2016 ROK

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.


W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), przyjęciem przez Radę Powiatu Rawickiego Uchwały Nr XXIII/181/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/16 Starosty Rawickiego z dnia 06 grudnia 2016 r., ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Warunkiem zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie Powiatowym w Rawiczu - Punkt Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu formularza do urzędu).

Formularz można odebrać w Punkcie Obsługi Interesantów, parter budynku A Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub w wersji elektronicznej umieszczonej poniżej.

Zarządzenie oraz formularz - do pobrania w poniższych załącznikach.

Zarządzenie

FormularzINFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU RAWICKIEGO  1. Dla każdego kandydata należy wypełnić odrębne zgłoszenie.

  2. Zgłoszenia należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego
    w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.

  3. Kandydaci winni wyrazić zgodę na zgłoszenie ich osoby. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie następującej treści, podpisane przez kandydata czytelnym podpisem:

Ja, niżej podpisany ................................................................... wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby jako kandydata do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego, a także na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów naboru do ww. konkursów, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

  1. Podającemu dane przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich zmiany.

  2. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa Uchwała Nr XXIII/181/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".