Protokół nr 1/15 wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu które odbyło się w dniu 11 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2-3.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 2200,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
2. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
- nadania nazwy ulicy,
- wydzierżawienia terenu pod stację paliw (wniosek „Społem").
4. Sprawy bieżące.
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 9 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Władysława Hetmana). 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 2200 (druk nr 39).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, który podobnie jak dwa kolejne z druków nr 40 i 41 (ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2 oraz ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13), dotyczy przedłużenia dzierżawy dla przedszkoli.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki zawnioskował, aby członkowie obu Komisji głosowali wspólnie, a następnie zaproponował, aby wszystkie trzy projekty uchwał dot. przedłużenia dzierżawy dla przedszkoli zaopiniować w jednym głosowaniu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektów uchwał z druków nr 39-41.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
  • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puszczykowo z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci (druk nr 45).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dzierżawca terenu wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie kolejnego fragmentu terenu z przeznaczeniem na teren sportowo - rekreacyjny, tj. mini - kort dla dzieci ze ścianką treningową.
 
Radny Jan Łagoda zapytał czy znana jest stawka czynszu.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że zgodnie z wnioskiem dzierżawcy, stawka czynszu ma pozostać na tym samym poziomie, co w poprzedniej umowie, czyli 24 g za 1 m2.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o stawkę rynkową w przypadku podobnych obiektów.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że stawki rynkowe nie są mu znane, ale w tym przypadku przygotowana była wycena rzeczoznawcy.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o miesięczne wpływy z obecnej dzierżawy.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że miesięczne wpływy z dzierżawy gruntu wynoszą 2332,80 zł + VAT.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o przewidywane wpływy z podatku za budynki.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że naliczany będzie podatek zgodnie z uchwałą o podatku od nieruchomości.
 
W tym momencie zauważono rozbieżności między tekstem projektu uchwały, który otrzymali radni a projektem, którym dysponowali urzędnicy. W związku z powyższym, przewodniczący Jakub Musiał zarządził 10-minutową przerwę.
 
Po przerwie ujednolicono tekst projektu uchwały, tj.:
- wyrażenie „Gmina Puszczykowo" zmieniono na „Miasto Puszczykowo",
- uzupełniono o zapis dot. okresu dzierżawy, tj. „na okres od 01.06.2015 - 31.12.2043",
- informacja o załączniku graficznym została przeniesiona z §2 do §1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby w umowie dzierżawy zmienić zapisy w taki sposób, aby:
- ścianka treningowa była udostępniana dzieciom, mieszkającym w Puszczykowie a nie tylko dzieciom uczęszczającym do puszczykowskich szkół,
- zwiększyć liczbę godzin udostępniania dzieciom ścianki treningowej (np. 4 razy po 2 godz.).
 
Po zakończonej dyskusji, przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Budżetu Tomaszem Potockim ustalili, że zaopiniowanie omawianego projektu uchwały zostanie przełożone za przyszły tydzień podczas kolejnego, wspólnego posiedzenia obu komisji. Przewodniczący Jakub Musiał zwrócił się z prośbą o zaproszenie na posiedzenie pana Arkadiusza Krzyżańskiego.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
  • nadania nazwy ulicy
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał wniosek pana Marcina Miśkiewicza ws. nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż działek nr 392/1, 392/2 i 393/1 (obręb Puszczykowo Stare), w którym zaproponowano 10 nazw. Jednocześnie przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że radny Maciej Krzyżański zaproponował nazwać ulicę „Kazimierza Hąci".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ze względu na nazwy okolicznych ulic, proponuje nadać nazwę: „Sowia" lub „Kredowa".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w mieście jest tradycja nadawania nazw ulicom od nazwisk znanych puszczykowian i dlatego proponuje Kazimierza Hącię, który był m.in. ministrem przemysłu i handlu w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że we wniosku mieszkańcy zaproponowali konkretne nazwy dla ulicy. 
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poparł słowa burmistrza oraz dodał, że należy uwzględnić wniosek mieszkańców.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski również poparł wypowiedź burmistrza oraz dodał, że w przypadku nadania nazwy „Kazimierza Hąci" mogą pojawiać się kłopoty z zapisem, choć jednocześnie uznał, że tej postaci należy się upamiętnienie np. w formie tablicy.
 
Zdaniem przewodniczącego Jakuba Musiała najlepszą nazwą będzie „Sowia".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, żeby wskazać miejsce charakterystyczne dla postaci Kazimierza Hąci i tam go upamiętnić poprzez tablicę.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad nadaniem nazwy „Kazimierza Hąci".
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad nadaniem nazwy „Kazimierza Hąci".
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Jakub Musiał złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad nadaniem nazwy „Sowia".
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowania nad nadaniem nazwy „Sowia".
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 3 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Nazwa „Sowia" została zaopiniowana pozytywnie.
 
  • wydzierżawienia terenu pod stację paliw (wniosek „Społem")
Przewodniczący Jakub Musiał odczytał wniosek zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, w którym zwracają się z prośbą o wydzierżawienie działki przy ul. Piaskowej (przy sklepie „Społem"), na której planują lokalizację stacji paliw.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że jest przeciwny lokalizacji stacji paliw w tym miejscu oraz dodał, że stacja najprawdopodobniej byłaby czynna także w godzinach nocnych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że z informacji uzyskanych od prezes „Społem", stacja miałaby być czynna w godzinach otwarcia sklepu „Społem".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że stacja paliw przydałaby się w Puszczykowie, ale nie w sugerowanej lokalizacji, w sąsiedztwie domów, dlatego też wyraziła zdecydowany sprzeciw.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy zwrócono się do mieszkańców o opinię.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że we wniosku napisano, że po uzyskaniu zgody na dzierżawę, „Społem" wystąpi o decyzję środowiskową i inne wymagane pozwolenia.
 
Mieszkaniec ul. Piaskowej pan Jarosław Dobicki wyraził sprzeciw wobec budowy stacji paliw. Powiedział również, że rozmawiał z mieszkańcami, którzy także są przeciwni takiej inwestycji i będą protestować.  
 
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wnioskiem „Społem" ws. wydzierżawienia terenu.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 8 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 2. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że oferty na sporządzenie strategii promocji oscylują między 31 tys. zł a kwotą ponad 100 tys. zł (zestawienie ofert stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w celu podpisania umowy z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie. Zabezpieczone środki nie są wystarczające (25 tys. zł), dlatego przetarg zostanie unieważniony z uwagi na brak środków. Wiceburmistrz przypomniał zakres istotnych warunków zamówienia, który składał się z 3 etapów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że może na razie należałoby rozważyć realizację tylko jednego z etapów, a zabezpieczone 25 tys. zł przeznaczyć na organizację uroczystych obchodów 25-lecia samorządności.
 
Radny Maciej Krzyżański przypomniał, że od początku był zdania, żeby zawęzić zakres opracowania strategii do jednego celu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj odbyła się dyskusja publiczna z udziałem projektanta ws. projektu mpzp dla  dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B, który obejmuje również plac pomiędzy apteką a komisariatem. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń Komisji Rozwoju ten temat był omawiany - wyrażono wówczas wiele głosów, także od mieszkańców, że ten teren nie powinien być zabudowany. Natomiast przedstawiony projekt planu zakłada, że w tym miejscu ma powstać obiekt do 11 m w kalenicy z powierzchniami usługowo-handlowymi.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że jej zdanie w tej sprawie od początku było takie, że teren ten nie powinien zostać zabudowany, bo w przeciwnym razie załamie całą przestrzeń w tym rejonie.
Zdaniem Przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz na tamtym posiedzeniu Komisji nie został zebrany w jedno i przegłosowany konkretny wniosek, który byłby wskazówką dla Burmistrza do przedstawienia projektu planu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że do 10 czerwca można składać uwagi do projektu planu oraz zapowiedziała, że jako mieszkanka złoży takie uwagi (Przewodnicząca powiedziała, że prześle swoje uwagi radnym).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że podczas dzisiejszej dyskusji publicznej, najwięcej zastrzeżeń dotyczyło placu między apteką a komisariatem, tzn. żeby tego terenu nie zabudowywać. Pani Alina Stempniak powiedziała, że wspólnego wniosku z Komisji dla pomysłu niezabudowywania tego ternu nie było. Pojawiały się pojedyncze uwagi, aby rozważyć wprowadzenia pewnych ograniczeń, aby nie powstał w tym miejscu market. Ten postulat został wzięty pod uwagę i ograniczono pow. handlową do 200 m2 (obecne zapisy projektu planu nie grożą powstaniem jakiegokolwiek marketu). Omawiany teren w każdym z poprzednich planów był przeznaczany pod zabudowę, dlatego Burmistrz uznał, że nie warto zapisami uniemożliwiać żadnej zabudowy.  
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że wydaje mu się, iż chóralnym głosem Komisji było, aby terenu nie zabudowywać.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przedstawiona wersja projektu planu nie jest taką, jakiej się spodziewano.  
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ograniczenia wpisane do projektu planu, powodują, że w tym miejscu market nie powstanie. Zmniejszono powierzchnię zabudowy i ograniczono rodzaje usług (pozostawiono tylko administrację, biura, drobny handel i usług, np. szewc, fryzjer).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zapisy planu zawsze można zmienić i jeśli kolejna Rada chciałaby wprowadzić tam zabudowę, to będzie mogła to zrobić.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w poprzedniej kadencji rozważano różne opcje zagospodarowania tego miejsca: czy to obiekt kubaturowy (np. urząd) czy rynek, targowisko albo parking. Burmistrz Andrzej Balcerek zaznaczył, że w tej kadencji na pewno nie powstanie w tym miejscu żaden market ani obiekt kubaturowy.
 
Zdaniem Radnej Agaty Wójcik była zgoda radnych na umożliwienie funkcjonowania w tym miejscu, czegoś w rodzaju ryneczku. Radna jest przeciwna powstaniu obiektów kubaturowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że poprzedniej kadencji powstawały różne projekty dot. zagospodarowania tego terenu i można wrócić do ich rozpatrzenia. 
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji rozmawiano o ograniczeniu kubatury a nie o całkowitym wykreśleniu funkcji. Radny uważa, że nie należy zupełnie ograniczać zabudowy tego terenu, bo nawet jeśli miałby tam powstać zielony rynek, to i tak będzie musiał być obsługiwany przez jakieś budynki np. sanitarne. Radny Maciej Krzyżański powiedział, że teren jest własnością miasta i to miasto będzie decydować o tym, co w tym miejscu powstanie. Radny dodał, że powierzchnia zabudowy została ograniczona, ale nie należy zamykać dla tego terenu możliwości rozwojowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od kilku lat czyni się starania, żeby poszerzyć wjazd na teren projektowanej hali. Wystąpiono do policji o to, aby odstąpili miastu narożny fragment swojej działki (puszczykowski komisariat pozytywnie zaopiniował wniosek miasta).
 
Radny Łukasz Grzonka jest zdania, że w tym miejscu powinno powstać coś na kształt zielonego ryneczku.
 
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że posiada już wyniki ankiety dot. nocnych kursów autobusowych i chciałby podjąć ten temat na kolejnym posiedzeniu.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła się z prośbą o odświeżenie pasów na przejściu dla pieszych na ul. Studziennej (na wjeździe).
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał o dalsze losy projektu mpzp dot. ul. Dworcowej.
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że WSA uchylił decyzję SKO oraz decyzję burmistrza. Gdy będzie znane uzasadnienie uchylenia decyzji burmistrza (w zakresie odmowy wydania warunków zabudowy), wtedy będzie wiadomo czym się kierować przy ustalaniu projektu mpzp.  
 
O godz. 19:30 przewodniczący Jakub Musiał zamknął wspólne posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
                 protokolant