2008

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 3.09.2008 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 3.09.2008 r.
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia: 20.05
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki.
 
Sprawa Rynku
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki otwarł wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Puszczykowa, poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża oraz radnego Stanisława Balbierza. Jak wyjaśnił celem wspólnego spotkania, jest omówienie oraz dyskusja nad koncepcją zagospodarowania płyty rynku oraz zakola Warty.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powitała wszystkich zgromadzonych, wyjaśniła też, że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z trzema wariantami koncepcji zagospodarowania płyty rynku podczas lipcowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Burmistrz dodała, że wnioski oraz sugestie z tego spotkania stały się podstawą do opracowania nowej koncepcji stanowiącej kompilację wszystkich poprzednich projektów.
Propozycje nowego projektu przedstawił oraz omówił pan Andrzej Stempniak. Wyjaśnił również na czym polegają modyfikacje w projekcie oraz proponowane nowe rozwiązania. Nowa koncepcja zakłada między innymi takie elementy jak: drogi, chodniki, zieleń niską oraz wysoką, mała architekturę, plac widowiskowy ze sceną, fontannę, zegar słoneczny, elementy wody otwartej, ławeczki i lampy uliczne.
Głos w dyskusji na temat koncepcji zagospodarowania płyty rynku zabrali zarówno radni, jak i mieszkańcy miasta. Główna część dyskusji dotyczyła ilości oraz lokalizacji na płycie rynku miejsc parkingowych, układu komunikacyjnego oraz funkcji rynku. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię oświetlenia, a także budowy fontanny i sceny. W trakcie posiedzenia zadecydowano, iż koncepcja zagospodarowania płyty rynku uzupełniona o uwagi ze spotkania omawiana będzie na poszczególnych komisjach, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta w formie oświadczenia podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Zakole Warty
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że odnośnie zagospodarowania tego terenu, mieszkańcy miasta mają rożne zdania i opinie. Burmistrz wyjaśniła również, że teren ten wykupiony został przez miasto po to, aby można było decydować o jego przeznaczeniu; jak dodała dyskusja na ten temat prowadzona była już podczas warsztatów prowadzonych w czasie Dni Puszczykowa przez pana Andreasa Billerta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła również, że aby możliwe było wytyczenie bulwaru nad Warta na tyłach ulicy Cyryla Ratajskiego, potrzebne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ obecnie są to tereny prywatne.
Głos zabrała pani Alicja Czaban, która podkreśliła, że ze względu na występowanie obszarów
zalewowych tylko niewielki fragment zakola nadaje się pod zabudowę. Dodała również, że ze względu na to, iż teren ten znajduje się w obszarze Natura 2000 – ostoja Rogalińska, musi pozostać w stanie nienaruszonym. Pani Alicja Czaban omówiła również możliwości, jakie daje teren zakola oraz stan prac nad planem.
Podczas dyskusji dotyczącej zagospodarowania terenu zakola Warty pojawiły się głównie głosy o zachowaniu tego obszaru w stanie naturalnym. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła w tej sprawie o dalsze sugestie oraz uwagi zarówno ze strony mieszkańców miasta, jak i radnych. Zapewniła również, że wolą wszystkich jest zachowanie tego terenu dla przyszłych pokoleń.
Podczas spotkania zaprezentowano również prace semestralne studentów Politechniki Poznańskiej, które dotyczyły wizji zagospodarowania terenu Zakola Warty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie jest konieczne podejmowanie decyzji o przeznaczeniu tego miejsca, należy natomiast określić, czy ma się tam znajdować trwała zabudowa, czy też nie.
Na zakończenie wspólnego posiedzenia burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w koncercie ''Rockowe pożegnanie lata'' oraz kweście na rzecz pomocy dla Gruzji.
Prowadzący spotkanie przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta.
 
       Protokolant                                                                              Przewodniczący posiedzenia
/-/ Katarzyna Szóstak                                                                            /-/ Marek Błajecki
3