2015

Protokół nr 1/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Komisji Budżetu, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. w

 
Protokół nr 1/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Komisji Budżetu,
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2-5.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 21:12
 
Tematy:
  1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
  2. Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powitała gości i radnych; obecnych 11 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 
Pan Filip Koczorowski, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, omówił propozycję rozwiązania problemu dotyczącego wyżej wymienionego terenu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 17:39 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 12 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przestawiła propozycję rozwiązania kwestii związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że parking „Park&Ride" w ramach współpracy z metropolią nie powstanie na omawianym terenie, ponieważ nie jest on na dzień dzisiejszy własnością miasta. Parking w ramach ZIT-u zostanie wybudowany ze środków unijnych na ulicy Dworcowej, w pobliżu kościoła. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że parking może zostać wybudowany przy ulicy Moniuszki, jednakże nie w ramach ZIT-u.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że Wojewoda nie zaopiniuje pozytywnie planu z funkcją mieszaną, ponieważ musi zostać określona konkretna funkcja. Powierzchnię biologicznie czynną należy zweryfikować. Droga wewnętrzna nie może powstać, jeśli nie jest ona narysowana na mapie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że końcówka załamania drogi dochodzi do dwóch działek mieszkaniowych, gdzie właściciel zabudował je kostką.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że droga przelotowa pozwoliłaby na łatwiejszy przejazd służb ratowniczych. Układy, w których zawarte są sięgacze, są mniej korzystne.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że kierowcy będą jeździć na skróty w przypadku powstania drogi wewnętrznej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie analizy skutków finansowych uchwalenia tego planu.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że właściciel firmy Boltex nie mógł pojawić się na posiedzeniu, jednakże prosił o przekazanie, że nie zgadza się na warunki ustalone przez Komisję Rozwoju, ponieważ domaga się ustalenia zabudowy wielorodzinnej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaką funkcję pełni teren oznaczony kolorem fioletowym, na co otrzymała odpowiedź od Pana Filipa Koczorowskiego, że produkcyjną.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, z jakich dokumentów wynika funkcja produkcyjna.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że na omawianym terenie w czasach kiedy był tworzony projekt, zlokalizowane było przedsiębiorstwo produkcyjne, gdzie inwentaryzację przeprowadzono z natury, w której nie korzysta się z dokumentów.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, jaką opinię na temat przedstawionych propozycji ma projektant.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że z przedstawioną koncepcją się zgadza, jednakże należy doprecyzować parametry.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że organizowanie dwóch sięgaczy nie wprowadza ładu przestrzennego, który na terenie miasta powinien istnieć, jednakże komunikacja zostanie utrudniona, a dojazd zawężony, przez co większe samochody nie będą mogły wjeżdżać. W poprzednich latach można było zakupić teren pod parking, jednakże urzędująca wtedy Rada Miasta zadecydowała, że za podaną kwotę nie chcą jej kupić, tylko inwestować w inne rzeczy. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że budżet należy wydawać racjonalnie. Panu Bolewskiemu została wydana negatywna ocena wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że koncepcja zawierająca sięgacze nie podoba jej się, ponieważ jej zdaniem powinna istnieć na tym terenie droga przelotowa jednokierunkowa.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że pozytywne zaopiniowanie tych propozycji może doprowadzić do precedensu robienia sięgaczy.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że powinna istnieć zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Przejazd na ulicy 3 Maja zostanie zamknięty, a na ulicy Dworcowej w momencie zamknięcia barierek, powstają korki. Przejazd ten będzie jedynym przejazdem, co będzie stanowić utrudnienie dla organizacji ruchu. W momencie powstania drogi przelotowej, kierowcy będą skracać sobie drogę.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego przez projektanta rozwiązania  dotyczącego  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 w przedmiocie wyrażenia poparcia dla wariantu numer 9, który ma zostać wprowadzony w tym projekcie.
Wynik głosowania: „za" - 10, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
O godzinie 19:04 do obradujących dołączyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka (obecnych 13 radnych).
 
Ad 2. Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, na czym polegało podpisanie listu intencyjnego w sprawie Wielkopolskiego Klastra Rzecznego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wczoraj odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania, które miało charakter umocowania działań gmin i miast na szlaku wodnym rzeki Warty. Nie niesie to skutków finansowych, ale będzie wskaźnikiem, który pomoże w łatwiejszym pozyskiwaniu środków finansowych.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, jakie pomysły przewidziane są na realizację projektu Wielkopolskiego Klastra Rzecznego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe chce zagospodarować część zakola i na dzień dzisiejszy odbyło się jedno spotkanie na ten temat. Na zakolu miałaby powstać przystań kajakowa, która przyjęłaby większą liczbę kajakarzy oraz plaża.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk, projektantka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, omówiła projekt studium, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radni rozpoczęli dyskusję na temat uwag do projektu studium, gdzie część z nich została zawarta w niniejszym protokole.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wnioski, które spływały od początku roku dotyczące studium zostały uwzględnione, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że z wnioskami się zapoznała.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy uwagi podjęte na dzisiejszym posiedzeniu dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną ujęte w studium, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk,  że tak.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poprosił o ustosunkowanie się do interpelacji złożonej przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że z wieloma uwagami zawartymi w interpelacji miała problem. Oznaczenie mapy w niektórych przypadkach wynika z obowiązującego studium, albo z uwag Urzędu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak powinna zostać oznaczona funkcja rzemieślnicza na mapie.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że powinna zostać oznaczona jako mieszkaniowo-usługowa, gdzie występuje dowolność funkcji, która będzie dominująca.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że mapa powinna zawierać aktualne oznaczenia dla danego terenu.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że jest to kierunek rozwoju, a plansza dotycząca uwarunkowań pokazuje, jak jest obecnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony zapis o usługach nieuciążliwych.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że został on zredagowany, ponieważ pojawiły się rozstrzygnięcia sądowe, które orzekły, że nie można posługiwać się takimi definicjami i określać uciążliwość ze względu na hałas.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony zapis dotyczący miasta ogrodu.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że Puszczykowo nie jest miastem ogrodem, nie wpasowuje się w tą definicję, przez co zostało to wykreślone.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, czy na terenie 3M można przewidzieć rozwiązania, które nie zmuszałyby do pójścia w jednym kierunku, ale dawały możliwość aby mogły powstać tam place zabaw.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że oprócz funkcji wiodącej, jest możliwość dopuszczenia funkcji uzupełniającej, gdzie będzie to możliwe na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy patrzeć przyszłościowo. Trzeba znaleźć metodę pozyskiwania środków, pomyśleć nad przyciągnięciem nowych mieszkańców do Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman zapytał, dlaczego nie została określona jakość powietrza dla Puszczykowa, na co otrzymał odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że wartości zostaną zamieszczone.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że występują wolne pola dotyczące liczby mieszkańców, gdzie dane nie zostały zawarte.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że nie posiada takich danych. W większości dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Urzędu Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie może zgodzić się z odpowiedziami, że coś zostało przepisane z obowiązującej strategii oraz strony internetowej Urzędu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie została zamieszczona wzmianka o ekranach, które mają powstać na terenie miasta. Wymienione jest, że nie mogą powstać elektrownie wiatrowe, a w ostatnim numerze „Echa Puszczykowa" zostało napisane, że Burmistrz podpisał dokument dotyczący elektrowni wiatrowych.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że ekrany zostaną uzupełnione w zakresie, w którym się uda.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Burmistrz podpisał plan gospodarki niskoemisyjnej, który zakłada powstanie turbin wiatrowych, co w przypadku Puszczykowa zostanie wykreślone.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Puszczykówko można wprowadzić jako kolejną dzielnicę Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że dzielnice zostały umieszczone według podziału ewidencyjnego, gdzie Puszczykówko nie jest zapisane.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w studium zostało zawarte, że w przypadku sąsiadowania ze sobą różnych funkcji, należy wprowadzić zieleń izolacyjną, nad czym należy się zastanowić, czy taki zapis powinien istnieć, ponieważ nie będzie to egzekwowane. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że teren szpitala, który należy do starostwa jest przeznaczony na opiekę szpitalną, gdzie istnieje lądowisko dla helikopterów. Dziwne jest wprowadzanie tam funkcji mieszkaniowo-usługowej, gdzie należy zostawić dotychczasową funkcję.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że należy utworzyć nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego Miasta dla całych dzielnic.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki czas potrzebny jest do wprowadzenia uwag do projektu studium, które zostaną nadesłane wiadomością e-mail, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że do półtora tygodnia.
 
Następne wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku, o godzinie 17:30.
 
O godz. 21:12 Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
    
/-/ Monika Barczak
     protokolant

Protokół nr 2/15 wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 18 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2-3.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:38
Godz. zakończenia: 20:30
 
Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
  2. Omówienie kwestii napraw i remontów chodników.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, w jakich godzinach będzie udostępniana ścianka treningowa dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański, przedstawiciel firmy My Sport s.c. odpowiedział, że udostępnianie ścianki treningowej zależeć będzie od prowadzonych zajęć z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że rzeczoznawca na zlecenie dzierżawcy gruntu może wycenić teren z korzyścią dla dzierżawcy.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że może wystąpić możliwość wydzierżawienia terenu przez dzierżawcę za cenę wyższą, niż ustalono w umowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi koszt dzierżawy gruntu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt dzierżawy za metr kwadratowy gruntu wynosi 24 grosze netto, gdzie cena będzie podlegała corocznej waloryzacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby dopisać do umowy zapis o zaakceptowaniu przez obie strony ceny za metr kwadratowy gruntu, która będzie ustalona przez powołanego rzeczoznawcę.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zaproponował, aby dopisać do umowy prawo odmowy wyrażenia zgody na poddzierżawienie przedmiotu umowy.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał odpowiedział, że miasto nie jest właścicielem obiektów, które na tym terenie powstają.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby skrócić okres na usunięcie naruszeń lub do ich zaprzestania do jednego miesiąca.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał dodał, że można zmienić zapis dotyczący zaprzestania naruszeń od dnia następującego po dwukrotnym awizowaniu wezwania.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że w umowie należy zapisać, że grunt będzie poddzierżawiany w takiej samej kwocie przez dzierżawcę.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański poinformował, że ścianka treningowa będzie usytuowana od strony północnej.
 
Po burzliwych dyskusjach Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ustalono, że w umowie zostaną dokonane poprawki dotyczące między innymi minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia gruntu, zwrotów nakładu na dzień wypowiedzenia umowy oraz wezwania pisemnego do zaprzestania naruszeń.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Omówienie kwestii napraw i remontów chodników.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił plan napraw chodników, wykonanych na przestrzeni roku 2014/15, które objęły ulice Poznańską, Dworcową, Jarosławską, Kasprowicza oraz Cyryla Ratajskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na rok 2015 przewidziano remont chodnika na ulicy 3-go Maja, którego koszt wyniesie około 200 tys. zł netto. Chodnik na ulicy Kosynierów Miłosławskich zostanie wykonany na krótkim odcinku wraz z ulicą Niepodległości. Wiceburmistrz dodał, że na remont chodnika na ulicy Dworcowej i na remont ścieżki rowerowej na ulicy Wczasowej otrzymano dofinansowanie od Starosty Poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, jakie ulice zostały przewidziane do remontu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że został ogłoszony przetrag na wykonanie ulicy Kochanowskiego, a droga na ulicy Kasztanowej jest w trakcie budowy. Urząd posiada dokumentację, wraz z pozwoleniem na budowę na ulice Grunwaldzką i Bałtycką, które prawdopodobnie zostaną wykonane w tym roku.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, kiedy zostaną wykonane prace naprawcze na ulicach Piaskowej i Libelta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na ulicy Piaskowej po jednej stronie ulicy znajduje się chodnik. Koszt napraw chodników zostanie zweryfikowany przez Urząd, co zadecyduje, kiedy zostaną one naprawione.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki zadał pytanie, czy została zaplanowana budowa ulicy Kosińskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w rankingu ulic jest ona przewidziana na przestrzeni 4 lat.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostanie naprawiony chodnik na ulicy Leśnej.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że ulica Leśna w większości jest własnością prywatną, gdzie Wojewoda Wielkopolski ma problem ze wskazaniem, kto jest jej spadkobiercą.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy remont chodnika na ulicy Niepodległości jest brany pod uwagę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że potrzebne jest 40 tys. zł brutto na wyremontowanie chodnika. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że na ulicy Poznańskiej progi na ścieżce rowerowej są za wysokie. Należy zastanowić się, czy zlikwidować ścieżkę, czy zmniejszyć progi.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, powiedział, że nie należy likwidować ścieżki rowerowej od ulicy Podleśnej do ronda, które znajduje się koło Arturo, ze względu na bezpieczeństwo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poprosił, żeby przygotować kosztorys utrzymania i poprawy krawężników na ulicy Dworcowej i Poznańskiej.
 
Radny Jan Łagoda poprosił, aby postawić znak z numeracją domów na ulicy Niwka Stara.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pan Dariusz Borowski powiedział, że jeżeli na ulicy Chabrowej zostanie postawiony znak ograniczający prędkość do 10 km/h, to na każdej drodze piaszczystej będzie trzeba zrobić to samo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt postawienia jednego znaku wynosi około 500 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki powiedział, że ulica Chabrowa jest ulicą ślepą.
 
Radni z Komisji Rozowju i Komisji Budżetu doszli do wniosku, że nie należy stawiać znaku ograniczającego prędkość do 10 km/h oraz znaku wskazującego na pierwszeństwo przejazdu pojazdu wyjeżdżającego z ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek ośrodka Wielspin, wraz z odpowiedzią ze strony Urzędu, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, czy miasto może zwolnić Wielspin z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie może zwolnić ośrodka z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, ponieważ większość firm o takim profilu usługowym będzie domagała się zwolnienia z obowiązku płacenia.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, jaką odpowiedź otrzymał Urząd ze strony ośrodka Wielspin.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przyszłym roku Wielspin chce oddać do użytku ośrodek, dlatego proszą, aby miasto zdeklarowało się, czy inwestycja budowy ulicy dojazdowej zostanie wykonana. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy wykonać odwodnienie tego odcinka, co zwiększa koszty do wysokości 350-400 tys. zł.
 
Radna Agata Wójcik zadała pytanie, czy zarząd spółki Wielspin został przeniesiony do Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że formalnie siedziba została przeniesiona do Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni mają ustosunkować się do obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego o ponownym rozpatrzeniu budowy linii kolejowej i jej oddziaływaniu na środowisko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynęło obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego, na pasie kolejowym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że oddziaływanie na środowisko będzie oceniane ponownie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, czy można przeprowadzić kolejne rozmowy z władzami Twoich Linii Kolejowych na temat zamknięcia przejazdu kolejowego przy ulicy 3-go Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas wcześniejszej rozmowy z dyrektorem TLK, Urząd uzyskał informację, że nie ma możliwości wprowadzenia kolejnego obiektu do inwestycji budowy linii kolejowej.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, ile kosztowałoby zamontowanie rury tunelu drogowego przy ulicy 3-go Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.
 
O godz. 20:30 Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 /-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
          protokolant

Protokół nr 1/15 wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu które odbyło się w dniu 11 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2-3.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 2200,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
2. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
- nadania nazwy ulicy,
- wydzierżawienia terenu pod stację paliw (wniosek „Społem").
4. Sprawy bieżące.
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 9 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Władysława Hetmana). 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 2200 (druk nr 39).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, który podobnie jak dwa kolejne z druków nr 40 i 41 (ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2 oraz ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13), dotyczy przedłużenia dzierżawy dla przedszkoli.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki zawnioskował, aby członkowie obu Komisji głosowali wspólnie, a następnie zaproponował, aby wszystkie trzy projekty uchwał dot. przedłużenia dzierżawy dla przedszkoli zaopiniować w jednym głosowaniu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektów uchwał z druków nr 39-41.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci (druk nr 45).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dzierżawca terenu wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie kolejnego fragmentu terenu z przeznaczeniem na teren sportowo - rekreacyjny, tj. mini - kort dla dzieci ze ścianką treningową.
 
Radny Jan Łagoda zapytał czy znana jest stawka czynszu.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że zgodnie z wnioskiem dzierżawcy, stawka czynszu ma pozostać na tym samym poziomie, co w poprzedniej umowie, czyli 24 g za 1 m2.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o stawkę rynkową w przypadku podobnych obiektów.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że stawki rynkowe nie są mu znane, ale w tym przypadku przygotowana była wycena rzeczoznawcy.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o miesięczne wpływy z obecnej dzierżawy.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że miesięczne wpływy z dzierżawy gruntu wynoszą 2332,80 zł + VAT.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o przewidywane wpływy z podatku za budynki.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że naliczany będzie podatek zgodnie z uchwałą o podatku od nieruchomości.
 
W tym momencie zauważono rozbieżności między tekstem projektu uchwały, który otrzymali radni a projektem, którym dysponowali urzędnicy. W związku z powyższym, przewodniczący Jakub Musiał zarządził 10-minutową przerwę.
 
Po przerwie ujednolicono tekst projektu uchwały, tj.:
- wyrażenie „Gmina Puszczykowo" zmieniono na „Miasto Puszczykowo",
- uzupełniono o zapis dot. okresu dzierżawy, tj. „na okres od 01.06.2015 - 31.12.2043",
- informacja o załączniku graficznym została przeniesiona z §2 do §1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby w umowie dzierżawy zmienić zapisy w taki sposób, aby:
- ścianka treningowa była udostępniana dzieciom, mieszkającym w Puszczykowie a nie tylko dzieciom uczęszczającym do puszczykowskich szkół,
- zwiększyć liczbę godzin udostępniania dzieciom ścianki treningowej (np. 4 razy po 2 godz.).
 
Po zakończonej dyskusji, przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Budżetu Tomaszem Potockim ustalili, że zaopiniowanie omawianego projektu uchwały zostanie przełożone za przyszły tydzień podczas kolejnego, wspólnego posiedzenia obu komisji. Przewodniczący Jakub Musiał zwrócił się z prośbą o zaproszenie na posiedzenie pana Arkadiusza Krzyżańskiego.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
  • nadania nazwy ulicy
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał wniosek pana Marcina Miśkiewicza ws. nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż działek nr 392/1, 392/2 i 393/1 (obręb Puszczykowo Stare), w którym zaproponowano 10 nazw. Jednocześnie przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radny Maciej Krzyżański zaproponował nazwać ulicę „Kazimierza Hąci".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ze względu na nazwy okolicznych ulic, proponuje nadać nazwę: „Sowia" lub „Kredowa".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w mieście jest tradycja nadawania nazw ulicom od nazwisk znanych puszczykowian i dlatego proponuje Kazimierza Hącię, który był m.in. ministrem przemysłu i handlu w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że we wniosku mieszkańcy zaproponowali konkretne nazwy dla ulicy. 
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poparł słowa burmistrza oraz dodał, że należy uwzględnić wniosek mieszkańców.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski również poparł wypowiedź burmistrza oraz dodał, że w przypadku nadania nazwy „Kazimierza Hąci" mogą pojawiać się kłopoty z zapisem, choć jednocześnie uznał, że tej postaci należy się upamiętnienie np. w formie tablicy.
 
Zdaniem przewodniczącego Jakuba Musiała najlepszą nazwą będzie „Sowia".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, żeby wskazać miejsce charakterystyczne dla postaci Kazimierza Hąci i tam go upamiętnić poprzez tablicę.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad nadaniem nazwy „Kazimierza Hąci".
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad nadaniem nazwy „Kazimierza Hąci".
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Jakub Musiał złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad nadaniem nazwy „Sowia".
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowania nad nadaniem nazwy „Sowia".
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Nazwa „Sowia" została zaopiniowana pozytywnie.
 
  • wydzierżawienia terenu pod stację paliw (wniosek „Społem")
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał wniosek zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, w którym zwracają się z prośbą o wydzierżawienie działki przy ul. Piaskowej (przy sklepie „Społem"), na której planują lokalizację stacji paliw.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że jest przeciwny lokalizacji stacji paliw w tym miejscu oraz dodał, że stacja najprawdopodobniej byłaby czynna także w godzinach nocnych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że z informacji uzyskanych od prezes „Społem", stacja miałaby być czynna w godzinach otwarcia sklepu „Społem".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że stacja paliw przydałaby się w Puszczykowie, ale nie w sugerowanej lokalizacji, w sąsiedztwie domów, dlatego też wyraziła zdecydowany sprzeciw.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy zwrócono się do mieszkańców o opinię.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że we wniosku napisano, że po uzyskaniu zgody na dzierżawę, „Społem" wystąpi o decyzję środowiskową i inne wymagane pozwolenia.
 
Mieszkaniec ul. Piaskowej pan Jarosław Dobicki wyraził sprzeciw wobec budowy stacji paliw. Powiedział również, że rozmawiał z mieszkańcami, którzy także są przeciwni takiej inwestycji i będą protestować.  
 
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wnioskiem „Społem" ws. wydzierżawienia terenu.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 8 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 2. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że oferty na sporządzenie strategii promocji oscylują między 31 tys. zł a kwotą ponad 100 tys. zł (zestawienie ofert stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w celu podpisania umowy z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie. Zabezpieczone środki nie są wystarczające (25 tys. zł), dlatego przetarg zostanie unieważniony z uwagi na brak środków. Wiceburmistrz przypomniał zakres istotnych warunków zamówienia, który składał się z 3 etapów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że może na razie należałoby rozważyć realizację tylko jednego z etapów, a zabezpieczone 25 tys. zł przeznaczyć na organizację uroczystych obchodów 25-lecia samorządności.
 
Radny Maciej Krzyżański przypomniał, że od początku był zdania, żeby zawęzić zakres opracowania strategii do jednego celu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj odbyła się dyskusja publiczna z udziałem projektanta ws. projektu mpzp dla  dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B, który obejmuje również plac pomiędzy apteką a komisariatem. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń Komisji Rozwoju ten temat był omawiany - wyrażono wówczas wiele głosów, także od mieszkańców, że ten teren nie powinien być zabudowany. Natomiast przedstawiony projekt planu zakłada, że w tym miejscu ma powstać obiekt do 11 m w kalenicy z powierzchniami usługowo-handlowymi.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że jej zdanie w tej sprawie od początku było takie, że teren ten nie powinien zostać zabudowany, bo w przeciwnym razie załamie całą przestrzeń w tym rejonie.
Zdaniem Przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz na tamtym posiedzeniu Komisji nie został zebrany w jedno i przegłosowany konkretny wniosek, który byłby wskazówką dla Burmistrza do przedstawienia projektu planu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że do 10 czerwca można składać uwagi do projektu planu oraz zapowiedziała, że jako mieszkanka złoży takie uwagi (Przewodnicząca powiedziała, że prześle swoje uwagi radnym).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że podczas dzisiejszej dyskusji publicznej, najwięcej zastrzeżeń dotyczyło placu między apteką a komisariatem, tzn. żeby tego terenu nie zabudowywać. Pani Alina Stempniak powiedziała, że wspólnego wniosku z Komisji dla pomysłu niezabudowywania tego ternu nie było. Pojawiały się pojedyncze uwagi, aby rozważyć wprowadzenia pewnych ograniczeń, aby nie powstał w tym miejscu market. Ten postulat został wzięty pod uwagę i ograniczono pow. handlową do 200 m2 (obecne zapisy projektu planu nie grożą powstaniem jakiegokolwiek marketu). Omawiany teren w każdym z poprzednich planów był przeznaczany pod zabudowę, dlatego Burmistrz uznał, że nie warto zapisami uniemożliwiać żadnej zabudowy.  
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że wydaje mu się, iż chóralnym głosem Komisji było, aby terenu nie zabudowywać.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przedstawiona wersja projektu planu nie jest taką, jakiej się spodziewano.  
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ograniczenia wpisane do projektu planu, powodują, że w tym miejscu market nie powstanie. Zmniejszono powierzchnię zabudowy i ograniczono rodzaje usług (pozostawiono tylko administrację, biura, drobny handel i usług, np. szewc, fryzjer).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zapisy planu zawsze można zmienić i jeśli kolejna Rada chciałaby wprowadzić tam zabudowę, to będzie mogła to zrobić.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w poprzedniej kadencji rozważano różne opcje zagospodarowania tego miejsca: czy to obiekt kubaturowy (np. urząd) czy rynek, targowisko albo parking. Burmistrz Andrzej Balcerek zaznaczył, że w tej kadencji na pewno nie powstanie w tym miejscu żaden market ani obiekt kubaturowy.
 
Zdaniem Radnej Agaty Wójcik była zgoda radnych na umożliwienie funkcjonowania w tym miejscu, czegoś w rodzaju ryneczku. Radna jest przeciwna powstaniu obiektów kubaturowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że poprzedniej kadencji powstawały różne projekty dot. zagospodarowania tego terenu i można wrócić do ich rozpatrzenia. 
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji rozmawiano o ograniczeniu kubatury a nie o całkowitym wykreśleniu funkcji. Radny uważa, że nie należy zupełnie ograniczać zabudowy tego terenu, bo nawet jeśli miałby tam powstać zielony rynek, to i tak będzie musiał być obsługiwany przez jakieś budynki np. sanitarne. Radny Maciej Krzyżański powiedział, że teren jest własnością miasta i to miasto będzie decydować o tym, co w tym miejscu powstanie. Radny dodał, że powierzchnia zabudowy została ograniczona, ale nie należy zamykać dla tego terenu możliwości rozwojowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od kilku lat czyni się starania, żeby poszerzyć wjazd na teren projektowanej hali. Wystąpiono do policji o to, aby odstąpili miastu narożny fragment swojej działki (puszczykowski komisariat pozytywnie zaopiniował wniosek miasta).
 
Radny Łukasz Grzonka jest zdania, że w tym miejscu powinno powstać coś na kształt zielonego ryneczku.
 
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że posiada już wyniki ankiety dot. nocnych kursów autobusowych i chciałby podjąć ten temat na kolejnym posiedzeniu.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła się z prośbą o odświeżenie pasów na przejściu dla pieszych na ul. Studziennej (na wjeździe).
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał o dalsze losy projektu mpzp dot. ul. Dworcowej.
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że WSA uchylił decyzję SKO oraz decyzję burmistrza. Gdy będzie znane uzasadnienie uchylenia decyzji burmistrza (w zakresie odmowy wydania warunków zabudowy), wtedy będzie wiadomo czym się kierować przy ustalaniu projektu mpzp.  
 
O godz. 19:30 przewodniczący Jakub Musiał zamknął wspólne posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
                 protokolant