Zamówienia poniżej 130 tys. zł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulic na terenie miasta Puszczykowa.

 

 

Puszczykowo, dnia 15.04.2021 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulic

na terenie miasta Puszczykowa.

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa (Zamawiający) prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla niżej wskazanych ulic:

 1. Myśliwska (ok. 195 m)

 2. Boczna od Gwarnej (ok. 95 m)

 3. Sowia (ok. 233 m)

 4. Dąbrowskiego od Radosnej do lasu (ok. 131 m)

 5. Rumiankowa (ok. 218 m)

 6. Lodowcowa (ok. 230 m)

 7. Langego od Kasztanowej do Marcinkowskiego (ok. 85 m)

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia lub na złożenie oferty wybranej jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu części przedmiotu zamówienia, według podziału ustalonego poniżej.

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Myśliwskiej w Puszczykowie.

Część II przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Bocznej w Puszczykowie.

Część III przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Sowiej w Puszczykowie.

Część IV przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Dąbrowskiego (odc. od ul. Radosnej do lasu) w Puszczykowie.

Część V przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Rumiankowej w Puszczykowie.

Część VI przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Lodowcowej w Puszczykowie.

Część VII przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia ulicy Langego (odc. od ul. Kasztanowej do ul. Marcinkowskiego) w Puszczykowie.

 

Opracowanie dla każdej ulicy powinno obejmować odrębnie:

 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicy - w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej - projekt budowlany, a także 1 egzemplarza każdego z projektów w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF, rysunki i mapy dodatkowo w formacie DWG lub DXF na płycie CD.

 2. Wykonanie mapy do celów projektowych.

 3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego pełny zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - w ilości 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD.

 4. Wykonanie przedmiaru robót obejmującego pełny zakres robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim - w ilości 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD.

 5. Wykonanie kosztorysu ofertowego (zerowego) obejmującego pełny zakres robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim - w ilości 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD.

 6. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD.

 7. Projekt usunięcia / przełożenia ewentualnego kolidującego uzbrojenia.

 8. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 9. Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową, wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody na wycinkę.

 10. Opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia.

 11. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym pozwolenia na budowę.

 

Dodatkowe informacje.

 1. Przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać od Zamawiającego założenia wyjściowe do kosztorysowania.

 2. Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku wydania nowych aktów prawnych należy je zastosować, tak by złożona dokumentacja odpowiadała aktualnemu stanowi prawnemu na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

 3. Proponowane rozwiązania oraz ewentualne warianty rozwiązań projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie.

 5. O wszystkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki informowany Zamawiający.

 6. Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień Wykonawca przygotowuje na swój koszt.

 7. Koszty uzyskania decyzji i uzgodnień oraz innych niezbędnych do wykonania zamówienia czynności pokrywa Wykonawca.

 8. Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu, tak długo, jak Wykonawca budowy wobec Zamawiającego za wady robót wykonanych na podstawie projektu, nie krócej niż 2 lata od ukończenia obiektu, a za wady prawne bezterminowo.

 9. Zamawiający wymaga aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót niezbędnego do ogłoszenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia w okresie do 2 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy licząc od dnia od dnia podpisania umowy.

Przez termin realizacji zamówienia rozumie się datę otrzymania prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

Cena - waga kryterium 100 %

Uwaga! Zamawiający przyzna punkty odrębnie dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Punkty uzyskane przez poszczególne oferty częściowe nie będą sumowane.

 

Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia w trzech transzach:

1) I transzę stanowiącą 20% wynagrodzenia brutto płatne po wykonaniu mapy do celów projektowych,

2) II transzę stanowiącą 50% wynagrodzenia płatne po wykonaniu dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej budowy oświetlenia,

3) III transzę stanowiącą 30% wynagrodzenia płatne po uzyskaniu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Termin płatności 14 dni.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy zawierający wartość netto i brutto wykonania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla budowy oświetlenia poszczególnych ulic według załączonego formularza.

Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” cyfry „5” i większych, występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38 .

 1. wykaz usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowych budowlanych o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych w ostatnich 3 latach wraz z podaniem wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

 2. potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię uprawnień projektowych budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopią aktualnego na dzień otwarcia ofert zaświadczenia, o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: m.nowak@puszczykowo.pl

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Maria Nowak tel. (61) 898 37 17

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

(Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 tys zł )

 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Lista wiadomości