Protokół nr 1/2018 Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, i Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-spor

 
OB.0012.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:50
 
Temat:
 
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wPuszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A - druk nr 360.
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wPuszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B - druk nr 361,
 • zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29maja 2018r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia27września 2016r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie wrejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską iulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 - druk nr 358,
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane zbudową, przebudową, remontem, utrzymaniem iochroną tych dróg - druk nr 350,
 • zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24października 2017 r. wsprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych zbudżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła wmieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 351,
 • określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja - druk nr 352,
 • rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa - druk nr 354,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie - druk nr 355,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie - druk nr 356,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie - druk nr 357,
 • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T.Dąbrowskiego S.A. Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 - druk nr 359,
 • zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 362,
 • zmiany uchwały nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23sierpnia 2016 roku wsprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa - druk nr 363,
 • przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody iodprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 364,
 • współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego wzakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - druk nr 367,
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 - druk nr 365,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII zdnia 19grudnia 2017 r - druk nr 366.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wPuszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A - druk nr 360,
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A - druk nr 360
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wPuszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B - druk nr 361,
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B - druk nr 361.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29maja 2018r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia27września 2016r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie wrejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską iulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 - druk nr 358,
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 - druk nr 358.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane zbudową, przebudową, remontem, utrzymaniem iochroną tych dróg - druk nr 350,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg - druk nr 350.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24października 2017 r. wsprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych zbudżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła wmieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 351,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 351.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja - druk nr 352,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja - druk nr 352.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa - druk nr 354,
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa - druk nr 354.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie - druk nr 355,
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekty trzech kolejnych uchwał, które dotyczą kontynuacji dzierżawy.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie - druk nr 355.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie - druk nr 356,
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie - druk nr 356.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 5.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie - druk nr 357,
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie - druk nr 357.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T.Dąbrowskiego S.A. Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 - druk nr 359,
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 - druk nr 359.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Następnie przewodniczący Komisji Tomasz Potocki, w związku z obecnością na posiedzeniu Pani Katarzyny Bekasiak, poruszył temat wniosku o zwolnienie budynku restauracji „Lokomotywa" znajdującej się w budynku dworca z podatku.
 
Pani Katarzyna Bekasiak przedstawiła swój wniosek. Następnie radni podjęli dyskusję na ten temat.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki za zakończenie tematu dodał, że być może na następnym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie i zaprosił Panią Katarzynę Bekasiak na wrześniowe posiedzenie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki o godzinie 18:30 ogłosił przerwę, obrady wznowiono o godzinie 18:50.
 
 • zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 362,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 362.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego wzakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - druk nr 367,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - druk nr 367.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23sierpnia 2016 roku wsprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa - druk nr 363,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa - druk nr 363.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody iodprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 364,
 
Zastępca burmistrza Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 364.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 - druk nr 365,
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekty dwóch kolejnych uchwał razem.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 - druk nr 365.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII zdnia 19grudnia 2017 r - druk nr 366.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r - druk nr 366.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy zakończono już prace związane z ogrzewaniem w przedszkolu przy ul. Przyszkolnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wymiana kaloryferów została zakończona, trwają jednak prace związane z zakupem i wymianą pieca.
 
Radna Agata Wójcik o godzinie 19:35 opuściła posiedzenie Komisji.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o etap prac na zakolu Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że ze względu na tereny Natura 2000, trwają konsultacje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto już wystąpiło z Lokalnej Grupy Działania.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Lokalna Grupa Działania w czerwcu podjęła decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia i nie ma potrzeby występowania ze stowarzyszenia.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o działalność stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Mikroregion zaprzestaje działalności, we wrześniu zaplanowano przyjęcie uchwały o wystąpieniu ze stowarzyszenia.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o zagospodarowanie placu pomiędzy apteką i policją.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zabezpieczono środki na część dotyczącą infrastruktury i trwają prace.
 
Radna Małgorzata Hempowicz, w związku z połączeniem posiedzenia z Komisją Spraw Społecznych, przedstawiła pismo mieszkańca skarżącego się na uciążliwe sąsiedztwo, którego skutkiem jest nieprzyjemny zapach, związany z trzymaniem zwierząt.
 
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski wyjaśnił, że pierwsze czynności w tej sprawie straż podjęła już w marcu 2017 roku, w ocenie strażników nie było odoru, oraz poinformował o szeregu przeprowadzonych kontroli i niestwierdzeniu nieprawidłowości. Ponadto komendant poinformował, że pozostali sąsiedzi nie zgłaszają uciążliwości.
 
O godzinie 19:50 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska