Jesteś tutaj:   

Przewodniczący Rady

Tryb działania

 
Uchwała Nr 1/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru Tomasza Potockiego na Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.puszczykowo.pl
 
Radny Senior
 /-/ Władysław Hetman  
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.