Protokół nr 9/19/VIII 9. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.9.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 20:00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej i radnego Macieja Krzyżańskiego oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Guziałka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8/19/VIII z dnia 28 maja 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 97).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 98).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 96).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 99).
 9. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 94).
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 15. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 8/19/VIII z dnia 28 maja 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 8/19/VIII z dnia 28 maja 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 8/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 97).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 97).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 97).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 91/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 98).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 98).
 
O godzinie 17:11 do obradujących dołączył radny Maciej Krzyżański (obecnych 13 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 98).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 92/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 93/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 96).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 96).
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o podanie liczby budynków zawierających azbest w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że szacunkowo na terenie miasta znajduje się jeszcze około 2.000 m2 wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest pozwoli ustalić ich faktyczną ilość do utylizacji. Przez lata współuczestniczenia w programie usuwania wyrobów zawierających azbest większość tego materiału na terenie miasta została zutylizowana. Aktualnie do Urzędu Miejskiego wpływają pojedyncze wnioski.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączyła radna Barbara Kamińska (obecnych 14 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 96).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 94/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 99).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 99), informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
 2. Wprowadzono dochody w wysokości 45.000 zł z tytułu udziału Spółki Projekt Moniuszki sp. z o.o. w rozbudowie ul. Moniuszki.   
w wydatkach:
 1. W rozdziale 75416 wprowadzono wydatki w kwocie 55.000 zł na wynagrodzenia Straży Miejskiej (na dwa dodatkowe etaty).
 2. W rozdziałach 85205, 85215, 85504 dokonano przesunięć wydatków w ramach pomocy społecznej.
 3. W rozdziale 85501 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej.
 4. W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży.
 5. W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
 6. W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 292,20 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 7. W rozdziale 90026 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 707,80 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
 8. W zadaniach majątkowych:
a) Wprowadzono wydatki w kwocie 19.000 zł na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej przy ul. Nowe Osiedle.
b) Dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja budynków komunalnych..." na „Modernizacja/budowa budynków komunalnych...". 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 99).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 95/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił Raport o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2018, który obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zauważył, że Raport o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2018 został bardzo dobrze przygotowany i kompleksowo odzwierciedla stan miasta na koniec ubiegłego roku.
 
Radny Władysław Hetman przypomniał o zeszłorocznej wymianie oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe oraz zapytał, czy to działanie będzie kontynuowane.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w 2018 roku wymieniono 156 opraw sodowych na ledowe w ciągu ul. Poznańskiej, ul. Piaskowej, ul. Lipowej, ul. Libelta i ul. Kasprowicza. Koszt wymiany wyniósł ok. 300.000 zł, a opinie mieszkańców na temat inwestycji były pozytywne. W związku z powyższym, wymiana oświetlenia ulicznego będzie kontynuowana.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy w ubiegłym roku powstały nowe organizacje pożytku publicznego na terenie miasta Puszczykowa oraz czy władze miasta mają pomysł na nowe zadania dla organizacji. Radna Maria Michałowska zapytała również, czy Puszczykowo zawarło porozumienie w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pierwsze pytanie, że w zeszłym roku z współpracę z Urzędem Miejskim rozpoczęły Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości oraz Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności, a dwa lata temu Fundacji Piotra Reissa. Sekretarz poinformował, że to organizacje zgłaszają projekty, które chcą realizować przy wsparciu finansowym z budżetu miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z pytań radnej, że Puszczykowo jest stroną umowy partnerstwa do realizacji projektu Master plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Obecnie trwa modernizacja linii kolejowej E59, co opóźnia uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na trasie Poznań - Kościan. Planowana data uruchomienia linii to koniec roku 2020. Koszty, jakie poniesie Miasto Puszczykowo są uzależnione od długości linii (83% kosztów pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 5% Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a pozostałą część poszczególne samorządy).
 
Radna Elżbieta Bijaczewska podziękowała pracownikom Urzędu Miejskiego za opracowanie Raportu o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2018. Dokument dobrze się czyta i będzie on stanowił punkt odniesienia dla kolejnych opracowań. Samodzielnie opracowanie dokumentu pozwoliło zaoszczędzić środki, które musiałby zostać wydatkowane na opracowanie go przez firmę zewnętrzną. Ponadto, radna zauważyła, że w Puszczykowie nie ma przedszkola publicznego oraz poprosiła o podsumowanie działań na rzecz likwidacji smogu w Puszczykowie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Miasto nie prowadzi przedszkola publicznego, jednak w Puszczykowie działa przedszkole publiczne prowadzone przez podmiot prywatny, do czego zobowiązuje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Aktualnie placówka ma wolne miejsca, więc nie ma potrzeby zwiększania ich liczby. Miasto nie prowadzi samodzielnie placówki ze względów ekonomicznych. Z budżetu Miasta pokrywane jest 75% kosztów pobytu dziecka w placówce, pozostałe koszty pokrywają rodzice. Gdyby przedszkole publiczne było prowadzone przez Miasto, koszty ponoszone w związku z jego funkcjonowaniem byłyby wyższe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie z zagadnień poruszonych przez radną, że temat smogu był omawiany na wielu komisjach i sesjach Rady Miasta. Działania antysmogowe zostały rozpoczęte 2 lata temu od akcji informacyjnej i wprowadzenia dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Puszczykowo podjęło taką inicjatywę, jako pierwsza gmina w powiecie poznańskim i jako jedna z pierwszych w Wielkopolsce. Od początku funkcjonowania programu podpisano blisko 100 umów na dofinansowanie. Wymiana pieców jest działaniem priorytetowym, natomiast działaniem uzupełniającym będzie wprowadzenie do przyszłego sezonu grzewczego lokalnego programu pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Ponadto, każdego miesiąca w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa" ukazują się artykuły poruszające tematykę smogu oraz zachęcające do wymiany pieców. Antysmogowe zajęcia dydaktyczne były prowadzone również w puszczykowskich szkołach. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety dotyczącej sposobów ogrzewania nieruchomości. Motywacją do wypełnienia ankiety będzie losowanie nagród pośród osób, które ją wypełnią. Wyniki ankiety pozwolą zinwentaryzować liczbę i rodzaje źródeł ogrzewania używanych przez mieszkańców oraz określić, dlaczego część mieszkańców nie chce wymienić ogrzewania na proekologiczne. Dodatkowo, przeszkolony pracownik Urzędu Miejskiego będzie udzielał mieszkańcom pomocy przy pozyskaniu funduszy z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). W związku z prowadzonymi działaniami, skarbnik Piotr Łoździn wyraził nadzieję, że zamontowane czujniki jakości powietrza z roku na rok będą informowały o coraz czystszym powietrzu w Puszczykowie.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował za przygotowanie Raportu o stanie Miasta Puszczykowa. Jego zdaniem jest to bezcenny dokument obrazujący obecny stan miasta. Na str. 23 raportu wymieniono 7 celów strategicznych (zwiększenie atrakcyjności życia w Puszczykowie, rozwój działalności kreatywnej, wzmocnienie wspólnoty mieszkańców i wytworzenie przestrzeni spotkania, zwiększenie zaangażowania młodzieży, rozwój wyspecjalizowanej turystyki weekendowej, ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa ładu przestrzennego oraz ochrona środowiska i redukcja hałasu cywilizacyjnego). Wątpliwość radnego wzbudza jednak to, czy rzeczywiście udaje się je realizować. Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że Rada Miasta nie miała okazji dyskutować na temat tego, co powinno zostać zrobione na rzecz realizacji tych celów, czyli jakie uchwały należy podjąć, w jakim kierunku pójść oraz jak realizacja tych celów powinna wyglądać w dłuższej perspektywie czasowej. Pragnieniem radnego jest zachęcenie pozostałych radnych do przeprowadzenia dyskusji na ten temat po wakacjach oraz odpowiedzenie sobie na pytanie, „Co dla nas znaczy realizacja celów strategicznych?".
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że z metodologicznego punktu widzenia powinno zostać określone, jaka jest miara sukcesu, czyli osiągnięcia celów strategicznych. W raporcie zostały wymienione działania, które podjęto by te cele zrealizować, ale brak informacji, że dany cel osiągnięto. Radny zapytał, co znaczy „zwiększenie atrakcyjności życia w Puszczykowie" oraz jaka jest miara osiągnięcia tego celu. Zdaniem radnego istnieją dwa kryteria pomiaru, albo więcej osób chce zamieszkać w Puszczykowie (rośnie populacja mieszkańców), albo należy spytać samych mieszkańców o to, czy ich zdaniem miasto dzięki prowadzonym działaniom jest bardziej atrakcyjnym miejscem do życia (badania satysfakcji mieszkańców). Według radnego nie udało się zrealizować celu pn. „rozwój działalności kreatywnej", a w zasadzie nie udało się nic zrobić w kierunku jego realizacji. Radny Piotr Płóciennik zaproponował, żeby po wakacjach zastanowić się, czy cel nie jest zbyt ambitny i może władze miasta nie są w stanie rozwijać działalności kreatywnej w Puszczykowie i należy z niego zrezygnować. Radny Piotr Płóciennik powiedział, że w związku z realizacją celu pn. „wzmocnienie wspólnoty mieszkańców i wytworzenie przestrzeni spotkań" należy zapytać mieszkańców o to, czy czują, że tworzą wspólnotę i czy rzeczywiście istnieją miejsca spotkań. Po raz kolejny w raporcie zostały wymienione działania podjęte przez władze miasta, ale brak informacji, czy przyniosły efekt. Radny odniósł się również do celu pn. „ochrona środowiska i redukcja hałasu cywilizacyjnego", przypominając, że na jego pytanie skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, iż w I kwartale 2019 roku złożono 15 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców. Radny Piotr Płóciennik zapytał ilu mieszkańców złożyło wnioski w bieżącym kwartale.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że informował o liczbie złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych podczas omawiania uchwały budżetowej. Od początku roku złożono przeszło 40 wniosków, co wyczerpuje zabezpieczoną na ten cel kwotę 200.000 zł dotacji. Podjęta dzisiaj uchwała nr 95/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. zwiększa o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji, dzięki czemu możliwe będzie podpisanie kolejnych umów.
 
Wobec udzielenia głosu kolejnej osobie, radny Piotr Płóciennik zaprotestował, że jeszcze nie zakończył swojej wypowiedzi.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował radnego Piotra Płóciennika, że zadał pytanie, na które uzyskał odpowiedź i jeżeli ponownie chce zabrać głos, to powinien zgłosić taką chęć odpowiednim przyciskiem terminalu. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że radni zabierają głos według kolejności zgłoszeń.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o termin realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji Zakola Warty w Puszczykowie oraz jakie działania, oprócz uruchomienia 3 aktywnych znaków na przejściach dla pieszych, podejmą w bieżącym roku władze miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pierwsze pytanie radnej, że projekt pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" zostanie zrealizowany w roku bieżącym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z zadanych pytań, że od ubiegłego roku władze miasta są zobowiązane realizować zapisy nowego projektu organizacji ruchu drogowego, zatwierdzonego przez Starostę Poznańskiego. Prace rozpoczęto w zeszłym roku i będą trwały przez kilka najbliższych lat. Dotychczas zamontowano aktywne znaki na przejściach dla pieszych, o których wspomniała radna Alfreda Brączkowska. Jeszcze w czerwcu 2019 r. rozpoczną się prace związane z budową przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną spowalniającą ruch przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Jackowskiego, ul. Nadwarciańskiej z ul. Słowiczą oraz ul. Cyryla Ratajskiego z ul. Wczasową. Obecnie w opracowaniu są 4 projekty, po których zatwierdzeniu przez Starostę Poznańskiego zostanie rozpisany przetarg. Koszty planowanych prac w połowie pokryje Powiat Poznański. Jeżeli zabraknie środków na realizację wszystkich projektów w bieżącym roku, konieczne będzie ich przełożenie na przyszły rok. Zabezpieczenie ruchu na drogach powiatowych na terenie miasta już trwa. Pozostały dwa lata na regulację ruchu na głównych drogach gminnych, niebędących drogami powiatowymi, tj. ul. Poznańskiej i ul. Piaskowej. Zmiany będą dotyczyły dostosowania istniejących ścieżek rowerowych oraz miejsc parkingowych do obowiązujących przepisów.
 
W odniesieniu do omawianego raportu, burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że kierując się względami bezpieczeństwa w 2018 roku wybudowano 8 ulic (ul. Strażacką, ul. Krańcową, ul. Rolną, ul. Klasztorną, ul. Szpitalną, ul. Świerkową, ul. Solskiego i ul. Pułaskiego) o łącznej długości 2 km, a przy 6 ulicach powstały chodniki. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że również wymiana oświetlenia z sodowego na ledowe świadczy o dużym nacisku na kwestię bezpieczeństwa w mieście.
 
Radna Maria Michałowska powiedziała, że kwestia bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej jest dla niej bardzo ważna. Szczególnie niebezpiecznym miejscem zdaniem radnej jest ciąg handlowy na tej ulicy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Piotra Płóciennika poinformował, że Stratega Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa jest dokumentem, który został zatwierdzony uchwałą nr 248/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. i obejmuje okres do roku 2030. Władze miasta realizują tę strategię stosunkowo krótko, natomiast liczba zadań, które już udało się wykonać jest znacząca. Pozwala to z dużym optymizmem oczekiwać końcowego okresu jej realizacji, czyli roku 2030. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest przekonany, iż do tego czasu uda się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania oraz dodał, że monitoring realizacji strategii będzie realizowany.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że w raporcie wymieniono ulice wybudowane w 2018 roku, ale brak informacji o liczbie ulic, które pozostały do wybudowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostały opracowane projekty oraz uzyskane pozwolenia na budowę ul. Mazurskiej, ul. Żwirowej i ul. Tenisowej oraz modernizację ul. Sobieskiego, ul. Langego i ul. Kasprowicza. Realizacja wymienionych inwestycji jest uzależniona od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta. Trwa również opracowywanie projektów dotyczących połączenia ul. Poznańskiej z ul. Sportową, które poprawi wyjazd z Rynku oraz budowy ul. Kosińskiego, ul. Leśnej i ul. Powstańców Wielkopolskich.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał do wypowiedzi wiceburmistrza, iż złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy ul. Mazurskiej oraz przebudowy ul. Sobieskiego. Trwa oczekiwanie na wyniki oceny formalnej wniosków. Skarbnik odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Paszkowskiego, że na str. 35 raportu znajduje się wykres przedstawiający strukturę dróg gminnych według ich nawierzchni, zgodnie z którym w Puszczykowie 48% stanowią drogi z nawierzchnią bitumiczną (31,085 km) 26% drogi z nawierzchnią z kostki brukowej (16,947 km) oraz 26% drogi gruntowe lub wzmocnione tłuczniem (16,623 km).
 
Radny Piotr Płóciennik przypomniał przewodniczącemu Rady Tomaszowi Potockiemu, że aktualnie trwający punkt obrad jest debatą, a nie serią zadawania pytań, dlatego jest bardzo zaskoczony odebraniem mu głosu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że głos nie został mu odebrany. Otrzymał odpowiedź na swoje pytanie i zgodnie z listą zgłoszeń głos zabrał kolejny radny. Przewodniczący Rady dodał, że aby kontynuować swoją wypowiedź radny powinien zgłosić chęć zabrania głosu poprzez wciśnięcie na terminalu przycisku „ad vocem".
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że chciał kontynuować swoją wypowiedź, ale przewodniczący Rady nie udzielił mu głosu. Słownik definiuje hasło „debata", jako dyskusję lub roztrząsanie problemu. Zgodnie z tą definicją każdy powinien móc wypowiedzieć się na temat raportu, a nie jedynie zadawać pytania dotyczące jego treści.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że nikt nie ogranicza radnemu Piotrowi Płóciennikowi możliwości debatowania i poprosił o kontynuowanie wypowiedzi.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że jeżeli złożono 40 wniosków na wymianę pieców, przy szacowanej liczbie ok. 750 pieców wymagających wymiany, mieszkańcy nie zdążą zrealizować tego obowiązku do czasu upływu terminy narzuconego przez uchwałę nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały i niespełniające jej wymagań będą musiały być wymienione do 2024 r.). Zdaniem radnego Piotra Płóciennika będziemy mieć taką samą sytuację, jak w roku ubiegłym. Jeśli poziom zanieczyszczeń nie zmaleje, to jako Rada Miasta możemy oznajmić, że „nie udało nam się", mimo rozmów w grudniu 2018 r. oraz wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w marcu 2019 r. Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wszystko to traktuje, jako zarzut do samego siebie i odbiera jako osobiste niepowodzenie, wobec czego namawia do powołania nowej komisji Rady Miasta, która wesprze Urząd Miejski w walce ze smogiem. Radny zachęcał również do przeprowadzenia dyskusji nad rozpoczęciem badań satysfakcji i opinii mieszkańców na temat życia w Puszczykowie. Obiektywnie przeprowadzone badania dałyby Radzie Miasta bezcenną wiedzę o tematach, którymi należy się zająć. Po raz kolejny radny Piotr Płóciennik bardzo podziękował za przygotowanie raportu. Jest to praca, którą docenia i bardzo cieszy go, że taki dokument powstał.
 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Płóciennika skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że władze miasta nie zgadzają się z nim. Działania prowadzone w Puszczykowie znacznie wykraczają poza działania innych samorządów powiatu poznańskiego i nie tylko. Zawarcie 100 umów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych od początku istnienia programu to znakomity wynik. Podejmowane są kolejne działania, m.in. przyjęto Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi. Miasto Puszczykowo podjęło takie działanie, jako pionier w okolicy. Skarbnika Piotra Łoździna wyraził zdziwienie, że radny uważa, iż w temacie walki ze smogiem Miasto Puszczykowo nic nie robi. Stanowisko radnego Piotr Płóciennika jest niepoparte żadnymi twardymi danymi. Działania antysmogowe prowadzone są konsekwentnie przez cały rok (nie tylko w sezonie grzewczym).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgodził się ze skarbnikiem informując, iż gminy ościenne nie mają takich programów i ich mieszkańcy nie mają możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieców.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że nigdy nie powiedział, iż władze miasta nic nie robią i nie ocenia negatywnie prowadzonych działań. Radny powiedział, że działania władz miasta ocenia bardzo pozytywnie i bardzo go cieszy, że tak wiele inicjatyw zostało podjętych w walce ze smogiem. Za około 3 miesiące mieszkańcy zaczną przepalać w piecach i wraz z tym powróci problem smogu. Radny Piotr Płóciennik zaznaczył, że jego aktywność wynika z chęci, aby Puszczykowo zlikwidowały problemem smogu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że działania, które mogłyby doprowadzić do stanu, do jakiego dąży radny zostały wprowadzone w Krakowie (od 1 września 2019 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach). Władze miasta, po konsultacji z radnymi, nie popierają jednak tak radykalnych metod. Jest to jedyny sposób, który w trybie natychmiastowym zlikwidowałby wszystkie piece węglowe niespełniające norm. Należy mieć na uwadze, że trudno przekonać wszystkich mieszkańców do wymiany pieców, ponieważ wiąże się to z kosztami rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od rodzaju instalacji).
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że raport będzie szczególnie użyteczny dla mieszkańców, którzy na co dzień nie śledzą działań władz miasta oraz radnych, a zaglądając do dokumentu raz w roku będą mogli się z nimi zapoznać.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że w rozdziale pn. „Monitoring i ewaluacja Strategii" Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa zostało określone, iż przynajmniej raz w roku ma zostać sporządzany raport z monitoringu strategii, za którego przygotowanie odpowiedzialny jest Referat Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Radny Jan Łagoda poprosił również, aby w kolejnych raportach zwrócić uwagę na warstwę edycyjną i nazwy własne, np. nazwy stowarzyszeń, które w omawianym dokumencie zostały zapisywane różnie w zależności od rozdziału. Radny zaproponował również, aby w przyszłości dane statystyczne podawać w 5-letnich okresach, które pozwolą porównywać aktualny stan do tego sprzed lat i zaobserwować tendencje spadkowe, zwyżkowe, czy też stagnację.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się do uwag radnego, że są słuszne i zostaną uwzględnione w kolejnych raportach. Należy jednak zastanowić się, czy dane mają być przedstawiane w okresach 3-letnich, czy 5-letnich.
 
Odnosząc się do kwestii monitoringu strategii skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że 8 stycznia 2019 r. odbywała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, podczas której kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła stan realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że kiedy on zwraca na coś uwagę, to jest to odbierane, jako krytyka. Jako jedyny radny nie należy do Klubu Radnych „Razem dla Puszczykowa" i zapewne przez wiele osób jest odbierany, jako przeciwnik i krytykant. Radny zaznaczył, że nie taki jest jego cel i nie zamierza krytykować nikogo, za wyjątkiem samego siebie. Oznajmił również, że bardzo cieszy go, iż jest członkiem Rady Miasta i dostrzega jak wiele jest robione, ale mimo tego ma „ochotę na więcej". Jego zdaniem podczas posiedzeń Rady Miasta brak rozmów o celach strategicznych i zastanowienia się, czy podejmowane działania je realizują. Ponadto należy zastanowić się, jakie są mierniki ich realizacji, żeby ocenić, czy prowadzone działania dają efekty. Radny Piotr Płóciennik powiedział, że pamięta wyjątkowy czas, w którym przygotowywano Strategię Rozwoju i Promocji Miasta. W pracach brało udział ok. 50 wyjątkowo zaangażowanych mieszkańców. Na zakończenie radny oznajmił, że wszystkie jego wypowiedzi nie są atakiem na kogokolwiek, tylko troską o to, aby udało się zrealizować założenia Strategii Promocji i Rozwoju Miasta Puszczykowa.  
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 94).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potock i przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 94).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 96/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 18:29 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:40.
 
Ad 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018 było szczegółowo omawiane podczas posiedzeń wszystkich komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018, informując, że dochody zostały wykonane w 98,65% w kwocie 49.476.111 zł, w tym dochody majątkowe 2.230.306 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,05% w kwocie 53.837.398 zł, w tym wydatki majątkowe 17.283.403 zł. W zakresie przychodów wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 4.560.000 zł oraz zostały wykonane wolne środki, które pochodziły z rozliczeń z lat wcześniejszych w kwocie 3.786.418 zł. Rozchody wynosiły 2.060.000 zł i obejmowały wykup obligacji oraz spłatę zaciągniętego kredytu. Planowany deficyt wynosił 5.900.000 zł i został wykonany w kwocie 4.361.286 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła ok. 10.690.000 zł, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdzie ta nadwyżka wynosiła ok. 9.000.000 zł. Zadłużenie na koniec roku wynosiło 15.780.000 zł i było o 2.500.000 zł wyższe niż w roku 2017. Wzrost zadłużenia był związany z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków zewnętrznych. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wyniosło 31.46%
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2018.
Sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wyjaśnienie pozycji inne świadczenia finansowe oraz inne koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że inne koszty finansowe, to przede wszystkim koszty związane z tworzeniem odpisów aktualizujących należności. Okoliczności, których zaistnienie skutkuje dokonaniem odpisu aktualizującego zostały określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. Z przepisów tam zawartych wynika, że odpisy aktualizujące tworzy się na należności, w stosunku do której istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie uregulowana. Odpisy są tworzone głównie w przypadku świadczeń alimentacyjnych, których ściągalność od dłużników alimentacyjnych jest znikoma.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że pozycja inne świadczenia finansowe dotyczy świadczeń społecznych, czyli m.in. świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz na rzecz osób fizycznych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018.
Uchwała Nr SO-0954/34/16/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała Nr SO-0954/34/16/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami była pozytywna oraz została przekazana radnym.
 
Ad 15. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 
Ad 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Uchwała Nr SO-0955/26/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała Nr SO-0955/26/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 była pozytywna oraz została przekazana radnym.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wyjaśnienie dochodu z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych oraz zapytał, jakie będą koszty obsługi wyemitowanych w 2018 roku obligacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, a także przepompownie zostały przekazane przez Miasto Puszczykowo spółce Aquanet S.A. aportem w momencie wstępowania do niej. Mienie nieprzekazane oraz wybudowane w późniejszym okresie pozostało własnością Miasta. Spółka korzystała do 2017 roku z instalacji należących do Miasta na podstawie umowy, zgodnie z którą czynsz dzierżawy wyliczano w oparciu o zyskowność sieci. W roku 2018 renegocjowano wysokość kosztów dzierżawy, aby była równa stawce amortyzacji urządzeń. W związku z powyższym, dochody Miasta z tego tytułu z 500 zł rocznie wzrosną do ok. 100.000 zł. Zmiana umowy dzierżawy nastąpiła w trakcie roku 2018, stad uzyskany dochód był proporcjonalnie niższy, natomiast od roku 2019 wyniesie pełną kwotę. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że miasto nie przekazało do spółki Aquanet S.A. całego majątku, głównie z uwagi na jego niską wycenę przez spółkę (koszt budowy nieprzekazanych urządzeń wynosił blisko 2.000.000 zł).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie pytanie, że w ostatnich latach pozyskiwanie źródeł finansowania poprzez emisję obligacji odbywa się na korzystnych warunkach. Marża zaoferowana przez bank obsługujący Miasto wynosiła w zależności od wyemitowanej serii od 0,5% do 0,7%, a stopa procentowa WIBOR 6M ok. 1,8%. Całkowity koszt dotychczasowej emisji obligacji to ok. 500.000 zł w okresie 5-letnim, czyli rocznie ok. 110.000 zł. Obligacje komunalne wyemitowano w kwocie 4.560.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jakie konsekwencje finansowe wiąże ze sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18-część B. Plan został przyjęty uchwałą nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zajdą istotne zmiany po stronie wydatków i dochodów. Początkowo będą ponoszone wydatki na wydzielenie i wykup działek pod drogi publiczne. Powierzchnia gruntów do wykupu to ok. 15.000 m2, a szacunkowy koszt wypłaty odszkodowań za ich przejęcia wynosi ok. 2.000.000 zł. Kolejne koszty stanowić będzie stopniowe budowanie oraz utrzymanie niezbędnej infrastruktury w ciągu dróg publicznych. W ramach tego planu w tereny mieszkaniowe przekształcono prawdopodobnie ostatnie tereny rolne w Puszczykowie. Na terenie objętym planem możliwe będzie wydzielenie ok. 60 działek o znacznej wielkości, co przełoży się na wpływy z tytułu podatku dochodowego od ich przyszłych właścicieli (nowych mieszkańców). W przyszłości szacowanie dochody z tego tytułu mogą wynosić kilka milionów złotych rocznie. Skarbnik Piotr Łoździn podsumował, że w związku z uchwaleniem miejscowego planu początkowo poniesione zostaną wydatki, które w przyszłości przyniosą dochód z tytułu podatków, co w dalszej perspektywie będzie bardzo pozytywne dla budżetu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy w związku z przedstawionymi wydatkami przewiduje prognozy budżetowe na przyszłość.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przypadku samorządu trudno przewidywać prognozy budżetowe, w szczególności ze względu na niepewność, co do rezultatów prac legislacyjnych na poziomie parlamentarnym. Ostatnio dużo się mówi o zmianach w podatku dochodowym, m.in. zmianach stawek i zwolnieniach, co będzie miało przełożenie na budżet samorządu. W związku, z czym należy być przygotowanym na zmniejszenie dochodów z tego tytułu. Koniunktura gospodarcza wpłynęła w ostatnich latach na wzrost wynagrodzeń, co miało przełożenie na wpływy z podatku dochodowego mieszkańców. Taka sytuacja nie będzie utrzymywała się ciągle. Inne źródła dochodów są dużo mniej istotne w Puszczykowie. Nawet wydzielenie nowych nieruchomości nie wpłynie znacząco na wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zwłaszcza, że zgodnie ze stanowiskiem Rady Miasta nie jest planowane zwiększanie stawek w tym zakresie. W przyszłym roku zaczną funkcjonować dwa większe obiekty handlowe w Puszczykowie, ale to tez nie wpłynie znacząco na dochody Miasta (obiekt przy ul. Poznańskiej oraz market przy ul. Moniuszki).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dużym obciążeniem dla budżetu po stronie wydatkowej są wydatki na oświatę. W ostatnich latach udział Miasta w pokrywaniu tych kosztów rośnie. W roku 2019 z budżetu Miasta pokryto ok. 55% wydatków oświatowych. Otrzymana subwencja jest niewystarczająca i nie obejmuje, np. przedszkoli, których koszt utrzymania wynosi ok. 4.000.000 zł rocznie, czy dowozu uczniów do szkół, choć w tym przypadku kwota jest dużo niższa. W zeszłym roku udział Miasta w wydatkach na oświatę wynosił nieznacznie ponad 50%, a we wcześniejszych latach nie przekraczał 50%. Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że utrzymywanie się tendencji wzrostowej w dużej mierze jest związane z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, którzy przez długi okres mieli zamrożone płace. Niestety, wysokość subwencji nie rośnie wraz z ustawowymi podwyżkami pensji nauczycieli w takim wymiarze, w jakim Miasto jest zobowiązane podnieść wynagrodzenie. Skarbnik Piotr Łoździn podsumował, że w związku z powyższym trudno prognozować, jak będzie wyglądał budżet. Rok 2018 był bardzo dobry i jego zdaniem trudno będzie taki wynik powtórzyć.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 97/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 98/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi z tytułu uzyskanego absolutorium.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za otrzymane, po raz kolejny, absolutorium oraz docenienie pracy całego Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Rady ubiegłej kadencji Małgorzata Hempowicz podziękowała za udzielenie jej głosu oraz zaznaczyła, że większość roku 2018 to ona przewodniczyła pracom Rady Miasta, w związku z czym złożyła serdeczne gratulacje burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego z tytułu pozytywnej oceny wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Zdaniem Pani Małgorzaty Hempowicz wykonanie zeszłorocznego budżetu stanowiło wyzwanie i jego zrealizowanie stanowi ogromny sukces.
 
Ad 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Alina Stempniak, pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. W dniu 30 maja 2019 r. wpłynęło pismo mieszkańca ul. Klasztornej dotyczące rozpoczęcia budowy budynku wystawniczo-muzealnego przy tej ulicy. Pismo zawiera wniosek o ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t na ul. Klasztornej oraz ograniczenie prędkości na całym odcinku ulicy poprzez zamontowanie spowalniaczy.
 2. W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynęło pismo mieszkańców ul. Klasztornej dotyczące wniosku o podjęcie działań zapobiegających dewastacji nawierzchni ul. Klasztornej poprzez ruch maszyn budowlanych w związku z rozpoczęciem budowy budynku wystawniczo-muzealnego przy tej ulicy.
 3. W dniu 11 czerwca 2019 r. doręczono prawomocne orzeczenie sądu i zwrócono akta w sprawie ze skargi mieszkańców w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. W dniu 21 czerwca 2019 r. wpłynęło pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego informujące o podjęciu uchwały nr VII/129/19 z dnia 27 maja 2019 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej stanowiska w kwestii zagrożeń rolnictwa wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaprosił na spotkanie z przedstawicielami firmy INEA, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miejskim.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że lipiec jest miesiącem urlopowym Rady Miasta Puszczykowa, podczas którego nie odbywają się posiedzenia komisji oraz sesje.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył podziękowania pracownikom Biblioteki Miejskiej za zorganizowanie Dni Puszczykowa, które odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. oraz pracownikom Referatu Promocji, Kultury i Turystyki za zorganizowanie wyjazdu na obchody 30-lecia wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2019 r. w Gdańsku.
 
Nawiązując do spotkania z przedstawicielami firmy INEA, na które zaprosił przewodniczący Rady, radna Barbara Kamińska powiedziała, że zgłosiła się do niej mieszkanka prowadząca w Mosinie Salon Orange, która poinformowała, że dużo łatwiej, szybciej i sprawniej jest przyłączyć się do sieci światłowodowej właśnie z tą firmą. Z racji tego, że instalacja światłowodowa została wykonana z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług dowolnego operatora. Radna zaproponowała, żeby na spotkanie zaprosić również przedstawicieli firmy Orange.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że ten temat był omawiany podczas spotkania z przedstawicielami firmy INEA, które odbyło się 7 maja 2019 r. Jeżeli mieszkańcy mieliby skorzystać z usług Orange, to firma musi samodzielnie wykonać instalację światłowodową. Ci mieszkańcy, którzy postanowią przyłączyć się do instalacji budowanej przez firmę INEA są zobowiązani zawrzeć z nią pierwszą umowę na świadczenie usługi internetowej. Po zakończeniu pierwszej umowy istnieje możliwość zmiany operatora. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że jeżeli radna ma inną wiedzę na ten temat, to prosi o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela firmy Orange.
 
Radna Alfreda Brączkowska podziękowała za wykonanie progu zwalniającego na ul. Nowe Osiedle oraz zapytała o termin wykonania boiska do siatkówki plażowej, również przy tej ulicy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pouczył radną, że trwający punkt obrad, to nie „wolne głosy", w związku z czym poprosił o odpowiedź na to pytanie we właściwym punkcie porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta.
 
Ad 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących interpelacjach i zapytaniach radnych:
 1. W dniu 6 czerwca 2019 r. wpłynęła interpelacja radnej Marii Michałowskiej dotycząca działań władz miasta w związku z falą upałów.
 2. W dniu 6 czerwca 2019 r. wpłynęła interpelacja radnej Marii Michałowskiej dotycząca funkcjonowania Straży Miejskiej w Puszczykowie.
 3. W dniu 7 czerwca 2019 r. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca modernizacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 (Letnisko Silva).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował również, że w dniu 17 czerwca 2019 r. wpłynęło pismo radnego Piotra Płóciennika dotyczące wniosku mieszkańców w sprawie zalegających w lesie stosów gałęzi. Mimo iż pismo opatrzono nagłówkiem „interpelacja" z przyczyn formalnych stanowi wniosek.
Ad 22. Wolne głosy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej zadane w punkcie obrad dotyczącym informacji przewodniczącego Rady Miasta, że dzisiejszą zmianą uchwały budżetowej Rada Miasta zabezpieczyła środki na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej przy ul. Nowe Osiedle. Prace zostaną niebawem rozpoczęte.
 
Radny Filip Ryglewicz przypomniał, że tradycyjnie w lipcu odbędzie się wymiana organizowana przez Stowarzyszenie Puszczykowo - Châteaugiron. W tym roku francuscy członkowie stowarzyszenia będą gościć w Puszczykowie. Radny przedstawił plan pobytu oraz zaplanowane na ten czas atrakcje.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, na jakim etapie są przygotowania do Otwartych Mistrzostw Polski w Mölkky 2019, które odbędą się w dniach 24 - 25 sierpnia 2019 r. w Puszczykowie. Radny zapytał, jak wygląda lista zgłoszeń, plan imprezy oraz czy prowadzona jest akcja reklamująca wydarzenie. 
 
Radny Mariusz Frąckowiak podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za ustawienie ławek przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z ul. Grunwaldzką oraz przy ul. Dworcowej. Było to marzenie wielu, zwłaszcza starszych, mieszkańców tego rejonu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o wsparcie przez władze miasta jego samodzielnej inicjatywy dotyczącej ustawienia w Puszczykówku bankomatu. Radny prowadził już rozmowy z PKO BP, Santander Bank Polska S.A. oraz NeoBANK, niestety żaden z wymienionych banków nie jest zainteresowany propozycją radnego. Zdaniem radnego zapotrzebowanie na ten rodzaj usług w jego okręgu wyborczym jest bardzo wysokie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego, że Miasto Puszczykowo nie jest organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski w Mölkky 2019, a jedynie dofinansowuje to zadanie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości" i wszelkie pytania dotyczące przygotowań należy kierować do stowarzyszenia.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zadeklarował, że władze miasta zwrócą się z prośbą o umiejscowienie bankomatu w Puszczykówku do banku obsługującego rachunek Miasta Puszczykowa (Bank Pekao S.A.).
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler podziękowała wiceburmistrzowi Władysławowi Ślisińskiemu za odpowiedź na jej pismo w sprawie pozostawienia na ul. Słowackiego ruchu dwukierunkowego oraz złożyła serdeczne gratulacje burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi w związku z uzyskanym w dniu dzisiejszym absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
 
Ad 23. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 20:00 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki