Protokół nr 1/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Komisji Budżetu, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. w

 
Protokół nr 1/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Komisji Budżetu,
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2-5.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 21:12
 
Tematy:
  1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
  2. Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powitała gości i radnych; obecnych 11 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 
Pan Filip Koczorowski, projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, omówił propozycję rozwiązania problemu dotyczącego wyżej wymienionego terenu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 17:39 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 12 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przestawiła propozycję rozwiązania kwestii związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że parking „Park&Ride" w ramach współpracy z metropolią nie powstanie na omawianym terenie, ponieważ nie jest on na dzień dzisiejszy własnością miasta. Parking w ramach ZIT-u zostanie wybudowany ze środków unijnych na ulicy Dworcowej, w pobliżu kościoła. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że parking może zostać wybudowany przy ulicy Moniuszki, jednakże nie w ramach ZIT-u.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że Wojewoda nie zaopiniuje pozytywnie planu z funkcją mieszaną, ponieważ musi zostać określona konkretna funkcja. Powierzchnię biologicznie czynną należy zweryfikować. Droga wewnętrzna nie może powstać, jeśli nie jest ona narysowana na mapie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że końcówka załamania drogi dochodzi do dwóch działek mieszkaniowych, gdzie właściciel zabudował je kostką.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że droga przelotowa pozwoliłaby na łatwiejszy przejazd służb ratowniczych. Układy, w których zawarte są sięgacze, są mniej korzystne.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że kierowcy będą jeździć na skróty w przypadku powstania drogi wewnętrznej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie analizy skutków finansowych uchwalenia tego planu.
 
Pani Alina Stempniak, kierownik Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, powiedziała, że właściciel firmy Boltex nie mógł pojawić się na posiedzeniu, jednakże prosił o przekazanie, że nie zgadza się na warunki ustalone przez Komisję Rozwoju, ponieważ domaga się ustalenia zabudowy wielorodzinnej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaką funkcję pełni teren oznaczony kolorem fioletowym, na co otrzymała odpowiedź od Pana Filipa Koczorowskiego, że produkcyjną.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, z jakich dokumentów wynika funkcja produkcyjna.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że na omawianym terenie w czasach kiedy był tworzony projekt, zlokalizowane było przedsiębiorstwo produkcyjne, gdzie inwentaryzację przeprowadzono z natury, w której nie korzysta się z dokumentów.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, jaką opinię na temat przedstawionych propozycji ma projektant.
 
Pan Filip Koczorowski powiedział, że z przedstawioną koncepcją się zgadza, jednakże należy doprecyzować parametry.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że organizowanie dwóch sięgaczy nie wprowadza ładu przestrzennego, który na terenie miasta powinien istnieć, jednakże komunikacja zostanie utrudniona, a dojazd zawężony, przez co większe samochody nie będą mogły wjeżdżać. W poprzednich latach można było zakupić teren pod parking, jednakże urzędująca wtedy Rada Miasta zadecydowała, że za podaną kwotę nie chcą jej kupić, tylko inwestować w inne rzeczy. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że budżet należy wydawać racjonalnie. Panu Bolewskiemu została wydana negatywna ocena wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że koncepcja zawierająca sięgacze nie podoba jej się, ponieważ jej zdaniem powinna istnieć na tym terenie droga przelotowa jednokierunkowa.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że pozytywne zaopiniowanie tych propozycji może doprowadzić do precedensu robienia sięgaczy.
 
Pan Marek Barłóg powiedział, że powinna istnieć zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Przejazd na ulicy 3 Maja zostanie zamknięty, a na ulicy Dworcowej w momencie zamknięcia barierek, powstają korki. Przejazd ten będzie jedynym przejazdem, co będzie stanowić utrudnienie dla organizacji ruchu. W momencie powstania drogi przelotowej, kierowcy będą skracać sobie drogę.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego przez projektanta rozwiązania  dotyczącego  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 w przedmiocie wyrażenia poparcia dla wariantu numer 9, który ma zostać wprowadzony w tym projekcie.
Wynik głosowania: „za" - 10, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
O godzinie 19:04 do obradujących dołączyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka (obecnych 13 radnych).
 
Ad 2. Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, na czym polegało podpisanie listu intencyjnego w sprawie Wielkopolskiego Klastra Rzecznego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że wczoraj odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania, które miało charakter umocowania działań gmin i miast na szlaku wodnym rzeki Warty. Nie niesie to skutków finansowych, ale będzie wskaźnikiem, który pomoże w łatwiejszym pozyskiwaniu środków finansowych.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, jakie pomysły przewidziane są na realizację projektu Wielkopolskiego Klastra Rzecznego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe chce zagospodarować część zakola i na dzień dzisiejszy odbyło się jedno spotkanie na ten temat. Na zakolu miałaby powstać przystań kajakowa, która przyjęłaby większą liczbę kajakarzy oraz plaża.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk, projektantka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, omówiła projekt studium, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radni rozpoczęli dyskusję na temat uwag do projektu studium, gdzie część z nich została zawarta w niniejszym protokole.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wnioski, które spływały od początku roku dotyczące studium zostały uwzględnione, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że z wnioskami się zapoznała.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy uwagi podjęte na dzisiejszym posiedzeniu dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną ujęte w studium, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk,  że tak.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poprosił o ustosunkowanie się do interpelacji złożonej przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że z wieloma uwagami zawartymi w interpelacji miała problem. Oznaczenie mapy w niektórych przypadkach wynika z obowiązującego studium, albo z uwag Urzędu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak powinna zostać oznaczona funkcja rzemieślnicza na mapie.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że powinna zostać oznaczona jako mieszkaniowo-usługowa, gdzie występuje dowolność funkcji, która będzie dominująca.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że mapa powinna zawierać aktualne oznaczenia dla danego terenu.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że jest to kierunek rozwoju, a plansza dotycząca uwarunkowań pokazuje, jak jest obecnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony zapis o usługach nieuciążliwych.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że został on zredagowany, ponieważ pojawiły się rozstrzygnięcia sądowe, które orzekły, że nie można posługiwać się takimi definicjami i określać uciążliwość ze względu na hałas.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony zapis dotyczący miasta ogrodu.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że Puszczykowo nie jest miastem ogrodem, nie wpasowuje się w tą definicję, przez co zostało to wykreślone.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, czy na terenie 3M można przewidzieć rozwiązania, które nie zmuszałyby do pójścia w jednym kierunku, ale dawały możliwość aby mogły powstać tam place zabaw.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że oprócz funkcji wiodącej, jest możliwość dopuszczenia funkcji uzupełniającej, gdzie będzie to możliwe na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy patrzeć przyszłościowo. Trzeba znaleźć metodę pozyskiwania środków, pomyśleć nad przyciągnięciem nowych mieszkańców do Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman zapytał, dlaczego nie została określona jakość powietrza dla Puszczykowa, na co otrzymał odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że wartości zostaną zamieszczone.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że występują wolne pola dotyczące liczby mieszkańców, gdzie dane nie zostały zawarte.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że nie posiada takich danych. W większości dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Urzędu Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie może zgodzić się z odpowiedziami, że coś zostało przepisane z obowiązującej strategii oraz strony internetowej Urzędu.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie została zamieszczona wzmianka o ekranach, które mają powstać na terenie miasta. Wymienione jest, że nie mogą powstać elektrownie wiatrowe, a w ostatnim numerze „Echa Puszczykowa" zostało napisane, że Burmistrz podpisał dokument dotyczący elektrowni wiatrowych.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że ekrany zostaną uzupełnione w zakresie, w którym się uda.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Burmistrz podpisał plan gospodarki niskoemisyjnej, który zakłada powstanie turbin wiatrowych, co w przypadku Puszczykowa zostanie wykreślone.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Puszczykówko można wprowadzić jako kolejną dzielnicę Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że dzielnice zostały umieszczone według podziału ewidencyjnego, gdzie Puszczykówko nie jest zapisane.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w studium zostało zawarte, że w przypadku sąsiadowania ze sobą różnych funkcji, należy wprowadzić zieleń izolacyjną, nad czym należy się zastanowić, czy taki zapis powinien istnieć, ponieważ nie będzie to egzekwowane. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że teren szpitala, który należy do starostwa jest przeznaczony na opiekę szpitalną, gdzie istnieje lądowisko dla helikopterów. Dziwne jest wprowadzanie tam funkcji mieszkaniowo-usługowej, gdzie należy zostawić dotychczasową funkcję.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że należy utworzyć nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego Miasta dla całych dzielnic.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki czas potrzebny jest do wprowadzenia uwag do projektu studium, które zostaną nadesłane wiadomością e-mail, na co otrzymała odpowiedź od Pani Ewy Mieloch-Stojczyk, że do półtora tygodnia.
 
Następne wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku, o godzinie 17:30.
 
O godz. 21:12 Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
    
/-/ Monika Barczak
     protokolant