Protokół nr 6/19/VIII 6. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.6.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 18:26
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 6. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Krzysztofa Paszkowskiego oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktów:
 • 16.Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul.Cyryla Ratajskiego 6.
 • 17.Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul.Poznańskiej 34.
 • 18.Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 16. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 17. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 18. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/19/VIII z dnia 26 lutego 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
 16. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
 17. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 18. 18.  Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 5/19/VIII z dnia 26 lutego 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 5/19/VIII z dnia 26 lutego 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 5/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że wyjątkowo udziela głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszkowi Pobojewskiemu.
 
Pan Leszek Pobojewski podziękował przewodniczącemu za udzielenie głosu i zapytał, czy teren wskazany w projekcie uchwały jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że omawiana część nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap A, zatwierdzonym uchwałą nr 178/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 2KD-D.
 
Pan Leszek Pobojewski zapytał o treść uzasadnienia, w którym można przeczytać, że „nabycie przedmiotowej działki jest dla Miasta ważne ze względów bezpieczeństwa, umożliwi, bowiem poprawę widoczności na skrzyżowaniu ul. Solskiego i Moniuszki, a także zapewni dodatkowo dostęp do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przyległej, który się o taki dostęp ubiega". Pan Leszek Pobojewski, jako osoba mieszkająca od trzech lat w sąsiedztwie tego obszaru stwierdził, że nigdy nie zauważył tam stłuczki oraz zapytał, czy nie rozważano innych możliwości zapewnienia właścicielowi nieruchomości przyległej dostępu do drogi publicznej.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że przygotowany projekt uchwały służy realizacji zapisów prawa miejscowego. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przyległej jest tylko dodatkową sprawą i choć istnieją inne możliwości jego zapewniania, to w pierwszej kolejności skupiono się na realizacji zapisów prawa i wykupie terenu przeznaczonego pod drogę publiczną. Dodatkowa korzyścią proponowanej zmiany jest poprawa widoczności na skrzyżowaniu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 58/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 59/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 60/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70 z uwzględnieniem autopoprawki polegającej na dołączeniu załącznika graficznego do druku).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 61/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił:
 • projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59 zautopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj.Dz.U.z2019 r. poz. 506 ze zm.),
 • projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60 zautopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj.Dz.U.z2019 r. poz. 506 ze zm.),
 • projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61 zautopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj.Dz.U.z2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 62/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 63/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 64/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 65/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, ile w Puszczykowie jest zbiorników bezodpływowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest ich ok. 120.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 66/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju radny Jan Łagoda złożył wniosek o uzupełnienie projektu uchwały, który został uwzględniony.
 
W imieniu burmistrza skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do załącznika projektu uchwały polegającą na uzupełnieniu w dziale IV. Opis działalności Miasta pkt. 3 Oświata ppkt b, by brzmiał „wyniki egzaminów klas VIII, wskaźnik EWD" oraz pkt 7 ppkt a, by brzmiał „syntetyczny opis realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, programu gospodarki niskoemisyjnej oraz programu ochrony środowiska".
 
Radny Jan Łagoda podziękował za uwzględnienie jego wniosku o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 67/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
 
Radny Jan Łagoda wniósł wykreślenie powtarzającego się słowa w § 36 ust. 9 projektu Statutu Miasta Puszczykowa „Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskich inicjatyw obywatelskich określa odrębna uchwała Rady"
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że treść przytoczonego zapisu została skorygowana, aby brzmiał on następująco „Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych określa odrębna uchwała Rady".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 68/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69 z autopoprawką polegającą na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 85503 wprowadzono dotację budżetu państwa w kwocie 200 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny.
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 85503 wprowadzono, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, wydatki w kwocie 200 zł.
2) W zadaniach majątkowych: w zadaniu „Program budowy i modernizacji dróg..." w wyszczególnieniu dodano ulicę Sobieskiego; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4." na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4."; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22" na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22"; dodano w wyszczególnieniu w drogach publicznych powiatowych „zwrot niewykorzystanej dotacji". 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 69/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:39  przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:56.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
Przedstawiciel Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Guziałek poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 11, „wstrzymało się" - 0.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał głosowanie i zarządził jego reasumpcję po odczytaniu treści projektu postanowienia nr 1/19/VIII.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał projekt postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia nr 1/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody grupy trzech drzew zlokalizowanych przy ul. Cyryla Ratajskiego 6.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Postanowienie nr 1/19/VIII zostało przyjęte.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 
Przedstawiciel Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Guziałek poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał projekt postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia nr 2/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Postanowienie nr 2/19/VIII zostało przyjęte.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
Przedstawiciel Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Guziałek poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał projekt postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia nr 3/19/VIII w sprawie wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody alei klonowej w Puszczykowie zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Postanowienie nr 3/19/VIII zostało przyjęte.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. Pismo Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z dnia 27 lutego br. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie zwiedzania schronu wojewody poznańskiego w Puszczykowie, jako jednej z atrakcji Dni Twierdzy Poznań 2019, które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia br.
 2. Pismo mieszkańca ul. Dąbrowskiego z dnia 17 marca br. w sprawie wyrażenia poparcia dla ewentualnej realizacji tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja i ul. Dąbrowskiego oraz sprzeciwu wobec działań Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo, mających na celu uniemożliwienie jego budowy.
 3. Pismo mieszkańca ul. Dąbrowskiego z dnia 18 marca br. w sprawie wyrażenia poparcia wobec zapewnienia w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntu dla ewentualnej realizacji tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja i ul. Dąbrowskiego.
 4. Pismo proboszcza Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej z dnia 19 marca br. w sprawie prośby o opracowanie miejscowego planu przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie.
 5. Pismo mieszkanki ul. Niwka Stara z dnia 21 marca br. w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy tunelu pod torami kolejowymi we wskazanej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Niwka arkusz 8, 9, 12 - część A2 lokalizacji.
 6. Pismo mieszkańca ul. Niwka Stara z dnia 21 marca br. w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy tunelu pod torami kolejowymi we wskazanej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Niwka arkusz 8, 9, 12 - część A2 lokalizacji.
 7. Pismo Fundacji Aktywności Lokalnej z dnia 22 marca br. w sprawie propozycji przeprowadzenia zajęć dla dzieci w trakcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który planowany jest na dzień 8 kwietnia br.
 
Ad 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zapytał w imieniu mieszkanki, czy Miasto jest już przygotowane na strajk nauczycieli w puszczykowskich szkołach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że obecnie trwają rozmowy rządu ze związkami zawodowymi. Każdego dnia z mediów docierają do nas inne informacje i w dniu dzisiejszym trudno jednoznacznie stwierdzić, że strajk nauczycieli się odbędzie. Władze miasta pozostają w ciągłym kontakcie z dyrekcją puszczykowskich szkół i w razie ewentualnego strajku zostaną podjęte stosowne działania.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o przewidywany termin zakończenia budowy toru pumptrack oraz kiedy rozpocznie się budowa ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że budowa toru pumptrack zakończy się w maju. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z pytań, że odbył się przetarg na budowę ul. Nowe Osiedle i trwa uzupełnianie koniecznej dokumentacji. Najprawdopodobniej w terminie dwóch tygodni zostanie podpisana umowa.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o wymianę lub likwidację wykrzywionych i połamanych słupków w ciągu ul. Poznańskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że szkoda, iż radny nie zgłosił tego problemu do właściwego referatu Urzędu Miejskiego lub nie przedstawił podczas posiedzenia właściwej komisji. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że problem słupków w ciągu ul. Poznańskiej będzie sukcesywnie rozwiązywany.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że o tych słupkach mówił już 2 lata temu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że pamięta, iż radny poruszał ten problem podczas sesji, a właściwym jest rozpoczęcie tematu na komisji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy autobusy weekendowej linii, która ma kursować na trasie Rogalin - Jeziory, będą zatrzymywać się w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na jutrzejszej sesji Rada Powiatu Poznańskiego zostanie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów. Zadanie ma polegać na obsłudze w terminie od 1 maja br. do 13 października br. regularnej linii autobusowej o charakterze publicznym nr 671 na trasie Puszczykowo (Wielkopolski Park Narodowy) - Mosina (dworzec kolejowy) - Rogalin - Świątniki.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy podjęto działania mające na celu usytuowanie toalety na „Zielonym Targu" oraz kiedy zostaną zamontowane w mieście kosze na psie odchody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ciągu tygodnia na „Zielonym Targu" zostanie ustawiona toaleta przenośna TOI TOI oraz poinformował, że naprawione zostaną również drzwi toalety na Rynku (koszt naprawy to ok. 5000 zł). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z zadanych pytań, że w najbliższym czasie zostanie zakupione i zamontowane 20 koszy na psie odchody.
 
Ad 22. Wolne głosy.
Mieszkaniec Kazimierz Jósko-Wielgocki przedstawił swoją indywidualną sprawę podatkową oraz złożył pismo na ręce przewodniczącego Rady Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dokumentacja księgowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przechowywana przez okres 5 lat, natomiast dyskusja nad indywidualną sprawą z zakresu administracji publicznej nie może odbywać się podczas sesji. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o zabranie w tej sprawie głosu przez radcę prawnego Szymona Muszyńskiego.
 
Pan Kazimierz Jósko-Wielgocki poinformował, że sam przez długi czas był radcą prawnym i wygrywał poważne sprawy. Zdaniem mieszkańca wszyscy są zgodni, iż urząd powinien przechowywać dokumenty podatkowe cały czas.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zabranie w tej sprawie głosu przez radcę prawnego Szymona Muszyńskiego.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w przedmiotowej sprawie należy rozważyć odrębnie dwa aspekty, pierwszy czy mieszkaniec ma słuszność oraz drugi, czy Rada Miasta jest właściwym forum do rozpatrzenia indywidualnej sprawy obywatela. Radca prawny Szymon Muszyński oznajmił, że Rada Miasta nie jest właściwym organem do rozpatrzenia indywidualnych spraw mieszkańca, jest nim burmistrz oraz dodał, że jeżeli mieszkaniec chce wnieść skargę na urzędnika, to właściwy do jej rozpatrzenia jest również burmistrz. W przypadku, kiedy mieszkaniec chce wnieść skargę na burmistrza, to skargę należy przedłożyć Komisji Rewizyjnej.
 
Ad 23. Zamknięcie sesji.     
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podziękował radnej Powiatu Poznańskiego Marzenie Fiedler za obecność podczas sesji.
 
O godzinie 18:26 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 6. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki