Protokół nr 12-1/12z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,które odbyło się 3 lipca 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4Kontynuacja posiedzenia z 28 czerwca 2012 r.

Protokół nr 12-1/12
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 3 lipca 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
Kontynuacja posiedzenia z 28 czerwca 2012 r.
 
OB.0012.5.12-1.12
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
Radny Piotr Bekas zgłosił następujące uwagi do projektu Statutu:
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że lepiej ten zapis wykreślić.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem § 10 ust. 5, który brzmi: Odwołanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis §10 ust. 5 został wykreślony.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 13 ust. 7 z:
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami oraz mieszkańcy. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.” na:
Posiedzenia komisji są jawne. Osoby nie będące jej członkami mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 13 ust. 7 został zmieniony.
Radca prawny Szymon Muszyński zasugerował wykreślenie § 19 ust. 7.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem § 19 ust. 7 w brzmieniu: Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 19 ust. 7 został wykreślony.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem ust. 1 § 22 brzmiącego: „Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki osiedli w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” oraz zmianie kolejności dwóch następnych ustępów.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapisy § 22 zostały zmienione.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą § 21 ust. 6 tj. wykreśleniem wyrazów „funkcjonowania organów” i zastąpieniem ich wyrazem „organizacji”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 21 ust. 6 otrzymał brzmienie: „Szczegółowe zasady organizacji osiedla określa Rada w drodze uchwały.”.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem w pierwszym wersie § 25 ust. 7 wyrazu „i”, zastępując go wyrazem „oraz”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 22 ust. 7 został zmieniony.
Komisja stwierdziła, że możliwość pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej powinna być zapisana w Statucie.
Załącznik nr 2 Regulamin Rady Miasta Puszczykowa
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 2 ust. 2 z:
Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania nałożonych na nią zadań.” na:
Sesje zwyczajne Rada odbywa z częstotliwością potrzebną do wykonania nałożonych na nią zadań, nie rzadziej niż raz na kwartał.” oraz wykreśleniem ust. 4 w brzmieniu: „Przewodniczący zwołuje zwyczajną sesję Rady przynajmniej raz na kwartał.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapisy § 2 zostały zmienione.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 7 ust. 1 z:
Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając w porozumieniu z Burmistrzem tematykę, dzień, godzinę i miejsce obrad oraz listę osób zaproszonych przy uwzględnieniu wniosków komisji.” na:
Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając tematykę, dzień, godzinę i miejsce obrad oraz listę osób zaproszonych przy uwzględnieniu wniosków Burmistrza, komisji i radnych.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 7 ust. 1 został zmieniony.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem w § 32 ust. 1 wyrazu „zaproszonych”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
W § 32 ust. 1 wyraz „zaproszonych” został wykreślony.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dodaniem w § 32 ust. 5 o treści:
Po przyjęciu protokołu przez Radę jego treść zostaje w terminie 7 dni zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Dodany został ust. 5 w § 32.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dodaniem w § 32 ust. 1 wyrazu „posiedzeniach” (wówczas zdanie będzie się rozpoczynać od „ Na posiedzeniach komisji...”).
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
W § 51 ust. 1 dodany został wyraz „posiedzeniach”.
Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem ust. 5 § 7 brzmiącego: „Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Ust. 5 § 7 został wykreślony.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu Statutu, z uwzględnieniem dokonanych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt Statut Miasta Puszczykowa został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz. 9.35 Przewodniczący Zbigniew Czyż zamknął posiedzenie Komisji.