Protokół nr 5/15/VII 5. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0002.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:55
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność Radnego Łukasza Grzonki; usprawiedliwiona nieobecność Radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 3/14/VII z 9 grudnia 2014 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 4/15/VII z 20 stycznia 2015 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 25).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 20).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 23a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 24).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3/14/VII z 9 grudnia 2014 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione a projekt protokołu został poprawiony i przesłany Radzie Miasta. Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 3/14/VII z 9 grudnia 2014 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 3/14/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 4/15/VII z 20 stycznia 2015 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione a projekt protokołu został poprawiony i przesłany Radzie Miasta. Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 4/15/VII z 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 4/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 25).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w związku z pojawiającymi się poprzednio wątpliwościami dot. projektu planu ochrony dla WPN, temat jest omawiany ponownie. W dniu 10 lutego odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele WPN - Adam Kaczmarek (Dyrektor), Krzysztof Kanas (Z-ca Dyrektora), Małgorzata Górna (specjalista ds. ochrony przyrody) oraz przedstawiciele samorządu Puszczykowa - Andrzej Balcerek (Burmistrz), Jakub Musiał (Przewodniczący Komisji Rozwoju), Małgorzata Hempowicz (Przewodnicząca Rady Miasta).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dyrekcji WPN zostały przedstawione uwagi Radnych, które w większości zostały rozpatrzone pozytywnie (pismo WPN z informacją o uwzględnieniu uwag stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że wszystkie uwzględnione uwagi Radnych, które dotyczyły projektu planu ochrony, zostały do niego wprowadzone. Pozostałe sprawy, które się bezpośrednio do planu ochrony nie odnoszą, zostały uzgodnione i są możliwe do realizacji.
 
Odnosząc się do pisma WPN, Radny Filip Ryglewicz zapytał o pkt 6, dotyczący liczby rowerzystów na ścieżkach.
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek wyjaśnił, że dopuszczalna liczba rowerzystów dotyczy 1 km długości szklaku (a nie 1 km kwadratowego).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał czy do trasy po WPN pn. „Aktywna Trójka" (tj. biegi, nordic walking i narciarstwo biegowe) można włączyć również rowery.
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek odpowiedział, że w tej sprawie należy rozmawiać z gminą Mosina, która jest organizatorem tej trasy oraz dodał, że z doświadczenia wie, że zazwyczaj szlaki rowerowe poniekąd wykluczają pieszych, dlatego raczej tworzy się osobne ścieżki.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przyznał, że trasa „Aktywnej Trójki" była tworzona dla trzech aktywności pieszo-biegowych, natomiast szklaki rowerowe można poprowadzić po innych ścieżkach.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że w Parku istnieją ścieżki rowerowe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Radna Alfreda Brączkowska występowała w imieniu grupy rowerzystów, uprawiających tzw. kolarstwo grawitacyjne (downhill), którzy chcieliby trenować na terenie WPN.
 
Pan Łukasz Stachowiak reprezentujący grupę kolarzy z Mosiny oraz poznański klub Gravity Racing, zapytał czy można wydzielić jakiś teren, na którym można by uprawiać tę dyscyplinę.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że już wcześniej Park uzgodnił taki teren w miejscu po były gliniankach (od strony ul. Skrzyneckiej), ale należy jeszcze wystąpić o pozwolenie do gminy Mosina, na której obszarze znajduje się wskazane miejsce.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że samorząd Puszczykowa wesprze sportowców w rozmowach z samorządem mosińskim.
 
Na prośbę Radnego Władysława Hetmana, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek wskazał miejsca, w których można zbierać runo leśne.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy można przenieść tzw. „grzybek" (z ul. Cienistej/Podleśnej) nad Wartę w okolice np. Leśnego Ośrodka Szkoleniowego.
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek wyraził zgodę na przeniesie, ale pod warunkiem, że Urząd zrobi to na własny koszt.
 
O godz. 17:24 do obradujących dołączył Radny Łukasz Grzonka (obecnych 14 radnych).
 
Radna Małgorzata Szczotka podziękowała dyrekcji WPN za otwartość i wolę współpracy oraz podkreśliła, że wiele z postulatów mieszkańców zostało spełnionych. Radna zauważyła, że obecnie realizacja większości z ustaleń, będzie leżała po stronie Urzędu oraz wyraziła nadzieję, że Burmistrz będzie na bieżąco informował o podejmowanych działaniach.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, które z gmin zaopiniowały projekt planu ochrony WPN.
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek odpowiedział, że projekt planu ochrony został zaopiniowany przez wszystkie gminy z wyjątkiem Mosiny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 20 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała przedstawicielom Parku za przybycie oraz wyraziła nadzieję na owocną współpracę.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek wyraził podziękowania oraz powiedział, że Park jest otwarty na potrzeby ludzi i samorządów, a przede wszystkim na potrzebę rozmów i osiąganie consensusu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 20).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że uchwała dotycząca współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest jest podejmowana corocznie od wielu lat. W tym roku na realizację programu przeznacza się kwotę 7 000 zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota nigdy nie jest w pełni wykorzystana, co oznacza, że wszystkie wnioski rozpatrywane są pozytywnie i mieszkańcy mogą bezpłatnie usunąć azbest.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 21 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 23a).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że szczegółowo był on omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt uchwały dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (ponieważ miasto nie prowadzi przedszkola publicznego), w sytuacji gdy liczba miejsc w oddziale jest mniejsza od liczby zgłoszeń. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyraził nadzieję, że takie sytuacje w Puszczykowie nie będą się pojawiały, niemniej jednak gminy są zobowiązane określić kryteria poprzez uchwałę Rady.
 
Radny Łukasz Grzonka zadał pytanie odnośnie ostatniego kryterium - czy jeśli oboje rodzie rozliczają podatek dochodowy w Puszczykowie, to punkty się podwajają.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że punkty się nie dublują.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że po burzliwej dyskusji oraz przyjęciu drobnych poprawek, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 22 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 24).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach, konieczna jest zmiana statutu puszczykowskiej biblioteki z 2002 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zmiany w zapisach, które dotyczą:
- nazwy (na: Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie),
- wyposażenia Biblioteki (umowa dzierżawy),
- adresu,
- sposobu powoływania dyrektora i możliwości ustalenia zastępcy dyrektora,
- sposobu rozliczania się Biblioteki.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała co oznacza zapis w §2 ust. 3, tj. „Wyraża się zgodę na pobieranie przez Bibliotekę pożytków z przekazanych lokali".
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zapis dotyczy opłat z najmu oraz opłat za prowadzone w salach zajęcia.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że po burzliwej dyskusji (projekt omawiany był na dwóch posiedzeniach) oraz po uzyskaniu wyjaśnień, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 23 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Komisja Mieszkaniowa powołana w celu rozpatrywania wniosków o przydział mieszkania, składa się z 5 osób, tj. przedstawicieli Caritasu, MOPS-u, Urzędu i  Rady Miasta.
W związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, konieczne jest powołanie nowego członka spośród Rady Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. odwołania członka Komisji Mieszkaniowej. 
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 24 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że spośród swego grona, Komisja jednogłośnie wybrała Radną Agatę Wójcik na członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania członka Komisji Mieszkaniowej (z kandydaturą Radnej Agaty Wójcik).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 25 została przyjęta.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, którym wzywają do wyjaśnień dot. wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że od ok. miesiąca RIO podnosi, iż powinna występować spójność między pozycjami w 1 i 2 załączniku wieloletniej prognozy finansowej, z czym nie zgadzają się samorządy. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że złożone zostały stosowne wyjaśnienia a w dniu jutrzejszym odbędzie się kolegium RIO, na którym będzie obecny.
- wniosek o zmianę w mpzp (przekazane do Komisji Rozwoju),
- pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Jakuba Musiała, w którym przedstawiona została historia prac nad mpzp i apel o kontynuowanie prac nad studium w gronie powołanego do tego zespołu,
- informacja nt. szkolenia dla radnych, które odbędzie się 6.03.2015 o g. 15:00 w Urzędzie,
- gratulacje wyboru na funkcję Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymanej propozycji prenumeraty kwartalnika Vademecum radnego za 190 zł na rok.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd prenumeruje dwutygodnik „Wspólnota", który również pozostaje do dyspozycji Radnych.
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię kosztów utrzymania cmentarza, które wynosi 47 tys. zł roczne, z czego w 2014 r. wywóz śmieci wyniósł prawie 30 tys. zł. Radna powiedziała, że w wielu miejscowościach, w których nie ma cmentarza komunalnego, gminy partycypują w kosztach utrzymania cmentarza parafialnego oraz dodała, że w komentarzach do ustawy można znaleźć zapisy, iż gminy mają obowiązek współfinansowania. Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy miasto może partycypować w kosztach albo pomóc w inny sposób, np. poprzez wynegocjowanie niższych opłat z firmą, wywożącą śmieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami spowodowała, że parafie administrujące cmentarzami mają sporo problemów, ponieważ jej zapisy nie pozwalają gminie na partycypację w kosztach utrzymania cmentarzy. Związek Międzygminny „CZO - Selekt" wyłączył cmentarze z systemu gospodarowania odpadami, co oznacza, że zarządca cmentarza decyduje o sposobie wywozu odpadów i wyboru firmy (warunkiem jest posiadanie przez firmę koncesji na wywóz odpadów). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie można jedynie, wspólnie z proboszczem, zrewidować podpisaną umowę i sprawdzić czy nie zawiera niekorzystnych zapisów. Wiceburmistrz dodał, że na cmentarzu można także wprowadzić selekcję odpadów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o wycinkę drzew wzdłuż torów kolejowych oraz powiedziała, że jak wynika z doniesień prasowych, PKP zerwała umowę z wykonawcą robót związanych z modernizacją linii kolejowej na trasie Czempiń-Poznań.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do Urzędu wpłynął wniosek o wycinkę drzew wzdłuż torów kolejowych, który następnie został wycofany i przedłożony w Starostwie. Obecnie Starosta podejmuje decyzje dotyczące wycinki, niemniej jednak udało się uzyskać zgodę na udział w wizji lokalnej, w której uczestniczył pracownik Urzędu oraz przedstawiciel WPN. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jak wynika z udzielonych informacji, wycince podlegają wszystkie drzewa w pasie 15 m od torów. Urząd wnioskował o zachowanie niektórych drzew w okolicach puszczykowskich dworców, ze względu na ich walory przyrodnicze.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd nie został poinformowany o sprawie zerwanej umowy PKP z wykonawcą (o sprawie wiadomo jedynie z prasy).
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Łukasza Grzonki dotyczące punktów z hazardem, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podczas spotkania z Wojewodą Wielkopolskim poruszana była sprawa nielegalnych punktów z hazardem (Burmistrz przekazał Radnym broszury dotyczące omawianej prawy), które mogą być kontrolowane jedynie przez służby celne.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Komendant Komisariatu Policji pan Konrad Domino poinformował, że punkty były kontrolowane pod kątem ewentualnej sprzedaży nielegalnych środków odurzających i handel takimi środkami nie został stwierdzony. Burmistrz dodał, że niebawem mają zostać przeprowadzone przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu i Izbę Celną kontrole punktów z hazardem.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał czy można już rozpocząć naprawy dróg.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od najbliższego poniedziałku rozpoczną się prace, polegające na wyrównywaniu oraz zamiataniu ulic (umowy na łatanie dziur masą bitumiczną są podpisane).
 
Ad 14. Wolne głosy.
Głos zabrał Radny Powiatu Poznańskiego pan Tomasz Pawłowski, który przedstawił swoją osobę oraz podziękował za otrzymane głosy. Następnie dodał, że zamierzał podziękować na łamach „Echa Puszczykowa", ale mimo trzech wysłanych e-maili w tej sprawie, nie otrzymał żadnej odpowiedzi.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przed wyborami pan Tomasz Pawłowski ogłaszał się w gazecie komercyjnej, więc w tej samej gazecie mógł zamieścić podziękowania. Burmistrz zapowiedział, że wyjaśni zgłoszoną sprawę.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 18:55 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta