Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

            ul. Podleśna 4
            pokój nr 2
            tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Opłaty:

 

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Miasto Puszczykowo BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

 

Podstawa prawna:

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 

Załączniki:

1. WNIOSEK o zameldowanie

2. WNIOSEK o wymeldowanie

3. SO klauzula ewidencja ludnosci

4. SO zgloszenie pobyt czasowy

5. SO zgloszenie pobyt staly