Protokół nr 46/18/VII 46. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 16 października 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 46/18/VII
46. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 16 października 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.46.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 20:00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 46. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ze względu na brak opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęcie powyższej uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miasta nie jest możliwe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 45/18/VII z dnia 25 września 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1 (druk nr 378).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B (druk nr 376).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 375).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 381).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/18/VII z dnia 25 września 2018 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 45/18/VII z dnia 25 września 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymały się" - 2.
Protokół nr 45/18/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1 (druk nr 378).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, informując, że wszystkie złożone uwagi zostały negatywnie rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła oraz omówiła szczegółowo wszystkie uwagi, które wpłynęły do projektu planu. Pani Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała również o drobnych korektach naniesionych w projekcie uchwały. Jak wyjaśniła zmiany w żaden sposób nie wpływają na treść uchwały, stanowią jedynie poprawniejszą formę zapisów. Dzięki temu nie będą budziły wątpliwości Wojewody Wielkopolskiego.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że przedstawiony plan jest w głównej mierze dziełem mieszkańców, którzy licznie uczestniczyli w dyskusjach publicznych. Projekt planu jest, więc wynikiem współpracy oraz troski mieszkańców o przyszłość tego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz w drodze wyjątku udzieliła, w tym punkcie obrad sesji Rady Miasta, głosu mieszkańcowi Panu Leszkowi Pobojewskiemu.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że przedstawiony projekt planu jest niezwykle ważny dla tej części miasta. Wyraził zadowolenie z dbałości władz miasta o zgodność uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, czego nie zapewniono podczas uchwalania planu dla rejonu ul. Moniuszki. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że jego zdaniem powyższy plan nie powinien być przyjmowany podczas ostatniej sesji Rady Miasta obecnej kadencji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przerwała wypowiedź pana Leszka Pobojewskiego, informując, że termin podjęcia uchwały wynika z procedury planistycznej. Uchwalenie omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w interesie wszystkich mieszkańców.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz, aby przestrzegać Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa i udzielać głosu mieszkańcom w stosownym punkcie obrad sesji Rady Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że udzieliła głosu panu Leszkowi Pobojewskiemu w drodze wyjątku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przystąpiła do głosowania nad uwagami wniesionymi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. termin składania uwag do 24 września 2018 r. (załącznik nr 2 Rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1).
 
Uwaga nr 1.1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.1.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" -  1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.1
 
Uwaga nr 1.2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.2.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.2.
 
Uwaga nr 2.1
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.1.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.1.
 
Uwaga nr 2.2
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.2.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.2.
 
Uwaga nr 2.3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.3.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymał się" - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.3.
 
Uwaga nr 2.4
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.4.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.4.
 
Uwaga nr 2.5
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie, pytając, kto jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.5.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" -  1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.5.
 
Sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza został zaakceptowany przez Radę Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1 (druk nr 378).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Uchwała Nr 357 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B (druk nr 376).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt powyższej uchwały, informując, że projekt planu z uwagi na różne funkcję i planowane przeznaczenie terenów, które mogą powodować wydłużenie prac planistycznych, zostanie opracowywany w dwóch etapach A i B. Pani Alina Stempniak dodała, że przystąpienie do opracowania powyższego planu jest rezultatem dwóch wniosków złożonych do Urzędu Miejskiego o ustalenie warunków zabudowy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B (druk nr 376).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 358 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 375).
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, informując, że kapituła, zgodnie z nowym regulaminem, przyznała 54 wyróżnienia w postaci nagród finansowych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że zgodnie z nowym regulaminem kapituła przyznała za osiągnięcia na poziomie szkolnym wyróżnienia w postaci dyplomów. Dzięki czemu uczniowie, którym przyznano Nagrodę Rady Miasta otrzymali wyższe gratyfikacje pieniężne.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowana ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 375).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 359 została przyjęta.
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, informując, że realizacja tego zadania kontynuowana będzie w przyszłym roku.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 360 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że został on szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Pan Karol Majewski powiedział, że sprawianie pogrzebów osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy wynikającym art. 44 z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 361 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że zasady odpłatności za pobyt osób bezdomnych w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia zostały szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 362 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 381).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt powyższej uchwały, informując, że jej podjęcie wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 381).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymały się" - 2.
Uchwała Nr 363 została przyjęta.
 
O godzinie 18:00 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:15.
 
Z przerwy w obradach na salę nie wrócił radny Łukasz Grzonka oraz radny Władysław Hetman (obecnych 12 radnych).
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
O godzinie 18:17 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka oraz radny Władysław Hetman (obecnych 14 radnych).
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących wydarzeniach oraz pismach, które wpłynęły do Rady Miasta:
 • W dniu 27września br. odbył się Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus", podczas którego wręczono honorowy tytuł Miasta Puszczykowa - Zasłużony dla Miasta Puszczykowa.
 • W dniu 14 października br. odbył się I Rowerowy Rajd Retro z okazji 100.rocznicy odzyskania niepodległości.
 • W dniu 5 października br. wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej wPoznaniu z dnia 25 września br. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 • W dniu 5 października br. wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Puszczykowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa z I półrocze 2018 r.
 • W dniu 8 października br. wpłynęło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Poznań-Wilda wPoznaniu na uchwałę nr 41/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Postępowanie sądowoadministracyjne zostało umorzone.
 • W dniu 10 października br. wpłynęło Pismo z Kancelarii Adwokackiej dotyczące niepodejmowania uchwały w sprawie ouznanie drzewa rosnącego na działce wPuszczykowie pomnikiem przyrody.
 • W dniu 16 października br. otrzymała korespondencję (e-mail) od radnej Agaty Wójcik w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej wPuszczykowie.
 
Ponadto przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła sprawę mieszkańca Puszczykowa dotyczącą jego wniosku w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Fiołkowej.
 
W związku z otrzymaną wiadomością od radnej Agaty Wójcik przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zajęcie stanowiska przez Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusza Borowskiego.
 
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusz Borowski odpowiedział na uwagi zawarte w przedstawionym piśmie, informując, między innymi, iż Straż Miejska w Puszczykowie od 2016 roku pracuje w trzyosobowym składzie, co znacząco wpływa na jej efektywność oraz rytm funkcjonowania. Jak podkreślił Pan Dariusz Borowski telefon alarmowy Straży Miejskiej jest odbierany przez całą dobę. Wszystkie informacje dotyczące statystyk oraz działań prowadzonych przez Straż Miejską w Puszczykowie są przedstawione w comiesięcznych sprawozdaniach na sesję Rady Miasta.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Agata Wójcik zapytała o erratę do składów list wyborczych dołączonej do ostatniego numeru Echa Puszczykowa, skąd znalazło się w niej tyle nieścisłości dotyczących komitetów wyborczych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff potwierdził, że w ostatnim numerze „Echa Puszczykowa" znalazło się kilka błędów, które należało poprawić, dlatego taka errata musiała się pojawić. W imieniu wydawcy „Echa Puszczykowa" przeprosił za zaistniałą sytuację oraz wyjaśnił, że wszystkie osoby, których błędne informacje dotyczyły zostały przeproszone.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie przez radcę prawnego Sylwię Schulze rozstrzygnięcia sądu w sprawie skargi mieszkańców na uchwałę nr 180/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark 2,3 - etap B.
 
Radca prawny Sylwia Schulze poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 20 września br. oddalił skargę mieszkańców. Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna. Radca prawny Sylwia Schulze przypomniała również poszczególne etapy toczącego się w tej sprawie postępowania i przestawiła uzasadnienie wydanego wyroku.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy Urząd Miejski planuje przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że od kilku lat takie naprawy wykonywane są systematycznie z nadwyżek środków przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że naprawa ścieżki rowerowej zostanie przeprowadzona w ramach dostępnych środków.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, kiedy utwardzony zostanie grunt należący do PKP znajdujący się wzdłuż peronu na dworcu w Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd Miejski wystąpi o przekazanie terenów, które nie będą wykorzystywane przez PKP. Wtedy będzie możliwe przeznaczenie środków z budżetu miasta na utwardzenie tego fragmentu drogi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ustalone zostały już stawki za korzystanie z Zielonego Targu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego oraz, czy władze miasta planują opracowanie stosownego regulaminu, aby zgodnie z przeznaczeniem służył handlowi świeżymi warzywami i owocami, a także organizacji imprez i festynów, np. „Zielonym do góry".
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że główną opłatą za korzystanie z Zielonego Targu będzie opłata targowa w wysokości 15 zł za dzień. Jak podkreślił skarbnik Piotr Łoździn planowana opłata za dzierżawę będzie wielokrotnie niższa. Regulamin zostanie opracowany przez Urząd Miejski.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Głos zabrał mieszkaniec Przemysław Tabaka, który zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Andrzeja Balcerka, Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiety Bilczewskiej, Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusza Borowskiego, czy etyczne jest zajmowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej przez Straż Miejską oraz uniemożliwianie, w sposób niekulturalny, skorzystania z tego miejsca osobie do tego uprawionej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała, że parkowanie pojazdu nieuprawionego w miejscu dla osoby niepełnosprawnej jest bardzo nieetyczne. Miejsce to przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem Straży Miejskiej jest między innymi czuwanie, aby korzystały z nich tylko uprawnione podmioty.
 
Wobec powyższego pan Przemysław Tabaka zapytał, czy Straż Miejska ma prawo korzystać z miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała, że Straż Miejska nie ma prawa korzystać z takiego miejsca.
 
Pan Przemysław Tabaka powiedział, że skierował w tej sprawie pismo do Burmistrza Andrzeja Balcerka. W udzielonej odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie widzi uchybień w pracy strażników Straży Miejskiej. Wobec powyższego, mieszkaniec złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pan Przemysław Tabaka zapytał Komendanta Straży Miejskiej, przeciwko komu Straż Miejska skierowała sprawę do sądu.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że toczy się postępowanie sądowe w stosunku do strażnika Straży Miejskiej w Puszczykowie w sprawie o zaparkowanie pojazdu w miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Wyrok sądu jeszcze w tej sprawie nie zapadł.
 
Pan Przemysław Tabaka powiedział, że pomimo skierowanych w stosunku do jego osoby oskarżeń przez Straż Miejską wyrok sądu był uniewinniający. Jednocześnie Pan Przemysław Tabaka podkreślił, że w stosunku do strażników Straży Miejskiej Burmistrz powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne z uwagi na niedopełnienie obowiązków służbowych. Pan Przemysław Tabaka dodał, że sprawa ta ma dla niego charakter osobisty oraz niezwykle emocjonalny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła swoje ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji oraz powiedziała, że ma nadzieję, iż sprawa zostanie wyjaśniona. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła również, aby takie sprawy w przyszłości przedstawiać Komisji Spraw Społecznych.
 
Pan Piotr Szymański przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo zabrał głos w sprawie konieczności wspólnego działania mieszkańców Puszczykowa, stowarzyszeń oraz władz miasta przeciwko zapisom wyłożonego do publicznego wglądu projektowi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, między innymi dotyczącym utworzenia strefy aktywności gospodarczej w Rogalinie oraz przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat ten został omówiony podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz, że osobiście zwracała się z prośbą o składanie przez radnych oraz mieszkańców uwag do przywołanego projektu studium.
 
Pan Piotr Szymański powiedział również o konieczności rozważenia przez przyszłą Radę Miasta zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w kwestii dofinansowania inwestycji budowy ronda na zbiegu ul. Dworcowej, ul. C. Ratajskiego oraz ul. Nadwarciańskiej, ponieważ słyszał, że inwestycja nie zostanie zrealizowana z uwagi na brak poparcia władz miasta i brak woli jej dofinansowania już na etapie projektowania. Pan Piotr Szymański zapytał, czy przedmiotowa inwestycja zostanie sfinansowana wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Miasto Puszczykowo wielokrotnie informowało mieszkańców, że planowane jest utworzenie ronda w przedstawionej lokalizacji. Na wykonanie dokumentacji została zabezpieczona kwota w wysokości 50 tys. zł. W związku z powyższym, skarbnik Piotr Łoździn zapytał pana Piotra Szymańskiego, skąd posiada i dlaczego rozpowszechnia fałszywe informacje, które wprowadzają mieszkańców w błąd. 
 
Pan Piotr Szymański odpowiedział, że nie powie skąd ma takie informacje. Zwrócił natomiast uwagę na wysłuchaną z niepokojem informację, że wzdłuż ul. Nadwarciańskiej planowane jest utworzenie pasa technicznego, co jest niezgodne z ideą ograniczania ruchu na ulicach Miasta Puszczykowa. Pan Piotr Szymański zapytał o plany władz miasta w tej kwestii.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że informacja ta stanowi jedynie rekomendację Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która dotyczy projektu uchwały o przystąpieniu do planu. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że jest to etap procedury planistycznej, a przedstawiona informacja stanowi jedynie spostrzeżenie Komisji.
 
Głos zabrała mieszkanka Alicja Fokkens, która zadała następujące pytania Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi:
 • Kto zaprojektował ławeczki na Zielonym Targu, gdyż są one niefunkcjonalne. Ławeczki zostały również źle zamontowane i wątpliwym jest, że ktoś będzie wokół nich sprzątał.
 • Czy na terenie Zielonego Targu zostaną zasadzone drzewa, gdyż w projekcie przedstawionym w „Echu Puszczykowa" ich nie było.
 • Poprosiła o podanie podczas sesji nowej Rady Miasta VIII kadencji do publicznej wiadomości wysokości zadłużenia Miasta.
 • Jaka jest powierzchnia gruntów przejętych od osób prywatnych na drogi publiczne.
 • Jaka jest kwota niezaspokojonych roszczeń z tego tytułu dla osób prywatnych, które oddały grunty pod drogi publiczne oraz, czy kwota tych roszczeń została uwzględniona wzadłużeniu Miasta.
 • W jaki sposób władze miasta zamierzają zaspokoić roszczenia właścicieli tych gruntów.
 • Dlaczego pewne grunty na drogi miasto wykupuje, a inne nie. Takie działania wpływają bowiem na stwarzanie sytuacji konfliktowych wśród mieszkańców.
 • Jaka korzyść wynika dla miasta z realizacji ul. Brata Józefa Zapłaty, która stanowi drogę dojazdową do jednej nieruchomości tj. hotelu „Wielspin".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o częściowe udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkanki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wykonany został osobny plan zagospodarowania tego terenu, który jest w trakcie realizacji. Projekt przewiduje również montaż lamp oraz straganów zaprojektowanych w ten sposób, aby pasowały do ławeczek. Wykonany został również projekt zieleni, który przewiduje nasadzenia w postaci krzewów i drzew. Inwestycja ta nie została jeszcze zakończona, znajduje się w trakcie realizacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił odpowiedzi na uwagi dotyczące przejętych przez miasto gruntów prywatnych pod drogi. Ich powierzchnia wynosi ok. 250 m2. W związku z toczącymi się w tej sprawie postępowaniami miasto będzie zobowiązane wypłacić odszkodowania dla osób prywatnych w kwocie około 300 tys. zł. Ponadto Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ta informacja zawarta jest każdorazowo w sprawozdaniach oraz bilansach na temat stanu budżetu. Są one dostępne na stronie internetowej miasta i każdy mieszkaniec, przy odrobinie chęci, ma możliwość zapoznania się z nimi.
 
Mieszkaniec Zbigniew Ziółkiewicz przedstawił przebieg korespondencji z Urzędem Miejskim trwający od 2014 roku w sprawie wniosku mieszkańców ul. Fiołkowej o ustawienia znaku ograniczenia prędkości. Podobny znak na terenie miasta znajduje się na ul. Wspólnej oraz ul. Jeździeckiej. Pan Zbigniew Ziółkiewicz przedstawił odpowiedzi, które otrzymał z Urzędu Miejskiego informujące, iż oznakowania takiego nie stosuje się drogach gruntowych, gdyż nie stanowi ono znaku w rozumieniu przepisów prawa drogowego.
 
Wobec krzyków mieszkańca przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zachowanie powagi obrad sesji oraz udzielenie odpowiedzi na uwagi mieszkańca.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że żałuje, że Pan Zbigniew Ziółkiewicz osobiście nie przyszedł z tym problemem do Urzędu Miejskiego, gdzie byłaby możliwość przeprowadzenia rozmowy w sposób spokojny i kulturalny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wszyscy, którzy uczestniczyli w spotkaniach dotyczących oznakowania na terenie Miasta otrzymali informację, że musi być ono zgodne z obowiązującymi przepisami i miasto ma obowiązek stosowania się do nich. Ponadto wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że Starostwo Powiatowe zatwierdziło nowy projekt organizacji ruchu, który będzie realizowany w całym mieście.
 
Mieszkaniec Władysław Najderek zgłosił uszkodzenie płytek chodnikowych na ul. Niepodległości na wysokości przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" oraz sklepu „Arturo".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tej sprawie zostały złożone wnioski do budżetu miasta na rok 2019 przez radną Alfredę Brączkowską.
 
Wobec braku dalszych uwag, głos zabrała przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, która w związku z zakończeniem VII kadencji Rady Miasta Puszczykowa złożyła podziękowania mieszkańcom, którzy obdarzyli ją swoim zaufaniem, radnym Rady Miasta Puszczykowa oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przez te wszystkie lata starała się sprawować powierzoną jej funkcję najlepiej jak potrafiła oraz w zgodzie z własnym sumieniem. Na zakończenie życzyła Miastu, aby rozwijało się w harmonii, zgodnie z duchem czasu, ale przede wszystkim w zgodzie z potrzebami mieszkańców z poszanowaniem środowiska oraz natury.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała w imieniu radnych przewodniczącej Rady Małgorzacie Hempowicz oraz wszystkim przewodniczącym komisji Rady Miasta.
 
Głos zabrał Burmistrz Andrzej Balcerek, który podziękował przewodniczącej Rady Miasta Małgorzacie Hempowicz, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Tomaszowi Potockiemu, a także wszystkim radnym VII kadencji Rady Miasta. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sposób działania obecnej Rady Miasta był niezwykle merytoryczny, co znalazło przełożenie w rozwoju naszego miasta. Wyraził nadzieję, że kolejna Rada Miasta będzie kontynuowała prowadzone działania, gdyż wszystkim nam zależy na tym, aby Miasto Puszczykowo rozwijało się nie tracąc swojego charakteru.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek wręczył kwiaty oraz upominek przewodniczącej Rady Małgorzacie Hempowicz.
 
W ramach uroczystego zakończenia VII kadencji Rady Miasta przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz oraz Burmistrz Andrzej Balcerek wręczyli kwiaty i upominki wszystkim radnym
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godzinie 20.00 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 46. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz