Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 28 czerwca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 5/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 2 czerwca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.5.5.11
Godz. rozpoczęcia:   8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin od §35 do §54).
Ww. Regulamin oraz Statut Miasta z naniesionymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić:
-    §38 pkt 2 - wyjaśnić z prawnikiem (czy obsługa biurowa i prawna w sprawach merytorycznych dotyczących sesji podlega Przewodniczącemu Rady?),
-    w § 42 pkt 1 dopisać zdanie o tym, że pod nieobecność przewodniczącego komisji jej pracami kieruje osoba wyznaczona przez przewodniczącego,
-    wykreślić pkt 8 z § 11 w Statucie Miasta,
-    zamieniać w tekście wyrazy "winni" na "powinni".
 
Radny Paweł Rochowiak o godz. 9.30 opuścił posiedzenie Komisji.  
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek, 28 czerwca br. godz. 8.00
O godz. 10.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.