Protokół nr 2/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 5 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

 
Protokół nr 2/11
posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 5 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
RM-0012-5.2.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.45
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin do §9 włącznie).
Ww. Regulamin z naniesionymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić:
-    czy nie pokrywają się te same zapisy w Regulaminie Rady Miasta i Statucie,
-    w §5 kwestię możliwości zwoływania sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady,
-    w §9 ustalić czy używać wyrazu "skuteczny" sposób zawiadamiania.
-    czy materiały budżetowe powinny być dostarczone na 7 czy 14 dni przed sesją.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na środę, 20 kwietnia, godz. 8.30.
 
O godz. 10.45 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.