2019

Protokół nr 3/2019 wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, i Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 r.

OB.0012.7.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia:      17:00
Godz. zakończenia:     18.40
 
Temat:
  1. Oględziny obiektu komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 "Letnisko Silva".
  2. Oględziny budynku komunalnego przy ul. Wysokiej 1 oraz pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Oględziny budynku, który otrzymał dotację na prace konserwatorskie przy ul. ks. Posadzego 5.
  4. Oględziny terenu przy ul. Nadwarciańskiej 11 (dawna siedziba „Eko Rondo") oraz budynku komunalnego przy ul. Niwka Stara 8A.
Komisja o godzinie 17:00 spotkała się przez Urzędem Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. Następnie członkowie komisji udali się na ul. Poznańską 4, w celu dokonania oględzin budynku komunalnego - „Letnisko Silva".
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej, radnej Barbary Kamińskiej oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Oględziny obiektu komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 "Letnisko Silva".
Komisja obejrzała historyczną elewację budynku komunalnego „Letnisko Silva" przy ul. Poznańskiej 4.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił historię budynku oraz wskazał charakterystyczne elementy elewacji. 
 
Członkowie komisji spotkali się z mieszkańcami, którzy stwierdzili, że brak termoizolacji może narazić ich na większe rachunki, pleśń i zimne ściany.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański przedstawił opinię konserwatora zabytków oraz zauważył, że w Puszczykowie obowiązuje Program Opieki nad Zabytkami, co skutkuje tym, że miasto musi dbać o zbytki. Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański podkreślił, że „Letnisko Silva" jest bardzo ważnym punktem na mapie turystycznej Puszczykowa.
 
Mieszkaniec Piotr  Krzyżański powiedział, że ważne jest zachowanie historycznej elewacji budynku oraz znalezienie możliwego kompromisu z mieszkańcami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski wystąpił z pismem do konserwatora zabytków oraz ma już opracowaną ekspertyzę dotyczącą termoizolacji od wewnątrz.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto wykonało audyt energetyczny budynku, na co otrzymał negatywną odpowiedź. 
 
Zalecenia komisji: przekazanie do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu opinii konserwatora zabytków, wykonanie audytu energetycznego oraz sporządzenie opinii przez profesjonalną firmę zajmującą się zabytkami.
 
Ad 2. Oględziny budynku komunalnego przy ul. Wysokiej 1 oraz pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Podczas oględzin pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni zwiedzili między innymi świetlicę socjoterapeutyczną po remoncie. Członkowie komisji stwierdzili, że w świetlicy przydałaby się wymiana komputera,  zakup skanera, kolorowej drukarki oraz nowych rolet. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił działalność MOPS oraz zwiększone potrzeby kadrowe związane z nowymi programami socjalnymi. Pan Karol Majewski wspomniał, że konieczna jest nowa siedziba dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z objęciem większości mieszkańców Puszczykowa nowymi programami socjalnymi. 
 
Podczas oględzin pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspomniano również o potrzebach zakupu nowego sprzętu biurowego.
 
Komisja obejrzała teren przy domu komunalnym przy ul. Wysokiej 11 - odnowiony dom komunalny oraz budynek, gdzie powstanie harcówka.
 
Ad 3. Oględziny budynku, który otrzymał dotację na prace konserwatorskie przy ul. ks. Posadzego 5.
Komisja obejrzała budynek, który otrzymał dotacje na prace konserwatorskie, w tym odnowioną ceglaną elewację. 
 
Ad 4. Oględziny terenu przy ul. Nadwarciańskiej 11 (dawna siedziba „Eko Rondo") oraz budynku komunalnego przy ul. Niwka Stara 8A.
Komisja obejrzała teren oraz budynki po dawnej siedzibie „Eko Rondo". Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że warto wykorzystać budynki na cele magazynowe. 
 
O godzinie 18:40 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga