Protokół nr 2/2020 wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z Komisją Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r.

OB.0012.7.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    21:30
 
Temat:
 1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.
 2. Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
 3. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 13 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda powiedział, że temat został wywołany protestem mieszkańców ulic Wydmowej, Przyszkolnej oraz Parkowej skierowanym do Burmistrz oraz Rady Miasta Puszczykowa.
 
Projektant planu Edyta Skolimowska przypomniała główne założenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza, którego głównym celem jest powiększenie istniejącej nekropoli. W projekcie planu uwzględnione zostały odległości od terenów zabudowanych, wynikające z obowiązujących przepisów. Wyznaczony został parking oraz tereny zielone stanowiące strefę buforową pomiędzy cmentarzem a istniejącymi zabudowaniami. W ramach obsługi komunikacyjnej tego terenu wyznaczone zostały drogi wewnętrzne. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że z uwagi na niepodłączenie do sieci wodociągowej niektórych nieruchomości powinna zostać zachowana odległość 150 m od cmentarza, jednak z uwagi na możliwe w perspektywie czasu ich podłączenie w projekcie planu przyjęto odległość wynoszącą 50 m.
 
Głos zabrał proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie ks. Roman Poźniak, który podkreślił, że poszerzenie cmentarza jest sprawą pilną z tego względu, że obecnych miejsc pochówku wystarczy na około 3 lata.
 
Mieszkanka Marta Cegłowska zwróciła uwagę, że mieszkańcy terenów sąsiadujących z cmentarzem nie przypuszczali, że władze miasta będą chciały poszerzyć teren cmentarza kosztem istniejącego w tym miejscu lasu. Pani Marta Cegłowska zwróciła również uwagę na spadek wartości ich nieruchomości spowodowany pogorszeniem ich lokalizacji.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że istniejący wokół cmentarza las stanowi o wyjątkowości i uroku jego lokalizacji. Radny zasugerował poszerzenie strefy zielonej pomiędzy terenem cmentarza a istniejącymi zabudowaniami. Radny Maciej Krzyżański wyraził również zdanie na temat planowanego parkingu przy cmentarzu, który w jego opinii, powinien znajdować się w innym miejscu, na przykład przy ul. Poznańskiej.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że projektując cmentarz, który pełni również tzw. funkcję usługową, konieczne było uwzględnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla osób z niego korzystających.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że nie popiera poszerzenia cmentarza do proponowanych rozmiarów. W przypadku jego ewentualnego powiększenia powinno się zagwarantować mieszkańcom
takie warunki, aby jak najmniej odczuli jego sąsiedztwo. Radna podkreśliła, że konieczne jest dążenie do zachowania jego unikatowego charakteru.
 
Podsumowując dyskusję, przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zaproponował poszerzenie drogi oznaczonej na projekcie planu jako KDw i tam zlokalizowanie miejsc parkingowych oraz przeznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m w całości na zieleń.
 
O godzinie 18:23 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:40.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad propozycją zmian zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza zaproponowanych przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jana Łagodę.
Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Ad 2Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
Pan Marek Korcz z firmy „Introterm” przedstawił projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
 
Pan Marek Korcz poprosił, aby wszystkie uwagi zgłoszone do projektu przez radnych zostały przesłane e-mailem.     
 
Ad 3. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił raport o stanie miasta za rok 2019, w tym najważniejsze dane statystyczne oraz informacje na temat zadań realizowanych przez Miasto Puszczykowo w 2019 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok zostało omówione szczegółowo podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawione zostało na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił więc o pytania.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że w raporcie o stanie miasta brakuje opinii mieszkańców na temat działań podejmowanych przez miasto. Radny powiedział, że przeprowadził na ten temat ankietę na Facebooku, której wyniki przekaże wszystkim przed sesją Rady Miasta.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zapytał ile odbyło się spotkań grupy roboczej ds. kontaktów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jakie były ich efekty.
 
Radny Filip Ryglewicz wyjaśnił, że odbyły się dwa spotkania. Pierwsze spotkanie miało charakter zapoznawczy, natomiast podczas drugiego spotkania dyskutowano na temat aktywizowania młodzieży w szkołach z zakresu tematyki ekologicznej.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
 
O godzinie 19:47 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 20:00.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A szczegółowo został omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej. Pani Alina Stempniak powiedziała, że do projektu uchwały wprowadzono zmiany w zapisach w § 10 pkt 10 oraz 12.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej.
Przewodniczący posiedzeniu Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.
 
Przewodniczący posiedzenia  Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo. Projekt uchwały jest wynikiem długoletniej współpracy pomiędzy miastami na różnych płaszczyznach.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan  Łagoda powiedział, że ma nadzieję, że współpraca pomiędzy miastami zaowocuje wymianą doświadczeń. 
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy mieszkańcy zostali poinformowani o konsultacjach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że informacja o konsultacjach została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Sekretarz dodał, że jego zdaniem nie ma potrzeby przedłużania terminu konsultacji.
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmniejszeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 500.000 zł (w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na remonty ulic i chodników) oraz zwiększeniu nakładów na zadania majątkowe (na program budowy dróg) o kwotę 500.000 zł. 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Krzysztof Paszkowski zawrócił się z zapytaniem, czy ustalona została przyczyna uschnięcia drzew na terenie Zakola Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, przeprowadzone zostały oględziny oraz spisany protokół, zgodnie z informacją przekazaną od inspektora nadzoru, nie przyjęło się ok 60 sztuk drzew olszy. Wykonawców projektu zobowiązano do uzupełnienia braków drzewami innego gatunku, bardziej dostosowanego do warunków panujących na terenie Zakola Warty. Sekretarz podkreślił, że wybór gatunku przed jego nasadzeniem będzie konsultowany.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił się z prośbą, aby wszystkie ustalenia dotyczące nowych nasadzeń zostały skonsultowane z radnymi.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił się z zapytaniem, czy możliwe jest zlikwidowanie ogrodzenia wokół łąki kwietnej na terenie Zakola Warty. Radny zapytał również, kto zajmuje się zielenią na terenie miasta oraz, czy Urząd Miejski zatrudnia ogrodnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w Urzędzie Miejskim za zieleń odpowiedzialni są pracownicy Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. Wszystkie zadania dotyczące zieleni miejskiej realizowane są na podstawie ogłaszanych przetargów. Wiceburmistrz podkreślił, że kwestię zatrudnienia ogrodnika miejskiego należałoby przedyskutować.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił uwagę na informację od mieszkańców dotyczącą osób lekceważących nakaz zakładania maseczek w sklepach. Radny zaproponował przeprowadzenie akcji społecznej pt. „Noś maseczkę, chroń mieszkańców”, która polegałaby na przygotowaniu plakatów z wizerunkami mieszkańców w maseczkach i rozprowadzeniu ich po wszystkich sklepach na terenie miasta. 
 
Przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda podkreślił, że akcja przygotowana przed Urząd Miejski spotka się z większym uznaniem i przyczyni się do przestrzegania przez mieszkańców obowiązującego nakazu używania maseczek w miejscach publicznych
 
O godzinie 21:30 przewodniczący posiedzenia Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga