Protokół nr 2/2017 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 11 lipca 2017 r. w Mie

 
OB.0012.8.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:09
Godz. zakończenia: 19:55
 
Tematy:
  1. Podsumowanie warsztatów strategicznych i dyskusja nad zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Promocji Miasta.
  2. Sprawy bieżące.
Prowadząca obrady, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 12 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz i radnego Filipa Ryglewicza oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie warsztatów strategicznych i dyskusja nad zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Promocji Miasta.
Przedstawiciel firmy Lider Projekt Krzysztof Rosenkiewicz przedstawił prezentacje dot. wizji Strategii Rozwoju Miasta oraz postulatów Strategii Rozwoju Miasta. Powstająca Strategia Rozwoju będzie dokumentem wytyczającym kierunek rozwoju miasta w perspektywie do roku 2030.
 
Mieszkaniec Piotr Bekas powiedział, że dla wielu mieszkańców bardzo ważne jest zachowanie unikatowości i wyjątkowości Puszczykowa jako byłego letniska.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że ma wątpliwość co do zapisów zawartych w jednej z przedstawionych prezentacji. Zgodnie z nimi Puszczykowo posiada „Zasoby naturalne sprzyjające rozwojowi branży usług zdrowia i urody". Zdaniem przewodniczącej Małgorzaty Szczotki bardziej adekwatne byłoby określenie opisywanych usług mianem „zdrowia i rekreacji".
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz powiedział, że zgłoszona uwaga zostanie przeanalizowana, choć branża usług zdrowia i urody nie jest tożsama z rekreacją.
 
Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji, Kultury i Sportu zasugerowała, żeby zgodnie z postulatami Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo użyć sformułowania "usługi prozdrowotne".
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że Puszczykowo posiada bogatą ofertę usług z branży urody (studia fryzur, makijażu, wizażu, gabinety kosmetyczne oraz medycyny estetycznej, itp.). W ostatnich latach można zanotować znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw z tej branży w Puszczykowie.
 
Mieszkanka Katarzyna Jusypenko powiedziała, że rozwojowi usług zdrowia i urody sprzyja piękne otoczenie w jakim znajduje się Puszczykowo oraz dodała, że to otoczenie może zostać zniszczone przez działania władz miasta dążące do industrializacji miasta. Dzieje się to m.in. poprzez prowadzenie inwestycji drogowych oraz budowlanych, które wiążą się z wycinką drzew.
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz odpowiedział pani Katarzynie Jusypenko, że z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że wszelkie działania podejmowane przez władze miasta oraz radnych nie sprzyjają rozwojowi przemysłu na terenie Puszczykowa. Świadczy o tym również brak zgody wobec lokalizacji stacji benzynowej oraz wielkopowierzchniowych hipermarketów na terenie miasta. Zdaniem pana Krzysztofa Rosenkiewicza poprawa nawierzchni dróg w mieście nie stanowi industrializacji i przez wielu mieszkańców może być odbierana jako działanie pożądane, mimo konieczności usunięcia drzew będących w kolizji z inwestycją. Zwłaszcza, że gminy są zobowiązane do dokonania nasadzeń zastępczych w zamian za usunięte drzewa.
 
Radna Agata Wójcik poprosiła o przedstawienie znaczenia hasła „Puszczykowo miasto eleganckiego rozwoju" i  sprecyzowanie na czym miałby polegać taki rozwój.
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz odpowiedział radnej Agacie Wójcik, że Puszczykowo jako miasto eleganckiego rozwoju charakteryzuje się potrzebą dbałości o estetykę przestrzeni miejskiej wyrażoną przez mieszkańców w trakcie warsztatów oraz w przeprowadzonych ankietach. Pan Krzysztof Rosenkiewicz zaproponował, m.in. wprowadzenie miejskiej polityki reklamowej, wzmocnienie ochrony ładu estetycznego w dokumentach planistycznych oraz kreowanie estetyki miasta jako cennego zasobu pod funkcje turystyczne i osiedleńcze.
 
Mieszkaniec Janusz Szafarkiewicz zgłosił, że jego wątpliwości budzi zapis dotyczący rozwoju mieszkalnictwa dla młodych. Jego zdaniem mieszkalnictwo dla młodych ludzi zawsze będzie sprzeczne z charakterem Puszczykowa, które cechuje zabudowa jednorodzinna oraz willowa.
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz odpowiedział panu Januszowi Szafarkiewiczowi, że zaproponowane rozwiązanie to rozwijanie mieszkalnictwa dla młodych bez uszczerbku dla charakteru obecnej zabudowy. To znaczy, że w Puszczykowie nie powstanie tania i ekspansywna zabudowa deweloperska, ale mogłoby zostać dopuszczone, np. takie wyremontowanie zaniedbanej willi lub byłego budynku letniskowego, żeby znalazły się w nim niewielkie mieszkania, które byłyby cenowo dostępne dla młodych ludzi.
 
O godzinie 17:44 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 13 radnych).
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do przedstawionej zachęty planistycznej i przypomniał o ustalonych przez radnych zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, które umożliwiają „budowę małych domów mieszkalnych - budownictwo komunalne do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych wyłącznie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy". Radny Jan Łagoda dodał, że przykładowo przy ul. Poznańskiej oraz ul. Kraszewskiego znajdują się kilkulokalowe budynki. Nieruchomości z zewnątrz wyglądają jak domy jednorodzinne, mimo tego, że wewnątrz znajduje się kilka lokali.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że jego zdaniem należy określić jaki charakter miasto będzie miało w przyszłości, obecnie kojarzone jest bliskością rzeki Warty oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz spokojem. Zdaniem pana Leszka Pobojewskiego do zamieszkania w Puszczykowie należy zachęcać osoby dojrzałe, które docenią wyżej wymienione walory, zamiast zabiegać o młodych mieszkańców.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że miasto nie może pozwolić sobie na zaniedbywanie młodzieży. Są wśród nich bardzo wartościowi ludzie i należy ich zachęcić by w przyszłości współtworzyli społeczność Puszczykowa.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jej zdaniem młodzież, która podejmie decyzję o usamodzielnieniu się i nie znajdzie dla siebie miejsca w Puszczykowie, zrażona tym doświadczeniem, nie zamieszka w nim w dorosłym życiu.
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz uszczegółowił, że celem nie jest masowe ściąganie młodzieży do Puszczykowa, a jedynie próba zniwelowania skutków spodziewanego w najbliższych latach niżu demograficznego. Wystarczająco zadowalającym będzie jeżeli dzięki zaprezentowanym zapisom w Puszczykowie znajdzie miejsce zamieszkania kilku lub kilkunastu młodych ludzi.
 
O godzinie 18:40 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do 19:10.
 
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz zaprezentował motyw przewodni wykorzystany przy kreowaniu wizerunku miasta. Przedstawione propozycje to „energia ciszy" lub „zdrowa energia ciszy".
 
O godzinie 19:25 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 14 radnych).
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała, czy radni otrzymali pismo Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo z dnia 7 lipca br.
 
Pan Krzysztof Rosenkiewicz powiedział, że tak samo jak radni otrzymał pismo wystosowane przez stowarzyszenie oraz dodał, że wszystkie z wymienionych postulatów znajdują swoje odzwierciedlenie w powstającej Strategii Rozwoju Miasta.
 
Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że zależy jej na możliwie jak największej precyzji zapisów powstającej Strategii Rozwoju Miasta oraz Strategii Promocji Miasta. Swym zakresem dokumenty obejmą perspektywę czasową do 2030 roku i należy zadbać o to aby za kilkanaście lat ich odbiór był zgodny z intencja twórców.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała, czy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dot. powstających dokumentów Strategii Promocji Miasta oraz Strategii Rozwoju Miasta przed ich uchwaleniem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział pani Annie Sokolnickiej-Elzanowskiej, że procedura konsultacyjna rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy projekty dokumentów zostaną przekazane władzom miasta. Prezentowane podczas dzisiejszego posiedzeniu komisji materiały stanowią jedynie podsumowanie warsztatów strategicznych, w których uczestniczyli mieszkańcy.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz poinformował o trwającej wizycie gości z Chateaugiron, które jest miastem partnerskim Puszczykowa oraz dodał, że w lipcu br. przypada 20-lecie tegoż partnerstwa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o spotkaniu dot. odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się 13 lipca br. o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W trakcie spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości aż 85% w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że 14 lipca br. odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich.
 
Mieszkanka Joanna Drążkiewicz zaprosiła wszystkich zgromadzonych do udziału w Zielonym Letnim Uniwersytecie, który odbędzie się w dniach od 13 do 16 lipca br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym. W ramach wydarzenia będzie miał miejsce cykl debat o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a także szereg praktycznych warsztatów.
 
O godz. 19:55 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant