Protokół nr 46/14/VI 46. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 46/14/VI
46. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.46.14
 
Godz. rozpoczęcia:  17.00
Godz. zakończenia: 17:50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 46. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 12 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak, Macieja Stelmachowskiego i Małgorzaty Szczotki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił porządek obrad.
 
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o wykreślenie 5 punktu ponieważ nie łączy się on z sesją nadzwyczajną.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Radnego Piotra Bekasa o wykreślenie 5 punktu obrad.
Wynik głosowania: „za" -  5 głosów, „przeciw" - 6  głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek nie został przyjęty.
 
Radny Marek Barłóg chciał uzyskać informację dlaczego nie ma wolnych głosów.
 
Jak wyjaśnił Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podczas nadzwyczajnej sesji nie obowiązują wolne głosy.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco.
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 335).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 336). 
5. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium. 
6. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 335).
 
Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff w 2012 roku został podjęta Uchwała mająca na celu podzielenie Puszczykowa na okręgi. Zgodnie z kodeksem wyborczym przewiduje ona, że każda nowa ulica musi zostać przypisana. W czerwcu nadano dwie nowe nazwy ul. Zygmunta Janaszka oraz ul. Szpitalna a graniczną datą do zmian jest 21 sierpnia.
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 335).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr      została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 336). 
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff oznajmił, że uzasadnienie jest podobne do poprzedniego, ul. Zygmunta Janaszka należy do obwodu nr 1, natomiast ul. Szpitalna znajduje się w obwodzie nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 336). 
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr       została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz chciał uzyskać informację czy głosując nad projektem oświadczenia Radni będą musieli podać kto będzie występować z ramienia Rady Miasta.
 
Jak wyjaśnił Mecenas Szymon Muszyński nie ma potrzeby aby wyznaczać osoby z imienia i nazwiska.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyraził opinię iż w zespole powinny być osoby, które wyrażą wolę mieszkańców, zapoznają się ze studium oraz wysuną punkty potrzebne do przeanalizowania.
 
Radny Marek Barłóg miał zastrzeżenie co do paragrafu 4, zasugerował aby zespół sam wybrał przewodniczącego pomiędzy sobą.
 
Jak wyjaśnił Przewodniczący Janusz Szafarkiewicz zamysł jest tylko aby powołać zespół ale oczywiście powinien być w nim przedstawiciel Urzędu.
 
Radny Paweł Rochowiak wnioskował aby ustalić termin do którego należy podać skład zespołu oraz termin do kiedy zespół przedstawi oświadczenie końcowe i wnioski.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował aby dziś wybrać przewodniczącego a on sam dobierze członków zespołu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wysunął swoją kandydaturę oraz oznajmił, że możliwość wyboru Radnych do zespołu  będzie możliwa na kolejnej sesji 16 września.
 
Mecenas Szymon Muszyński oznajmił, że to życzenie mieszkańców aby powstał taki zespół a w statucie jest punkt, że Rada może wyrażać wolę poprzez złożenie oświadczenia.
 
Radny Piotr Bekas przypomniał, że projekt studium przygotowują pracownicy Urzędu, zespół powinien powołać Burmistrz a projekt musi zostać przygotowany przez fachowców. Radny oznajmił, że przecież każdy mieszkaniec ma prawo zwrócić się ze swoimi uwagami.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak oznajmiła, że projekt studium jest przygotowany.
 
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że jest za powołaniem takiego zespołu ponieważ będzie on mobilizować do konkretnej pracy różnych zespołów a nagłośnienie tej sprawy zmobilizuje mieszkańców do działań.
 
Radny Marek Barłóg poinformował, że to on chciał podejść szerzej do sprawy studium.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Pani Alina Stempniak poinformowała, że projekt nie może zostać wyłożony ponieważ najpierw musi zostać skierowany do uzgodnień.
 
Przewodniczący Janusz Szafarkiewicz poinformował, że każdy kto się zgłosi może uczestniczyć w pracach zespołu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium został przyjęty.
 
Ad 6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 16 września.
O godz. 17.50 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 46. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
/-/ Karolina Janton-Małecka
           Protokolant
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta