Kontrola działalności, wnioski

ZARZĄDZENIE Nr 17/ 2007 Starosty Rawickiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wykonywania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/ 2007

Starosty Rawickiego

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wykonywania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym  w Rawiczu.

 

               Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin wykonywania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2006 Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

          Starosta

 

Zdzisław Maćkowiak