Protokół nr 8/19/VIII 8. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
RM.0002.8.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:38
Godzina zakończenia: 19:38
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi" (druk nr 88).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90).
 14. Rozpatrzenie projektu postanowienia w sprawie odrzucenia wniosku Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 7/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 7/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 7/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 81/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaką powietrznię mają zabudowania garażowo-biurowe nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że budynek warsztatowo-garażowy ma powierzchnię 147,5 m2 (powierzchnia łączna nieruchomości to 416,3 m2).
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał o spodziewaną cenę, za którą możliwe będzie nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że wartość nieruchomość została wyceniona przez biegłego na kwotę 257,44 zł za 1m2 (podana cena dotyczy wartości gruntu).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 82/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 83/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał ile nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Puszczykowo aktualnie zawiera 243 obiekty.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 84/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi" (druk nr 88).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi" (druk nr 88).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 85/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o podanie dotychczas obowiązującej kwoty opłaty targowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dotychczas dzienna stawka opłaty targowej była uzależniona od obiektu, z którego prowadzona była sprzedaż (przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, kosza, wiadra, torby, skrzynki, ręki wynosiła 5 zł, samochodu osobowego, straganu, stołu wynosiła 15 zł, natomiast z innych samochodów, przyczep, naczep wynosiła 20 zł).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 86/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 87/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 88/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90), informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 855 zwiększono o kwotę 33.063,59 zł dochody z tytłuu dotacji na realizację programów unijnych z zakresu pomocy społecznej (dochody niezrealizowane w 2018 r.).
 2. W dziale 900 wprowadzono dochody w łącznej kwocie 909.183,70 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej oraz wpłat mieszkańców na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 70005 wprowadzono wydatki w kwocie 209.000 zł na zakup nieruchomości (działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10). Zakup w ratach w latach 2019-2020.
 2. W rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł, w związku z powstaniem obowiązku wpłat na PFRON w 2019 r. w wyniku zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim.
 3. W rozdziale 85395 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9,62 zł na realizację projektu unijnego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Razem Lepiej".
 4. W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.951,61 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 5. W rozdziale 90095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi kosztami zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
 6. W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (m.in. montaż kamer na pumptracku).
 7. W zadaniach majątkowych:
a) Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na montaż monitoringu (5 kamer) na terenie sportowym przy ul. Kościelnej.
b) Zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
c) Wprowadzono wydatki w kwocie 602.286,06 zł na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las". 
 
W imieniu Burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę związaną z podsumowaniem w załączniku dotyczącym wydatków kwot łącznych na wynagrodzenia, dotacje oraz pozostałe wydatki.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty obu uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 89/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 90/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu postanowienia w sprawie: odrzucenia wniosku Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa. Opinia komisji jest zgodna z projektem postanowienia.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu postanowienia w sprawie odrzucenia wniosku Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Postanowienie nr 5/19/VIII zostało przyjęte.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn, sekretarz Maciej Dettlaff oraz Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. W dniu 23 maja 2019 r. wpłynęło pismo właściciela nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Słowackiego.
 2. W dniu 23 maja 2019 r. wpłynęła uchwała nr SO-0955/26/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 - opinia pozytywna.
 3. W dniu 27 maja 2019 r. wpłynął wniosek mieszkańców ul. Sasankowej o wyjaśnienie sprawy zabudowy sprzecznej ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i właściwym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Wiadomość e-mail od mieszkanki dotycząca pikniku sąsiedzkiego zorganizowanego przez radnych Mariusza Frąckowiaka, Piotra Guziałka i Macieja Krzyżańskiego w dniu 12 maja przy siłowni pod chmurką przy ul. Mazurskiej. Zdaniem mieszkanki na terenie wydarzenia pozostawiono nieporządek, z czym osobiście przewodniczący Rady Tomasz Potocki się nie zgadza, bo uczestniczył w wydarzeniu i pomagał po nim sprzątać.
 
Na prośbę przewodniczący Rady Tomasza Potockiego kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o możliwości wzięcia udziału w obchodach 30-lecia wolnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w dniu 4 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Dla mieszkańców Puszczykowa przygotowano bezpłatny transport autokarem na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Ad 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o zmianie nazwy punktu porządku obrad z dotychczasowej „wnioski i interpelacje radnych" na „informacje na temat interpelacji i zapytań radnych". Zmiana ta wynika z przyjęcia uchwały nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa. Od tej pory podczas sesji będzie istniała jedynie możliwość uzyskania informacji na temat złożonych na piśmie interpelacji i zapytań radnych do Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących interpelacjach i zapytaniach radnych:
 1. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnej Marii Michałowskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotycząca udziału Miasta Puszczykowa w projekcie budowy ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż brzegu rzeki Warty.
 2. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca salki prób dla zespołów muzycznych.
 3. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca płotu między terenem Szkoły Podstawowej nr 2, a posesją zlokalizowaną przy ul. Gwarnej.
 4. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca zniszczonej mapy „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania" na rogu ul. Nadwarciańskiej i ul. Piotra Mocka.
 5. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca pionizacji znaków drogowych na terenie miasta Puszczykowa.
 6. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca oznaczenia cmentarza ewangelickiego w Puszczykowie przy ul. Parkowej.
 7. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca trafostacji na terenie miasta Puszczykowa.
 8. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca listy osób wyróżnionych i zasłużonych dla Puszczykowa.
 9. W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 6 maja 2019 r. dotycząca budowy progu zwalniającego na ul. Pomorskiej.
 10. W dniu 7 maja 2019 r. wpłynęło zapytania radnego Krzysztofa Paszkowskiego z dnia 7 maja 2019 r. dotyczące ustawienia stojaków na rowery przy cmentarzu, drzew i krzewów na terenie miasta Puszczykowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego jej interpelacja skierowana do dyrekcji Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że pytanie radnej zostało przekazane instytucji, do której zostało przez nią zaadresowane. Adresatem pytania nie był Burmistrz Miasta Puszczykowa, a więc zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, pytanie nie stanowiło interpelacji i nie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Radna Maria Michałowska zgłosiła, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na złożoną przez siebie interpelację dotyczącą udziału Miasta Puszczykowa w projekcie budowy ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż brzegu rzeki Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że odpowiedź na interpelację radnej zostanie udzielona w najbliższym czasie.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił szereg problemów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta. Niepokój radnego budzi brak patroli Policji i Straży Miejskiej podczas weekendów, brawurowa jazda kierowców ul. Poznańską oraz problem nieprzepisowego parkowania samochodów na buspasie przy ul. Dworcowej. Radny zasygnalizował również problem bezpieczeństwa i zaśmiecenia toru pumptrack przy ul. Nowe Osiedle. Kolejną sprawą zgłoszoną przez radnego Filipa Ryglewicza są zaniedbane żeliwne słupki zamontowane wzdłuż ul. Poznańskiej. Znaczna część z nich jest skrzywiona lub połamana, wskutek czego szpecą główną ulicę miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa żeliwnych słupków zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego. Natomiast kwestia bezpieczeństwa na torze pumptrack w ostatnim czasie była poruszana wielokrotnie, m.in. podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Obecnie na terenie obiektu zamontowano monitoring z fonią, który w razie zaistnienia takiej konieczności zostanie wykorzystany w konkretnych sprawach. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że przez lata wywierano nacisk na władze miasta w celu budowy obiektu sportowego dla młodzieży, a obecnie wiele jest głosów przeciwnych przeprowadzonej inwestycji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na oficjalne otwarcie toru pumptrack, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00. Podczas imprezy zaplanowano pokaz jazdy wyczynowej i akrobacji na rowerze przeprowadzony przez osoby zawodowo zajmujące się tym sportem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do problemów bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta zgłoszonych przez radnego Filipa Ryglewicza.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał o liczbę przeprowadzonych przez Straż Miejską interwencji w stosunku do samochodów parkujących niezgodnie z przepisami na buspasie przy ul. Dworcowej.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że od momentu przekształcenia terenu dawnego parkingu w buspas, prowadzono działania polegające na informowaniu kierowców o zmianie funkcji tego terenu. Dotychczas przeprowadzono 44 interwencje, podczas których wystawiono 3 mandaty.
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała zgłoszenie administratorowi drowi wojewódzkiej nr 430 konieczności skoszenia trawy na poboczu drogi, ze względu na znaczne utrudnienie widoczności.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował postawienie na ul. Dworcowej tablicy informującej o przekształceniu terenu dawnego parkingu w buspas. Zdaniem radnego wielu kierowców „jeździ na pamięć" i kiedy sam zwrócił uwagę osobie parkującej na buspasie była ona szczerze zdziwiona, ponieważ nie była świadoma zmiany przeznaczenia tego terenu.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, kiedy zostanie rozpoczęta przebudowa ul. Moniuszki, czy inwestor zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami będzie partycypował w kosztach przebudowy oraz czy w pozwoleniu na wycinkę drzew zobowiązano inwestora do dokonania nasadzeń zastępczych (jakich gatunków i w jakiej liczbie).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przetarg dotyczący przebudowy ul. Moniuszki powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu. Obecnie prowadzone są ostatnie rozmowy dotyczące udziału finansowego właścicieli nieruchomości w kosztach przebudowy. Po stronie inwestora miałoby być wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej oraz partycypacja finansowa w części kosztów budowy prawoskrętu. Inwestorowi zostały zalecone nasadzenia zastępcze, szczegóły dotyczące rodzaju drzew i ich liczby są zawarte w otrzymanej przez niego decyzji.
 
Radna Maria Michałowska zgłosiła, że mieszkańcy jej okręgu wyborczego zwracają się do niej z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu na ul. Poznańskiej. Radna zapytała, czy i kiedy planowana jest ewentualna przebudowa wyżej wymienionej ulicy.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji mieszkaniec zwrócił uwagę na zaniedbaną działkę nr 2184/2, obręb Puszczykowo (nieruchomość należąca do Wielkopolskiego Parku Narodowego znajdująca się przy stacji kolejowej Puszczykowo). Radna zapytała, czy istnieje sposób skłonienia właściciela nieruchomości do jego uprzątnięcia.
 
Radna Maria Michałowska przypomniała, że na skutek wypadku karetki na przejedzie klejowym Puszczykowo, który miał miejsce w dniu 3 kwietnia 2019 r. czasowo zablokowany został wjazd do miasta ul. Poznańską, tzw. groblą. Na skrzyżowaniu ul. Wysokiej z ul. Poznańską stali strażnicy miejscy, którzy informowali o objeździe bez użycia żadnych znaków, a jedynie zastawiając wjazd samochodem służbowym. Zdaniem radnej sytuacja była niebezpieczna dla strażników i zapytała, czy istnieje możliwość zakupienia przez Miasto Puszczykowo znaków mobilnych na wypadek, gdyby w przyszłości ponownie konieczne było informowanie o zamknięciu drogi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie radnej, że na ul. Poznańskiej stopniowo wprowadzana będzie zmiana organizacji ruchu zatwierdzona przez Powiat Poznański. Zmniejszona zostanie liczba miejsc parkingowych oraz z racji na niezgodne z prawem funkcjonowanie drogi rowerowej, ruch rowerowy zostanie skierowany na jezdnię. Przeprowadzona została analiza dotycząca możliwości zamontowania progów zwalniających w ciągu ul. Poznańskiej, jednak ze względu na funkcjonowanie w jej ciągu komunikacji miejskiej oraz bliskość szpitala powiatowego Zarząd Dróg Powiatowych nie wyrazi zgody na montaż progów w celu spowolnienia ruchu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że przy zabezpieczeniu odpowiednich środków w przyszłej kadencji prawdopodobnie możliwa byłaby przebudowa ul. Poznańskiej, jednak rozpoczynając prace należałoby się liczyć z nieuregulowanym stanem prawnym drogi oraz innymi trudnościami.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na trzecie pytanie radnej, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. po wypadku na przejeździe kolejowym Puszczykowo strażnicy miejscy zostali wezwani na miejsce w celu zamknięcia wjazdu w ul. Poznańską od strony ul. Wysokiej, w taki sposób, aby umożliwić wyjazd i wjazd wyłącznie pojazdom biorącym udział w czynnościach związanych z wypadkiem. W tym czasie służbę pełniło dwóch strażników i obaj byli niezbędni na miejscu blokady. W tak ekstremalnych okolicznościach nie było funkcjonariusza mogącego dostarczyć znaki mobilne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie radnej, że władze miasta wystąpią do Wielkopolskiego Parku Narodowego z prośbą o uprzątnięcie terenu nieruchomości należącej do nich (działka nr 2184/2, obręb Puszczykowo).
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zaproszenie na kolejną sesję Rady Miasta przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, którzy uzasadnią, dlaczego niemożliwe jest zamontowanie takich spowalniaczy, jak te na ul. Czechosłowackiej w Poznaniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zachęcił, aby tematem spowalniaczy na ul. Poznańskiej zajęła się jedna z komisji Rady Miasta. Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Poznańskiego była w Puszczykowie kilkukrotnie w związku z działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, w celu uspokojenia ruchu na ul. Cyryla Ratajskiego, Nadwarciańskiej i ul. Dworcowej.  Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie widzi przeszkód, aby Starosta Poznański na wniosek radnych ponownie powołał komisję w celu rozważenia zainstalowania spowalniaczy w ciągu ul. Poznańską.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że odnosi wrażenie, iż wiceburmistrz Władysław Ślisiński koncentruje się na tym, czego nie można zrobić, zamiast zastanowić się nad tym, co można zrobić. Radny dodał, że działania należy podjąć teraz, a nie czekać, aż z powodu braku spowalniaczy na ul. Poznańskiej wydarzy się tragedia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do słów radnego Piotra Płóciennika, informując, że przed chwilą powiedział, że o temacie spowalniaczy w ciągu ul. Poznańskiej powiadomi Komisję Bezpieczeństwa Powiatu Poznańskiego i że proponuje, aby jedna z komisji Rady Miasta zajęła się tym tematem.
 
Radny Ryszard Teuschner poinformował, że według jego wiedzy zaniedbana nieruchomość (działka nr 2184/2, obręb Puszczykowo), o którą pytała radna Maria Michałowska nie należy do Wielkopolskiego Parku Narodowego, a do mieszkańca, który ja zasiedział.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zasygnalizowała, że mimo zapraszania Policji do udziału w posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych funkcjonariusze nie pojawiają się. W tym roku przedstawiciel Komisariatu Policji był obecny podczas jednego posiedzenia i przedstawione przez niego informacje dotyczące funkcjonowania Komisariatu Policji nie napawały optymizmem. Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy istnieją sposoby, aby przymusić puszczykowską policję do współpracy z Radą Miasta.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki poinformował, że działka nr 2184/2, obręb Puszczykowo, a więc cały obszar lasu wraz z budynkiem jest w zarządzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że w związku z informacjami przekazanymi przez radnego Ryszarda Teuschnera kwestia własności tego terenu zostanie przez niego ponownie zbadana.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że miarą naszego sukcesu jest skuteczność i jak na razie Urząd Miejski i Rada Miasta nie są skuteczne w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Poznańskiej i ul. Dworcowej. Mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają skargi, a troską radnego jest zmiana myślenia „czego nie da się zrobić", na myślenie „co można zrobić, mimo istniejących ograniczeń".
 
Radna Barbara Kamińska nawiązała do wypowiedzi radnej Elżbiety Bijaczewskiej stwierdzając, iż temat Policji w Puszczykowie jest palący. Radna zauważyła, że dopóki w przestrzeni miejskiej nie będzie służb egzekwujących przestrzeganie przepisów prawa drogowego, to żadna zmiana organizacji ruchu drogowego nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Radna Barbara Kamińska poinformowała, że zna przypadki, w których funkcjonariusze policji nie udzielili mieszkańcom pomocy, a jedynie odsyłali ich z tzw. kwitkiem.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy Straż Miejska patroluje teren przy torze pumptrack.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że w trakcie popołudniowych służb strażnicy miejscy przyjeżdżają na teren pumptracku 2-3 razy. Obecność funkcjonariuszy na terenie obiektu w weekendy jest natomiast niemożliwa, z racji braków kadrowych. Na terenie toru znajduje się regulamin, który w sposób precyzyjny określa zasady korzystania z niego oraz wymagania dotyczące ubioru użytkowników (ochraniacze i kaski).
 
Radny Mariusz Frackowiak odniósł się do wiadomość e-mail mieszkanki dotyczącej pikniku sąsiedzkiego zorganizowanego w dniu 12 maja 2019 r. przy siłowni pod chmurką przy ul. Mazurskiej. Zdaniem radnego przedstawione przez mieszkankę zarzuty są bezpodstawne oraz zapytał, czy możliwe byłoby zamontowanie na terenie, gdzie odbywał się piknik oświetlenia oraz monitoringu.
 
Radny Mariusz Frackowiak zapytał o postęp prac związanych z sygnalizacją spowalniającą ruch przy ul. Dworcowej.
 
Radny Mariusz Frackowiak zapytał radną Powiatu Poznańskiego Marzenę Fiedler, czy podczas komisji i sesji Powiatu Poznańskiego poruszane są tematy dotyczące Puszczykowa.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler odpowiedziała na trzecie pytanie radnego, że podczas komisji i sesji Powiatu Poznańskiego bywają poruszane tematy dotyczące Puszczykowa. Ostatnimi tematami dotyczącymi Puszczykowa, były uchwalone przez Powiat Poznański:
 • uchwała nr V/64/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji iobsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina - Puszczykowo - Kórnik.
 • uchwała nr V/63/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów iturystów.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler odniosła się pozytywnie do złożonej przez radną Marię Michałowską interpelacji dotyczącej udziału Miasta Puszczykowa w projekcie budowy ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż brzegu rzeki Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze z pytań radnego, że jeżeli radny uważa zamontowanie oświetlenia oraz monitoringu we wskazanym miejscu za ważne, to zachęca go do złożenia wniosku w tej sprawie do projektu budżetu na przyszły rok, tak aby Rada Miasta mogła podjąć decyzje w tej sprawie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił jedynie uwagę, że zainstalowanie oświetlenia siłowni pod chmurką przy ul. Mazurskiej może spotkać się z późniejszymi zarzutami, iż będzie ono umożliwiało pewnym osobom spożywanie w tym miejscu alkoholu w późnych godzinach wieczornych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z pytań radnego, że konieczne było przeprojektowanie sygnalizacji spowalniającej ruch przy ul. Dworcowej, w związku z czym prace rozpoczną się po 10 czerwca 2019 r.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zapytała, czy nie warto przemyśleć zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych z sygnalizacją spowalniającą ruch z planowanej lokalizacji przy ul. Spokojnej na ul. Cyryla Ratajskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że uwaga radnej jest słuszna i szkoda, że nie została przez nią przedstawiona na etapie prowadzenia uzgodnień z Komisją Bezpieczeństwa Powiatu Poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zachęcił radną do zgłoszenia swojej uwagi właściwemu organowi.
 
Radny Piotr Guziałek podziękował za odsłonięcie lampy przy ul. Matejki oraz usunięcie kolizji gałęzi drzew z liniami energetycznymi, ale nie był to właściwy termin na prowadzenie przedmiotowych prac. Wiele drzew zostało wręcz ogłowionych i mogą tego zabiegu nie przetrwać.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił nadmierny rozrost drzew i krzewów rosnących w pasie zieleni na skrzyżowaniach ulic, co w znacznym stopniu utrudnia przejazd samochodem i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Radny Piotr Guziałek zaproponował, aby rozważyć powołanie nowego stanowiska w postaci miejskiego ogrodnika, czyli osoby, która byłaby w pełni odpowiedzialna za utrzymanie zieleni w mieście.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgadza się z radnym Piotrem Guziałkiem, że prace związane z usuwaniem kolizji koron drzew z liniami energetycznymi zostały wykonane przez firmę Enea nieprawidłowo. Firma tłumaczy zaistniałą sytuację trudnościami przy wyłonieniu wykonawcy zadania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do propozycji radnego dotyczącej utworzenia stanowiska ogrodnika miejskiego stwierdzając, że taki etat miałby sens jedynie, gdyby ta osoba pracowała w terenie. Zauważył również, że to rozwiązanie ma swoje słabe strony, ponieważ pracując w pojedynkę, ogrodnik porządkowałby jedno miejsce, w czasie, kiedy kolejne by zarastały. Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego słusznym rozwiązaniem jest zlecanie prac porządkowania zieleni w sezonie wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie narzędzia i zasoby ludzkie, aby prace mogły być prowadzone kompleksowo i na jak największym obszarze jednocześnie.
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że rozważając zatrudnienie ogrodnika miejskiego myślał, aby osoba ta pracowała, np. 3 dni w tygodniu w terenie, a 2 w biurze. W miesiącach, kiedy konieczne jest zadbanie o zieleń ogrodnik wykonywałaby wszystkie konieczne prace w terenie, natomiast w sezonie zimowym mógłby, m.in. kontrolować czy drogi zostały odśnieżone, kwalifikować drzewa do wycięcia i prowadzić inne prace porządkowe.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem poważnym problemem jest również kwestia utrzymania zieleni na nieruchomościach prywatnych. Radna Barbara Kamińska pochwaliła komendanta Straży Miejskiej za przeprowadzenie skutecznej interwencji dotyczącej skłonienia mieszkańca Starego Puszczykowa do uporządkowania zieleni na jego nieruchomości. Radna Barbara Kamińska zasugerowała, aby w pierwszej kolejności każdy radny podjął podobne interwencje w swoim okręgu wyborczym i zgłaszał Straży Miejskiej nieruchomości, które wymagają uporządkowania przez właścicieli. Zdaniem radnej zamiast tworzyć nowy etat, warto w pierwszej kolejności spróbować działać w sposób, który przedstawiła.
 
Radny Piotr Płóciennik przypomniał, że 21 marca 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, podczas którego miała miejsce dyskusja na temat zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Puszczykowa, a także podziękował za przygotowanie projektu i następnie podjęcie uchwały nr 85/19/VIII z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi". W związku z powyższym, radny Piotr Płóciennik poprosił o przedstawienie przez władze miasta dalszych działań związanych z walką ze smogiem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zajęcie się tematem zgłoszonym przez radnego Piotra Płóciennika podczas najbliższego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy uszkodzenia ścieżki rowerowej na ul. Wczasowej powstałe na skutek modernizacji linii kolejowej E59 zostaną naprawione przez inwestora.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki poinformował, że jest w kontakcie z leśniczym obwodu Puszczykowo Wielkopolskiego Parku Narodowego i to on monitoruje pracę firm działających na zlecenie Polskich Kolei Państwowych. Po zakończonych pracach inwestor jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych dróg i odtworzenia ścieżek rowerowych.
 
Radny Piotr Płóciennik przypomniał, że dwa miesiące temu zapraszał wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, aby przyszedł na ul. Brzozową, ul. Langego oraz ul. Kasprowicza i zobaczył stan chodników, które nie zostały przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji przez firmę Inea.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że za odbiór przeprowadzonych prac są odpowiedzialne konkretne osoby i zapewniono go, że wszystkie zgłoszone przez radnego uchybienia zostały naprawione. Jeżeli zdaniem radnego nie przeprowadzono zgłoszonych napraw, to osoby odbierające inwestycje poniosą konsekwencje.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że nie zgłasza problemu, w celu szukania winnego. Możliwe, że dokonując odbioru przeoczono pewne drobne usterki, na które on zwrócił uwagę. Chodniki, o których mówi radny powstały stosunkowo niedawno i jego zdaniem szkoda, aby nie przywrócono ich do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.     
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprosił za dzisiejsze usterki techniczne, skutkujące późniejszym rozpoczęciem sesji.
 
O godzinie 19:38 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki