OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie arku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 część B.

 

          Na podstawie art.  17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 293)  oraz uchwały 146/16/VIIRady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016r. zmienionej uchwałą Nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017r, uchwałą Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018r. i uchwałą Nr 336/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018r.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – częśćB wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.07.2020r. do 17.08.2020r, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.07.2020r. o godz. 15:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4  (pokój nr 13).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi - uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.09.2020r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze zm.) informuję, że  z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.09.2020r.

         

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA