Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. M. Kopernika 4

63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

w wymiarze 1/1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych,

 2. wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku płacowym lub wykształcenie średnie i minimum 3 lata doświadczenia, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku płacowym,

 3. znajomość oraz umiejętność obsługi programów MS Office oraz płacowych (Płatnik, mile widziane Płace VULCAN),

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów na zajmowanym stanowisku (zagadnień
  z zakresu prawa pracy, przepisów samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZFŚS itp.),

 2. co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 3. co najmniej 1 rok stażu pracy w płacach oświatowych,

 4. umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, rzetelność, odpowiedzialność, kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Prowadzenie spraw płacowych PCUW i jednostek obsługiwanych:

 1. obsługiwanie programu PŁACE firmy VULCAN,

 2. przygotowywanie list płac wszystkich świadczeń należnych pracownikom,

 3. dokonywanie potrąceń i rozliczeń wynagrodzeń pracowników z tytułu zajęć komorniczych
  i alimentacyjnych, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych potrąceń,

 4. rozliczanie zasiłków chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,

 6. współpraca z instytucjami w zakresie rozliczenia pracowników z potrąconych składek ZUS
  i podatku dochodowego od osób fizycznych,

 7. wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami druków PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i innych,

 8. wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o zarobkach i innych wypłaconych świadczeniach,

 9. wystawianie pracownikom oraz byłym pracownikom zaświadczeń o wypłaconych wynagrodzeniach do potrzeb emerytalnych i rentowych (Rp-7),

 10. dokonywanie analizy potrzeb na wynagrodzenia oraz pochodne dla celów planistycznych,

 11. bieżące zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnianych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian w tym zakresie,

 12. przygotowywanie danych z zakresu płac do sprawozdań GUS, SIO oraz innych wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień, raportów.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: 1/1 etat, tj. 40/40 godzin tygodniowo,

 2. miejsce pracy - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4,
  63-900 Rawicz,

 3. rodzaj pracy - praca biurowa przy komputerze (obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie), wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,

 4. umowa na czas określony od 26.08.2019 r. do 29.02.2020 r., z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością dalszego zatrudnienia.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo, podpisany dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 2 lub 3 letni staż pracy:

  1. kserokopie świadectw pracy,

  2. oryginalne zaświadczenie/a o obecnym zatrudnieniu,

 5. kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,

 6. kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia),

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia),

 8. zgoda na przetwarzanie przez administratora danych osobowych zawartych w CV/formularzu zgłoszeniowym (załącznik do ogłoszenia).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, pok. nr 3 (parter), w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00 z dopiskiem - „Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalista (płace)
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu", lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z ww. dopiskiem.

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, a następnie po tym terminie zniszczone.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul. M. Kopernika 4

 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel.
+48 792 304 042.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko odpowiadające wskazane w ogłoszeniu, łącznie z ewentualnym naborem uzupełniającym.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. a, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 1 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnił dane osobowe, w szczególności
  w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, Pani/Pana udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy.W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 5. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. przenoszenia danych osobowych;

 3. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji, na potrzeby której zgoda została wyrażona, na wypadek konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, a także później, przez wynikający
  z odpowiednich przepisów prawa okres przechowywania dokumentacji.

 

Dyrektor
(-) Krzysztof Głuszak

 

Załączniki:

Kwestionariusz Osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie do celów rekruacji