2009

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Puszczykowaz dnia 27.04.2009 r.

                                                                      Protokół
                                                         ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rady Miasta Puszczykowa,
które odbyło się w dniu 27.04.2009 r.
w budynku starej szkoły, ul Wysoka 1
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia: 20.00
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki.
 
Tematy:
  1. Kontynuacja dyskusji nad sprawą zagospodarowania Rynku.
  2. Dyskusja i opiniowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa.
  3. Zapoznanie z propozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sobieskiego – teren centrum sportowego Angie.
  4. Sprawy bieżące.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta rozpoczął Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider od zaopiniowania projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Projekt uchwały omówił Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński jak wyjaśnił jej podjęcie wynika z konieczności dostosowania istniejącej uchwały do znowelizowanych przepisów prawnych. Na wniosek Komisji Edukacji Kultury i Sportu uzasadnienie uzupełnione zostanie o zdanie mówiące, iż stawki dodatków pozostaną na poziomie uchwalonym w poprzednim regulaminie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0
Projekt uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uchwała jest wynikiem pisma, jakie wypłynęło od przedstawicieli prawnych Nadwarciańskiej Grupy Kapitałowej GEOBUD wzywające do usunięcie czterech oświadczeń w sprawie Rynku, które przyjęła Rada Miasta. W uzasadnieniu projektu uchwały zapisano, że sprawa ta nie została jeszcze rozstrzygnięta, natomiast Rada Miasta ma prawo wypowiadać się oświadczeniami wobec czego wezwanie uznaje się za bezzasadne.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Wyniki głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0
Dalszą cześć wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta prowadził Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki.
 
Ad 1.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki wyjaśnił cel zwołania wspólnego posiedzenia Komisji oraz zachęcił wszystkich do wysłuchania propozycji projektu zagospodarowania płyty Rynku, a także do zabierania głosu oraz wnoszenia swoich uwag.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że czuje się zobowiązana do konsultowania kwestii związanych z Rynkiem. Dodała również, iż wniesione do nowego projektu uwagi radnych zostały w znacznej mierze uwzględnione.
Pan Krzysztof Krzepkowski wyjaśnił, że naniósł do projektu sugerowane uwagi. Zaznaczył, iż w projekcie pojawiły się takie elementy jak: zegar słoneczny, ogródki letnie, pub, kawiarnia, elementy ławek wokół fontanny. Pan Krzysztof Krzepkowski poprosił również o uwagi odnośnie ilości i lokalizacji miejsc parkingowych.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o ilość zaplanowanych obecnie miejsc parkingowych na Rynku.
Pan Krzysztof Krzepkowski wyjaśnił, że przewidzianych jest 20 – 22 miejsc parkingowych, ich ilość została zmniejszona ze względu na postawiony pas zieleni.
Radni dyskutowali nad kwestią lokalizacji oraz ilości miejsc parkingowych, wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, poruszono również sprawę układu komunikacyjnego na płycie Rynku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na to, że w tego typu koncepcji ważne jest aby plany były wykonywane całościowo aby nie było problemu z wprowadzeniem zmian, powinno być to ustalane perspektywicznie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto dąży do zaktualizowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum aby można było rozpatrywać kompleksowo teren MOSiRu jak i Rynku. Do tej pory opracowany był plan na cześć sportową, nie obejmował on jednak pewnych funkcji i potrzeb. Burmistrz przypomniała również, że na małym rynku będą dopuszczone miejsca postojowe w liczbie 16 nie był to parking dla budynku sąsiedniego marketu.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest uwzględnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Pan Krzysztof Krzepkowski wyjaśnił, że zrobi rysunek i prześle go radnym do wglądu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że to projektant ma przedstawić koncepcje, a następnie przekonać do niej Radę Miasta. Zaznaczył również, że powinna być ona przygotowywana z fachowcami.
Radni poruszyli również kwestię posadzki na płycie Rynku, dyskutowano także nad organizacją ruchu na Rynku oraz możliwością jego zminimalizowania.
Głos w tej sprawie zabrał również pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który zauważył, że ruch komunikacyjny na Rynku spowoduje, że przebywający tam mieszkańcy będą odpoczywać w otoczeniu spalin samochodowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto musi brać pod uwagę również wnioski i prośby mieszkańców, którzy posiadają na Rynku budynki z funkcjami handlowymi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podkreślił, że Rada powinna na ten temat dyskutować, powinno się to jednak odbywać na poszczególnych posiedzeniach Komisji aby można było formułować konkretne wnioski.
Pan Krzysztof Krzepkowski wyjaśnił, że przygotuje rysunek uwzględniający uwagi dotyczące parkingu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem do pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o dalsze planowane posunięcia na Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zgodnie z harmonogramem realizowany będzie pas pieszo-jezdny, musi zostać przygotowany projekt budowlany, potrzebna jest jednak do tego akceptacja Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że koncepcja całościowa Rynku powinna być porządna, gdyż przez etapowość prac traci on swój kształt architektoniczny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z prośba do pana Krzysztofa Krzepkowskiego o przygotowanie rysunku uwzględniającego uwagi Radnych oraz skierowanie go pod dyskusję poszczególnych komisji.
Pan Krzysztof Krzepkowski wyjaśnił, że przygotuje plansze dotyczące Rynku oraz MOSiRu i oba tematy przedstawi Radzie Miasta.
 
Ad 2.
Głos zabrała Pani Maria Mielcarek, która wyjaśniła, że wzrosło znaczenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż to właśnie z nim musi by zgodny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dodała również, iż w studium należy uwzględnić między innymi wytyczne wynikające z polityki ekologicznej kraju, a także Strategie Rozwoju Miasta.
Pani Maria Mielcarek omówiła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwróciła również uwagę na tereny należące do obszaru Natura 2000 oraz tereny rolne, które w przeciwieństwie do poprzedniego studium zostały wskazane pod zabudowę. Zaznaczyła, iż zarysowane zostały główne układy komunikacyjne, część terenów przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo – usługową oraz tereny usług, sportu i rekreacji. Część terenów została zaznaczona jako tereny zielone. W studium uwzględniona została również infrastruktura związana z dwoma drogami wojewódzkimi oraz sugestie z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Poruszyła również kwestie komunikacji, która według specjalistów powinna być w całej aglomeracji wspólna.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem, jakie tereny zaliczane są w Puszczykowie do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że terminem określa się tereny, które służą ogółowi społeczności, termin ten pochodzi z prawa o ochronie środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą to być również parki lub tereny leśne.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem do jakich terenów zaliczone zostało zakole Warty.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że zakole Warty zaliczone zostało do terenów usług, sportu i rekreacji.
Pan Władysław Hetman zaznaczył, że pojawiają się pewne nieścisłości, gdyż podana została liczba 8 h, a jak zauważył sam teren zakola Warty ma 16,5 h.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że są to dane wynikające z ewidencji gruntów, w których tereny podzielone są pod względem użytkowania. W ewidencji zakole sklasyfikowane jest prawdopodobnie jako tereny łąk i zadrzewień, a nie jako tereny wypoczynkowe.
Pan Władysław Hetman zauważył również, iż w wykazie znajdują się takie obiekty jak MOSiR oraz Miejski Ośrodek Kultury, które już nie istnieją, w związku z czym poprosił o naniesienie poprawek.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż Rada Miasta powinna zastanowić się nad dalszą rolą i wizją Puszczykowa, w jakim kierunku powinno się ono rozwijać, gdyż proponowane studium przewiduje różne, czasami rozbieżne możliwości. Jak dodał zaniepokoił go zapis o możliwości dopuszczenia w niektórych strefach budownictwa wielorodzinnego, pokreślił również, że jego zdaniem powinno to zostać ograniczone do funkcji domu społecznego lub spokojnej starości. Jak stwierdził to Rada powinna się w tej kwestii wypowiedzieć.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że w trakcie tworzenia strategii rozwoju miasta pojawiło się pytanie, w którą stronę miasto powinno się rozwijać, czy tylko w stronę sypialni, czy również miejsca, które dopuszcza usługi sportu i rekreacji. Jak podkreśliła Puszczykowo powinno również zdefiniować swoje miejsce w otoczeniu zewnętrznym, w Aglomeracji poznańskiej. W kwestii zabudowań wielorodzinnych wyjaśniła, że zapisy nie dotyczą zabudowy wielorodzinnej w przyszłości, ale tych budynków, która już istnieją bądź które projektowane były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na centrum. Ponadto pani burmistrz zaznaczyła, że zapis taki musi znaleźć się w studium, aby w przyszłości można było taką kwestię uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uzyskać zgodę na budowę. Pani burmistrz dodała, że niektóre zapisy muszą przewidywać rozwój sytuacji, studium przygotowywane jest bowiem na 30 lat do przodu.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że zapis o zabudowie wielorodzinnej ma tylko umożliwić samorządowi realizację zadań związanych z mieszkaniami komunalnymi.
Głos zabrał również pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który przedstawił swoje uwagi do studium. Pierwsza dotyczyła zapisu odnośnie zakola określonego symbolem US - usługi sportu i rekreacji, jak podkreślił czymś innym są jednak tereny rekreacji a czym innym tereny usług i rekreacji. Druga sprawa, która jak podkreślił wzbudziła jego zaniepokojenie to zapis dotyczący terenów przy szosie dochodzącej do przeprawy mostowej po przeciwnej stronie oczyszczalni ścieków mówiący o przeznaczeniu go pod usługi pokrywające się z dawnym planem zrobienia tam bazy dla ciężarówek.
Ponadto w studium znalazł się zapis, mówiący, iż ze względu na uciążliwość kolei sugeruje się lokalizacje funkcji usługowo mieszkaniowej po obu stronach linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Puszczykówko ze zdecydowaną preferencją dla usługowej ze względu na uciążliwość hałasową.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że terminologia która mówi o terenach usług sportu i rekreacji nie wskazuje, że powinna znajdować się tam zabudowa kubaturowa. Odnośnie terenów przy drodze na Rogalin podkreśliła, że w poprzednim studium również były to tereny przeznaczone pod aktywizacje gospodarczą. Jak dodała jest to jednak nadal kwestia otwarta i dyskusyjna.
Radna Urszula Rudzińska podkreśliła, że rozumie, iż intencją zlokalizowania na w/w terenie inwestycji, jest wyniesienie ciężkiego transportu z miasta, gdyż wzorem państw rozwiniętych mógłby powstać tam obszar który byłby miejscem wspólnym dla zaparkowania lub przechowywania tego typu samochodów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jeśli myślimy o Puszczykowie przyszłości, Puszczykowie bez konfliktów to nie można zabronić prowadzenia działalności gospodarczej nie dając właścicielom w zamian żadnej alternatywy. Jak podkreśliła jej marzeniem jest stworzenie podmiotom gospodarczym możliwości przeniesienia swojej działalności poza miasto, stąd konieczność uwzględnienia takich zapisów w studium.
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski podkreślił, że Puszczykowo nie jest wyspą, otoczone jest miasteczkami o wyraźnym charakterze industrialnym, więc jak stwierdził tworzenie takich wydzielonych obszarów na jego terenie nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Radny Maciej Schneider zwrócił uwagę na zawarte w studium dane demograficzne, z których raz wynika, że tendencje są zniżkowa, a raz, że sytuacja jest w miarę ustabilizowana w związku z czym istniejąca baza oświatowa wystarczy do 2010 roku, jak zaznaczył od dłuższego czasu toczy się jednak dyskusja na temat konieczności budowy sali gimnastycznej ze względu na trudne warunki lokalowe panujące w szkole podstawowej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie zapisu dotyczącego wielkości działek, czy będzie możliwość wtórnego dzielenia małych działek. Gdyż stanowi to niebezpieczeństwo dla Puszczykowa.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że są to wytyczne dotyczące nowych działek, jeśli działka została już wydzielona to może zostać ona zabudowana. Zapisy dotyczą bowiem nowych podziałów, a nie już istniejących.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powrócił do tematu danych demograficznych, zwrócił się z zapytaniem czy są one błędne, czy wynikają z badań aby nie okazało się, że Rada uchwali coś takiego z pełną świadomością.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że dane te wynikają z analiz demograficznych ostatniego dziesięciolecia. Podkreśliła jednak, że miasto wciąż się rozwija, a tym samym liczba mieszkańców w tym dzieci będzie wzrastała.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że studium powinno być dokumentem opartym na badaniach, a odnosi wrażenie, że można wpisać do niego co się chce.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o dane dotyczące miejsc parkingowych, zgodnie z którymi na jednego mieszkańca przypada 1,5 miejsc postojowych, a na dziesięciu korzystających ze sportu jedno. Poprosiła o wyjaśnienia z jakiego okresu pochodzą takie informacje.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że wskaźniki takie są stosowane również w innych dokumentach planistycznych, są to przyjmowane średnie. Podkreśliła jednak, że uwzględniając specyfikę Puszczykowa można te wskaźniki zwiększyć.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że studium uwarunkowań wymaga jeszcze dopracowania, wiele kwestii trzeba poprawić, gdyż jeśli ma być on uchwalony na 30 lat, to musi mieć solidne podstawy.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na sformułowanie dotyczące usług ochrony zdrowia lekarza pierwszego kontaktu, które według zapisu realizowane są w Puszczykowie przez dwa publiczne ośrodki zdrowia, jak zaznaczyła jest to stwierdzenie nieprawdziwe i nieadekwatne do tego co jest.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął dyskusję na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Ad 3.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że wniosek od pana Janusza Rzeźnika o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zwracał się z prośbą o możliwość zlokalizowania kortów tenisowych ze zmianą obsługi komunikacyjnej został odrzucony. W tym roku wpłynął kolejny wniosek w którym właściciel wycofał się z poprzedniej propozycji, wniósł natomiast o umożliwienie budowy obiektu sportowego. Jak podkreśliła Urząd Miejski nie widzi problemu w zaproponowanej lokalizacji kortów tenisowych.
Głos zabrał pan Janusz Rzeźnik, który wyjaśnił, że w związku z dużą popularnością obiektu jego zamiarem było przeprowadzenie dalszych inwestycji i wybudowanie kortów na świeżym powietrzu. Dodał, iż zbulwersował go fakt, iż odpowiedź na swój wniosek otrzymał z Urzędu dopiero po siedmiu miesiącach, co uniemożliwiło mu realizacje zaplanowanej inwestycji. W związku z tym zwrócił się z prośbą o szybkie pojęcie działań, które umożliwią mu zakończenie sprawy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o wyjaśnienia, dlaczego wnioskodawca otrzymał odpowiedz w tak późnym terminie.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że sprawa ta omawiana była przez Komisje Urbanistyczno Architektoniczną, wstępna opinia wniosku była negatywna z propozycją skierowania go do Rady Miasta, która nie zajęła konkretnego stanowiska. Podkreśliła również, że sprawy dotyczące planowania przestrzennego nie zawsze wymagają dotrzymania terminów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że trzeba liczyć się z tym, iż uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pociąga za sobą koszty. Właściciel, który wniósł o jego zmianę zadeklarował przekazanie adekwatnej kwoty na Fundusz Ochrony Środowiska. Burmistrz miasta przeprosiła również pana Janusza Rzeźnika za zwłokę w wystosowaniu do niego odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie oświetlenie przy rondzie w centrum miasta, gdyż wieczorami przebywa tam młodzież.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że do energetyki skierowane zostały w tej sprawie monity jak dodała nie potrafi jednak odpowiedzieć dlaczego nie ma reakcji z ich strony. Burmistrz miasta poinformowała również o tym, iż miasto nie dokonało odbioru chodnika na Rynku, sprawa jest w toku i jak zaznaczyła prawdopodobnie zakończy się w sądzie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbędzie się 11 maja br. o godz. 17.00.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zamknął wspólne obrady Komisji Rady Miasta.
 
        Protokolant                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Katarzyna Szykulska                                                                                 /-/ Marek Błajecki
 
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju Miasta
      /-/ Maciej Schneider
10