projekt studium omawiany podczas posiedzenia w czerwcu. 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 331).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on zmiany oznaczenia serii obligacji poprzez dodanie roku emisji. Pierwotne oznaczenie serii jest tożsame z oznaczeniem serii z 2013 r., dlatego konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej (poprzez dodanie liter A i B).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 7 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 315 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 334a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, informując o drobnych zmianach, polegających na dostosowaniu zapisów wpf do zmian w uchwale budżetowej oraz zabezpieczeniu środków na wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych dla Miasta Puszczykowa (zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznawała się z projektem uchwały z druku nr 334 i w trakcie dyskusji nad nim pojawiła się sugestia konieczności sporządzenia koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie Puszczykowa. Z uwzględnieniem tej zmiany, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przy 7 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym". 
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 316 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 333a).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja omawiała projekt uchwały z druku nr 333, który został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach „za", 1 głosie „przeciw" i 2 głosach „wstrzymujących".
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że jego zadaniem należy poczekać z odwodnieniem ul. Mazurskiej do czasu sporządzenia koncepcji zagospodarowania wód opadowych dla Miasta, a chwilowo zastosować rozwiązanie tymczasowe (do czasu rozwiązania kompleksowego).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Dworcowej i Mazurskiej, którym bardzo zależy na znalezieniu rozwiązania zagospodarowania wód opadowych, które zalewają ich posesje.  
 
Radny Marek Barłóg uważa, iż należy pozostawić środki na odwodnienie ul. Mazurskiej, ale na razie wstrzymać się z finalizacją zadania do czasu sporządzenia opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych. W chwili obecnej należy znaleźć rozwiązanie doraźne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o pozostawienie środków na odwodnienie ul. Mazurskiej. Zaznaczył jednak, że ostateczne rozwiązanie zostanie podjęte po konsultacjach z fachowcami, ale pozostawione środki pozwolą na normowanie obecnej sytuacji wód opadowych.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował pozostawienie środków na odwodnienie ul. Mazurskiej.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 317 została przyjęta.
 
Ad 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
- zaproszenie do udziału w II Turnieju Minigolfa Samorządowców Powiatu Poznańskiego,
- pismo do Burmistrza (do wiadomości Rady Miasta) z uwagą do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (dot. możliwości powstania muzeum motoryzacji),
- pismo ws. dziur w nawierzchni i powstających kałuż przy Rynku (między Rynkiem a sklepem Społem),
- pisma Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa oraz Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny ze wskazaniem kandydatów do zespołu ds. studium,
- wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej,
- podziękowania od Rady Miejskiej w Mosinie za wparcie finansowe w zakupie lasera dla puszczykowskiego szpitala,
- pismo mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 36 do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wykonania inwestycji remontu tego budynku.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał powyższe pismo w całości, a następnie zwrócił się z zapytaniem do Rady Miasta o podjęcie decyzji czy Komisja Rewizyjna ma przystąpić do kontroli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wykonawca przeprowadził prace zgodnie z dokumentacją. Następnie jedna z rodzin wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w mieszkaniu (położenie innych paneli i płytek). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przyznał, że popełnił błąd wyrażając zgodę na dokonanie tych zmian przez najemców. Od tego momentu, najemcy przychodzili do Urzędu zgłaszając kolejne uwagi na temat fatalnego, ich zdaniem, wykonania remontu.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że razem z kilkorgiem radnych odwiedziła budynek po tym, jak mieszkańcy zaczęli się tam wprowadzać. Wiceprzewodnicząca wyraziła zdziwienie z powodu złożonego pisma mieszkańców. Jej zdaniem, zlecanie przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej nie jest uzasadnione.
 
Radny Paweł Rochowiak zapytał czy przeprowadzony był odbiór techniczny przed przekazaniem mieszkań.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca przeprowadził inwestycję zgodnie z projektem i dokumentacją.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie, pytając czy Komisja Rewizyjna ma przeprowadzić kontrolę wykonania inwestycji remontu budynku przy ul. Poznańskiej 36.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 9 głosów.
Wniosek o przeprowadzenie kontroli wykonania inwestycji remontu budynku przy ul. Poznańskiej 36 został odrzucony.
 
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odniósł się do odczytywanych na poprzedniej sesji (na której był nieobecny) wyjaśnień do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013. Wskazał, iż na odczytanych wyjaśnieniach nie było daty ani podpisu, a ponadto zostały przygotowane po 3 miesiącach od podpisania protokołu pokontrolnego, w którym Komisja przedstawiła Radzie swoje wnioski i wątpliwości. Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że na promocję wydatkowane są duże środki i trudno określić sposób ich finansowania (pewne sprawy powinny być załatwiane systemowo). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oczekuje podjęcia przez Radę decyzji ws. wydatków na promocję miasta.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, żeby powyższa sprawa trafiła na posiedzenia komisji.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że temat promocji zawsze jest podejmowany na posiedzeniach Komisji Edukacji Kultury i Sportu, ale - jak już wcześniej sugerowała - powinna się tym zająć także Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, ponieważ promocja nierozerwalnie związana jest z rozwojem miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał od kiedy miasto jest w posiadaniu dokumentacji budowalnej dot. modernizacji linii E59 z Poznania do Czempinia i jakie podjęto działania od 2012 roku, czyli momentu od kiedy zmieniły się normy hałasu, aby wynegocjować korzystne rozwiązanie ws. ekranów akustycznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pierwszą dokumentację otrzymał w 2014 r., ale dokumentacje dot. założeń wpływały do Urzędu w 2008 i 2009 roku.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że przy ul. Dworcowej naprzeciwko apteki są krzywe płytki chodnikowe.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na ul. Cichej i Sobieskiego trwają prace związane z zaopatrzeniem górnego Puszczykowa w energię elektryczną, a po ich zakończeniu wykonawca robót musi przywrócić stan pierwotny nawierzchni (chodnika).  
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy powstał ranking chodników.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że powstał ranking uwzględniający chodniki do naprawy w całości, ale na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia miejsc, gdzie chodniki zniszczone są fragmentarycznie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wymienił 10 ulic, przy których chodniki będą remontowane w pierwszej kolejności: Niezłomnych, Przecznica, 3 Maja, Berwińskiego, Jarosławska, Konopnickiej, Krańcowa, Niepodległości, Nowe Osiedle, Ratajskiego.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że dokonał dziś objazdu miejskich inwestycji i poinformował, że obecnie trwają prace remontowe w nowej siedzibie Gimnazjum nr 1. W budynku SP nr 1 do końca sierpnia potrwają prace adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby CAK. W bibliotece natomiast wykonywane są prace porządkowe, układanie książek, itp.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o zamieszczenie w „Echu Puszczykowa" informacji o wynikach przeprowadzonych ankiet dot. zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
 
Ad 11. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o udzielenie informacji nt. prac związanych z modernizacją linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o ustaleniach ze spotkania z mieszkańcami ws. prac związanych z modernizacją linii kolejowej:
 
  1. Sprawdzić czy prawnie można przywrócić termin opiniowania, skoro nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział jednak, że radca prawny wydał opinię, iż wystąpienie z inicjatywą przywrócenia terminu będzie bezowocne ze względu na fakt, że konsultacje społeczne w formie spotkania mieszkańców nie mają mocy prawnej.
  1. Wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewody Wielkopolskiego z pytaniem czy będzie możliwe zastosowanie nowych norm hałasu z 2013 roku (a odstąpienie od poprzednio stosowanych).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odpowiedź RDOŚ oraz Wojewody na powyższe zapytanie została umieszczona na stronie internetowej miasta.
  1. Wystosowanie prośby do Posła Arkadego Fiedlera o złożenie interpelacji do ministra infrastruktury.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że taka interpelacja została złożona.  
  1. Wysłane zostały dwa pisma do PKP ws.:
- utrzymania, przy udziale miasta Puszczykowa, przejazdu kolejowego przy ul. 3 Maja,
- dot. wjazdów na posesje przy ul. Marcinkowskiego, które usytuowane są od strony torów i przez tereny kolejowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgłasza się coraz więcej osób, mieszkających obok torów, którzy chcą ustawienia ekranów. W związku z powyższym, Wiceburmistrz zapowiedział przeprowadzenie ankiety wśród właścicieli posesji, które przylegają do terenów PKP z zapytaniem o ich opinię ws. ustawienia ekranów.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowo postulowało wspólną wizję lokalną z udziałem przedstawicieli Wojewody, RDOŚ i PKP oraz konieczność wykonania wizualizacji ustawienia ekranów akustycznych. Pani Gabriela Ozorowska podkreśliła, że mieszkańcy nie występują przeciwko całej inwestycji, a jedynie przeciw jej zbędnym punktom.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd nie posiada dokumentacji technicznej dot. wysokości peronów, ale zapowiedział, że zapyta o to podczas spotkania z kolejarzami.
 
Radny Piotr Bekas zapytał radcę prawnego czy możliwe jest cofnięcie się do etapu opiniowania i zmiana wydanej decyzji.
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że art. 156 Kpa mówi, że decyzja jest nieważna z mocy prawa, jeśli została wydana z naruszeniem prawa. Radca prawny dodał, że możliwe jest unieważnienie decyzji, jeśli przy jej wydawaniu nie zostały uwzględnione nowe normy (ale należy wnioskować o unieważnienie do organu wyższej instancji).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński uzupełnił, że RDOŚ brał nowe normy pod uwagę, zatem nie można w tym przypadku powołać się na art. 156 Kpa.
 
Podczas dalszej dyskusji, ustalono konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem wszystkich zaangażowanych w sprawę instytucji oraz otrzymania ważnego i aktualnego projektu dot. budowy ekranów akustycznych oraz wizualizacji.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że jej zdaniem ul. Mazurska, Grunwaldzka i Bałtycka powinny być budowane równocześnie; zapytała czy wnioski o przyznanie tytułów honorowych będą rozpatrywane jesienią; zgłosiła zbyt małą liczbę ławek w mieście; wyraziła pochwałę dla utrzymania zieleni (a zwłaszcza przycięcia zieleni na rondach).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nowe ławki są gotowe do zamontowania.
 
Ad 12. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 45. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
            Protokolant
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta