Protokół nr 1/2020 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r.

OB.0012.7.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
 9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący posiedzeniu Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 14 radnych (nieobecny radny Jan Łagoda).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 
Ad 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
Inspektor ds. ngo pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła sprawozdanie z realizacji rocznego program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła i przypomniała główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak podkreśliła projekt planu przeszedł pomyślnie wymaganą procedurę, przeprowadzona została inwentaryzacja budynków gospodarczych pełniących funkcje mieszkaniowe na tym terenie. Zgodnie z zapisami uwzględnionymi w projekcie planu, dopuszcza się zachowanie takiej funkcji w budynkach już istniejących z zachowaniem ich obecnych parametrów. Pani Agnieszka Podgórska omówiła wnioski oraz uwagi mieszkańców, które wpłynęły do projektu planu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwoty przyznawanych dotacji zależeć będą od zakładanych przez wnioskodawców systemów deszczowych.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara
Sekretarz powiedział, że w związku z nieukonstytuowaniem się zarządu osiedla Niwka Stara oraz brakiem faktycznej działalności jednostki, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jest pierwszym etapem w likwidacji osiedla.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
O godzinie 18:15 posiedzenie komisji opuścili radna Alfreda Brączkowska oraz radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 12 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
O godzinie 18:18 na posiedzenie komisji wrócili radna Alfreda Brączkowska oraz radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 14 radnych).
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 600 wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina w kwocie 70.865,83 zł na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 585.817 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej.
 3. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 486.682,83 zł.
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 140.000 zł na bieżące utrzymanie dróg. 
 2. W rozdziale 90001 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
 3. W działach 852, 853 i 855 dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie cmentarza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że pojawiła się konieczność uregulowania nazewnictwa odcinka ulicy pomiędzy ul. Libelta a cmentarzem. Pani Alina Stempniak poinformowała o zaproponowanych nazwach ulicy takich jak:  Spacerowa, Laskowa, Modrzewiowa, Jana Deierlinga, Pogodna lub Ostatnia.
 
Radni zadecydowali o nadaniu ulicy w rejonie cmentarza nazwy Jana Deierlinga.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 w dwóch etapach I i II – Etap II.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła etapy powstawania projektu planu dotyczącego nieruchomości należącej do Miasta o powierzchni 1900 m2. Pani Alina Stempniak przypomniała, że podczas styczniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadecydowano o kontynuowaniu prac nad projektem planu, którego celem ma być umożliwienie podziału terenu na dwie działki pod zabudowę. Wspomniana działka w wyniku przetargu została sprzedana, nie podpisano jeszcze jednak aktu notarialnego. Z uwagi na to konieczne jest podjęcie decyzji co do kontynuacji prac nad projektem planu lub uchyleniu uchwały o przystąpieniu do projektu planu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania kontynuacji prac nad projektem planu.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 4, „wstrzymał się” - 1.
 • Pismo w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Jarockiego.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy Stanisława Jarockiego ulicy bocznej od ul. Słowackiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie. W najbliższym czasie takie zapytanie zostanie do mieszkańców wysłane.
 
Radna Maria Michałowska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda kontakt nauczycieli z uczniami, którzy nie pojawiają się na zajęciach prowadzonych online, gdyż może to być oznaką, iż dziecko znajduję się w trudnej sytuacji rodzinnej. Radna poprosiła również o informację, czy istnieje możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas planowanego spotkania z dyrektorami obu szkół poruszy przedstawione problemy, ewentualna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim radnym.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła kwestię lekcji online, których jej zdaniem jest zbyt mało, zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców są to 2 lub 3 godziny tygodniowo. Radna powiedziała, że jej zdaniem zajęć tych jest zbyt mało, zwłaszcza w przypadku lekcji z języków obcych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że poruszy tę kwestię podczas spotkania z dyrektorami szkół.
 
O godzinie 19:40 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga