Protokół nr 2/15 wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 18 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2-3.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:38
Godz. zakończenia: 20:30
 
Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
  2. Omówienie kwestii napraw i remontów chodników.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, w jakich godzinach będzie udostępniana ścianka treningowa dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański, przedstawiciel firmy My Sport s.c. odpowiedział, że udostępnianie ścianki treningowej zależeć będzie od prowadzonych zajęć z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że rzeczoznawca na zlecenie dzierżawcy gruntu może wycenić teren z korzyścią dla dzierżawcy.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że może wystąpić możliwość wydzierżawienia terenu przez dzierżawcę za cenę wyższą, niż ustalono w umowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi koszt dzierżawy gruntu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt dzierżawy za metr kwadratowy gruntu wynosi 24 grosze netto, gdzie cena będzie podlegała corocznej waloryzacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby dopisać do umowy zapis o zaakceptowaniu przez obie strony ceny za metr kwadratowy gruntu, która będzie ustalona przez powołanego rzeczoznawcę.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zaproponował, aby dopisać do umowy prawo odmowy wyrażenia zgody na poddzierżawienie przedmiotu umowy.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał odpowiedział, że miasto nie jest właścicielem obiektów, które na tym terenie powstają.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby skrócić okres na usunięcie naruszeń lub do ich zaprzestania do jednego miesiąca.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał dodał, że można zmienić zapis dotyczący zaprzestania naruszeń od dnia następującego po dwukrotnym awizowaniu wezwania.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że w umowie należy zapisać, że grunt będzie poddzierżawiany w takiej samej kwocie przez dzierżawcę.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański poinformował, że ścianka treningowa będzie usytuowana od strony północnej.
 
Po burzliwych dyskusjach Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu ustalono, że w umowie zostaną dokonane poprawki dotyczące między innymi minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia gruntu, zwrotów nakładu na dzień wypowiedzenia umowy oraz wezwania pisemnego do zaprzestania naruszeń.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Omówienie kwestii napraw i remontów chodników.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił plan napraw chodników, wykonanych na przestrzeni roku 2014/15, które objęły ulice Poznańską, Dworcową, Jarosławską, Kasprowicza oraz Cyryla Ratajskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na rok 2015 przewidziano remont chodnika na ulicy 3-go Maja, którego koszt wyniesie około 200 tys. zł netto. Chodnik na ulicy Kosynierów Miłosławskich zostanie wykonany na krótkim odcinku wraz z ulicą Niepodległości. Wiceburmistrz dodał, że na remont chodnika na ulicy Dworcowej i na remont ścieżki rowerowej na ulicy Wczasowej otrzymano dofinansowanie od Starosty Poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, jakie ulice zostały przewidziane do remontu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że został ogłoszony przetrag na wykonanie ulicy Kochanowskiego, a droga na ulicy Kasztanowej jest w trakcie budowy. Urząd posiada dokumentację, wraz z pozwoleniem na budowę na ulice Grunwaldzką i Bałtycką, które prawdopodobnie zostaną wykonane w tym roku.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, kiedy zostaną wykonane prace naprawcze na ulicach Piaskowej i Libelta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na ulicy Piaskowej po jednej stronie ulicy znajduje się chodnik. Koszt napraw chodników zostanie zweryfikowany przez Urząd, co zadecyduje, kiedy zostaną one naprawione.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki zadał pytanie, czy została zaplanowana budowa ulicy Kosińskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w rankingu ulic jest ona przewidziana na przestrzeni 4 lat.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostanie naprawiony chodnik na ulicy Leśnej.
 
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że ulica Leśna w większości jest własnością prywatną, gdzie Wojewoda Wielkopolski ma problem ze wskazaniem, kto jest jej spadkobiercą.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy remont chodnika na ulicy Niepodległości jest brany pod uwagę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że potrzebne jest 40 tys. zł brutto na wyremontowanie chodnika. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że na ulicy Poznańskiej progi na ścieżce rowerowej są za wysokie. Należy zastanowić się, czy zlikwidować ścieżkę, czy zmniejszyć progi.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, powiedział, że nie należy likwidować ścieżki rowerowej od ulicy Podleśnej do ronda, które znajduje się koło Arturo, ze względu na bezpieczeństwo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poprosił, żeby przygotować kosztorys utrzymania i poprawy krawężników na ulicy Dworcowej i Poznańskiej.
 
Radny Jan Łagoda poprosił, aby postawić znak z numeracją domów na ulicy Niwka Stara.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pan Dariusz Borowski powiedział, że jeżeli na ulicy Chabrowej zostanie postawiony znak ograniczający prędkość do 10 km/h, to na każdej drodze piaszczystej będzie trzeba zrobić to samo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt postawienia jednego znaku wynosi około 500 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki powiedział, że ulica Chabrowa jest ulicą ślepą.
 
Radni z Komisji Rozowju i Komisji Budżetu doszli do wniosku, że nie należy stawiać znaku ograniczającego prędkość do 10 km/h oraz znaku wskazującego na pierwszeństwo przejazdu pojazdu wyjeżdżającego z ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek ośrodka Wielspin, wraz z odpowiedzią ze strony Urzędu, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, czy miasto może zwolnić Wielspin z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie może zwolnić ośrodka z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, ponieważ większość firm o takim profilu usługowym będzie domagała się zwolnienia z obowiązku płacenia.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, jaką odpowiedź otrzymał Urząd ze strony ośrodka Wielspin.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przyszłym roku Wielspin chce oddać do użytku ośrodek, dlatego proszą, aby miasto zdeklarowało się, czy inwestycja budowy ulicy dojazdowej zostanie wykonana. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy wykonać odwodnienie tego odcinka, co zwiększa koszty do wysokości 350-400 tys. zł.
 
Radna Agata Wójcik zadała pytanie, czy zarząd spółki Wielspin został przeniesiony do Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że formalnie siedziba została przeniesiona do Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni mają ustosunkować się do obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego o ponownym rozpatrzeniu budowy linii kolejowej i jej oddziaływaniu na środowisko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynęło obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego, na pasie kolejowym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że oddziaływanie na środowisko będzie oceniane ponownie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zadał pytanie, czy można przeprowadzić kolejne rozmowy z władzami Twoich Linii Kolejowych na temat zamknięcia przejazdu kolejowego przy ulicy 3-go Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas wcześniejszej rozmowy z dyrektorem TLK, Urząd uzyskał informację, że nie ma możliwości wprowadzenia kolejnego obiektu do inwestycji budowy linii kolejowej.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zapytał, ile kosztowałoby zamontowanie rury tunelu drogowego przy ulicy 3-go Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.
 
O godz. 20:30 Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał zakończył posiedzenie Komisji.
 
 /-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
          protokolant