Protokół nr 9/15/VII 9. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.9.15
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnych Jana Łagody i Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.      Przyjęcie protokołu nr 8/15/VII z 19 maja 2015 r.
4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 49).
5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 50).
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 51).
7.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014.
8.      Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2014 r.
9.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2014.
10.  Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014.
11.  Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
12.  Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok (druk nr 47).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok (druk nr 48).
15.  Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Miasta Puszczykowa.
16.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
17.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
18.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19.  Wolne głosy.
20.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 8/15/VII z 19 maja 2015 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 8/15/VII z 19 maja 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 8/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 49).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki 595/27 o powierzchni 13 m², położonej przy ul. Żytniej, będącej własnością Miasta. Właściciel przyległej działki wyraził chęć nabycia działki 595/27, która ze względu na swoje wymiary i kształt, może być przeznaczona jedynie pod uzupełnienie powierzchni istniejącej działki sąsiedniej.
Pan Waldemar Luther powiedział, że procedura sprzedaży wymaga zgody Rady, a wartość nieruchomości zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego i będzie to podstawą do ustalenia ceny przez Burmistrza
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 47 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 17:11 do obradujących dołączyli radni Jan Łagoda i Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 50).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. projekt uchwały uwzględnia zmiany w budżecie oraz zmiany w wpf, które nastąpiły od marca, kiedy to po raz ostatni była podejmowana uchwała dot. wpf.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w omawianym projekcie dochody ogółem zwiększa się o 229.112 zł, w tym dochody bieżące o 223.709 zł i dochody majątkowe o 5.403 zł. Wydatki zwiększa się o 729.112 zł, w tym dochody bieżące o 241.412 zł oraz wydatki majątkowe o 487.700 zł. Zwiększa się deficyt o 500 tys. zł i jednocześnie kwotę przychodów budżetu o kwotę 500 tys. zł z tytułu wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
W przedsięwzięciach zostają wprowadzone dwie zmiany (związane ze zmianami w budżecie):
- rozbudowa SP nr 2 o sanitariaty (zwiększa się nakłady roku bieżącego o 200 tys. zł),
- program budowy dróg (zwiększa się nakłady roku bieżącego o 200 tys. zł).
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (związaną z autopoprawką, która zostanie wprowadzona także do projektu uchwały zmian w budżecie), polegającą na zmniejszeniu o 1000 zł środków na wynagrodzenia w poz. 11.1 - zgodnie z wnioskiem SP nr 1 (zwiększenie środków na stypendia dla uczniów).   
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała z czego wynika wzrost środków na drogi.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że większość przetargów została rozstrzygnięta (do rozstrzygnięcia pozostał tylko przetarg na budowę ul. Bałtyckiej i Grunwaldzkiej). Środki, które pozostały w programie budowy dróg w stosunku do przewidywanych kosztów budowy ulicy mogą być niewystarczające.
 
Odnosząc się do założeń wstępnych wpf, radny Łukasz Grzonka zapytał na jakiej podstawie prognozowany jest przyrost liczby mieszkańców miasta i ile według prognoz na wynieść.  
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że prognoza oparta jest na danych historycznych i zakłada się, że nowi mieszkańcy są osobami zamożnymi.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że w opisie przyjętych wartości do wpf w pkt 10 prognozy dochodów uwzględnia się od roku 2018 dochody w kwocie 60.000 zł w związku z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej i zapytała z jakiego tytułu środki te mają zostać pozyskane.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki będą pozyskane z wynajmu hali w godzinach popołudniowych i w weekendy. Skarbnik dodał, że pozyskanie z tego tytułu 60 tys. zł to minimum, które na pewno zostanie zrealizowane.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał ile wyniesie zwiększenie wartości kosztorysu inwestorskiego dot. ul. Grunwaldzkiej/Bałtyckiej.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że większość kosztorysów została wykonana w bieżącym roku. Na kosztorys dot. tej inwestycji składa się kilka kosztorysów (dwie ulice, oraz odwodnienie ul. Bałtyckiej, który jeszcze nie został sporządzony). W budżecie pozostało ok. 700 tys. zł na ten cel, natomiast przewiduje się, że łączny kosztorys tej inwestycji może wynieść ok. 1 mln zł.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał czy nie można było uwzględnić tego w projekcie budżetu.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że różnice w ofertach poprzetargowych inwestycji drogowych wahają się czasami do 50 proc., poza tym na etapie projektowania budżetu nie było kosztorysów inwestorskich (koszty szacowano na podstawie długości ulic i uzbrojenia).
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy nie należy najpierw opracować planu odwodnienia dla całego miasta a dopiero potem przystąpić do inwestowania dużych środków w odwodnienie ul. Bałtyckiej. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Bałtycka jest powiązana z ul. Mazurską. Najpierw wykonano kanalizację w ul. Mazurskiej i do niej będzie odprowadzana woda z ul. Bałtyckiej. W lipcu zbierane będą oferty na opracowanie planu dot. kompleksowego odwodnienia ulic miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 48 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 51).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zakłada wzrost dochodów o kwotę 90.032 zł, wydatków o kwotę 590.032 zł oraz zwiększenie deficytu o 500 tys. zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych.
 
Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w dochodach:
- w dziale 600 wprowadzono dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego otrzymanej na wniosek Miasta na remont ścieżki rowerowej na niektórych odcinkach ul. Wczasowej,
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 10.000 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i o 25.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 5.000 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji wraz z odsetkami, naliczonymi karami umownymi, złomowaniem samochodu, świadczonymi usługami komunalnymi. 
 
Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 60014 zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu. W tym miejscu, Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na przesunięciu kwoty 18.011,09 zł z rozdziału Transport zbiorowy do rozdziału Drogi publiczne i powiatowe (kwota omyłkowa została wpisana w niewłaściwym rozdziale);
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na Program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (zwiększenie środków na ul. Grunwaldzką i Bałtycką - wartość kosztorysów inwestorskich jest wyższa niż zakładano),
- w rozdziale 70005 zwiększono wydatki na odszkodowania i opłaty sądowe o kwotę 72.332 zł,
- w rozdziale 80101:
 • zwiększono wydatki na rozbudowę SP nr 2 o sanitariaty o kwotę 200.000 zł (zwiększenie nakładów na zadanie wynika ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego), zmieniono nazwę zadania;
 • wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na modernizację kotłowni w SP nr 1;
 • zmniejszono środki na modernizację instalacji elektrycznej w SP nr 2 o kwotę 60.000 zł, wprowadzono środki w kwocie 20.000 zł na zamontowanie drzwi przesuwanych wpomieszczeniu małej sali gimnastycznej w SP nr 2, zmieniono nazwę zadania;
 • zmniejszono o kwotę 2.300 zł środki na zakup urządzeń.
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę w rozdziale Szkoły podstawowe (dot. SP nr 1), gdzie nastąpiło przesunięcie między grupami wydatków: zmniejszone o 1000 zł zostają wydatki na wynagrodzenia a zwiększone o 1000 zł na świadczenia pozostałe.
- pozostały zmiany dotyczą zmian w klasyfikacji budżetowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 49 została przyjęta.
 
Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że kilka kolejnych punktów dotyczyć będzie absolutorium a cała procedura sesji absolutoryjnej uregulowana jest w Statucie Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 szczegółowo omawiane było na wszystkich posiedzeniach komisji. Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ogólne dane sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu):
 • dochody zostały zrealizowane w 32.363.332,58 zł, co stanowi 99,87 proc. planu, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 887.863,17 zł,
 • wydatki ogółem zrealizowano w 33.823.979,39 zł, co stanowi 94,33 proc. planu, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.087.227,90 zł,
 • przychody Miasta wyniosły 6.662.610,63 zł, w tym: wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2.202.000 zł, pozostałe środki to wolne środki pieniężne (pozostałe z lat ubiegłych) wkwocie 4.460.610,63 zł,
 • rozchody Miasta wyniosły 2.202.750 zł (zadłużenie Miasta zmniejszyło się o kwotę 750 zł ztytułu kredytów, pożyczek i obligacji),
 • deficyt wyniósł 1.460.646,81 zł i był o prawie 2 mln zł niższy od planowanego,
 • zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku wyniosło 13.308.490 zł, w tym:
- kredyty - 4.228.259 zł,
- obligacje - 8.522.000 zł,
- umowa ratalna klasyfikowana do długu - 558.240 zł,
 • na obsługę zadłużenia wydano - 2.669.330,48 zł, co stanowi 8,25 proc. wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2014 wyniósł 15,14 proc.),
 • stan należności Miasta na koniec 2014 roku wyniósł ogółem 3.525.764,53 zł, w tym zaległości 2.077.550,49 zł (z czego największą kwotę stanowią podatki lokalne, zwłaszcza od nieruchomości oraz fundusz alimentacyjny). Podejmowano szerokie działania egzekucyjne w celu pozyskania należności.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że sprawozdanie zostało szczegółowo omówiono podczas posiedzeń komisji, a następnie poprosiła o zadawanie pytań.
Nie podjęto dyskusji.  
 
Ad 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2014 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa, w której znajdują się także informacje o zmianach jakie nastąpiły w stosunku do roku poprzedniego (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Zwiększenie majątku Miasta wynika z realizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych, m.in. zwiększono wartość dróg (o 4.286.983,96 zł) i oświetlenia ulicznego, zmodernizowano budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej oraz wykonano adaptację „starej szkoły" na gimnazjum. Ponadto Miasto kupowało grunty oraz przejmowało je nieodpłatnie pod drogi (nabyto 2 ha gruntów a sprzedano 0,0548 ha). Miasto posiada udziały w Spółce Aquanet o wartości 40.659.832 zł. Na koniec 2014 roku stan środków pieniężnych wyniósł 2.999.213,82 zł. Wykonanie dochodów z mienia komunalnego w 2014 roku wyniosło 887.629,39 zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zadawanie pytań.
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2014.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2014 (sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu), na które składają się:
- bilans wykonania budżetu (z informacją o środkach pieniężnych i zobowiązaniach finansowych),
- bilans jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił główne dane zawarte ww. sprawozdaniu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zadawanie pytań.
Nie podjęto dyskusji
 
Ad 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał sentencję uchwały nr SO-0954/22/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Miasta Puszczykowa za rok 2014, która jest pozytywna (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (ww. wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zwrócił uwagę na dwie literówki, tj. błędnie zapisane daty we wniosku Komisji Rewizyjnej:
- jest: 31.12.2015 r., powinno być: 31.12.2014 r. (we fragmencie: Zdaniem Komisji podkreślenia wymaga fakt, że na dzień 31.12.2015r. Miasto nie posiadało zobowiązań...),
- data podpisania wniosku - jest: 3.06.2014 r., powinno być: 3.06.2015 r.
 
Ad 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała uchwałę nr SO-0955/60/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wniosek Komisji Rewizyjnej została uznany za uzasadniony.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok (druk nr 47).
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 50 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok (druk nr 48).
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 51 została przyjęta.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował Radzie Miasta za udzielone absolutorium oraz wszystkim pracownikom Urzędu za codzienną pracę wykonywaną na rzecz miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 7-minutową przerwę.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że 28 lutego br. wpłynął wniosek obu rad parafialnych ws. wszczęcia procedury o uznanie św. Jana Pawła II Patronem Miasta Puszczykowa.  Od tego czasu odbyło się kilka dyskusji na ten temat (spotkanie z proboszczami i radami parafialnymi, dyskusje na posiedzeniach komisjach), w trakcie których większość radnych wypowiedziała się.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyjaśniła dlaczego zamiast projektu uchwały przygotowany został projekt oświadczenia w tej sprawie - samo ustanowienie osoby świętej patronem danego miasta należy do kompetencji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej. Przeprowadzenie tej procedury powinno odbywać się za pośrednictwem Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Poznańskiej (stąd upoważnienie zawarte w treści oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy ktoś chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad oświadczeniem w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosy, „przeciw" - 10 głosów, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt oświadczenia nie został przyjęty.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Skarbnik Piotr Łoździn oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała radnym, którzy uczestniczyli w różnych, minionych wydarzeniach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące informacje i pisma:
- jutro, tj. 24 czerwca odbędzie się spotkanie dla mieszkańców ws. możliwości pozyskania dotacji unijnych,
- zaproszenie od Spółdzielczej Grupy Bankowej na zebranie przedstawicieli,
- e-mail od p. Marka Dudziaka ws. ograniczenia prędkości na ul. Wspólnej (przekazane do Komisji Rozwoju),
- dziś w Kórniku odbyła się debata nt. bezpieczeństwa z udziałem Wojewody Wielkopolskiego.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że dzisiejsza debata nt. bezpieczeństwa była poświęcona ograniczeniu prędkości.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że otrzymała informację od p. Marka Dudziaka, iż Burmistrz odpowiedział pozytywnie na jego wniosek. Radna podziękowała za akceptację dla wniosku o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ul. Wspólnej do 20 km na godzinę.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę na problem wybijających studzienek po ulewnych deszczach na ul. Jarosławskiej (domy w tej okolicy są zalewane). 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że w przyszłym tygodniu kolektor w ul. Jarosławskiej będzie czyszczony, co powinno radykalnie poprawić sytuację.
       
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że mieszkanka ul. Dworcowej (przy skrzyżowaniu z ul. Mazurską) zgłosiła, że jej posesja jest zalewana.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że obecnie oczekuje na informacje o kosztach dwóch możliwych sposobów rozwiązania tego problemu (na ich podstawie podjęta zostanie decyzja wyborze któregoś z nich).
 
Radny Jan Łagoda zapytał, w imieniu mieszkańca, o kwestię podłączenia domu do sieci gazowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że to nie podlega jurysdykcji Miasta i w celu zasięgnięcia informacji w tej sprawie należy udać się do gazowni na ul. Grobla w Poznaniu.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, że studzienki na ul. Niepodległości są zbyt wysokie.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że ten problem dotyczy nawierzchni z kostki ekologicznej i zapowiedział, że nawierzchnia wokół tych najwyższych studzienek zostanie przebudowana.
 
Radny Ryszard Teuschner złożył postulaty, aby:
- przywrócić ruch rowerowy na ul. Poznańskiej,
- wyłączyć oświetlenie przy ul. Powstańców Wlkp., w miejscu gdzie lampy stają na prywatnych posesjach i z powodu wysokiego żywopłotu, oświetlają tylko posesję zamiast duktu leśnego,
- wyznaczyć przejście dla pieszych na ul. Poznańskiej przy piekarni (zdaniem radnego wystarczy likwidacja 1 miejsca parkingowego, żeby umożliwić wykonanie przejścia).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- w celu usunięcia przeszkód (tj. np. obniżenie krawężnika) na ścieżce rowerowej potrzebna jest kwota 5 tys. zł,
- wyznaczenie przejścia dla pieszych przy piekarni spowoduje likwidację najprawdopodobniej 2 miejsc parkingowych,
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o nowe informacje dot. kradzieży pieniędzy z konta Urzędu.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nadal trwa śledztwo w tej sprawie, które zostało przejęte przez wydział ds. gospodarczych w Poznaniu. Bank stoi na stanowisku, że ich zabezpieczenia uniemożliwiają włamanie się przez hakerów w taki sposób, jak miało to miejsce. W celu przedsięwzięcia jakichkolwiek działań wobec banku, trzeba poczekać na zakończenie dochodzenia policyjnego.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o sprawę wieży transmisyjnej PKP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wczoraj wpłynęło pismo od wojewody o wydanie ponownej opinii ws. lokalizacji wieży (zmieniono dojazd). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ponownie wydana będzie opinia negatywna, ponadto dodał, że najprawdopodobniej wojewoda uzna nas za stronę postępowania, co z kolei umożliwi odwoływanie się od decyzji.
 
Radny Jakub Musiał zapytał czy prawdą jest, iż przystań się dokomponuje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w kilku miejscach od strony rzeki trzeba będzie uzupełnić beton oraz dodał, że obecnie trwa instalowanie oświetlenia na przystani.
 
Radny Jakub Musiał zapytał:
- o działania ws. przejmowania dróg od WPN-u,
- czy możliwe jest przystąpienie do prac projektowych wyznaczania ścieżki od ul. Świerkowej do Jarosławskiej (na której utworzenie wyraził zgodę dyrektor WPN).
 
Odpowiadając na pierwsze pytanie, pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że wydana została decyzja podziałowa dot. ul. Podleśnej oraz ul. Dębowej (pozytywnie zaopiniowane przez WPN).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na drugie pytanie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy można przywrócić słupki na ul. Wyspiańskiego.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że słupki zostały zdewastowane, ale będą ponownie zamontowane.
 
Radny Łukasz Grzonka zwrócił uwagę, że na boisku Orlik na ul. Nowe Osiedle po opadach tworzy się ogromna kałuża, co powoduje, że z boiska nie można korzystać.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy Urząd podjął działania, by odzyskać od byłego radnego Zbigniewa Czyża niesłusznie pobrane diety oraz dodał, że wydane zostało orzeczenie sądu w Zabrzu w bliźniaczej sprawie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zna orzeczenie Sądu Najwyższego, który cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd wojewódzki oraz dodał, że orzeczenie to potwierdziło stanowisko naszej kancelarii prawnej. Sąd Najwyższy wskazał jeszcze jednak inną możliwość wystąpienia o zwrot. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że orzeczenie Sądu jest analizowane i w zależności od opinii prawnej podjęte zostaną stosowne działania.
 
Radny Łukasz Grzonka podziękował ze ustawienie ławek za zakolu Warty we wskazanych przez siebie miejscach oraz poprosił o ustawienie jeszcze koszy na śmieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kosze zostały już zamówione (będą wykonane przez mieszkańca i kosztować ok. 120 zł).
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:20 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta