Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 13 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

RM.0012.2.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 18:00
Godz. zakończenia: 20:00
 
Tematy:
  1. Rozpatrzenie wniosków o ustanowienie pomników przyrody.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska otworzyła posiedzenie, powitała radnych oraz gości; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Na posiedzeniu komisji stawili się wnioskodawcy:
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska oddała głos radnemu Krzysztofowi Paszkowskiemu specjaliście z zakresu dendrologii w celu odniesienia się do złożonych wniosków.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zaprezentował dokumentację fotograficzną poszczególnych drzew, o których ustanowienie pomnikami przyrody, złożone zostały wnioski. Radny Krzysztof Paszkowski omówił ich stan i ewentualne zagrożenia, jakie mogą stanowić dla użytkowników dróg, jak wyjaśnił w momencie ustanowienia ich pomnikami przyrody nie będzie możliwości przycinania usychających konarów. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie ekspertyzy ocieniającej ich stan.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska poprosiła wnioskodawców o zabranie głosu i przedstawienie złożonych wniosków.
 
Prezes Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adam Staliński przedstawił wniosek o ustanowienie pomnika przyrody drzewa morwy, znajdującego się na poboczu przy ul. Poznańskiej 26.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił zastrzeżenia do uzasadnienie proponowanej nazwy pomnika przyrody. Zadecydowano, że decyzja w tym temacie zostanie podjęta na dalszym etapie prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Slisiński przedstawił warunki i wymagania prawne, jakie muszą spełniać poszczególne drzewa, aby można było przeprowadzić procedurę ustanowienia ich pomnikami przyrody. Jak zaznaczył, przed podjęciem przez Radę Miasta stosownej uchwały, konieczne jest wykonanie badań dendrologicznych oraz uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nie wszystkie drzewa spełniają kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. konieczne do ustanowienia ich pomnikami przyrody.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował za inicjatywę mieszkańców i wysiłek włożony w przygotowanie wniosków. Podkreślił, że rolą radnych jest wspieranie takich inicjatyw społecznych.
Radny Piotr Płóciennik nawiązał do rozwiązań stosowanych w Sopocie, gdzie zieleń miejska jest zadbana i stanowi ważny element zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
 
Głos zabrała prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska, która przedstawiła złożony wniosek oraz zaapelowała do radnych o zadbanie o substancję przyrodniczą miasta. Jak podkreśliła złożone przez mieszkańców wnioski służą tylko i wyłącznie temu, aby chronić to, co ważne dla miasta - przyrodę, która jest ważnym zasobem miasta. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że wniosek złożony został w celu ochrony drzewostanu znajdującego się w pasie drogi, przed planowaną wycinką związaną z realizacją remontu na drodze.
 
Głos w dyskusji zabrał również pan Marcin Woźniak, który wyraził swój sprzeciw w kwestii ustanowienia pomnika przyrody na sąsiedniej działce przy ul. Poznańskiej. Pan Marcin Woźniak powiedział, że nie wyraża zgody na podjęcie takiej uchwały, gdyż ograniczałoby to dysponowanie jego własnością oraz jest sprzeczne z zasadami dobrego sąsiedztwa.
 
Komisja wyraziła poparcie dla stanowiska przedstawionego przez pana Marcina Woźniaka w kwestii ustanowienia pomnika przyrody na sąsiedniej działce.
 
Pani Elżbieta Mazurowska przedstawiła wniosek o uznanie za pomnik przyrody trzech drzew znajdujących się na poboczu przy posesji na ul. Cyryla Ratajskiego (Dęby Tomaszewskiego). Omówiła walory i znaczenie historyczne wymienionych dębów. Pani Elżbieta Mazurowska zaapelowała również o zmianę sposobu myślenia na temat przyrody i uszanowanie jej walorów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawione we wniosku drzewa podlegają ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż w rejestrze zabytków znajduje się zarówno budynek jak i ogród.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska podziękowała za szczegółowe przedstawienie wniosków oraz poinformowała, że zgodnie z decyzją komisji, zostaną one przekazane do dalszych prac. Wszyscy wnioskodawcy zostaną o ich wynikach poinformowani. 
 
O godz. 20:00 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga