Konsultacje Społeczne

[2020-10-30] Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2021. Program współpracy.

Pobierz plik

Lista wiadomości
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”.