Zamówienia powyżej 130 tys. zł

Postępowanie numer: ZP.271.2.2021 - Budowa ulicy Tulipanowej w Puszczykowie

Postępowanie numer: ZP.271.2.2021

Budowa ulicy Tulipanowej w Puszczykowie

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Terminy:

Data publikacji:                                              26.04.2021 r.

Nowa data zakończenia składania ofert:       18.05.2021 r. godz. 11:00

Nowa data otwarcia ofert:                            18.05.2021 r. godz. 11:30

Tryb:                                                              Podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj:                                                          Roboty Budowlane

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zamówień publicznych dostępnej pod adresem internetowym: https://www.przetargi.puszczykowo.pl/

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniona jest SWZ i udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzoną procedurą: https://www.przetargi.puszczykowo.pl/

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zamówień publicznych, prosimy o kontakt z ZETO PZP

tel. 81 718-42-27, pon.-pt. 7:00-15:00

Lista wiadomości