Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Puszczykowo 06.08.2020 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta Puszczykowo bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu tam i z powrotem do: przedszkola, szkoły podstawowej lub innej placówki wymienionej w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 ze zm.), na następujących trasach:

                1) Puszczykowo – Poznań

                2) Puszczykowo - Mosina

Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne, regularne dowożenie wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowo (na trasie dom – szkoła/przedszkole – dom) we wszystkie dni funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki szkolnej, tj. od dnia 1 września 2020 roku do końca rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 roku z wyłączeniem niedyspozycji dzieci, świąt oraz ferii zimowych.

 

Dowozem objęte są dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności:

 • dzieci do przedszkoli,
 • dzieci (uczniowie) do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych.

Łączna liczba dni świadczonej usługi wynosi szacunkowo 200 dni. Ilość dni może ulec zmianie po odliczeniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia lub na złożenie oferty wybranej jednej z dwóch części przedmiotu zamówienia, według podziału ustalonego poniżej.

 

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje trasę:

Dowóz dzieci i opieka na trasie Puszczykowo – Poznań tam i z powrotem do:

 1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a - jedno dziecko z Puszczykowa.
 2. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Bł. Sancji Szymkowiak w Poznaniu, ul. Św. Rocha 16a – jedno dziecko z Puszczykowa.
 3. Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43 – jedno dziecko z Puszczykowa.

Długość trasy dowozu ww. dzieci (odbiór sprzed poszczególnych domów, dojazd do szkoły, odbiór ze szkoły i dowóz do poszczególnych domów) obliczono na 180 km dziennie w tym przewiduje się dwa kursy rano i dwa kursy powrotne. Czas opieki dziennie przyjmuje się szacunkowo na: 7 godzin

 

Część II przedmiotu zamówienia obejmuje trasę:

Dowóz dzieci i opieka na trasie Puszczykowo-Mosina tam i z powrotem do:

 1. Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3 i Specjalne Gimnazjum w Mosinie, ul. Kościelna 2 oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie ul. Kościelna 2, oddział ul. Topolowa 2 – jedenaścioro dzieci z Puszczykowa,

Długość trasy dowozu ww. dzieci (odbiór sprzed poszczególnych domów, dojazd do szkoły, odbiór ze szkoły i dowóz do poszczególnych domów) obliczono na 75 km dziennie w tym przewiduje się dwa kursy rano i dwa kursy powrotne. Czas opieki dziennie przyjmuje się szacunkowo na: 4 godziny.

 

Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą odrębny formularz oferty częściowej dla każdej z wybranych części przedmiotu zamówienia lub dwa formularze w przypadku składania oferty na całość przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Dzieci niepełnosprawne będą dowożone do szkół i z powrotem zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w terminie określonym powyżej.

2. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć takie rozwiązania, które będą optymalne z punktu widzenia przewożonych dzieci.

3. We wszystkich zadaniach liczba dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie.

4. W przypadku zmiany przez dziecko placówki oświatowej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązuje (-ją) się do dowozu tego dziecka do nowej placówki.

5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń:

 1. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli oraz z rodzicami (opiekunami) dzieci,
 2. dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej. Ze względu na swój stan psychofizyczny dzieci nie powinny przebywać zbyt długo w przewożonym je pojeździe (np. w sytuacji „kompletowania” grupy do przewozu). Należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu przewozu jak i odwozu dzieci,
 3. dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania,
 4. plan przewozu wraz z wszystkimi uzgodnieniami, Wykonawca przekaże pracownikowi Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 5. plan przewozu powinien być tak skonstruowany, by zawierał jak najmniej przewozów „pustych”. Przewozy „puste” są dopuszczalne w sytuacjach uzgodnionych z Zamawiającym i zasadniczo muszą być związane z obiektywnymi trudnościami wynikającymi ze stanu psychofizycznego przewożonych dzieci,
 6. pracownicy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w imienne identyfikatory oraz w środek łączności (np. telefon komórkowy),
 7. oprócz kierowcy, zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, z dziećmi musi jechać przygotowany do tej pracy opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie transportu, który zapewni pomoc w przemieszczaniu się z domu lub szkoły, a także – w razie potrzeby – udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej,
 8. osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być przeszkolone
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej lub posiadać co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 9. opiekunowie zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu oraz podczas przekazania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom szkoły lub placówki oświatowej,
 10. pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt (foteliki dostosowane do wieku i wzrostu dziecka) oraz specjalistyczne oznakowanie.

6. Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo dzieci podczas wykonania usług przewozu. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy.

7. Przy określaniu ww. wymagań przyjęto następujące założenia:

1) długość trasy dziennej dla poszczególnych zadań (części) obliczono biorąc pod uwagę trasę począwszy od wyruszenia sprzed domu danego dziecka, uwzględniając dojazd do domów innych dzieci w celu zabrania ich w drodze do szkoły, następnie - dojazd do danej szkoły oraz trasę powrotną - począwszy od wyruszenia sprzed szkoły do rozwiezienia dzieci do domów. W związku z powyższym ilość kilometrów może ulec zmianie, podobnie czas dziennej opieki. W takiej sytuacji Wykonawca obliczać będzie należność za wykonanie zamówienia obliczając faktycznie przejechane kilometry wg ceny jednostkowej za 1 kilometr podanej w ofercie oraz cenę za 1 godzinę opieki podaną w ofercie.

W związku z powyższym Zamawiający oczekuje zestawienia określającego ilość kursów, dzienną ilość przejechanych kilometrów oraz dzienną ilość godzin pracy opiekuna.

2) fakt dowozu dziecka w danym miesiącu musi być potwierdzony przez szkołę/przedszkole oraz zaakceptowany przez pracownika Urzędu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:    

1)       posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

        oraz

2)       wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych o łącznej wartości równej lub przekraczającej 30.000,00 zł brutto.

3)       wykażą, iż dysponują w celu wykonania zamówienia:

a)       kierowcą/kierowcami posiadającym/i prawo jazdy min kat. B,

b)       opiekunem/opiekunami posiadającym/i udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej, pierwszej pomocy przedmedycznej lub co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na każde zadanie przypadał kierowca oraz co najmniej jedna osoba do opieki spełniająca powyższe warunki. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna,

c)       dopuszczonym(i) do ruchu, odpowiednio oznakowanym(i) pojazdem (pojazdami) specjalnie   przystosowanym(i) do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. wyposażonym(i) w uchwyty i pasy bezpieczeństwa,  w foteliki samochodowe dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, iż w razie potrzeby pojazd musi być wyposażony w najazdy, pasy oraz szyny do mocowania wózka inwalidzkiego.

 

Oferta powinna zawierać:

1)       formularz ofertowy zawierający łączną cenę netto i brutto za wykonanie zadania (według załączonego formularza),

2)       aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.),

3)       wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane.

4)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty na całość zamówienia, wykaz winien być złożony na każde zadanie oddzielnie.

5)       wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia posiadanych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty na całość zamówienia, wykaz winien być złożony na każde zadanie oddzielnie.

6)       kserokopię prawa jazdy kierowcy/kierowców mających wykonywać zamówienie,

7)       aktualny dowód rejestracyjny,

8)       dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC i NW,

9)       udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej, pierwszej pomocy przedmedycznej lub co najmniej 6 miesięcy doświadczenia
w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

 

W ofercie należy podać:

 1) Cenę jednostkową za kilometr oraz godzinę pracy opiekuna - wg załączonego formularza oraz

  2) Łączną cenę za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w całym okresie jej trwania.

 

Cena ofertowa winna być podana netto oraz brutto (z doliczonym podatkiem VAT).

Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” cyfry „5” i większych, występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38 .

 

Oferty prosimy składać do dnia 12 sierpnia 2020 roku do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: rybacka@puszczykowo.pl

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Informacje dotyczące administratora danych

Na mocy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) Administratorem państwa danych osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby przetwarzania w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Urząd Miejski w Puszczykowie (zwany dalej „Urzędem”). Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https:// 8b333elrl6
 • poprzez e-mail: um@puszczykowo.pl
 • telefonicznie: (61) 813 32 25

 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https:// 8b333elrl6
 • poprzez e-mail: um@puszczykowo.pl
 • telefonicznie: (61) 813 32 25

 

 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ramach wykonywania ustawowych obowiązków w ściśle określonych celach oraz zakresie na podstawie konkretnych przepisów prawa. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1128),
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.),
 • art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g).

 

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli jednak czas trwania umowy będzie przekraczać 4 lata, Urząd będzie przechowywać w/w dane przez cały czas trwania umowy.

 

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

 1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
 2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) 
 3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Urząd zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG1 z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).

 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: (22) 531 03 00. Email: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2019 poz. 1843) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1128).

 

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Ewa Rybacka tel. (61) 89 83 716          

               

                                                                             

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza Miasta

                                                                                                                             Władysław Ślisiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

¹Państwa poza EOG to np.: Stany Zjednoczone Ameryki, w którym mogą nie obowiązywać prawa ochrony danych odpowiadające prawom obowiązującym w EOG. W takim przypadku podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zadbania o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

 


(Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)

 

Załączniki:

1. Załączniki-wykaz osób, usług, narzędzi, wzór umowy

2. Formularz ofertowy-wzór

Lista wiadomości